Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/33
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.17.
Iktatószám:2459/2021
CPV Kód:72253200-5
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:1055 Budapest, Szalay u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lencse Zsanett
Telefon: +36 14583044
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000142782021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000142782021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bírósági Fizetési Portál üzemeltetése OBH részére
Hivatkozási szám: EKR000142782021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bírósági Fizetési Portál (BFP) üzemeltetése OBH részére 2021
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bírósági Fizetési Portál üzemeltetése OBH részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bírósági Fizetési Portál (BFP) üzemeltetése az OBH részére, mely 2000 fejlesztői keretóra mértékéig tartalmazza a portálhoz kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is. I. Üzemeltetési feladatok: A Bírósági Fizetési Portál teljes körű üzemeltetése, az üzemeltetés során felmerült és a felhasználók, valamint az ügyfelek által bejelentett problémák kezelése, alkalmazás rendszergazdai feladatok elvégzése, üzemeltetés-folytonosság biztosítása az Ajánlatkérő számára.
A BFP teljes körű üzemeltetése keretében az alábbi feladatok ellátása szükséges: rendelkezésre állás és kapacitásmenedzsment, szolgáltatásfolytonosság biztosítása, kockázatkezelési akciók végrehajtása, alkalmazás konfiguráció kezelése, incidens kezelés, kiadásmenedzsment, együttműködés az egyéb bírósági informatikai rendszereket, infrastruktúrát működtető külső szolgáltatókkal és az országos hálózat jelenlegi üzemeltetőjével (az eljárás során betartva a vonatkozó szabályzatokat), a BFP rendszertesztjéhez szükséges tesztkörnyezet üzemeltetése, rendszerteszt elvégzése, szolgáltatási riportok, statisztikák előállítása, mérések folyamatos végrehajtása és dokumentálása, mérési megoldások karbantartása, adatszolgáltatás az Ajánlatkérő felé.
II. Fejlesztési feladatok: Nyertes ajánlattevő a fejlesztési feladatokat a szerződés időbeli hatálya alatt 2.000 fejlesztői keretóra mértékéig köteles ellátni. A fejlesztési feladatokat a legtöbb esetben jogszabályváltozás indukálja, amelyeknek a jogszabályban foglalt határidőig történő megvalósítása kiemelt prioritást élvez. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során azonosított, majd specifikált fejlesztéseket egyedi megrendelésben közli ajánlattevővel, aki azt aláírásával elfogadja.
A feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Mennyiség: 2000 fejlesztői keretóra, felhasználók száma: nagyságrendileg 9100 fő, mely folyamatosan emelkedik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakemberek alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó összesített többlettapasztalata (hónapban; min:0, max: 60 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Ár szempont alszempontjai és azok súlyszáma:
2.1.Havi nettó üzemeltetési díj (Ft/hó) Súlyszám: 60
2.2. Fejlesztői nettó óradíj (Ft/óra) Súlyszám: 20
A II.2.7. pontban megadott 24 hónap úgy értendő, hogy a nyertes ajánlattevő az üzemeltetési feladatait, a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapig köteles ellátni, míg fejlesztési feladatait a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapig, de legfeljebb a fejlesztési keretóraszám (2000 óra) kimerüléséig.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra az ajánlattevőnek a Kormányrendelet 1–16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével).
A Kbt. 71. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban
M.2. be kell nyújtania a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a végzettséget igazoló okirat másolatát (321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont szerint).
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására
M.1. be kell nyújtania a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát (321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont szerint).
M.3. be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja, (3a) bek., 21/A. §, 22. § (1) és (2) bek. szerint.) .
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő
M.1. ha nem rendelkezik 2 fő olyan szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek 12 hónap, C# és SQL programozási nyelvekben íródott rendszerek alkalmazásfejlesztési gyakorlatával, valamint legalább .NET 4.5 alkalmazás keretrendszer ismeretével.
M.2. ha nem rendelkezik 2 fő felsőfokú szakirányú (informatikus vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező alkalmazásüzemeltető szakemberrel, akinek legalább 12 hónap igazságszolgáltatási (bíróság, ügyészség, közjegyzői vagy ügyvédi kamara) informatikai szakalkalmazások üzemeltetésében szerzett gyakorlata van.
M.3. ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), szerződésszerűen teljesített, igazságszolgáltatási területen (bíróság, ügyészség, közjegyzői vagy ügyvédi kamara) működő szerv részére végzett, legalább 12 hónapos időtartamú alkalmazás-üzemeltetői referenciával, amely egy szervezet vonatkozásában összesen több, mint 5000 felhasználó által használt alkalmazás üzemeltetésére vonatkozik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő nem jogosult előlegre. Mind az üzemeltetési, mind a fejlesztési feladatok tekintetében utólag, a teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult számlát kiállítani, az üzemeltetési feladatok tekintetében havonta egyszer, a fejlesztési feladatok tekintetében a fejlesztési feladatok átvételét követően, akár havonta több alkalommal is. A teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra. A számla kifizetésére a Ptk. mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF. A teljesítésigazolás és a fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bek.-ben és a 65. § (7) bek.-ben foglaltakra, és a szerzői vagyoni jogokra.
2. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást. Elektronikus aláírás esetében ez nem szükséges.
3. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.
4. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.
5. Ponthatárok: 0–10 Pontok kiosztásának módszere: 1. minőségi részszempont esetében arányosítás,2. ár részszempont alszempontjai esetében fordított arányosítás.
6. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes Lajstromszáma: 00177.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. A jótállás időtartama valamennyi fejlesztési feladat elvégzése esetén a teljesítésigazolás kiállításától számítottan 12 hónap. Késedelmi kötbér: a nyertes ajánlattevő az üzemeltetés esetén a szerződésben foglalt esetekben naponta 15.000,-Ft, maximális mértéke havonta a havi nettó üzemeltetési díj 20%-a. A fejlesztési feladatok esetében az adott egyedi megrendelésben meghatározott nettó vállalkozói díj 5%-a minden egyes megkezdett nap után. A késedelmi kötbér mértéke legfeljebb a fejlesztésre meghatározott, 2000 órára eső vállalkozói díj teljes összegének 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozói díj teljes összegének 20 %-a.
A rendszer rendelkezésre állásának az elvárt mérték alá történő csökkenése hibás teljesítésnek minősül, amely a havi vállalkozói díj százalékos csökkenését vonja maga után az alábbi képlet alapján: 3 x (a rendelkezésre állás elvárt mértéke – tényleges rendelkezésre állás mértéke). A csökkenés maximális mértéke: 100%. Jótállás: időtartama valamennyi fejlesztési feladat elvégzése esetén a teljesítésigazolás kiállításától számítottan 12 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és az értékelés alapján első két helyezett ajánlattevő esetében végzi el a bírálatot.
10. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
11. Ajánlatkérő 1 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalás esetén az összeget ajánlatkérő 10032000-00319542-00000000 (MÁK) számlájára kell utalni, a megjegyzésben: „Bírósági Fizetési Portál üzemeltetése OBH részére 2021” megjelöléssel. A teljesítés befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan pénzintézeti igazolás másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia megfelelő példányával igazolható. A kötelezvény, készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy a garancia elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az MSZ ISO/IEC 27001:2013 szabvány követelményeit kielégítő információbiztonsági rendszerrel. Ezt a tanúsítvány/egyenértékű dokumentumok bemutatásával kell igazolnia.
13. Ajánlatkérő elsősorban információ biztonsági okokból nem teszi lehetővé a részajánlattételt, de a szolgáltatás részekre osztása a teljesítés azonossága, az előírt helyszíni rendelkezésre állás és folyamatos telefonos készenléti ügyelet ellátásának kötelezettsége, illetve felelősségi problémák miatt is észszerűtlen lenne.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák