Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8994/2020
CPV Kód:45331000-6
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Teljesítés helye:FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, ingatlan nyilvántartásban rögzített objektumai, saját, bérelt, bérbe adott ingatlanjai és egyéb üzemi területei Magyarország területén;FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, ingatlan nyilvántartásban rögzített objektumai, saját, bérelt, bérbe adott ingatlanjai és egyéb üzemi területei Magyarország területén;FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, ingatlan nyilvántartásban rögzített objektumai, saját, bérelt, bérbe adott ingatlanjai és egyéb üzemi területei Magyarország területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:távhőszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ekárt Orsolya
Telefon: +36 202537585
E-mail: OEkart@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000474052020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000474052020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: távhőszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hűtési, fűtési rendszerek és berendezések szerelés
Hivatkozási szám: EKR000474052020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A FŐTÁV Zrt. Budapest, Kalotaszeg utca 31. székhelyén és telephelyein, általa használt, bérelt, tulajdonolt ingatlanain végzendő hűtési, fűtési rendszerek és berendezések szerelése 3 részajánlati körben
II.1.5)
Becsült érték: 81736780 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: FŐTÁV Zrt. XI. Kalotaszeg u. 31. B épület
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, ingatlan nyilvántartásban rögzített objektumai, saját, bérelt, bérbe adott ingatlanjai és egyéb üzemi területei Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
FŐTÁV Zrt. XI. Kalotaszeg u. 31. B épület négycsöves fan coil hűtő-fűtő készülékek beszerzése, felszerelése, beüzemelése
142 db négycsöves fan- coil készülék bekötése a meglévő hűtési-fűtési gerinchálózatra a csatlakozó szerelvényekkel, próbaüzemmel
Feladat: B épületben 142 db négycsöves fan coil hűtő-fűtő készülékek beszerzése, felszerelése, beüzemelése a mellékelt kiviteli tervek alapján. A tervben megadott készülék típusokkal, szelepek, elzárók beépítésével, elektromos csatlakozó vezeték beszerelésével.
A típusnévvel ellátott termékek kiválthatóak azokkal műszakilag egyenértékű termékekkel
Az épület energetikai felújítása során, az ablakok és a parapet bontások miatt a fűtő-hűtő berendezések leszerelésre kerültek. Az új ablakok beépítése és a parapet helyreállítása után az elavult, korszerűtlen kétcsöves hűtő-fűtő készülékek helyett négycsöves fan-coil készülékek kerülnek felszerelésre. Az előzetesen kiépített gerincvezetéken szintenként és készülékenként elkészített leágazások elzáró szelepeire szigetelt GEBO csővezetékkel, hollenderes kötéssel biztosítjuk a folyadék áramoltatását a rendszerben. Előzetes tervezői, megrendelői egyeztetés után a típusnévvel ellátott termékek kiválthatóak azokkal műszakilag egyenértékű termékekre.. A rendszer kiépítésének műszaki tartalma az alábbiak szerint kerül rögzítésre: - négycsöves fan-coil berendezések beszerzése, helyszínre szállítása
- új készülékek parapetre szerelése
- gerincvezetékre GEBO flexibilis csővel való rákötés
- csővezeték és szerelvények szigetelése Armaflex csőhéjjal
- hűtési és fűtési szelepek beszerelése készülékekre
- kondenzvíz vezeték bekötése gerincvezetékbe
- készülékekbe termosztátok beszerelése
- 24 órás nyomáspróba elvégzése, esetleges hibák kijavítása
- készülékek elektromos hálózathoz való csatlakozó kábel beépítése
- próbaüzem
- átadási dokumentáció elkészítése
- hulladék deponálása, szelektív gyűjtése, válogatása, befogadóhoz történő elszállítása
- építés-szerelési munkák alatt napi takarítás
- építési naplóban a napi munkavégzés vezetése
az építés-szerelési munka során fokozottan figyelembe kell venni a vonatkozó baleset megelőzési, tűzvédelmi és hulladékkezelési előírásokat és vállalati szabályzatokat
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Amennyiben a felhívás, közbeszerzési dokumentumok vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, azt úgy kell érteni, hogy ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt jótállás mértéke: minimum 24 hónap, maximum 36 hónap 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó, Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 34193056 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10. A módszerek, amellyel AK
megadja ponthatárok közötti pontszámot:1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.

II.2.1) Elnevezés: FŐTÁV Zrt. XI. Kalotaszeg u. 31. D épület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, ingatlan nyilvántartásban rögzített objektumai, saját, bérelt, bérbe adott ingatlanjai és egyéb üzemi területei Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
FŐTÁV Zrt. XI. Kalotaszeg u. 31. D épület északi szárny VRF hűtési rendszer kiviteli tervek szerinti kiépítése
1 db 31,9 kW és 1 db 22,4 kWteljesítményű, változó hűtőközeg tömegáram adagolású, kültéri és 24 db beltéri kétcsöves komfort hűtési rendszer szerelése a szükséges kiegészítőkkel, kompletten, gyártói előírások szerint
Feladat: D épületben az energetikai felújítás miatt az északi szárnyon elbontásra kerültek a split klímák. Az épületszárnyban az új, korszerű hűtési rendszer kiépítését az előzetesen elkészített kiviteli tervek alapján végezzük el.
A típusnévvel ellátott termékek kiválthatóak azokkal műszakilag egyenértékű termékekkel.
A kiviteli tervek tartalma:
Villamos kiviteli tervek
1. Általános ismertetés
2. Elosztó berendezések
3. Nyomvonal kialakítások, szerelés
4. Érintésvédelem, túlfeszültség védelem
5. Tűzvédelmi előírások
6. Általános előírások
7. Tervjegyzék
8. Műszaki leírás
9. Árazatlan költségvetés
Gépész kiviteli tervek
1. Tervezői nyilatkozat
2. Műszaki leírás
3. Árazatlan költségvetés
4. Méretezések, gyártói adatlapok
5. Anyagkiírás
6. Kiviteli tervek
Statikai tervek
1. Tervezői nyilatkozat
2. Rajzjegyzék
3. Árazatlan költségvetés
4. Műszaki leírás
5. Statikai ellenőrző számítás
6. Általános kivitelezési előírások
Az árajánlatnak tartalmaznia kell a szerelési munkákhoz szükséges kazettás álmennyezet bontási és helyreállítási munkákat.

Általános előírások
1. bontási-építési hulladék deponálása, szelektív gyűjtése, befogadóhoz történő elszállítása
2. építés-szerelési munkák alatt napi, a befejezést követően piperetakarítás
3. EPH érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
4. építési naplóban a napi munkavégzés vezetése
5. a építés-szerelési munka során fokozottan figyelembe kell venni a vonatkozó baleset megelőzési, tűzvédelmi és hulladékkezelési előírásokat és vállalati szabályokat
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Amennyiben a felhívás, közbeszerzési dokumentumok vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, azt úgy kell érteni, hogy ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt jótállás mértéke: minimum 24 hónap, maximum 36 hónap  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 24110535 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10. A módszerek, amellyel AK
megadja ponthatárok közötti pontszámot:1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.

II.2.1) Elnevezés: Légkondicionáló berendezések
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, ingatlan nyilvántartásban rögzített objektumai, saját, bérelt, bérbe adott ingatlanjai és egyéb üzemi területei Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
25 különböző típusú fan-coll és 39 db különböző típusú split klíma berendezés szerelése és ezek kiegészítő munkái.
Ajánlatkérő a kiegészítő munkák esetében a tájékoztató mennyiségi adatokat az alábbiak szerint adja meg:
építési és bontási törmelék elszállítás 8 m3
álmennyezet bontás-építés 45 m2
horonyvésés- helyreállítás 65 m
faláttörés-helyreállítás 25 db
Épületgépészeti csőszigetelés átm. 10/5 mm, 12/6 mm 240 m
Réz csővezeték szerelés át. 20 mm-ig 300 m
Légtechnikai gépek, csövek, szerelvények, idomok bontása 370 kg
Légcsatorna szerelése idomokkal NÁ 100- 200 mm
csővezeték 105 m
idom 31 db
ventilátor 20 db
anemosztát 25 db
csővezeték rögzítése 35 db
Légkondicionáló berendezések szerelése
fan-coil és split klímaberendezés bontása 25 db
bármilyen típusú fan-coil szerelés 25 db
bármilyen típusú split klímaberendezés szerelése 38 db
kiegészítő munkák
nyomáspróba
FŐTÁV Zrt. ingatlanjain és telephelyein új klíma berendezések telepítése, meglévő berendezések felújítása, áttelepítése, karbantartása valamint új légtechnikai berendezések telepítése, meglévő berendezések karbantartása
Feladat: A FŐTÁV Zrt. ingatlanjain és telephelyein új klíma berendezések méretezése, telepítése, meglévő berendezések felújítása, továbbá kapcsolódó tevékenységek elvégzése, különösen: beüzemelés, próbaüzem, garanciális vizsgálatok, javítás, karbantartás, műszaki dokumentációk elkészítése, valamint új légtechnikai berendezések méretezése, telepítése, meglévő berendezések karbantartása, műszaki dokumentáció elkészítése
A FŐTÁV Zrt. ingatlanjain és telephelyein jelen Műszaki tartalom és a hozzá tartozó Költségvetés a címben jelzett új klíma berendezések telepítése, meglévő berendezések felújítása, áttelepítése, karbantartása valamint új légtechnikai berendezések telepítése, meglévő berendezések karbantartása méretezése, továbbá kapcsolódó tevékenységek elvégzése (különösen: beüzemelés, próbaüzem, garanciális vizsgálatok és javítás, energiahatékonysági szempontú termékkiválasztás, műszaki dokumentációk elkészítése stb.) és előzőek közbeszerzési eljárásra kiírandó egységes versenyeztetési eljárás, valamint keretszerződés megkötésének műszaki tartalma és alapja.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Amennyiben a felhívás, közbeszerzési dokumentumok vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, azt úgy kell érteni, hogy ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt jótállás mértéke: minimum 24 hónap, maximum 36 hónap  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 23433189 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10. A módszerek, amellyel AK
megadja ponthatárok közötti pontszámot:1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdsés g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindhárom részajánlati kör esetében Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Igazolási mód a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából - hűtési, fűtési rendszerek és berendezések szerelése - származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni az alkalmasságát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évből legalább 1 évben az adózott eredménye nem negatív.
Amennyiben az Ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően jött létre, úgy alkalmas, ha a működési ideje alatt elért közbeszerzés tárgya – hűtési, fűtési rendszerek és berendezések szerelése - szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri az
1. rész esetében a nettó 26 millió forintot, a
2. rész esetében a nettó 18 millió forintot és a
3. rész esetében a nettó 18 millió forintot.
Amennyiben ajánlatkérő több részre is ajánlatot tesz, úgy elegendő, ha a legmagasabb összegű közbeszerzés tárgya szerinti feltételnek megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindhárom részajánlati kör esetében Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Igazolási mód a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 23. §-a alapján a 22. § (3) bekezdése szerint.
Az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), közbeszerzés tárgya szerinti - hűtési, fűtési rendszerek és berendezések szerelése - építési beruházásainak ismertetésével igazolhatja az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá a szerződés szerinti munkanemeket.
Az igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek maradéktalanul megfelel. Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a referencia igazolást a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a közbeszerzés tárgya szerinti legalább egy olyan referenciával, amely
1. rész esetében legalább 100 db négycsöves fan coil hűtő-fűtő készülék, vagy ezekkel egyenértékű berendezések beszerzése, felszerelése, beüzemelése,
2. rész esetében legalább 1 db 32 kW teljesítményű, változó hűtőközeg tömegáram adagolású, egy kültéri, és legalább 18 db beltéri kétcsöves komfort hűtési rendszer szerelése és a
3. rész esetében legalább 18 db bármilyen típusú fan-coil és 29 db bármilyen típusú split klíma berendezés szerelése vonatkozott.
Ajánlattevő a referenciákat valamennyi részajánlati kör esetében több szerződésből is teljesítheti.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 2
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő biztosítékot köt ki.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a szerződéstervezetben foglaltak szerint, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32-32/B. §-aira, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdéseire, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakra.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás, ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Mindhárom részajánlati kör esetében: az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, a 2. értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatot a Kbt. 66.§(1)bek szerint kell elkészíteni és benyújtani.
2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§(5)bek megfelelő Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap).
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66.§ (2)bek foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát, amely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
4. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában a Kbt. 66.§(6)bek a)ésb) p. szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
5. AT-nek adott esetben az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 65.§(7)bek szerinti nyilatkozatot és okiratot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 321/2015. Korm. rend. 17.§(2)bek szerinti nyilatkozatot.
7. AK a kiegészítő tájékoztatást a Kbt.56.§,114.§(6)bek foglaltak szerint adja meg.
8. AK helyszíni bejárást nem biztosít, a kialakult járvány helyzetre való tekintettel.
9. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
10. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját (egyszerű elektronikus másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás mintáját (egyszerű elektronikus másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bek alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű elektronikus másolatát.
12. Az AK a III.1.2 és III.1.3) pontokban meghatározott alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ATknek a 321/2015.(X. 30.)Korm. rend 30.§(3)-(4) bek alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
13. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt.44. §-ban foglaltakra.
14. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)beke)pontját.
15. AT ajánlata érvénytelen, amennyiben a Kbt. 73.§(1)-(2)bek foglalt okok valamelyike fennáll.
16. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési munkára. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a(z) 1. r esetében 10.000.000,-Ft, azaz tíz millió forint / káresemény és 30.000.000,-Ft, azaz harminc millió forint/év, a 2. r esetében 5.000.000,- Ft, azaz öt millió forint / káresemény és 20.000.000,-Ft, azaz húsz millió forint/év, a 3. r esetében 3.000.000,- Ft, azaz három millió forint / káresemény és 10.000.000,-Ft, azaz tíz millió forint/év összeget. ATnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosítással a kivitelezés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.
17. Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak AK felé. A közös ATk kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ATk nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat. A közös ATk képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ATk megjelölését [Kbt.35.§(2)-(3)bek.] A közös ATk személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
18. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
19. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (szerkeszthető formátumban is), főösszesítővel ellátva és .pdf formátumban is.
20. Ajánlathoz csatolni kell az ATi adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.
21. AK a Kbt. 135.§(7) bek szerinti előleg lehetőségét biztosítja.
22. AK a Kbt. 141.§(4) bek a)pont szerint szerződés módosulásának lehetőségére felhívja ATk figyelmét. Ennek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
23. Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015.éviCXLIII. tv. és végrehajtási rend. előírásai szerint kell eljárni.
24. AK ezúton jelzi az ATk felé, hogy alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5) bek.-it.
25. Az 1-2. r esetén az árazatlan költségvetés kitöltésével, és azok összesítésével kell az értékelési szempont szerinti ajánlatiárakat megadni; 3. r esetében AK a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, mely összesen nettó 23.433.189,- Ft. Az árazatlan mintaköltségvetéssel érintett tájékoztató mennyiséget a 3.r vonatkozó II.2.4) pont tartalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges