Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:9966/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Almásfüzitő Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Azaum római tábor területén, 110/1 hrsz-on
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Almásfüzitő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36976371
Postai cím: Petőfi Tér 7
Város: Almásfüzitő
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szeidl Bernadett
Telefon: +36 204545488
E-mail: jegyzo@almasfuzito.hu
Fax: +36 34348251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.almasfuzito.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítése
Hivatkozási szám: EKR000353702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelenlegi állapot ismertetése:
A munkaterület Almásfüzitő belterületén – az Azaum római tábor területén, 110/1 hrsz-on található. Az erődítmény épülete szimmetrikusan, U-alakban határolja le a tábor területét. Az erőd két oldal-szárnyában műhelyek találhatóak, tetejük járhatóan kialakított, így a teljes erőd teteje körbejárható. A két oldalszárny végeit, átjáró közbeiktatásával egy-egy rámpa zárja. Az erőd főbejárata az építmény szimmetria tengelyében található, amely markánsan kihegyezett rönkfallal határolt.
A helyszínre tervezve lett egy római értékeket bemutató élménytár, amely jogerős építési engedéllyel bír.
Jelenlegi formában is tér veszi körbe ezt az épületegyüttest. Előtte egy rendezett területtel, kialakult parkolókkal, kialakult közműkapcsolattal, működő funkciókkal.
Elvégzendő feladat:
Jelen eljárás tárgya az erőd jellegű épületegyüttes bővítése, a tábor hátsó lekerítése, valamint a tábo-ron kívüli terület rendezése.
A meglévő épület a rámpák helyén, az oldalszárnyak végein kerül bővítésre. Bővítményként egy inter-aktív kiállítótér, valamint egy fedett kiülő tárolóval alakul ki.
A tábor északi telekhatárának lehatárolása tömör rönkfa kerítéssel (2,50 m magas) történik, amely az északi irányból is határozott erőd jelleget ad az épületegyüttesnek.
A táboron kívüli terület az erőd fő szimmetria tengelyét figyelembe véve 4 parkosítandó területre oszlik. Az egyenként ~650 m2-es területeket már meglévő bazalt zúzalékos út választja el egymástól. Ezeken a felületeken különböző közösségi funkciók alakulnak ki:
Füves terület, amelyet az erőd irányából egy 1 méter magasság alatti földsánc határol. 2. Római háza-kat bemutató épületek. Összesen 4 db bemutató épület készül, amelyek egyenként nem haladják meg az (5 m x 5 m) 25 m2 alapterületet, és nem magasabbak 3 méternél. Ezeket az épületeket korhű anyagokból építik.
Római játszótér
Fűzlabirintus
Tervezett tömegalakítás
A bővítmények kialakításánál fő alapelv volt, a már meglévő épülettömeg hiteles folytatása. A rámpák elbontásra kerülnek és helyükön, nagyobb alapterületen, a meglévő épületegyüttesre jellemző nyúlánk bővítmény készül. Az erőd épületét szimmetrikusan fejlesztjük. Az interaktív kiállítóteret magában foglaló bővítmény, a meglévő műhelyek homlokzati megjelenését, és az elbontásra kerülő rámpa rönk oldalfalait viszi tovább megjelenésében. A szemközti oldal bővítménye a fedett kiülő tárolóval. Kiala-kítása az elbontott rámpával hasonlatos. Oldalfalai szorosan egymás mellé sorolt rönkfa cölöpök, fa szerkezetű fedéssel.
Funkciószervezés
A bővítményekbe különböző funkciók kerülnek. A bal oldali szárny bővítménybe egy egyterű interak-tív kiállítótér, míg a jobb oldali bővítménybe egy fedett kiülő tárolóval kerül kialakításra.

Anyaghasználat
Anyaghasználatában a már meglévő erőd épületéhez igazodó anyagok kerülnek beépítésre. A kiállító-tér épülete, vasbeton lemez alaptesten vázkerámia falazattal, vasbeton zárófödémmel kialakított. Homlokzata vakolt felületű, fa nyílászárókkal. A homlokzat másodlagos héjaként tömör rönkfa füg-gőleges fal jelenik meg.
A fedett kiülő és tároló határoló falai is szintén sorolt függőleges tömör rönkfából készülnek. Az építmények fedése kulé kaviccsal terített lágy pvc lemezzel kialakított. Az alacsony hajlásszögű tető az utcai homlokzati irányban pontra lejtve vízköpőn keresztül vezeti el a csapadékot, amely szintén a már meglévő épület megoldásához hasonlatos.
FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
A megvalósítás során a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos tu-lajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
II.2.3) A teljesítés helye:
Teljes mennyiség:
Az építéshez kapcsolódó főbb mennyiségek a következők:
ingatlan terület: 12170 m2
tényleges beépítési % : 6,3 % (765,56 m2) max. 20 %
zöldfelület: 50,13 % (1545 m2)
beépítési mód: keretes
építménymagasság: 4,30 m
előkert mérete: kialakult
oldalkert mérete: kialakult
hátsókert mérete: 6,74 m és 13,76 m
a terv ±0,00 szintje mBf.: +106,12
A közlekedési útvonalak akadálymentesítettek.
Kiállítótér
Interaktív kiállítótér kerámia 71,12 m2
Fedett kiülő
Fedett kiülő térkő 57,80 m2
Tároló térkő 20,33 m2
Összes: 149,25 m2
A megvalósítás során a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 162010655 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Azaum római tábor területén, 110/1 hrsz-on
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség:
Az építéshez kapcsolódó főbb mennyiségek a következők:
ingatlan terület: 12170 m2
tényleges beépítési % : 6,3 % (765,56 m2) max. 20 %
zöldfelület: 50,13 % (1545 m2)
beépítési mód: keretes
építménymagasság: 4,30 m
előkert mérete: kialakult
oldalkert mérete: kialakult
hátsókert mérete: 6,74 m és 13,76 m
a terv ±0,00 szintje mBf.: +106,12
A közlekedési útvonalak akadálymentesítettek.
Kiállítótér
Interaktív kiállítótér kerámia 71,12 m2
Fedett kiülő
Fedett kiülő térkő 57,80 m2
Tároló térkő 20,33 m2
Összes: 149,25 m2
A megvalósítás során a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap - max. 12 hónap)  20
2 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivite-lezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap maximum 60 hó-nap) (Hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/229
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása az Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Prog-ram keretében megvalósuló HUSK Limes Romanus című, SKHU/1601/1.1/229 számú pro-jekt támogatásából történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06407 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20223135
Postai cím: Laktanya Köz 9.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
E-mail: wf@wf.t-online.hu
Telefon: +36 34341768
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10562318211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110046584
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 162010655
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tetőfedési és bádogos munkák homlokzatképzési munkák kültéri burkolási munkák épületvillamossági munkák füves kert és labirintus kialakítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213

Hivatalos név: Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20223135
Postai cím: Laktanya Köz 9.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10562318211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges