Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/179
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.16.
Iktatószám:16689/2021
CPV Kód:72317000-0
Ajánlatkérő:Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Teljesítés helye:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Energia-, üzemanyagellátás igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15814160241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001029442021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001029442021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia-, üzemanyagellátás igazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Adattár alrendszerek továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001029442021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72317000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EIA, SIA, KIA és HVIA rendszerek továbbfejlesztéséhez szükséges mérnökszakértői (fejlesztő, programozó, rendszerszervező) napok biztosítása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező adattár alrendszer (EIA, SIA, KIA, HVIA) fejlesztési feladatok egy műszaki-gazdasági egységet képeznek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Adattár alrendszerek továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72317000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EIA, SIA, KIA, HVIA és kapcsolódó, űrlap alapú adatbekérő rendszerek továbbfejlesztéséhez szükséges mérnökszakértői (fejlesztő, programozó, rendszerszervező) feladatok elvégzése. Az adatbekérő rendszer több példányban került bevezetésre, amit az eltérő adat és adatszolgáltatói kört indokol. A MEKH ilyen rendszerként jelenleg az Energia Információs Adattárat (EIA), a Statisztikai Információs Adattárat (SIA), Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) és a Közmű információs Adattárat (KIA) hozatta létre. A fejlesztési feladatok során, bármely adatbekérő rendszerben felmerülő módosítási igényt csak oly módon szabad kielégíteni, hogy az nem befolyásolhatja negatívan a többi rendszer elvárt működését, megőrizve a rendszerek egységességét. A kialakított infrastruktúra és megvalósítása a Nomad orchestrator konténer környezetre és a Docker for Windows Enterprise Edition környezetre alapul.
Az elvégzendő feladatok főbb részei:
• Az EIA, SIA és KIA rendszerek illesztése a MEKH Központi Egységes Azonosítási Rendszeréhez.
• Az EIA rendszer illesztése a MEKH ár-összehasonlító alkalmazásához.
• Az EIA, SIA és KIA rendszerekben az Ügyfélkapcsolati modul nagy léptékű átalakítása az új igényeknek megfelelően (az igényeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza).
• Az EIA, SIA és KIA rendszerekben az alábbi funkciók megvalósítása:
o Adatbázisban nem tárolt adatmezők kezelése
o Kódlista és Checkbox alapú adatszolgáltatás előírás megvalósítása.
o A funkcióknál a listázott oszlopok száma módosíthatósága.
o Külső értéklista és adatbázis tábla tartalmának beolvashatósága.
• Az EIA és KIA rendszerekben az engedélyes által kezdeményezhető adatszolgáltatás típus megvalósítása.
Használt infrastruktúra:
• Nomad orchestrator konténer környezet
• Docker for Windows Enterprise Edition környezet
Elvárás, hogy az alkalmazandó technológiák illeszkedjenek a fenti környezetekhez.
A közbeszerzés főbb mennyiségi adatai:
Rendszerintegráció más MEKH-es rendszerekkel: 2 db (MEKH központi azonosítási rendszere, MEKH Ár összehasonlító alkalmazása)
Új modul kialakítása: 2 db (Bizalmas adatkezelési modul, Custom properties modul)
Meglévő modul teljes átalakítása: 1db (CaseManagement modul )
Meglévő modul jelentős bővítése: 2 db (Rendszergazdai és a WorkFlow kezelő modul)
Új funkció bevezetése: 34 db
Meglévő funkció módosítása: 20 db
Új WorkFlow kialakítása: 2 db
Tárolt adatkör bővítése: 4 db
A fejlesztési munka során az új funkciók és a módosítandó funkciók darabszáma +/- 10%-kal változhat.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 : 2) szempont: A felhívás III.1.3) M/1) pontjában bemutatásra kerülő személyi állomány elvárt szakmai tapasztalatát meghaladóan szerzett többlettapasztalata (hónap) 3
2 2.1) alszempont: A felhívás III.1.3) M/1.1) alpontjában bemutatásra kerülő személyi állomány elvárt szakmai tapasztalatát meghaladóan szerzett többlettapasztalata (hónap) 1
3 2.2) alszempont: A felhívás III.1.3) M/1.2) alpontjában bemutatásra kerülő személyi állomány elvárt szakmai tapasztalatát meghaladóan szerzett többlettapasztalata (hónap) 1
4 2.3) alszempont: A felhívás III.1.3) M/1.3) alpontjában bemutatásra kerülő személyi állomány elvárt szakmai tapasztalatát meghaladóan szerzett többlettapasztalata (hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1) szempont: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) A részajánlat tétel kizárásnak indoka: A közbeszerzés tárgyát képező adattár alrendszer (EIA, SIA, KIA, HVIA) fejlesztési feladatok egy műszaki-gazdasági egységet képeznek.
2) A II.2.5) Értékelési szempontok pont Minőségi szempontja (2) szempont alszempontjai) esetén Ajánlatkérő a 36 hónap és annál hosszabb szakmai többlettapasztalatra egyaránt a maximális pontszámot adja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § alapján és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott alábbi igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1) Az alkalmasságot a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolni.
A szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó:
- Az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap (Nyilatkozat bemutatott szakemberről). A nyilatkozat tartalmazza az EKR űrlapon kért alábbi adatokat:
• ajánlati felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,
• a szakember nevét,
• a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését (a közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns szervezet értendő, munkaviszony esetén, amely szervezettel munkaviszonyban áll),
• a szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel (pl. munkaviszony);
- A releváns végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példánya;
- Az előírt szakmai tapasztalat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat, a szakember jelenlegi munkahelyét, a szakember releváns szakmai tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a hivatkozott munka/projekt megnevezését, szakember által ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését (amelyből a szakember vonatkozásában szükséges releváns szakmai tapasztalati idő egyértelműen megállapítható), továbbá a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hónap). Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati időtartamok csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe, továbbá az adott szakmai tapasztalat kezdő és befejező hónapja beleszámít az adott szakmai tapasztalat időtartamába. A szakmai önéletrajz részeként (vagy külön nyilatkozatban) csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a közbeszerzés tárgyát képező munka teljesítése során a vonatkozásában releváns pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1.1) 1 fő informatikai (vagy azzal egyenértékű) területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező, magyarul írásban és szóban legalább felsőfokú szinten kommunikáló szakember, aki rendelkezik űrlap alapú adatbekérő rendszerek fejlesztési feladatainak ellátása terén szerzett legalább 12 hónapos tapasztalattal;
1.2) 1 fő informatikai (vagy azzal egyenértékű) területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező, magyarul írásban és szóban legalább felsőfokú szinten kommunikáló szakember, aki rendelkezik Nomad orchestrator konténer környezetben végzett feladatok terén szerzett legalább 12 hónapos tapasztalattal;
1.3) 1 fő informatikai (vagy azzal egyenértékű) területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező, magyarul írásban és szóban legalább felsőfokú szinten kommunikáló szakember, aki rendelkezik Docker for Windows Enterprise Edition környezetben végzett feladatok ellátása terén szerzett legalább 12 hónapos tapasztalattal.
A szakemberek között az átfedés megengedett. Időben párhuzamos tapasztalatok csak egyszer vehetők figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az Ajánlatkérő a szerződés késedelmes és hibás teljesítése, továbbá nemteljesítése esetén késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
Jótállás, melynek időtartama a fejlesztés átadás-átvételétől számított 1 év.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő 3 részszámla és 1 végszámla kiállítására jogosult a szerződés tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az esedékes ellenszolgáltatást a szerződésszerűen kiállított számla alapján fizeti meg a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével; fizetési határidő a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetésével kapcsolatban hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire.
Az ellenszolgáltatás megfizetésének részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/09/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/09/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés, továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint történik. A jegyzőkönyvet Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Karakterkorlát miatt a VI.3.9) pont 11) alpontjában.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő („AK”) a közbeszerzési dokumentumokat („KD”) elektronikus úton hozzáférhetővé teszi jelen eljáráshoz rendelten a KD között a www.ekr.gov.hu címen.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
3) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat.
4) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9.§-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.
5) Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
6) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései irányadók.
7) Az ajánlat magyar nyelven nyújtható be. A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
8) Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9) AK a III.1.3) pont M/1) szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
10) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
11) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1) szempont (Ár szempont) esetén a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás módszerével kap pontot. A 2) szempont (személyei állomány többlettapasztalata) alszempontjai esetén azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési alszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket (0 hónap) tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (36 hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső érték (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott képlet alkalmazásával kerül pontozásra. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
12) A továbbfejlesztéshez szükséges jogok és forráskód AK rendelkezésére áll.
13) FAKSZ: dr. Perczel Zsófia (lajstromszám: 00174)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges