Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/199
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.10.14.
Iktatószám: 19842/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság;UTIBER Közúti Beruházó Kft.;VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
Telefon: +36 180257-69
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítésére, valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzésére az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 ap. közötti szakaszára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítésére, valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzésére az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 ap. közötti szakaszára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71313400-9
90712000-1
79314000-8
79311410-4
71241000-9
71313000-5
71332000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok - többek között - az alábbiakra terjednek ki:
1. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - 1 sz. főút szakaszára 2010-ben tanulmányterv és előzetes(környezetvédelmi) vizsgálati dokumentáció készült. A tervező feladata a 2010-ben elkészült tervekkiegészítése az 1. sz. főút és az M1-M0 autópálya csomópont (0+115 km szelvény) közötti szakasszal valamintaz M0 „Északi” szektor 84+055 km szelvény térsége és a 10. sz. főút (leendő M10) közötti szakasszal,valamint a már meglévő dokumentációk korszerűségi felülvizsgálata a vonatkozó, hatályos jogszabályok,szabványok, Útügyi Műszaki Előírások és az „előzetes környezetvédelmi vélemény” alapján, továbbá aszükséges fedvénytervek és kiegészítő tervdokumentáció elkészítése, valamint az egyes nyomvonal változatokmegvalósíthatóságának értékelése, összehasonlítása műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmiszempontok alapján, a továbbtervezésre kiválasztott nyomvonalakra és műszaki megoldásra vonatkozóTervezői javaslat elkészítése.
2. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszával érintett területtel kapcsolatosbarlangtani szakvélemény elkészíttetése.
3. Elkészítendő külön munkarészben a Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) a hatályos Korm. rend. és azÚtügyi Műszaki Előírások, illetve jogszabályok és rendeleteknek megfelelően.
4. A tervező feladata a mindenkor aktuális Módszertani útmutató alapján a projektre vonatkozó Költség-Haszonelemzés elkészítése.
5. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti egybefüggő, új nyomvonalú,mintegy 20 km-es szakaszára (amely nyomvonalváltozattól függően magában foglalja a szükséges közúti híd-és műtárgyakat, valamint amelyből - nyomvonalváltozattól függően - összesen mintegy 5,5-9,8 km zárt építésimódú alagútban vezet) a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő útügyi előírások alapjána környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése, amely külön munkarészként tartalmazza az érintett közösségijelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációját.. A dokumentáció maradéktalanul feleljenmeg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet követelményeinek, figyelembe véve a környezet védelmének általános szabályairólszóló 1995. évi LIII. törvényt, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt.
6. A tervező feladata a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel, valamint a jogerőskörnyezetvédelmi engedély megszerzése.
7. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszára vonatkozóklímaváltozás kockázatelemző dokumentáció elkészítése a Tervezési feladatban leírtaknak megfelelően.
8. A Tervező feladata Megvalósíthatósági tanulmány készítése M1-M0 közös csomópont és a 10 sz. főút(leendő M10) M0 „Északi” szektor közös csomópont közötti szakaszra, csatlakozva az M0 „Déli” szektorhoz(0+115 km szelvény) illetve az M0 „Északi” szektorhoz (84+055 km szelvény) bezárva ezzel az M0 körgyűrűt.
9. Tervezési feladat továbbá a környezetvédelmi engedély alapján az engedélyben szereplő nyomvonal Kormányrendeletben történő kihirdetéséhez szükséges dokumentáció elkészítése.Az M0 autóút nyugati szektor 10 sz. főút - M1 autópálya közötti szakaszának tervezési paraméterei: 2x2 sávos,fizikai elválasztású autóút.
A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket és a feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az elvégzendő feladatok részletes meghatározását, tartalmi és formai követelményeit a szerződéstervezet és a „Tervezési Feladatok” című melléklet tartalmazza!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00024

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 193 - 437207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500012655 Rész száma: Elnevezés: Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítésére, valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzésére az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 ap. közötti szakaszára
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bozókvár u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 396000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. szeptember 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71313400-9
90712000-1
79314000-8
79311410-4
71241000-9
71313000-5
71332000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok - többek között - az alábbiakra terjednek ki:
1. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - 1 sz. főút szakaszára 2010-ben tanulmányterv és előzetes(környezetvédelmi) vizsgálati dokumentáció készült. A tervező feladata a 2010-ben elkészült tervekkiegészítése az 1. sz. főút és az M1-M0 autópálya csomópont (0+115 km szelvény) közötti szakasszal valamintaz M0 „Északi” szektor 84+055 km szelvény térsége és a 10. sz. főút (leendő M10) közötti szakasszal,valamint a már meglévő dokumentációk korszerűségi felülvizsgálata a vonatkozó, hatályos jogszabályok,szabványok, Útügyi Műszaki Előírások és az „előzetes környezetvédelmi vélemény” alapján, továbbá aszükséges fedvénytervek és kiegészítő tervdokumentáció elkészítése, valamint az egyes nyomvonal változatokmegvalósíthatóságának értékelése, összehasonlítása műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmiszempontok alapján, a továbbtervezésre kiválasztott nyomvonalakra és műszaki megoldásra vonatkozóTervezői javaslat elkészítése.
2. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszával érintett területtel kapcsolatosbarlangtani szakvélemény elkészíttetése.
3. Elkészítendő külön munkarészben a Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) a hatályos Korm. rend. és azÚtügyi Műszaki Előírások, illetve jogszabályok és rendeleteknek megfelelően.
4. A tervező feladata a mindenkor aktuális Módszertani útmutató alapján a projektre vonatkozó Költség-Haszonelemzés elkészítése.
5. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti egybefüggő, új nyomvonalú,mintegy 20 km-es szakaszára (amely nyomvonalváltozattól függően magában foglalja a szükséges közúti híd-és műtárgyakat, valamint amelyből - nyomvonalváltozattól függően - összesen mintegy 5,5-9,8 km zárt építésimódú alagútban vezet) a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő útügyi előírások alapjána környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése, amely külön munkarészként tartalmazza az érintett közösségijelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációját.. A dokumentáció maradéktalanul feleljenmeg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet követelményeinek, figyelembe véve a környezet védelmének általános szabályairólszóló 1995. évi LIII. törvényt, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt.
6. A tervező feladata a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel, valamint a jogerőskörnyezetvédelmi engedély megszerzése.
7. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszára vonatkozóklímaváltozás kockázatelemző dokumentáció elkészítése a Tervezési feladatban leírtaknak megfelelően.
8. A Tervező feladata Megvalósíthatósági tanulmány készítése M1-M0 közös csomópont és a 10 sz. főút(leendő M10) M0 „Északi” szektor közös csomópont közötti szakaszra, csatlakozva az M0 „Déli” szektorhoz(0+115 km szelvény) illetve az M0 „Északi” szektorhoz (84+055 km szelvény) bezárva ezzel az M0 körgyűrűt.
9. Tervezési feladat továbbá a környezetvédelmi engedély alapján az engedélyben szereplő nyomvonal Kormányrendeletben történő kihirdetéséhez szükséges dokumentáció elkészítése. Az M0 autóút nyugati szektor 10 sz. főút - M1 autópálya közötti szakaszának tervezési paraméterei: 2x2 sávos,fizikai elválasztású autóút.
A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket és a feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az elvégzendő feladatok részletes meghatározását, tartalmi és formai követelményeit a szerződéstervezet és a „Tervezési Feladatok” című melléklet tartalmazza!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1191
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 400300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bozókvár u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatai az alábbiak szerint módosulnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10023002-00337380-00000017
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közös Ajánlattevők vezető tagjának elnevezése az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:
„UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság (vezető cég) rövidített elnevezés: UNITEF’83 Zrt.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 8.1. pontjában foglalt Megrendelői kapcsolattartók az alábbiak szerint módosulnak a Kbt. 141.§ (6) bekezdésére tekintettel:
„8.1. Megrendelő részéről:Szabóné Tóth Ildikó projektvezető
Telefon: +36-20/930-8491, Fax: +36-1-436-8110
Szerződő Felek a jelen 1. számú szerződésmódosítás II.1. pontjában részletesen előadott indokokra és körülményekre tekintettel az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1; 4. és 5.2. pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján:
„3. Tervezői díj
3.1. A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 400.300.000,- Ft, azaz négyszázmillió-háromszázezer forint.
4. Határidő
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított 1191 nap.
1. részteljesítés A Szerződés hatálybalépésétől számított 891. nap
(2021. március 7.)
2. részteljesítés A Szerződés hatálybalépésétől számított 1011. nap
(2021. július 5.)
3. részteljesítés A Szerződés hatálybalépésétől számított 1071. nap
(2021. szeptember 3.)
4. részteljesítés A Szerződés hatálybalépésétől számított 1101. nap
(2021. október 3.)
Szerződő Felek a Tervezői díj módosítására tekintettel módosították a számlázási ütemezést is.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek szerződéskötéskor nem láthatták előre a 2018.évi CXXXIX.tv. megjelenését,ami által a folyamatban lévő tervezési munkák átütemezését rendelte el az ITM KIFEF/67774/2018-ITM iktszámú levelében,mert érintett terület term.védelmi szempontból érzékeny,és szakági tervezés során a nyomvonal kialakításánál Tervezőnek a társadalmi,természet-és körny.védelmi érdekeket legnagyobb mértékben kell figyelembe vennie.Felek nem számolhattak előre az ismételt felmérés elvégzésével,mivel az élővilágvédelmi felmérés időtartama a gyakorlat és hatósági elvárások alapján 1év,ami igazodik az élővilág ciklusához,ami egyben értelmezendő,megszakítás nélkül.Tervezési folyamat átütemezése között eltelt időszakra figyelemmel az elvégzett feladatok ismételt elvégzése vált szükségessé,mely a határidő és díj módosítással jár.Felek nem számolhattak azzal sem,hogy 2019ben új ÚME lesz e-UT 03.07.53:2019számon, amely alapján a korábbi szabvány szerint készített felmérés előzőek miatt már nem használható fel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 396000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 400300000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben