Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.08.
Iktatószám:18150/2021
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AB Consulting Group Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: AntalEva@mnv.hu
Fax: +36 12374168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000863212020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fejlesztés támogatási szolgáltatások SAP rendszere vonatkozásában a keretmegállapodás keretösszegének erejéig.
A fejlesztés támogatási szolgáltatások általános szolgáltatásokat és 5 db konkrét fejlesztés támogatási szolgáltatást fednek le a lentiek és a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
5 db konkrét fejlesztés támogatási szolgáltatás:
1. MNV ZRt. beszerzési folyamatai SAP workflow támogatásának megvalósítása.
2. Elektronikus számlakiállítás és elektronikus számla befogadás megvalósítása.
3. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás integrálása az SAP ERP egyes moduljaihoz, POSZEIDON rendszerben érkeztett számlaképek és mellékleteinek átadása az SAP ERP rendszerbe.
4. MNV ZRt. és KIVING Kft. közötti üzleti folyamatok SAP workflow támogatásának megvalósítása.
5. SAP-RCM fejlesztések.
Egyéb, a felhívás II.2.4) pontjában, és a műszaki leírásban meghatározott fejlesztések.
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiségeket a keretmegállapodás keretösszege képezi.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 600000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
További tárgyak:72260000-5
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevő feladata fejlesztés támogatási szolgáltatások nyújtása Ajánlatkérő SAP rendszerének alábbi moduljai vonatkozásában:
• FI-GL, AP, CJ, BL – Főkönyvi modul, szállítók, bank és pénztárkönyvelések
• FI-AA – Tárgyi eszköz gazdálkodás
• MM – Anyaggazdálkodási modul, logisztikai számlakönyvelés
• SD – Értékesítési modul
• BP – Partnertörzs nyilvántartó modul
• Treasury – Értékpapír nyilvántartó modul
• PSCD – Szerződéses folyószámlák
• KVM- Költségvetés menedzsment modul
• CO – Kontrolling modul
• RCM – Ügykezelési támogató alkalmazás
• Cash management – saját vagyoni pénzügyi tervezés
• SAP BW on HANA rendszer (BW üzemeltetés, azaz rendszer upgrade, telepítés, folyamatláncok javítása; BW modellezés, azaz ismeretek a transzformációk/ADSO modellezési objektumok használatában, folyamatlánc kialakításában)
• SAP bázis
• kiegészítő komponensek (Solman, Content szerver, web dispatcher, routerek)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 600.000.000,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében a következőket rögzíti:
- Előre kalkuláltan 6 db SAP ERP fejlesztés támogatásra lesz szükség.
- Előre kalkuláltan legalább 2 db, minimum 30 adatpiacot tartalmazó adattárház fejlesztésre lesz szükség, amely legalább 40 képzett mutatószámot és minimum 100 riportot tartalmaz, amely irodai szoftver integrációval is használható. Az adattárház fejlesztés esetében elvárás, hogy kezelni tudja a heterogén adatforrásokat (Pl.: SAP R3, Oracle db, MS SQL, Fájl alapú feldolgozás, web service kezelése), valamint az In Memory adatbázis technológia alkalmazható legyen. Térképészeti ábrázolást megvalósító adattárház funkcióval, illetve vezetői előrejelző (dash board) riport rendszerrel kell rendelkezzen.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A fejlesztési környezet, valamint az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M/2.1. pont szerinti szakember ERP területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. 2
2 2.2. Az M/2.2. pont szerinti szakember ERP területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között között 2
3 2.3. Az M/2.3. pont szerinti szakember BW üzemeltetés területen (rendszer upgrade, telepítés, folyamatláncok javítása) és/vagy BW modellezési területen (ismeretek: transzformációk/ADSO modellezési objektumok használatában, folyamatlánc kialakításában) szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között 2
4 3.1. Az M/1.2. pont szerinti referencia esetében előny a térképészeti ábrázolást megvalósító adattárház funkcióval való rendelkezés. (IGEN/NEM) 2
5 3.2. Az M/1.2. pont szerinti referencia esetében előny a vezetői előrejelző (dash board) riport rendszerrel való rendelkezés. (IGEN/NEM) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A keretmegállapodás a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számítottan a II.2.7) pont szerinti időtartamig tart. A keretmegállapodás második részével kapcsolatosan irányadó teljesítési határidőket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ár értékelési szempont kifejtve: Összesített nettó ajánlati átlagár (Ft/munkaóra) - Súlyszám: 90

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 174 - 420497
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZT139002 Rész száma: Elnevezés: SAP fejlesztéstámogatási szolgáltatások beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AB Consulting Group Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83302350
Postai cím: Petzvál József Utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@abconsulting.hu
Telefon: +36 12038395
Internetcím(ek): (URL) www.abconsulting.hu
Fax: +36 12038396
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 600000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 600000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Részvétel tervezésben, fejlesztésben, fejlesztési támogatásban, tesztelésben

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlatevő neve, címe, adószáma:
Név: AB Consulting Group Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Cím: Magyarország 1119 Budapest, Petzvál József Utca 56.
Adószám: 25278150-2-43
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Cím:1037 Budapest, Montevideo Utca 8.
Adószám: 12011069-2-41
Név: Euronet Magyarország Informatika Zrt.
Cím: 1047 Budapest, Fóti út 56.
Adószám: 12545515-2-41
Név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Adószám: 12928099-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)