Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.29.
Iktatószám:3893/2021
CPV Kód:64210000-1
Ajánlatkérő:Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország teljes területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint - VBÜ Zrt., Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint - MHP
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:honvédelem, rendvédelem, biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377243
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15839819251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böröndi Gábor László
Telefon: +36 14741346
E-mail: mh.pkh@mil.hu
Fax: +36 14741346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000140652021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000140652021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint - VBÜ Zrt., Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint - MHP
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: honvédelem, rendvédelem, biztonság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adatátviteli célú távközlési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000140652021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64210000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezetei és intézményei részére adatátviteli célú távközlési szolgáltatások folyamatos, korszerű és gazdaságos biztosítása, továbbá a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat szolgáltatásainak és rendszer elemeinek kiegészítő tartalékolása.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: KD) tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adatátviteli célú távközlési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64210000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele (2021-2023)
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 335.633.867,- Ft.
Tervezett évenkénti felhasználás:
2021. nettó 100.586.249,- Ft
2022. nettó 117.523.809,- Ft
2023. nettó 117.523.809,- Ft
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Magyar Honvédség jelenleg a Műszaki leírás 1. számú mellékletében foglalt helyszíneken, az ott megjelölt szolgáltatás típusokat veszi igénybe (jelenleg 76 eltérő felszerelési címen 130 önálló szolgáltatás), melyek folyamatos és kiesésmentes fenntartása alapvető követelmény. A szerződés ideje alatt – a Magyar Honvédség igényeinek megfelelően - az igénybe vett internet szolgáltatások száma változhat. A szerződéskötéskor meglévő szolgáltatások bővíthetők, módosíthatók, áthelyezhetők, illetve lemondhatók.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-nak kitöltésére vállal kötelezettséget. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező szolgáltatási igényektől függ.
A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ajánlatkérő a nettó összárat értékeli.
Ajánlati árként a Felolvasólapon a Kereskedelmi ajánlat „Összes költség” sorának „Nettó összesen (Ft)” oszlop szerinti teljes nettó ajánlati árat kell feltüntetni.
A II.2.7) pontban megadott, a szerződés kezdetének időpontja tervezett dátum.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64.§, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 1-8. §, 10.§ 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire. A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát, részletes információk megadása nélkül az EEKD a IV. rész α (alfa) szakasz kitöltésével.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján kötelező.
P1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető -pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
a pénzügyi intézmény által részére vezetett számla/számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i)
- a számlanyitás(ok) dátuma(i) (számlánként külön-külön feltüntetve, év-hónap-nap megjelöléssel)
- számláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
„Sorbaállítás” kifejezés alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt 30 napot meghaladó sorba állítás. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a P1) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők esetén elegendő, ha közülük egy felel meg teljesen, egynek azonban kötelezően önállóan kell megfelelnie. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdésére. A Kbt. 67. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát, részletes információk megadása nélkül az EEKD a IV. rész α (alfa) szakasz kitöltésével.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján kötelező.
M.1. A Kr. 21. § (3) a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbesz. tárgya szerinti (Adatálviteli célú távközlési szolgáltatások) referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),
• a szolgáltatás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 69. § (11)-(11a), (14) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legalább 25 darab, eltérő felszerelési címen biztosított adatátviteli célú távközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az M.1. pontban előírt alk. köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alk.köv.nek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 67. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK több szerződésből való teljesítést is elfogad.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). AK előleget nem fizet.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint havi rendszerességgel történik átutalással, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) foglalt feltételekre, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. AK hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, a Kbt. 27/A. §-ra. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. AK a Kbt. 76.§ (5) bekezdésével összhangban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült.
5. AK a részajánlat-tétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy olyan szerződés megkötése tervezett havi kifizetéssel, mely tárgyát képező szolgáltatás az ország egész területén igénybe vehető kell, hogy legyen, rész terület megadása nem engedhető meg.
6. AT köteles benyújtani a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a KD 17.1. A) 12. pontja szerinti kötelező nyilatkozatokat, Kereskedelmi ajánlatot. A benyújtandó dokumentumok részletes listáját a KD tartalmazza.
7. AT köteles rendelkezni minimum 2 fő nemzetbiztonsági ellenőrzést követően kiállított érvényes kockázatmentes szakvéleménnyel rendelkező, a szolgáltatások létesítéséhez igénybe venni kívánt szakemberrel, továbbá köteles nyilatkozni a kockázatmentes szakvélemények nyilvántartási számairól.
8. AT ajánlatában nyújtsa be a KD 3. számú melléklet szerinti „Kimutatás internetszolgáltatásokról” elnevezésű dokumentumot pdf. és excel formátumban egyaránt, feltüntetve a szolgáltatás típusát, sávszélességét és adott esetben a kiegészítő szolgáltatást.
9. A 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) szerinti átláthatósági nyilatkozat benyújtása a szerződéskötés feltétele. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
10. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
11. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
13. A III.1.3) P1) és M1) pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Irányadó idő: CET
16. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. AK a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot.
17. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
18. FAKSZ: Dr. Sebestyén Sára (lajtsromszám: 00813), helyettes: Dr. Mondschein Anita (lajstromszám: 00556)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák