Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/130
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.08.
Iktatószám: 12700/2021
CPV Kód: 72212932-1
Ajánlatkérő: Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 5350 Tiszafüred, 1442/50. hrsz., azaz ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 20799764116
Postai cím: Hrsz. Hrsz. 1442/50
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jászberényi Tamás
Telefon: +36 309259390
E-mail: ticoned@t-online.hu
Fax: +36 53370595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sporthorgasz.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000612492021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000612492021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Applikáció fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000612492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212932-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgyát képező applikáció célja, hogy egy közösségi felületet biztosítson a Tisza-tavi horgászok számára. Lehetőségük legyen a rendszeren keresztül nyomon követni a tavon történő eseményeket (általános hírek, szabályozások, fogások, stb.), fogások feltöltésére, saját horgászcsoportok kialakítására a rendszeren belül. Ezenfelül, az applikáció egy egyedi térképet és a felhasználó adott pozícióját használva segítséget nyújt vízen és vízparton egyaránt a tájékozódásban. Mutatja a környező kikötőket, horgászhelyeket, boltokat, útvonaljavaslattal él a vízen történő közlekedéshez. Lehetőséget biztosít a vízi (GPS alapú) saját útvonalak elmentésére, azok újbóli felhasználására és megosztására. A lefejlesztésre kerülő rendszernek működőképesnek kell lennie webes felületen (desktop, mobil) illetve Android és iOS alkalmazás formájában is.
A beszerzésnek részét képezi az applikáció fejlesztése, és 12 hónap időtartamban a support/üzemeltetés biztosítása, továbbá opcionálisan részét képezi egy újabb 12 hónapra vonatkozó support/üzemeltetési opció, valamint szintén opcionálisan részét képezi egy maximum 500 órás fejlesztési opció. Az opciók lehívásáról Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal dönt a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt megajánlás és a rendelkezésére álló fedezet ismeretében.
Az applikációval szemben támasztott követelményeket, specifikációt a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege és szakmai tartalmának összetettsége nem teszi lehetővé a részajánlattételt. Az egységes műszaki-szakmai tartalom megbontása gazdasági, műszaki, minőségi szempontból észszerűtlen, negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének valamennyi releváns körülményére.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Applikáció fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212932-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350 Tiszafüred, 1442/50. hrsz., azaz ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgyát képező applikáció célja, hogy egy közösségi felületet biztosítson a Tisza-tavi horgászok számára. Lehetőségük legyen a rendszeren keresztül nyomon követni a tavon történő eseményeket (általános hírek, szabályozások, fogások, stb.), fogások feltöltésére, saját horgászcsoportok kialakítására a rendszeren belül. Ezenfelül, az applikáció egy egyedi térképet és a felhasználó adott pozícióját használva segítséget nyújt vízen és vízparton egyaránt a tájékozódásban. Mutatja a környező kikötőket, horgászhelyeket, boltokat, útvonaljavaslattal él a vízen történő közlekedéshez. Lehetőséget biztosít a vízi (GPS alapú) saját útvonalak elmentésére, azok újbóli felhasználására és megosztására. A lefejlesztésre kerülő rendszernek működőképesnek kell lennie webes felületen (desktop, mobil) illetve Android és iOS alkalmazás formájában is.
A beszerzésnek részét képezi az applikáció fejlesztése, és 12 hónap időtartamban a support/üzemeltetés biztosítása, továbbá opcionálisan részét képezi egy újabb 12 hónapra vonatkozó support/üzemeltetési opció, valamint szintén opcionálisan részét képezi egy maximum 500 órás fejlesztési opció. Az opciók lehívásáról Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal dönt a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt megajánlás és a rendelkezésére álló fedezet ismeretében.
Az applikációval szemben támasztott követelményeket, specifikációt a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3. pont M.2.) alpontja szerinti alkalmassági minimum követelményt teljesítő szakember többlet szakmai tapasztalata hónap mértékegységben (min.: 0 hó, max.: 24 hó) 10
2 Az applikációra és annak opcionális továbbfejlesztésére vonatkozó teljeskörű többlet jótállás vállalt mértéke hónap mértékegységben (min.: 0 hó; max. 24 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: "OPCIÓ 1": A beszerzésnek opcionálisan részét képezi egy az alap 12 hónapos support/üzemeltetési időszak lejártát követő újabb 12 hónapos időszakra vonatkozó support/üzemeltetés biztosítása, melynek szakmai tartalmát illetően a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak az irányadók.
"OPCIÓ 2": A beszerzésnek opcionálisan részét képezi egy maximum 500 órás fejlesztési opció, melynek lehívása esetén a teljes keret min. 70%-ára (350 óra) vállal felhasználási kötelezettséget Megrendelő. Az opció célja az applikáció új funkcióval/funkciókkal, vagy elemmel/elemekkel történő továbbfejlesztése, azoknak a meglévő applikációba történő integrálása, a Megrendelő által megfogalmazott igényeknek megfelelően.
Az opciók lehívásáról Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal dönt a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt megajánlás és a rendelkezésére álló fedezet ismeretében, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
"A felhívás III.1.3. pont M.2.) alpontja szerinti alkalmassági minimum követelményt teljesítő szakember többlet szakmai tapasztalata hónap mértékegységben (min.: 0 hó, max.: 24 hó)" értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: Ajánlattevő által a III.1.3.) M2) alkalmassági követelményre bemutatott programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy mérnök informatikus, vagy ezekkel egyenértékű végzettségű szakember hány hónap többlet szoftverfejlesztői szakmai gyakorlattal rendelkezik az alkalmasság keretében bemutatásra kerülő 24 hónapon felül.
A többlet szakmai tapasztalat legkorábban a szakember végzettségének megszerzése utáni 24 hónap alkalmassági követelmény szerinti tapasztalat megszerzését követően indul és legkésőbb jelen felhívás feladásának napjáig tart. Amennyiben Ajánlattevő 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többlet szakmai tapasztalatra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
"Az applikációra és annak opcionális továbbfejlesztésére vonatkozó teljeskörű többlet jótállás vállalt mértéke hónap mértékegységben (min.: 0 hó; max. 24 hó)" értékelési szempont alatt AK a jelen felhívásban meghatározott 12 hónap alapjótálláson felüli többletmegajánlást értékeli. Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást – azaz az általa vállalt teljes jótállás mértéke megegyezik az alapjótállás 12 hónapos időtartamával – akkor tárgyi értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többletjótállásra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
"Nettó ajánlati ár (Ft)" értékelési szempont esetében Ajánlatkérő az alábbiakban foglaltak szerinti alszempontokat érvényesíti:
Szoftverfejlesztés ellenértéke mindösszesen (nettó Ft) Súlyszám: 53
A support/üzemeltetési időszakban a havi alapdíj (nettó Ft/hó) Súlyszám: 6
A support/üzemeltetési időszakban az óradíj (nettó Ft/óra) Súlyszám: 4
Az OPCIÓ 1 support/üzemeltetési időszakban a havi alapdíj (nettó Ft/hó) Súlyszám: 6
Az OPCIÓ 1 support/üzemeltetési időszakban az óradíj (nettó Ft/óra) Súlyszám: 4
Az OPCIÓ 2 fejlesztési opció esetében a fejlesztési óradíj (nettó Ft/óra) Súlyszám: 7
A teljesítési határidő a teljes szoftverfejlesztési munkafolyamatot összefoglaló ütemterv Megrendelő általi elfogadásától számított 240 nap, továbbá a support/üzemeltetés biztosítása tekintetében a szoftverfejlesztés befejezését, és a szerződéstervezet szerinti átadás-átvételét követően 12 hónapos időtartam. A kettő összegéből adódik a II.2.7. pontban meghatározott, megközelítő számítással adódó 20 hónap, melybe Ajánlatkérő a szerződéstervezet szerint szabályozott átadás-átvétel időtartamát nem számította bele.
Amennyiben Megrendelő lehívja az OPCIÓ 1-et, akkor a teljesítési határidő a support/üzemeltetés biztosítása tekintetében az alap 12 hónapos support/üzemeltetési időszak lejáratának napját követő naptól újabb 12 hónapos időtartammal meghosszabbodik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontja szerinti kizáró ok
érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a nyilatkozat mellé csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. Amennyiben az AT vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyezési eljárás, úgy erre vonatkozóan a nemleges nyilatkozatot csatolni kell az ajánlatban.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen felhívásban előírtak szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII .19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) Az alkalmasság igazolható a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyára (térképalapú applikáció létrehozása és/vagy értékesítése, és/vagy üzemeltetése) vonatkozó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő három évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdése óta eltelt időszakból származó árbevételéről csatolja a nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése, a 67. § (3) bekezdése és 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, vagy ha a tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte tevékenységét, a közbeszerzés tárgya szerinti (térképalapú applikáció létrehozása és/vagy értékesítése, és/vagy üzemeltetése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 20.000.000.- HUF-ot. A P.1) pontban előírt alkalmassági minimum követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, a szolgáltatás mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap pontossággal), a Megrendelő nevét és székhelyét, a Megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn. A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe. Tört hónapok esetén a matematika szabályainak megfelelően szükséges elvégezni a kerekítést. A szakmai gyakorlatnak minősülő projektek időtartamát év, hó megjelöléssel kell megadni! Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11)-(12) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített legalább 1 db térképalapú, mind IOS, mind Android, mind pedig webes felületen működő szoftver fejlesztésére vonatkozó referenciával.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy mérnök informatikus, vagy ezekkel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzésétől számítottan legalább 24 hónap szoftverfejlesztői gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
a) a szoftverfejlesztés és Opció 2 lehívása esetén a kapcsolódó késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptári napjától napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%, a késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximuma 25 nap. A késedelmi kötbér alapja: a szoftver fejlesztésére vonatkozó teljes nettó szerződéses ellenszolgáltatás, az Opció 2 lehívása esetén a lehívott fejlesztési órakeret és a nyertes ajánlattevő által megajánlott óradíj ("Az OPCIÓ 2 fejlesztési opció esetében a fejlesztési óradíj (nettó Ft/óra)") szorzata.
b) a supporthoz/üzemeltetéshez kapcsolódóan a szerződésben foglalt jelentési és/vagy hibaelhárítás megkezdési határidők elmulasztása esetén a késedelmi kötbér óránként 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%, a késdelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 20 óra. A késedelmi kötbér alapja: a nyertes ajánlattevő által megajánlott óradíj ("A support/üzemeltetési időszakban az óradíj (nettó Ft/óra)") kétszáznegyvenszerese, az Opció 1 lehívása esetén a nyertes ajánlattevő által megajánlott óradíj ("Az OPCIÓ 1 support/üzemeltetési időszakban az óradíj (nettó Ft/óra)") kétszáznegyvenszerese.
Hibás teljesítési kötbér:
a) a szoftverfejlesztés és Opció 2 lehívása esetén a Megrendelő a Ptk. 6:159.§-a szerinti kellékszavatossági jogokat érvényesítheti, de helyette választhatja a hibás teljesítési kötbér érvényesítését is. Mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja: a szoftver fejlesztésére vonatkozó teljes nettó szerződéses ellenszolgáltatás, az Opció 2 esetén a lehívott fejlesztési órakeret és a nyertes ajánlattevő által megajánlott óradíj ("Az OPCIÓ 2 fejlesztési opció esetében a fejlesztési óradíj (nettó Ft/óra)") szorzata.
b) a supporthoz/üzemeltetéshez és Opció 1 lehívásához kapcsolódó minőségileg kifogásolható, nem szerződésszerű teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem találja elfogadhatónak, a késedelmes teljesítés fentebb rögzített szabályait alkalmazhatja mindaddig, amíg Vállalkozó hibátlanul nem teljesít.
A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186. §-a alapján, a szerződésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, a szoftverfejlesztés ellenértékeként megajánlott díj 25%-ának megfelelő mértékben.
Jótállási biztosíték: a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos igényekre a szerződés szerinti, a szoftverfejlesztés ellenértékeként megajánlott díj 4 %-a.
Jótállás időtartama: Ajánlatkérő által meghatározott alapjótállás mértéke 12 hónap a szoftverfejlesztés és az OPCIÓ 2 lehívása esetén is, melyhez hozzáadódik a nyertes ajánlattevő által tett többletvállalás időtartama.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
A Vállalkozó a szoftverfejlesztést illetően egy előlegszámlát, egy részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezés szerint:
Előleg: A "Szoftverfejlesztés ellenértéke mindösszesen (nettó Ft)" díjának 10% mértékében igényelhető díjbekérő benyújtásával előleg kifizetése, melyet Megrendelő legkésőbb a szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles kifizetni, a kifizetést követően szükséges az előlegszámlát kiállítani.
1. részszámla: A "Szoftverfejlesztés ellenértéke mindösszesen (nettó Ft)" díj 50%-a mértékében részszámla nyújtható be a teljes szoftverfejlesztési munkafolyamatot összefoglaló ütemterv Megrendelő általi elfogadásától számított 100. naptári nap elérésekor, amennyiben Vállalkozó az ütemtervet időarányosan teljesíti.
Végszámla: A "Szoftverfejlesztés ellenértéke mindösszesen (nettó Ft)" díj 50%-a mértékében meghatározott végszámla a szoftver végleges leszállítását és a szerződésben foglalt feladatok teljesítését követően nyújtható be, a szerződésben rögzített teljesítésigazolási szabályokkal összhangban.
A support/üzemeltetési időszakban a havi alapdíj/óradíj, valamint az OPCIÓ 1 support/üzemeltetési időszakban a havi alapdíj/óradíj vonatkozásában havonta jogosult Vállalkozó számlát kibocsátani, az alapdíj vonatkozásában Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló, illetve az óradíj vonatkozásában az adott időszak alatt ténylegesen teljesített óraszámok teljesítésigazolásának kiállítását követően.
A Vállalkozó az Opció 2 lehívása esetén a díj vonatkozásában számla benyújtására az alábbiak szerint jogosult: a végszámla a szoftverfejlesztés leszállítását, sikeres, hiba- és hiánymentes átadás-átvételét és üzembe helyezését, szükség szerint telepítését, betanítását követően nyújtható be, a szerződésben rögzített teljesítésigazolási szabályokkal összhangban, óradíjas elszámolás mellett.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-a alapján elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára. Az eljárásban Ptk. 6:155. § (1) bekezdése is irányadó.
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők számára projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlati árhoz kapcsolódó ÉSZ-ok: fordított arányosítás; Szakemberrel és többletjótállással kapcsolatos ÉSZ: egyenes arányosítás; Részletesen lásd egyéb közbeszerzési dokumentumok!
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Tárgyi felhívás tekintetében, ahol ajánlatkérő a karakterkorlátozások miatt rövidíteni kényszerült: AK=ajánlatkérő,
AT=ajánlattevő, ÉSZ=értékelési szempont.
2.) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
3.) A szakemberhez kapcsolódó ÉSZ-ra tett megajánlás igazolására már az ajánlatban meg kell nevezni a szakembert, csatolni kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumot, a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot és a "Nyilatkozat bemutatott szakemberekről" szóló űrlapot.
4.) AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.
5.) Az AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
6.) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7.) A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
8.) Az eljárásban való ajánlattétel minden költsége az AT-t terheli.
9.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőnek az EKR-ben az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia valamennyi ajánlattevőt annak érdekében, hogy a szükséges elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.
10.) Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot és azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdeklében a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.
11.) A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges