Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/1
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.03.
Iktatószám: 26312/2021
CPV Kód: 72200000-7
Ajánlatkérő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
Telefon: +36 305846728
E-mail: ehuj@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001737352021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001737352021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SAP HANA továbbfejleszt. feladatainak támog. üzem.
Hivatkozási szám: EKR001737352021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a BKM SAP HANA továbbfejlesztési feladatainak támogatása, üzemeltetése tárgyban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SAP HANA továbbfejleszt. feladatainak támog. üzem.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés 24 hónap időtartamra, BKM SAP HANA továbbfejlesztési feladatainak támogatására, üzemeltetésére. A keretszerződés keretösszege: nettó 400.000.000 Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján legfeljebb a keretösszeg 70%-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Nyertes Ajánlattevő jelen eljárás eredményeként megkötött szerződés keretében részben az Ajánlatkérő informatikai infrastruktúráján üzemelő, részben az SAP Services Cloud környezetben működő SAP rendszereihez kapcsolódó fejlesztési és üzemeltetési feladatokat köteles elvégezni, az Ajánlatkérő IT biztonsági előírásainak betartása mellett.
A fejlesztési feladatok kiemelten, de nem kizárólagosan a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megalakulása kapcsán felmerülő SAP rendszert érintő fejlesztésekre és üzemeltetésére vonatkoznak.
Ajánlatkérő a következő feladatok elvégzését várja el Nyertes Ajánlattevőtől:
• SAP rendszereket érintő fejlesztési, üzemeltetési szolgáltatás, eseti megrendelések alapján a szerződés hatályáig, vagy a keretösszeg kimerüléséig.
• SAP Service Cloud ügyfélszolgálati rendszer kiterjesztése tagvállalati szinten min. 400 fős felhasználói környezetben.
• SAP S/4HANA rendszerhez kapcsolódó üzemeltetési, fejlesztési és migrációs feladatok SAP PO midleware eszközzel megvalósított rendszerintegrációval.
Ajánlatkérő a megjelölt feladatok elvégzését az alábbi szakemberek közreműködésével kívánja megvalósítani:
1. SAP Certified Application Associate - SAP Service Cloud certifikáció szakképesítéssel rendelkező szakember
2. SAP PO szakképesítéssel rendelkező szakember
3. IS-U modul bevezetésében jártas, szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
4. FI-CA modul bevezetésében jártas, szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
Nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal a bővítendő SAP rendszerek logikai, funkcionális tervezésére, kivitelezésére, használatuk és üzemeltetésük oktatására, tesztelésük támogatására, amely magában foglalja a meghatározott termékek szállítását és szolgáltatások nyújtását.
Továbbiak lásd. Műszaki tartalom dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1) pont szerinti szakember, az M.2.1) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, max: 36 hónap) 15
2 M.2.2) pont szerinti szakember, az M.2.2) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, max: 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés II.2.5) ponthoz:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0–100. Pontszámítás módszere: : 1. értékelési szempontnál: ár, fordított arányosítás, Minőségi kritériumok 2. és 3. értékelési szempontnál egyenes arányosítás.
1.értékelési szempont: ár- fordított arányosítás
2-3. értékelési szempont: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények keretében meghatározottakon túli 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1 szakember többlet szakmai tapasztalata.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M/2.1-M/2.2 pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli, többlet szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (36 hónap). Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, egyenes arányosítással. Az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat Ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is szükséges).
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P1. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év alatt egynél több alkalommal negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (SAP S/4 HANA bevezetés és/vagy a rendszerhez kapcsolódó SAP Service Cloud bevezetése) származó – árbevétele nem éri el a 196.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M.1.1-M.1.2.. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) szerződésszerűen teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a nyilatkozat / szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):
- szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,
- szolgáltatás mennyisége
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap),
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2.1-M/2.4) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében a szakember bemutatására vonatkozó nyilatkozatban legalább az alábbiak szerint:
- eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése,
- a szakember neve,
- a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése,
- a szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel.
Csatolni kell a szakember gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hónap) – térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje a felhívásban előírt releváns tapasztalatokat. Ajánlatkérő a kezdés és befejezés hónapját is egész hónapként veszi figyelembe.
A szakembernek a rendelkezésre állási nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, de elegendő az is, ha közülük egy megfelel.
Az alkalmasság igazolás tekintetében irányadóak még a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. §-ában, 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
A szakemberek közötti átfedés lehetséges, azaz amennyiben ugyanazon szakember több szakember elvárásnak megfelel, akkor több alkalmasság igazolása kapcsán megjelölhető.
Amennyiben egy szakember több alkalmassági követelmény vonatkozásában kerül bemutatásra, úgy egyértelműen el kell határolni, hogy a szakmai gyakorlat bemutatása mely alkalmassági követelmény igazolására vonatkozik. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, minimum 100 useres ,a közbeszerzés tárgyára (SAP S/4 HANA bevezetés és/vagy a rendszerhez kapcsolódó SAP Service Cloud bevezetés) vonatkozó referenciával.
M.1.2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, SAP S/4HANA rendszerhez kapcsolódó implementáció referenciával és/vagy SAP PO midleware eszközzel megvalósított rendszerintegrációra vonatkozó referenciával.
A referenciák több szerződés bemutatásával is teljesíthetők.
M/2.1. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki SAP Certified Application Associate - SAP Service Cloud certifikáció szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel (képzettség) és legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik SAP Certified Application Associate - SAP Service Cloud certifikáció tárgyában
M.2/2. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki S/4HANA rendszerhez kapcsolódó SAP PO szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű végzettséggel (képzettség) és legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik S/4HANA rendszerhez kapcsolódó SAP PO tárgyában.
M/2.3. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki S/4HANA rendszerhez kapcsolódó IS-U modul bevezetésében legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik S/4HANA rendszerhez kapcsolódó IS-U modul bevezetés tárgyában
M/2.4. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki S/4HANA rendszerhez kapcsolódó FI-CA modul bevezetésében legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik /4HANA rendszerhez kapcsolódó FI-CA modul bevezetés tárgyában.
A szakembere között átfedés lehetséges.
Az M.1.1-M.1.2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az M1.-M2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6),(7),(9),(11), valamint 67. § (3), továbbá 140. § (9) bekezdéseire, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. az irányadó. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a irányadó. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A beszerzés saját forrásból valósul meg. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részletesen ld. a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A részajánlattétel, a szolgáltatások megbontása mind gazdasági, mind műszaki szempontból ésszerűtlen volna, mert az ezzel járó többletfeladatok, koordináció, pénzügyi költség és bevétel megosztás árfelhajtó hatású lenne.
1.Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bek szerinti felolvasólapot (EKR űrlap), Kbt. 66. § (2) bek (EKR űrlap), a Kbt. 67. § (4) bek. (EKR űrlap), valamint az ESPD dokumentumot,, továbbá a Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bek. (EKR űrlap) szerinti nyilatkozatokat (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges).
3.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
4.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. foglaltakat az eljárás során alkalmazza.
5.Irányadó jogszabályok: Kbt., Ptk., 321/2015. (X.30.) Korm.r., 424/2017. (XII.19.) Korm.r.
6.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.
7. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a MNB által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
9. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
10. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).
11. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].
12. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markóné Ambrus Lilla. Lajstromszám: 01279.
14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
15. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli.
16. További információk ld. közbeszerzési dokumentumok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák