Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 26396/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Gyulai Református Egyházközség
Teljesítés helye: 5700 Gyula, Hajnal utca 7. hrsz.: 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulai Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: 19979993104
Postai cím: Petőfi Tér 4 10
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baráth János
Telefon: +36 66362019
E-mail: gyula@reformatus.hu
Fax: +36 66362019
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyularef.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001696082021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001696082021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magvető Ref. Ált. Isk. és Óvoda fejl.
Hivatkozási szám: EKR001696082021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A gyulai Magvető Református Általános Iskola és Óvoda fejlesztése című projekt kivitelezése a műszaki dokumentáció alapján. Részletesen a II.2.4) pontban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magvető Ref. Ált. Isk. és Óvoda fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Hajnal utca 7. hrsz.: 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gyulai Magvető Református Általános Iskola és Óvoda fejlesztése című projekt kivitelezése.
A projekt keretében megvalósul a meglévő iskolaépület bővítése, személyfelvonó létesítése. A bővítés K-i irányban egy
tornatermet, öltözőblokkot, továbbá tanári helyiségeket tartalmazó épületszárnnyal valósul meg. Az új épületszárny és a
meglévő oktatási épület közötti kapcsolat egy aulát, lépcsőházat és személyfelvonót tartalmazó épületrészen keresztül biztosított. A tornacsarnok 37,58 m x 23,80 m alaprajzi befoglaló méretű, földszintes, vasbeton pillérvázas, acél rácsostartó tetőszerkezettel és szendvicspanel héjazattal készül. A tornacsarnok 23 m fesztávval épül. A tornacsarnok nyugati homlokzata mentén létesül a 32,95 m x 11,68 m befoglaló méretű, földszint + emelet beépítésű, kiszolgáló helyiségeket és tanári helyiségeket tartalmazó épületrész hagyományos szerkezettel, félnyeregtetővel, szendvicspanel héjalással. Az összekötő épületrész (aula) 14,45 m x 16,64 m befoglaló méretű, hagyományos szerkezetű, részben magastetős, részben lapostetős, földszint + emelet + tetőtér beépítésű, a gépészeti épületrész 9,96 m x 8,38 m befoglaló méretű, földszint + emelet beépítésű, hagyományos szerkezetű, lapostetős.
Az épületegyüttes hasznos alapterülete 4577 m2.
A tornacsarnokban megvalósuló kombinált hűtő/fűtő és befúvó/elszívó rendszer légszállítási kapacitása 5000 m3/h.
A projekt keretében megvalósul egy 300 adagos melegítőkonyha konyhatechnológia telepítéssel.
A projekt keretében megvalósul 40 db talajszonda építése.
A létesítendő padlófűtéssel épített terület nagysága: 1859 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1. pont szerinti személyi állomány (szakember) rendelkezik-e legalább 22m vagy nagyobb fesztávolságú csarnok építési szakmai tapasztalattal (igen/nem) 7
2 M2.1. pont szerinti személyi állomány (szakember) rendelkezik-e legalább 1000 m2 padlófűtés építési szakmai tapasztalattal (igen/nem) 7
3 Organizációs terv minősége  8
4 Megvalósítási ütemterv minősége  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont szerinti időtartam 16 hónap vagy hamarabbi bekövetkezése esetén legkésőbb 2023. 06. 30.
A III.2.2) PONT FOLYTATÁSA: AK szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell magasépítésre vonatkozó, érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű OHSAS 18001, vagy MEBIR 14001) munkahelyi egészségvédelemi és biztonság irányítási rendszerrel, azt köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási intézkedések leírását alkalmazni.
Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell magasépítésre és mélyépítésre is vonatkozó, érvényes ISO 50001:2018 (vagy azzal egyenértékű) energiagazdálkodási irányítási rendszerrel, azt köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő energiagazdálkodási irányítási intézkedések leírását alkalmazni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pontja szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69. § szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését). Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok és az alkalmassági igazolások előzetes igazolása kapcsán figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) 1-7. §-aira is. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10.§, valamint 12-14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §- a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15.§ (2) -ben meghatározottak szerint az ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8.-16. § szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha: nem rendelkezik a 322/2015. évi (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő által kért tagságigazolás a kamarai nyilvántartásában megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő ellenőrzi. Ezen esetben igazolás csatolása az ajánlatban nem szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (épületek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése és/vagy felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre. A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (épületek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése és/vagy felújítása) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 200 000 000 Ft összeget.
A P.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P.1. pont szerinti igazolást/igazolásokat. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az EEKD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevőnek az alkalmasságát következőképp szükséges igazolnia:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évén belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, a referenciamunka megnevezését és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen. Ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építés beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a
szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban. A felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre kerültek, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ebben az esetben a végzettség igazolása nem szükséges. Az építőmester szakmérnök és minőségügyi szakmérnök szakemberek esetén csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentumot is egyszerű másolatban. Az ajánlatban megnevezett szakember szakmai tapasztalatát a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban szükséges megadni év/hó bontásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5
éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített az alábbiaknak megfelelő referenciával:
-legalább 1 db 1500 m2 hasznos alapterületű épület komplett építésére és/vagy komplett felújítására vonatkozó referenciával, amely magában foglalta több személy szállításra alkalmas személyfelvonó beépítését,
- legalább 1 db minimum 3750 m3/h légszállítási kapacitású kombinált hűtő/fűtő és befúvó/elszívó rendszer telepítési referenciával,
- legalább 1 db 220 adagos melegítőkonyha- vagy konyhatechnológia telepítési referenciával,
- legalább 30 db talajszonda építési referenciával.
Az alkalmassági feltétel legfeljebb 4 db referenciával teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1. Egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2.2. Egy fő építőmester szakmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik minimum 36 hónap magasépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal.
M2.3 Egy fő minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik minimum 36 hónap magasépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, de egy pozícióra csak egy szakember jelölhető meg.
Az M.1. – M.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, melyek kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (11) bekezdés alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni az alábbi mértékben: legalább 300 millió Ft/év és legalább 150 millió Ft/káresemény.
2. Előleg: a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződésben foglalt ellenszolg. 30%-áig biztosított. Előleg igénylése esetén AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg az utolsó két részszámlában és a végszámlában egyenlő részekben kerül elszámolásra.
Számlázási lehetőségek: az AT-nek az előlegszámla, 8 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetősége.
A részszámlák benyújtására vonatkozó készültségi fokot a nyertes ajánlattevő a saját maga jogosult meghatározni az alábbiak figyelembe vétele mellett:
- Az 1. részszámla legkésőbb az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan.
- A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-ánál.
A számlákhoz számlarészletezőt kell mellékelni. Kifizetés: ajánlatkérő általi teljesítés igazolást követően a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., Kbt. 135 . § (3) bek., 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § szerint utófinanszírozással. Pénznem: HUF. Végszámla benyújtása feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvétel lezárása. A számlák kifizetésének feltétele a teljesítésigazolás kiállítása. Finanszírozás.: EGYH-EKF-20-P-0039. A támogatás intenzitása 100 %. AK tartalékkeretet nem határoz meg.
3. Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani ajánlattevő választása alapján. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia.
Jótállási idő: Ajánlatkérő 60 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő.
4. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a a késedelemmel érintett munkarészekre vonatkozó nettó ajánlati ár 1%-a/késedelmes munkanap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 15 %-a. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. A szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár 15%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának vagy az attól való elállásnak joga.
5. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a. Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A II.2.14) PONTBAN.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő
megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész egységet alkot, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve ellehetetlenítené a részekre bontás, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyeztetné. A feladatok munkarészekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani.
1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. alkalmazza.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
7) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell.
6) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.
9) Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk ajánlatukat az Ajánlattételi felhívásban foglalt időpontig.
10) Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el. A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nem szükséges.
11) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás feladásának időpontjában hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.
12) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, valamint a műszaki alkalmasság feltételeit.
13) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontásától számított 60 nap.
14) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
15) Több változatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség.
16) Ajánlati biztosíték: 8 000 000 Ft. Befizetés Kbt. 54. § (2) bek. szerint vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000021-04740086. Igazolás: a befizetési igazolás másolatának, bankgarancia vagy készfizető kezességvállalás esetében a szerződés eredeti vagy hitelesített másolati példányának ajánlatban való benyújtásával.
17) Helyszíni bejárás: az ajánlati felhívás megjelenését követő 3. munkanapon 10 órától a helyszínen találkozva. A helyszíni bejáráson AK konzultációt nem tart, a felmerült kérdéseket írásban kell AK részére megküldeni az EKR rendszeren keresztül a kiegészítő tájékoztatás kérésre irányadó szabályok szerint.
18) Értékelés módszere: ár fordított arányosítás, szakemberek abszolút értékelési módszer, organizációs és ütemterv esetén AK a KD-ban részletesen meghatározott és kifejtett szempontok alapján vizsgálja és pontozza az organizációs és ütemtervet 0-100 pontskálán, majd a kapott pontszám felszorzásra kerül az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Pálóczy András, lajstromszáma: 00508.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. vonatkozó szakasza szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák