Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/108
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.08.
Iktatószám: 10021/2021
CPV Kód: 15000000-8
Ajánlatkérő: Településellátó Szervezet
Teljesítés helye: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.;2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.;2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.;2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.;2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.;2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.;2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.;2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Településellátó Szervezet
Nemzeti azonosítószám: 15394026213
Postai cím: Duna Út 5.
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Ágnes
Telefon: +36 302647479
E-mail: erdosagnes@god.hu
Fax: +36 27345279
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.goditesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586182021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586182021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése 24 hónap
Hivatkozási szám: EKR000586182021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási keretszerződés „Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése 24 hónapra”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Baromfi és tőkehúsok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15112100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.rész Baromfi és tőkehúsok beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Sertéskaraj, csont nélküli kg 480
Sertéscomb csont nélkül kg 10 800
Sertés karaj / csontos kg 96
Pulykamell filé kg 2 400
Pulyka felsöcomb filé kg 1 152
Marha lapocka kg 192
Húsos csont /karajcsont kg 216
Fehér csont kg 48
Csirkemell filé kg 4 560
Csirkemáj -szív nélkül kg 156
Csirkecomb egész kg 2 400
Csirke farhát kg 60
Fenti mennyiség összesen: különböző baromfi és hústermék 22.560 kg/év
A megadott mennyiségektől évente + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait. Valamennyi termék tekintetében KMST tanúsítvány csatolása szükséges az ajánlathoz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min 0,5 óra – max 2 óra)  10
2 Az árkedvezmény mértéke a beszerzési listában nem szereplő termékekre (nyilvánosan elérhető listaárhoz képest) (min. 0 % max: 10 %)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni, de attól a szerződés időtartama alatt +20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Az opciós mennyiség lehívása a szerződés rendelkezése szerint, a szerződésben rögzített egységárakon történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium értékelési szempont megnevezése pontosan: Nettó ajánlati ár
A Szerződés 2021. szeptember 1 napjától kezdődő 24 hónapos határozott időre jön létre.
Az élelmiszereknek meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség és gyümölcsök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15331100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.rész Zöldség és gyümölcsök beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Alma kg 168
Alma kg 240
Alma kg 240
Alma (golden) kg 240
Alma (jonatán) kg 3 792
Banán kg 9 840
Bazsalikom kg 24
Brokkoli kg 192
Burgonya Kg 25 200
burgonya kg 780
burgonya kg 384
Cékla savanyúság kg 1 320
Citrom kg 18
Cukkini kg 132
Csalamádé kg 912
Csalamádé édes Kg 120
Csemegeuborka kg 1 944
Csicseriborsó kg 24
Dió kg 72
Dió, darált kg 144
Fejes káposzta Kg 3 600
Fertőtlenített tojás db 240
Fokhagyma Kg 118
Főzőtök kg 24
Gomba Sampion Kg 240
Görögdinnye kg 60
Grapefruit kg 72
Gyökérrépa, kg 1 368
Gyöngybab kg 180
Kakukkfű kg 24
Kápiapaprika kg 90
Kapor kg 96
Karalábé Kg 132
Karfiol Kg 144
Kelkáposzta Kg 1 560
Kígyóuborka Kg 3 840
Kiwi kg 2 520
Kovászos uborka kg 300
Körte kg 4 320
Laska gomba kg 144
Lencse kg 540
Lilahagyma kg 384
Lilakáposzta kg 48
Mák kg 72
Mák, darált kg 420
Mandarin kg 6 240
Narancs kg 5 040
Nektarin kg 192
Őszibarack kg 96
Padlizsán Kg 180
Paradicsom Kg 756
Paszternák kg 96
Patiszon kg 48
Petrezselyemzöld kg 67
Piros retek csomag 264
Póréhagyma db 1 440
Póréhagyma kg 24
Pritamin paprika Kg 96
Retek (fehér) kg 504
Retek /sör, vaj csomag 612
Retek-fekete kg 48
Rozmaring kg 24
Saláta fejes kg 48
Sárgabarack kg 96
Sárgaborsó Kg 732
Sárgadinnye kg 48
Sárgarépa kg 486
Savanyúkáposzta kg 1 056
Snidling kg 36
Sütőtök kg 408
Szilva kg 72
Szőlő fehér kg 72
Tarkabab kg 802
Tojás db 41 052
Újburgonya kg 240
Vöröshagyma Kg 2 040
Zellergumó Kg 62
Zellerszár kg 12
Zöldhagyma (ÚJ) Kg 228
Zöldpaprika (TV) Kg 852
Fenti mennyiség összesen:
különböző zöldség és gyümölcs termék 86 783 kg/év
különböző zöldség és gyümölcs termék 47 112 db/év
A megadott mennyiségektől évente + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min 0,5 óra – max 2 óra)  10
2 Az árkedvezmény mértéke a beszerzési listában nem szereplő termékekre (nyilvánosan elérhető listaárhoz képest) (min. 0 % max: 10 %)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni, de attól a szerződés időtartama alatt +20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Az opciós mennyiség lehívása a szerződés rendelkezése szerint, a szerződésben rögzített egységárakon történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium értékelési szempont megnevezése pontosan: Nettó ajánlati ár
A Szerződés 2021. szeptember 1 napjától kezdődő 24 hónapos határozott időre jön létre.
Az élelmiszereknek meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

II.2.1)
Elnevezés: Tésztafélék
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.rész Tészták beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
ABC tészta kg 336
Bulgur kg 1 320
Cérnametélt kg 864
Csigatészta kg 240
Csuszatészta kg 576
Eperlevél kg 96
Hosszú metélt kg 660
Kézi tarhonya kg 576
Kiskagyló tészta kg 264
Kiskocka tészta kg 576
Kuszkusz kg 120
Makaróni kg 144
Masni tészta kg 432
Nagykocka kg 4 680
Nagykocka fodros kg 2 640
Orsó tészta kg 348
Penne tészta kg 2 304
Rizsszem tészta kg 168
Rövid metélt kg 3 120
Rövidcső tészta kg 780
Spagetti tészta kg 360
Spagetti tészta kg 3 120
Szarvacska tészta kg 396
Tarhonya tészta kg 1 176
Zabkocka kg 144
Fenti mennyiség összesen: különböző tésztatermék 25 440 kg/év
A megadott mennyiségektől évente + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min 0,5 óra – max 2 óra)  10
2 Az árkedvezmény mértéke a beszerzési listában nem szereplő termékekre (nyilvánosan elérhető listaárhoz képest) (min. 0 % max: 10 %)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni, de attól a szerződés időtartama alatt +20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Az opciós mennyiség lehívása a szerződés rendelkezése szerint, a szerződésben rögzített egységárakon történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium értékelési szempont megnevezése pontosan: Nettó ajánlati ár
A Szerződés 2021. szeptember 1 napjától kezdődő 24 hónapos határozott időre jön létre.
Az élelmiszereknek meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

II.2.1)
Elnevezés: Tejtermékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4.rész Tejtermékek beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Főzötejszín liter 876
Gyümölcsös ivójoghurt kg 720
Ivójoghurt db 720
Joghurt db 16 920
Joghurt (natúr) db 3 840
Kefir db 2 640
Kockasajt db 22 680
Krémtúró db 4 080
Puding kg 720
Reszelt Sajt kg 252
Sajt feta kg 168
Sajt mozzarella kg 192
Sajt, parmezán kg 60
Sajtkrém, kg 329
Teavaj kg 72
Tehéntúró kg 780
Tej 1,5 % liter 18 960
Tejföl kg 3 240
Tejszelet db 11 364
Trappista sajt kg 1 416
Túródesszert, túrórudi db 2 760
Vaj 100 g-os kg 60
Vajkrém kg 252
Vajkrém kg 276
Fenti mennyiség összesen:
különböző tejtermék 65 004 db/év
különböző tejtermék 192 kg/év
különböző tejtermék 19 836 liter/év
A megadott mennyiségektől évente + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min 0,5 óra – max 2 óra)  10
2 Az árkedvezmény mértéke a beszerzési listában nem szereplő termékekre (nyilvánosan elérhető listaárhoz képest) (min. 0 % max: 10 %)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni, de attól a szerződés időtartama alatt +20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Az opciós mennyiség lehívása a szerződés rendelkezése szerint, a szerződésben rögzített egységárakon történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium értékelési szempont megnevezése pontosan: Nettó ajánlati ár
A Szerződés 2021. szeptember 1 napjától kezdődő 24 hónapos határozott időre jön létre.
Az élelmiszereknek meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

II.2.1)
Elnevezés: Pékáruk
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5.rész Pékáruk beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Aranygaluska-dióval kg 612
Briós, kicsi db 14 760
Briós, vajas db 720
Búrkifli, diós db 5 040
Búrkifli, mákos db 6 720
Croissant, csokis db 720
Croissant, sajtos db 7 020
Croissant, vajas db 720
Császár zsemle db 720
Fahéjas csiga db 720
Fánk db 2 880
Fehérkenyér szeletelt kg 11 790
Félbarna kenyér szeletelt kg 6 612
Fonott kalács, vajas kg 708
Isler db 2 880
Ízes levél db 732
Kakaós csiga db 420
Kalács foszlós kg 744
Kifli, tejes db 55 506
Kókuszkocka db 2 880
Kornspitz db 720
Köles tartalmú pékáru db 720
Kukoricás kenyér, szeletelt kg 636
Lekváros bukta, vajas db 720
Leveles pogácsa, sajttal szórt db 720
Piskótaszelet, csokoládés db 2 880
Piskótaszelet, lekváros db 2 880
Pite, almás db 2 880
Pite, meggyes db 2 880
Pite, túrós db 2 880
Pizzás csiga, sonkás db 7 128
Pizzás csiga, zöldséges db 720
Pogácsa, magos db 720
Pogácsa, sajtos db 2 652
Pogácsa, tepertős db 2 160
Rétes almás db 1 440
Rétes meggyes db 1 440
Rétes Túrós db 1 440
Rozsos kenyér, szeletelt kg 144
Stangli, sajttal szórt db 720
Teljes kiőrlésű kenyér szeletelt kg 504
Tönköly tartalmú pékáru db 720
Túrós batyú db 132
Zsemle teljes kiőrlésű db 720
Zsemle, búzacsírás db 2 544
Zsemle, magvas db 720
Zsemle, vizes db 36 324
Fenti mennyiség összesen:
különböző péktermék 21 750 kg/év
különböző péktermék 179 298 db /év
A megadott mennyiségektől évente + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min 0,5 óra – max 2 óra)  10
2 Az árkedvezmény mértéke a beszerzési listában nem szereplő termékekre (nyilvánosan elérhető listaárhoz képest) (min. 0 % max: 10 %)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni, de attól a szerződés időtartama alatt +20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Az opciós mennyiség lehívása a szerződés rendelkezése szerint, a szerződésben rögzített egységárakon történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium értékelési szempont megnevezése pontosan: Nettó ajánlati ár
A Szerződés 2021. szeptember 1 napjától kezdődő 24 hónapos határozott időre jön létre.
Az élelmiszereknek meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelitek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6.rész Mirelitek beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Afrikai harcsafilé kg 744
Alma kocka kg 192
Brokkoli kg 288
Burgonya krokett kg 192
Burgonyagombóc kg 192
Cukkinikocka kg 60
Cseresznye mirelit kg 48
Csibefalat sajttal töltve kg 144
Csibefasirt kg 144
Csicseriborsó krém kg 24
Egres kg 24
Erdei-mix kg 360
Falafel golyó kg 192
Fánk (töltött) kg 120
Fejtett bab kg 516
Felezett szilva kg 24
Finomfőzelék kg 288
Francia harcsafilé kg 816
Francia zöldségkeverék kg 72
Galuska kg 240
Gomba csiperke kg 144
gomba szelet kg 72
Gyalult tök kg 2 280
Gyökér kocka kg 2 640
Halrúd panírozott kg 612
Hasábburgonya kg 624
Hekkfilé kg 216
Húsleveszöldség kg 180
Kapor kg 48
Karalábé kocka kg 96
Karfiol kg 660
Kelbimbó kg 96
Krokett kg 192
Májgombóc levesbetét kg 72
Meggy, magozott kg 168
Mexikói zöldségkeverék kg 576
Mini cordon bleu kg 192
Mirelit kukorica kg 300
Mirelit lecsó keverék kg 144
Bélszínroló kg 180
Natúr gesztenyemassza kg 96
Nudli kg 192
Őszibarack gerezd kg 132
Panírozott csirkemell filé kg 240
Panírozott mozarella kg 240
Parajkrém kg 300
Petrezselyemzöld kg 72
Pritamin paprika kocka kg 120
Rántott sajt kg 336
Royal zöldségkeverék kg 96
Sajttal töltött pulykamell kg 144
Sárgahüvelyü zöldbab kg 1 812
Sárgarépa kocka kg 3 120
Sóska kg 144
spárga (fehér) kg 48
spárga (zöld) kg 48
Steak burgonya fűszerezett kg 240
Sütőtök kocka kg 96
Szamóca kg 24
szilvalekváros derelye kg 144
Szilvásgombóc kg 432
Túrógombóc kg 432
Túrós derelye kg 732
Vadas mártás kg 48
Vegyes gyümölcs kg 384
Zellerkocka kg 72
Zöldborsó kg 3 624
Zöldhüvelyű zöldbab kg 96
Fenti mennyiség összesen:
különböző mirelitféle 27 636 kg/év
A megadott mennyiségektől évente + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.

A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min 0,5 óra – max 2 óra)  10
2 Az árkedvezmény mértéke a beszerzési listában nem szereplő termékekre (nyilvánosan elérhető listaárhoz képest) (min. 0 % max: 10 %)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni, de attól a szerződés időtartama alatt +20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Az opciós mennyiség lehívása a szerződés rendelkezése szerint, a szerződésben rögzített egységárakon történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium értékelési szempont megnevezése pontosan: Nettó ajánlati ár
A Szerződés 2021. szeptember 1 napjától kezdődő 24 hónapos határozott időre jön létre.
Az élelmiszereknek meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15131400-9
További tárgyak: 15131500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7.rész Húskészítmények beszerzése aTelepülésellátó Szervezet részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Libamájpástétom db 1 320
Löncs hús db 48
Olajos hal db 38
Olajos hal db 1 152
Sertésvagdalt db 480
Baromfi párizsi kg 432
Baromfi virsli kg 96
Bécsi felvágott kg 24
Bécsi virsli kg 24
Csirkemell sonka kg 12
Csirkemell sonka kg 576
Csirkemell sonka (szeletelt) kg 12
Debreceni páros , csemege kg 2 184
Frankfurti virsli kg 576
Füstölt főtt tarja kg 336
Füstölt kenyér szalonna kg 60
Gépsonka kg 288
Hurka májas kg 192
Hurka véres kg 192
Kenőmájas kg 456
Kolbásszal töltött karaj felv. kg 24
Lángolt kolbász kg 72
Lecsókolbász kg 48
Libazsír kg 24
Májkrém kg 2 640
Marhapárizsi kg 24
Mozaik felvágott kg 48
Nyári turista kg 60
Olasz felvágott kg 12
Olasz felvágott kg 349
Paprikás pulykamell sonka kg 288
Parasztkolbász kg 48
Párizsi kg 12
Sajtos s. párizsi kg 48
Sertés párizsi felvágott kg 984
Sertészsír kg 48
Sonkafelvágott kg 24
Soproni felvágott kg 24
Szárnyas májkrém kg 576
Tavaszi felvágott kg 264
Téliszalámi kg 48
Téliszalámi kg 48
Tepertő kg 24
Tepertőkrém kg 72
Matador szalámi kg 48
Virsli kg 2 736
Zala felvágott kg 12
Zala felvágott kg 384
Fenti mennyiség összesen:
különböző húskészítmény 3 038 darab/év
különböző húskészítmény 14 449 kg/év
A megadott mennyiségektől évente + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min 0,5 óra – max 2 óra)  10
2 Az árkedvezmény mértéke a beszerzési listában nem szereplő termékekre (nyilvánosan elérhető listaárhoz képest) (min. 0 % max: 10 %)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni, de attól a szerződés időtartama alatt +20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Az opciós mennyiség lehívása a szerződés rendelkezése szerint, a szerződésben rögzített egységárakon történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium értékelési szempont megnevezése pontosan: Nettó ajánlati ár
A Szerződés 2021. szeptember 1 napjától kezdődő 24 hónapos határozott időre jön létre.
Az élelmiszereknek meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

II.2.1)
Elnevezés: Fűszerek, vegyes áruk
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15870000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2132 Göd, Ifjúság köz 1–3. és 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8.rész Fűszerek, vegyes áruk beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Gyümölcslé db 19 200
Méz-mini db 96
Műzliszelet db 2 400
Műzliszelet db 4 200
Tejcsokoládé figura db 4 800
Gyümölcstea filteres, koffeint nem tartalmazó doboz 1 176
Levesgyöngy, natúr kg 96
Sütőpor kg 2
Vaníliáscukor kg 54
Áfonya lekvár kg 48
Alma befőtt kg 48
Ananász darabolt kg 36
Babérlevél kg 4
Baracklekvár kg 445
Baromfimájas krém kg 480
bazsalikom kg 4
Bors egész kg 2
Bors, fehér, őrölt kg 14
Búzadara kg 276
Cikória kávé kg 13
Cikória kávé kg 24
Cukrozott kakaópor kg 49
Curry kg 2
Cseresznye befőtt, magozott kg 228
Csontleves alap kg 48
Eper lekvár kg 24
Erőleves alap kg 24
Étkezési só kg 480
Étkezési só kg 1 320
Fahéj (egész) kg 5
Fahéj őrölt kg 10
Finomliszt kg 2 520
Fokhagyma ganulátum kg 6
Füstölt pirospaprika kg 24
Fűszerpaprika kg 144
Gomba (üveges) kg 264
Grill pác és füszerkeverék kg 7
Gulyás leves alap kg 24
Gulyáskrém kg 133
gyömbér (őrölt) kg 2
Gyros fűszerkeverék kg 12
Kakaópor kg 61
Kakukkfű kg 5
Ketchup kg 168
Köménymag őrölt kg 11
Köménymag, egész kg 12
Körte befőtt kg 54
Kristálycukor kg 3 840
Kukoricadara kg 120
Kukoricakeményítö kg 12
Kurkuma kg 2
Magozott meggy befőtt kg 180
Majonéz kg 108
Majoranna kg 13
Margarin csészés kg 96
Margarin csészés kg 1 092
Margarin kocka kg 420
Marhahúsleves alap kg 6
Mazsola kg 6
Meggylekvár kg 24
Méz, vegyes virágméz kg 138
Mini- lekvár kg 108
Mogyorókrém kg 78
Mustár kg 192
Natúr lecsó kg 168
Oregánó kg 34
Őszibarack befőtt kg 797
Paprikakrém kg 180
Paradicsompüré kg 480
Paradicsompüré kg 498
Porcukor kg 504
Rizs kg 240
Rizs kg 5 880
Rozmaring kg 7
Sáfrány kg 2
Sárgabarack befőtt kg 28
Sómentes ételízesítő kg 118
Sültcsírke fűszerkeverék kg 6
Szegfűszeg egész kg 7
Szerecsendió őrölt kg 5
Szezámmag kg 24
Szilva befőtt kg 168
Szilvalekvár kg 24
Szódabikarbóna kg 1
Tárkony kg 4
Tonhal konzerv kg 240
Tyúkhúsleves alap kg 24
Vanilia puding főzős kg 12
Vegyes gyümölcslekvár kg 114
Zöldségleves alap kg 96
Zöldségleves alap kg 192
Zsálya kg 2
Zsemlemorzsa kg 432
Étolaj liter 7 560
Almaecet liter 24
Balzsamecet liter 12
Citromlé liter 756
Ecet liter 72
Ecet liter 96
Extra olivaolaj liter 48
Gyümölcslé liter 2 400
Gyümölcslé liter 480
Gyümölcslé liter 480
Sütőolaj spray liter 6
Fenti mennyiség összesen:
különböző fűszer, vegyes áru 23 907 kg/év
különböző fűszer, vegyes áru 11 934 liter/év
különböző fűszer, vegyes áru 54 216 darab/év
A megadott mennyiségektől évente + 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min 0,5 óra – max 2 óra)  10
2 Az árkedvezmény mértéke a beszerzési listában nem szereplő termékekre (nyilvánosan elérhető listaárhoz képest) (min. 0 % max: 10 %)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni, de attól a szerződés időtartama alatt +20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges. Az opciós mennyiség lehívása a szerződés rendelkezése szerint, a szerződésben rögzített egységárakon történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium értékelési szempont megnevezése pontosan: Nettó ajánlati ár
A Szerződés 2021. szeptember 1 napjától kezdődő 24 hónapos határozott időre jön létre.
Az élelmiszereknek meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az EKR használatával.
A kizáró okok és alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumok körét részletesebben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 3. § és 8-16. §-ai tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Öntisztázás
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti –véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az alkalmassági nyilatkozattal / egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem köt ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie, anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített (befejezett) szállítási referenciáit, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A szállításoknak a vizsgált három éves időszak alatt befejezettnek, de a felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.
M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. d) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: — az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs).
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, a részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (szállítás tárgyát), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), a szerződésbeli mennyiségét. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 darab, szerződésszerűen teljesített, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves időszakban befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett szállítási referenciával, amely referencia esetében az értékesítés és szállítás szerződés szerinti mennyiség eléri vagy meghaladja
az 1. rész: 15 700 kg baromfi hústermék,
a 2.rész: 60 000 kg zöldség vagy gyümölcs termék,
a 3.rész: 17 000 kg tésztatermék,
a 4.rész: 45 500 db tejtermék vagy 13 000 liter tejtermék
az 5.rész: 15 000 kg péktermék vagy 125 000 db péktermék,
a 6.rész: 19 000 kg mirelit termék,
a 7.rész: 10 000 kg húskészítmény,
a 8.rész: 16 000 kg fűszer, vegyes áru vagy 8 000 liter fűszer, vegyes áru termék,
mennyiséget. A referenciák számát ajánlatkérő nem korlátozza.
M.2. Valamennyi rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: — az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes – az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részajánlat esetén:
A vételi ár a Kbt. 135. §-a és a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A § alapján elektronikus számlát is befogad.
Ajánlatkérő a vételárat, mely magában foglalja a szállítási és rakodási költséget is, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg havonta, átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A közbeszerzési szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdése irányadó.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes szabályokat a dokumentáció/szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi, meghiúsulási kötbér részletei a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (ajánlati kötöttség) 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. június
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja alapján (legjobb ár – érték arány) értékeli. Az értékelési szempont alsó és felső határa: 0-10 pont. Összesített nettó ajánlati ár-fordított arányosítás, Hibás termék(ek) cseréje - pontozás. Árkedvezmény mértéke- egyenes arányosítás. Az értékelési szempont részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.
3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.
4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell.
5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR) történik.
6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai szerint.
8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően.
11. AK a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt az 1.rész Baromfi és tőkehúsok, a 2.rész. Zöldségek és gyümölcs, az 5.rész Péktermékek, a 6.rész Mirelitek tekintetében ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték mértéke (a fenti megjelölt RÉSZEK VONATKOZÁSÁBAN RÉSZENKÉNT!): 200.000,- HUF
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő CIB Bank Zrt. -nél vezetett 10700323-44107309-51100005 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát, ajánlati rész számát („ajánlati biztosíték – EKR000586182021/rész száma”.-. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül."
AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek. A terméklista ártáblázat (Műszaki leírás 2 ártáblázat élelmezési alapanyag) kitöltése képezi a szakmai ajánlatot. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a részletes árajánlatban nem szereplő termékekre vonatkozó kedvezmény mértékéről (AD 6.9. számú dok.).
13. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi szempontoknál:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/képviseleti jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi.
16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
18. FAKSZ Dr. Jakab Attila, nyilvántartási száma: 00983, drjakabattila@gmail.com;
19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
20. Alvállalkozók igénybe vétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák