Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/127
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.05.
Iktatószám: 12157/2021
CPV Kód: 48326100-0
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.;Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15300014241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bencsik Balázs Koppány
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758262021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758262021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kamera- és prezentációs rendszer kiépítése (790)
Hivatkozási szám: EKR000758262021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Négy (4 db) terem kamerarendszerének kiépítése, kilenc (9 db) terem kontrollját biztosító felügyeleti rendszer kiépítése, valamint egy (1 db) terem prezentációs rendszerének kiépítése.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kamera- és közvetítőrendszer kiépítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326100-0
További tárgyak: 48952000-6
32232000-8
32323500-8
32330000-5
32333200-8
48329000-0
48515000-1
32323300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Bosch multimédiás hangosítási rendszerrel felszerelt Országház bizottsági termeinek, 20 db IP kamerából álló, szoftveresen vezérelt, automatikusan működő kamerarendszerének (4 darab terem) és kilenc (9) db terem kontrollját biztosító felügyeleti rendszer kiépítése. A szoftveresen vezérelt, automatikusan működő kamera- és közvetítőrendszer (hangosítás és konferenciarendszerbe integrált) elemeinek beszerzése, Ajánlattevő általi telepítése, üzembe helyezése akként, hogy ezeknek egymással, valamint az Ajánlatkérő már meglévő eszközeinek vezérlő szoftverével (MVI) teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Vételi jog (opció): nincs.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában rögzített „Kezdés dátuma” mezőben rögzített adat, a szerződés megkötésének tervezett időpontjára utal, amely a tényleges szerződéskötési időpontra tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Prezentációs rendszer kiépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országház, Felsőházi terem 1 db mátrix kapcsolóból álló (több be- és kimenettel rendelkező), mátrix vezérlő szoftverrel vezérelt prezentációs rendszerének kiépítése más, korszerű, digitális képátviteli hálózatra (1 db terem). A prezentációs rendszer elemeinek beszerzése, Ajánlattevő általi telepítése, üzembe helyezése akként, hogy ezeknek egymással, valamint az Ajánlatkérő már meglévő projektoraival teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Vételi jog (opció): nincs.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában rögzített „Kezdés dátuma” mezőben rögzített adat, a szerződés megkötésének tervezett időpontjára utal, amely a tényleges szerződéskötési időpontra tekintettel változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolás módja: Az igazolási módokra a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat benyújtásakor a Kr. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 3. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő tekintetében külön-külön kell benyújtania az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazásával: az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10. § gb) pont), figyelemmel a Kr. 12.-16. §-ában foglaltakra. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozatot EKR űrlapon szükséges benyújtani.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti kitöltött nyilatkozatot (űrlap) kell benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az igazolások nem kérhetők a Kr. 1. § (3) bekezdése és 6. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben meghatározott esetekben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 16. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2021. május 10-én közzétett, „A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" című útmutatójára.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdései alapján egyik rész vonatkozásában sem határoz meg pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás (1. és 2. rész esetében): Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a Kr. 3. § (3) bekezdése. Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7),(9),(11),(12) bekezdései. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6), a Kr. rendelet 3.§ (5) bekezdése.
Utólagos igazolás (1. és 2. rész esetében):
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolás(ok) benyújtására felhívott ajánlattevő az alkalmassági feltételnek való megfelelést az alábbiak szerint köteles igazolni: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontjának, (1a) bekezdés a) pontjának, 21/A. §-a és 22. § (1) – (2) bekezdéseinek megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, műszaki alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szállításának ismertetése. Az igazolás(ok) minimális adattartalma: - a szerződést teljesítő gazdasági szereplő neve, székhelye - a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, - a szállítás tárgyának és mennyiségének (db) ismertetése olyan módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség megállapítható legyen, - a teljesítés kezdő időpontja (év, hónap nap pontossággal meghatározva), - a teljesítés befejező időpontja (év, hónap nap pontossággal meghatározva), - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az ajánlatkérő a három év alatt befejezett , de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítást és üzembe helyezést veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az 1. rész esetében:
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db, legalább 4 db IP kamerából álló – bármilyen hangosítási és konferencia rendszerhez kiépített -, szoftveresen vezérelt, automatikusan működő kamerarendszer szállítására (értékesítésére) és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
A 2. rész esetében:
Alkalmas az ajánlattevő ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db mátrix kapcsolóból álló, több be- és kimenettel rendelkező, mátrix vezérlő szoftverrel vezérelt, legalább 1 db prezentációs rendszer szállítására (értékesítésére) és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkettő rész vonatkozásában:
Előleg fizetésére nincs lehetőség. Mindösszesen 1 db számla nyújtható be teljesítésigazolás alapján.
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a számla ajánlatkérő által igazolt kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül, a nyertes ajánlattevő által kiállított számlán feltüntetett, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számlájára történő átutalással történik magyar forintban.
Jótállás, rendszergarancia, szoftverkövetés: a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatoknak az EKR-ben történő elektronikus felbontására vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Mindkettő rész vonatkozásában:
1. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint történik, mert a közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2. Az ajánlatkérő nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
3. A műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módja a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb.
4. Mintakonfigurációtól eltérő típusú eszköz ajánlása esetén érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem igazolja műszaki leírással és gyártói adatlappal, hogy az ajánlott rendszer(ek) és eszköz(ök) megfelel(nek) a Műszaki Követelményekben meghatározott összes előírásnak. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlatban csatolt dokumentumokból nem állapítható meg egyértelműen bármely eltérő típusú termék műszaki egyenértékűsége.
5. A közbeszerzési dokumentumokban található típusmegjelölések a termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében, a Kr. 46. § (3) bekezdése alapján történtek, az Ajánlatkérő elfogad a mintakonfigurációtól eltérő típusú, a közbeszerzési műszaki leírásnak megfelelő (műszakilag egyenértékű), termékekre vonatkozó ajánlatot is. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban
6. A műszaki leírás - ártáblázat kitöltésére vonatkozó információt az AD I. fejezete tartalmazza.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.
8. Az ajánlattevőnek az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlapokat megfelelően kitöltve kell benyújtania.
9. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb
dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
10. Tájékoztatás az eredményről: a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései alapján.
11. A Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítására nincs lehetőség.
12. Közös ajánlatra a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
13. Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját és a Kbt. 33. § (1) bekezdését.
14. Az Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 36. §-ra, a Kbt. 136. § (2) bekezdésére és a Kbt. 138. §- ára.
15. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
16. A szerződés meghatározása: adásvételi szerződés.
17. Szerződéstervezet a közbeszerzési dokumentumok része, az ajánlatban nem kell csatolni. Ha az ajánlat szerződéstervezetet tartalmaz, azt az ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
18. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczi Adél Ilona (FAKSZ lajstromszáma: 01058) és dr. Paksi Sándor (FAKSZ lajstromszáma: 00621)
19. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák