Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/253
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.30.
Iktatószám: 25603/2021
CPV Kód: 45234100-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Debrecen – Balmazújváros vasúti vonalszakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001634202021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001634202021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DÉNyGÖ vasúti infrastruktúra-fejlesztések
Hivatkozási szám: EKR001634202021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés keretében Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósítása”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DÉNyGÖ vasúti infrastruktúra-fejlesztések
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928230-9
További tárgyak: 45213321-9
45221112-0
45231400-9
45234115-5
45234116-2
45234160-5
45314000-1
45317000-2
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen – Balmazújváros vasúti vonalszakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek felújítása, korszerűsítése Macs állomástól Balmazújváros állomásig, 100 km/h fejlesztési sebesség figyelembevételével, Balmazújváros állomás átépítésével és a teljes szakasz biztosítóberendezési fejlesztésével együtt. A projekt Debrecen belterületén tervekkel és engedélyekkel rendelkező Derék utca és Nyugati Ipari Park vasúti megállóhelyek kiépítését is tartalmazza, a kapcsolódó zajvédelmi feladatokkal együtt. A tervezett tengelyterhelés az átépülő szakaszokon 225 kN.
Távvezérlő központ kiegészítése Macs Ipari Park állomáson, amely a vonalszakasz távvezérlését látja el. A távközlési rendszer kiépítése a vasúti vonalkábel leágazásokkal, légvezetékes optikai kábel szálkiosztásával és a pályatelefon rendszerrel, valamit Debrecen állomás területén az optikai behúzó kábellel. Vizuális és hangos utastájékozató rendszer kiépítése, info oszlopok telepítése.
A Keleti-főcsatorna feletti vasúti acélszerkezetű 52,14 támaszközű híd felújítási munkái, vonali kisműtárgyak, átereszek átépítése. A szakaszon található 8 db szintbeni közúti keresztezés átépítése, Balmazújváros állomáson a megközelítő út és állomási előtér átépítése, P+R parkoló kialakítása.
Balmazújváros állomáson a meglévő felvételi épület átalakítása, valamint új üzemi épület létesítése. Az áruraktár épület elbontása. Az állomások és megállóhelyek peronján esőbeállók telepítése.
A Debrecen (bez.) – Balmazújváros (bez.) vonalszakaszon 1x25 kV-os, 50 Hz-es, egy tápvezetékes felsővezetéki rendszer kialakítása, a Debrecen (bez.) – Tócóvölgy (bez.) szakaszon az új kétvágányú pálya figyelembe vételével. A létesítendő villamos felsővezeték 160 km/h sebességű közlekedésre alkalmas kivitelű. Az állomáson a felsővezetéket egyedi, tűzihorganyzott acéloszlopokra rögzített tartószerkezetek, valamint keretállás rendszerű egyedi tartószerkezetekkel szerelt csoportos megfogások tartják. A tervezett munkavezeték magasság 5,70 m – útátjárókban is –, a szerkezeti magasság 1,50 m.
Oszloptranszformátorok, átviteltechnika, FET/HETA rendszer, és váltófűtési rendszerek megvalósítása.
Főbb mennyiségek:
Összeségében megvalósítandó: 55,1 km 25 kV 50 Hz rendszerű felsővezeték (K80 és K100 hosszlánc); 29,2 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek; 6 csoport új B54-XI kitérő és 4 csoport új B60-XI kitérő; 14.700 vfm hézagnélküli vágány al-és felépítménnyel; 20,8 km önhordó fényvezető szálas kábel.
• Debrecen – Tócóvölgy szakaszon 5,4 km K100-as felsővezetéki hosszlánc építés, 0,2 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése, FET/HETA rendszer kiépítése
• Derék u. mh. térvilágítás kiépítése, peronépítés, távközlés- és utastájékoztatás kiépítése
• Tócóvölgy állomáson 4,3 km K100-as és 4,7 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, földelő vezetékek kiépítése, oszloptranszformátorok telepítése, 3,7 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése FET/HETA rendszer kiépítése
• Tócóvölgy – Macs Ipari Park szakaszon Nyugati Ipari Park mh. térvilágítás kiépítése, peronépítés, távközlés- és utastájékoztatás kiépítése, 6,4 km K100-as felsővezetéki hosszlánc építés, 5,5 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése
• Macs Ipari Park állomáson hézagnélküli vágány építése 54 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 2070 vfm hosszban, 2 csoport új B54-XI kitérő beépítése, biztosítóberendezésbe való bekötés, 3,7 km K100-as és 11,5 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, 5,2 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése
• Macs állomáson 1,7 km K100-as és 1,7 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, 2,75 km vonali táp- és állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése, FET/HETA rendszer kiépítése, térvilágítás kiépítése
• Macs – Balmazújváros szakaszon 11,32 km K100-as felsővezetéki hosszlánc építése, 9,6 km vonali tápvezeték, kapcsolóvezetékek építése, Keleti-főcsatorna feletti vasúti híd felújítási munkái, 3 db kisműtárgy építése/átépítése/felújítása, elektromos légvezeték kiváltás/átalakítás 3 helyen, hézagnélküli vágány építése 54 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 9400 vfm hosszban,
• Balmazújváros állomáson hézagnélküli vágány építése 54 és 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 3230 vfm hosszban, 4 csoport új B60-XI kitérő beépítése, 4 csoport új B54-XI kitérő beépítése, peronépítés, biztosítóberendezés telepítése, távközlés- utastájékoztatás kiépítése, 1,67 km K100-as és 2,8 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, 2,18 km vonali táp- és állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése, 2 db oszloptranszformátor telepítése. FET/HETA rendszer kiépítése, térvilágítás kiépítése, 1 db felvételi épület átalakítása és 1 db új üzemi épület létesítése, állomási előtér és P+R parkoló létesítése
• Önhordó fényvezető szálas kábel telepítése a teljes szakaszon.
• Rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervet nyertes ajánlattevőnek felül kell vizsgálnia az alkalmazni kívánt technológia szerint, szükség esetén át kell terveznie, jóváhagyásokat és engedélyeket meg kell szereznie. A kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése szintén nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
• Nyertes ajánlattevő feladata és kötelessége az együttműködés „Debrecen-Füzesabony vasútvonal korsz, I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás Vállalkozójával, különös tekintettel a műszaki megvalósítás és munkavégzés feltételeire.
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel nem megengedett, mert a tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet (pl. vasútépítés és felsővezeték építés) érint, melyek kivitelezése egymásra épülve, egymással részben párhuzamos ütemezéssel valósul meg (vasúti pálya alépítménye és a felsővezeték tartó oszlopok alapozása egyszerre kell, hogy épüljön), így az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy az egyértelműen nem elválasztható határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez is vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás, valamint az építési beruházás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] 10
2 2. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] 10
3 3. A felhívás III.1.3) M2)D pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.
Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
Ár esetén: fordított arányosítás;1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)–(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
• Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ és 6-7.§ szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.
• Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot, figyelemmel a Kr. 6. §-ra.
• Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re,
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész  (alfa) pont kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
SZT1)
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján, Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
SZT2)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
SZT2)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész  (alfa) pont kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasútépítés és/vagy vasút átépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútátépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés és/vagy vasút átépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútátépítés) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 18.000.000.000,- Ft értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az éves árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész  (alfa) pont kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 évben végzett referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:
• építési beruházás tárgya;
• építési beruházás mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható;
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel);
• teljesítés helye;
• sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,
• szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma;
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.
Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 13 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2b) pont).
M2)
A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
 saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,
 rendelkezésre állási nyilatkozat,
 a végzettségek, képzettségek igazolása (adott esetben).
A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a fenti dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtania - abban az esetben, ha az 1-3. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot mutat be - tekintettel arra, hogy az M2) alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát és kódját, a jogosultság elérési útvonalát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).
Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
M3)
A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint AT csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását (gyártó, típus, teljesítmény) tartalmazó cégszerű nyilatkozatát
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:
A) Összesen legalább 11 vágány km nyíltvonali és/vagy állomási országos vasúti pályahálózaton (továbbiakban OVP) vágány építése, vagy átépítése al-és felépítménnyel együtt.
B) Legalább 7 csoport kitérő cseréje vagy beépítése OVP-n, melyből legalább 4 csoport egyazon állomáson valósult meg.
C) Összesen legalább 40 vágány km nyíltvonali és/vagy állomási 25 kV 50 Hz rendszerű vasúti villamos felsővezetéki rendszer építése, vagy átépítése, amely OVP-n valósult meg.
D) 1 db, min. 39 m támaszközű, az OVP részét képező, acél felszerkezetű vasúti híd átépítése és/vagy építése és/vagy felújítása
Ajánlatkérő az „OVP” fogalma alatt (országos vasúti pályahálózat) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti fogalmat érti, mely külföldi országok esetében is alkalmazható.
„Állomás” alatt ajánlatkérő a legalább négy vonat fogadásra kijelölt vágányt tartalmazó állomásokat érti.
A vágányhossz tekintetében 1 m kétvágányú referencia egyenértékű 2 m egyvágányú referenciával, illetve több vágány esetén a hosszak többszörözhetőek.
AK „támaszköz” alatt a 2 egymással szomszédos támasz középvonala (vagy tengelye) között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
A) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik
a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-KÉ jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és szakmai gyakorlattal és
b) legalább 36 hónap OVP-n végzett vasútépítési és/vagy vasút átépítési területen projektvezetői, vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal.
B) 1 fő, vasútépítési munkák kivitelezéséhez, aki rendelkezik
a) a 266. Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és szakmai gyakorlattal és
b) legalább 24 hónap vasútépítési és/vagy vasút átépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
C) 1 fő, műtárgyépítési munkák kivitelezéséhez, aki rendelkezik
a) a 266. Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és gyakorlattal és
b) legalább 24 hónap műtárgyépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
D) 1 fő, biztosítóberendezési munkák kivitelezéséhez, aki rendelkezik
a) a 266. Kr. szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és gyakorlattal és
b) legalább 24 hónap biztosítóberendezés építése/telepítése területen szerzett szakmai tapasztalattal.
Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
„Projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.
Ajánlatkérő a „vasútépítési és/vagy vasút átépítési” munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során új vasúti pálya vagy annak egy szakasza megépítésére és/vagy meglévő vasúti pálya vagy annak egy szakasza felújítására és/vagy bővítésére és/vagy részleges vagy teljes elbontására és helyette részben vagy teljes egészében új vasúti pályaszakasz építésére kerül sor.
Ajánlatkérő „műtárgyépítési” munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 1. melléklet 3. pont szerinti műtárgyak megépítésére és/vagy rekonstrukciójára kerül sor.
M3)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT) a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
A) 1 db vágányépítő vasúti géplánc (mely külön-külön bontásra és építésre alkalmas gép, min. 200 vm/óra bontási/építési teljesítménnyel és legalább 20 db vasúti aljszállító kocsival)
B) 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) Kr. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § (1),(3)-(6),(11)-(12) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a TSZ szerint történik, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára is.
Tartalékkeret: 1,5 %.
Részszámlázás szerződés szerint biztosított.
A finanszírozás tervezett forrása: hazai; utófinanszírozással.
Előleg: max 20%, azzal, hogy az előleg mértékére, az előleggel történő elszámolásra, az előleg igénylés feltételeire, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés, illetve a Szerződés az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (0,5 %/nap, max 15 %), hibás teljesítési kötbér (kötbéralap 15 %-a), meghiúsulási kötbér (20 %); teljesítési biztosíték (5 %), jótállási biztosíték (5 %), előleg-visszafizetési biztosíték (adott esetben); jótállás 36 hónap (a Projekt sikeres átvételétől számítva); amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen II. kötet) tartalmazza. Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.
Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a KD 5. kötetét; jelen eljárásban – egyedi elbírálás alapján - max. 100 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat (KD 5 kotet.7z.001 - KD 5 kotet.7z.142) kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: KD 5 kotet.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/
2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30.000.000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: A), B) és C) szakember: MV-KÉ; D) szakember: MV-VV.
5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, amelynek az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások minősülnek. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében – többlettapasztalat megajánlása esetén - a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét; valamint az „Egyösszegű ajánlati ár” értékelési szempont tekintetében az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló árazott költségvetést tekinti.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
8. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belüli időpontra (1) építési-szerelési biztosítást (1,00 mrd Ft / év; 300 millió Ft / káresemény); (2) tervezési felelősségbiztosítást (200 millió / év; 100 millió / káresemény) kötni a KD-ben részletezettek szerint.
9. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.
11. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.
13. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.
15. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák