Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.02.
Iktatószám: 21271/2021
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Yazoo-Systems Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27122677241
Postai cím: Váci Út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz Éva
Telefon: +36 307727284
E-mail: eva.lorincz@datrak.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.datrak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.datrak.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000704122021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer fejlesztés.
Jelen közbeszerzés tárgyát képezi az Üvegkapu Kulcsszolgáltatói Rendszer (ÜKR) fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása, Helyszíni Felügyeleti Egység (a továbbiakban: HFE) szállítása és a szükséges szoftver használati jogosultságok biztosítása a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírásban foglaltak alapján, a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1287351000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer fejlesztés.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
További tárgyak: 72000000-5
72260000-5
72261000-2
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, valamint nyertes ajánlattevő székhelye, továbbá Ajánlatkérő által meghatározott egyéb budapesti helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgyát képezi az Üvegkapu Kulcsszolgáltatói Rendszer (ÜKR) fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása, Helyszíni Felügyeleti Egység (a továbbiakban: HFE) szállítása és a szükséges szoftver használati jogosultságok biztosítása a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírásban foglaltak alapján, a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően.
Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (továbbiakban: Üvegkapu) létrehozásával az elsődleges cél az építőipari ágazat működésének javítása, az átláthatóság növelése, a jogkövetés ösztönzése és az ágazatban a hatósági ellenőrzések támogatása. Az Üvegkapu rendszer célja az építőiparban legálisan foglalkoztatottak számának növelése a valós munkaidő bejelentése mellett, valamint az ágazatban a teljes alvállalkozói lánc átláthatóságának növelése.
A kulcsgeneráló megoldás által generált kulcsok felhasználásával egy rendszerben adat visszafejtés nélkül kell elérni azon célt, hogy a védendő adatok teljes életciklusuk alatt végig titkosított állapotban maradjanak azok használata, mozgatása és tárolása során (data in use, in transit, at rest) úgy, hogy azok elemezhetőségének lehetősége ezen életciklus alatt mindvégig maradjon elérhető.
A rendszerrel szemben támasztott követelmények alapján a kulcsgenerátor megoldás mindezt kulcshármasok generálásával és elérhetővé tételével teszi lehetővé, amelyek a klasszikus aszimmetrikus kriptográfiai megoldásokban megszokott kulcspárokhoz képest a titkosító és feloldó kulcsok mellett egy speciális, álnevesítésre szolgáló kriptográfiai kulcsot is tartalmaz. Az álnevesítő kulcsokkal – ugyanazon un. kriptográfiai hálózaton belül – minden azonos nyílt adat mindig ugyanarra az álnévre képződik le az eredeti nyílt adatok ismerete nélkül.
A Kriptográfiai Álnévképző feladata a Kulcsszolgáltatótól érkező Kulcsgenerátor Hardver megoldás által létrehozott speciális kulcsok használatával un. álnevesítést végezni a rendszerben tárolt személyes adatokon vagy az ezen adatokon végzett keresési kifejezéseken, majd azokat továbbítani az erre dedikált interfészen keresztül.
Az adatforrások eltérő, folyton változó, új titkosítási kulcsokat használhatnak minden egyes adatbeküldésre. A folyamatosan eltérő módon végzett titkosítási műveletek ellenére az elemezhetőség úgy marad meg, hogy az adatok visszafejtése az elemzést végző szereplők számára sem lehetséges.
A gyakorlati alkalmazást tekintve a Kulcsgenerátor Hardver Megoldás alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy az arra kötelezett építtetők/építőipari vállalkozások úgy szolgáltassanak belépési adatokat az építési területekről, hogy azokból ágazatilag illetve az ellenőrzéshez hasznos elemzéseket lehessen kinyerni, miközben maguk az egyes személyekre/munkavállalókra vonatkozó személyes adatok az elemzés során nem megismerhetők.
A technológia lehetővé teszi azt is, hogy az anonimizált adathalmazból különleges jogosultságokkal bíró szervezetek, mint pl. egyes hatóságok (pl. NAV vagy a Foglalkozás Felügyeleti Hatóság) megismerhessenek részletes nyílt adatokat is.
A Kulcsszolgáltató az alábbi funkciókat fogja ellátni:
• Kulcsgenerálás (Kulcsgeneráló HW)
• Kulcsgenerálás vezérlése: Kulcsgenerátor HW rendszerben történő kulcsgenerálás folyamatait vezérli.
• Kulcstárolás: A legenerált kulcsokat kulcstípusok szerint elkülönítve tárolja.
• Kulcskiszolgálás: A kulcsok felhasználására jogosult szereplők számára megfelelő típusú kulcsokat fog kiszolgálni.
• álnevesítő kulcsok használatával kriptográfia álnévképzést hajt végre.
Mindezen funkciókat az ÜKR magas rendelkezésreállással, nagy megbízhatósággal kell, hogy ellássa.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a Helyszíni Felügyeleti Egységek (HFE) szállítása. A HFE-t úgy kell méretezni, hogy képes legyen óránként minimum 5 000 be- vagy kilépési tranzakció kezelésére, továbbá hogy a központi rendszer kiesése vagy az adatkapcsolat elvesztése esetén legalább 72 órás időszakban képes legyen az ezen időszak alatti be- és kilépési tranzakciók adatainak gyűjtésére és tárolására. Ajánlatkérő összesen 550 db HFE szállítását kéri, ugyanakkor fenntartja a jogot további 150 db HFE megrendelésére.
Nyertes ajánlattevő a rendszer fejlesztését 2021. december 31. napjáig köteles elvégezni, majd ezt követően üzemeltetni 2022. június 30. napjáig.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése alapján amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A kiszolgáló infrastruktúra tervezésénél szempont, hogy az teljes kiépítettségében ne igényeljen 380 db vCPU-nál, valamint 2500 GByte RAM-nál több erőforrást.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember kulcsmenedzser és/vagy kulcs előállító rendszer fejlesztése területén szerzett szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági követelményen felül, hónapokban megadva, 0-12 hónap) 6
2 3. Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember kulcsmenedzser és/vagy kulcs előállító rendszer üzemeltetés területén szerzett szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági követelményen felül, hónapokban megadva, 0-12 hónap)  6
3 4. A rendszert kiszolgáló infrastruktúrához szükséges virtuális CPU magok száma (db) 6
4 5. A rendszert kiszolgáló infrastruktúrához szükséges RAM mérete (GByte) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 76
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a Helyszíni Felügyeleti Egységek (HFE) szállítása. Ajánlatkérő összesen 550 db HFE szállítását kéri, ugyanakkor fenntartja a jogot további 150 db HFE megrendelésére. Az opció megrendelésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 2022. január 1. napján hatályba lépő 2. §-a értelmében az ajánlatkérő lett kijelölve, mint az Üvegkapu (az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer) üzemeltetője. Ajánlatkérő a tárgyi eljárást annak érdekében folytatja le, hogy a fent hivatkozott jogszabályi kötelezettségének eleget tegyen és 2022. január 1. napjától az ÜKR megkezdhesse működését. A kötelezettség teljesítéséhez való felkészülésre biztosított jogszabályi határidő rövidségére tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel gyorsított eljárást folytat le.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 179 - 466293
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Yazoo-Systems Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22609315213
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 33.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: andras.szollositoth@yazoo.hu
Telefon: +36 707032863
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1287351000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szoftverfejlesztés, üzemeltetés támogatás, projektmenedzsment.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi eljárásban az alábbi ajánlattevők tettek ajánlatot:
— Yazoo-Systems Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2112 Veresegyház, Kodály Zoltán utca 33.); adószáma: 22609315-2-13,
— Fornax SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Táltos utca 1.); adószáma: 24278353-2-43.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)