Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/33
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.17.
Iktatószám:2656/2021
CPV Kód:72225000-8
Ajánlatkérő:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10644371244
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kati Eszter
Telefon: +36 14281629
E-mail: kati.eszter@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000136312021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000136312021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai rendszerek zártságát tanúsító audit
Hivatkozási szám: EKR000136312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés keretében az MFB Zrt. pénzügyi szolgáltatási tevékenysége, valamint az azzal közvetlenül összefüggő
tevékenysége ellátásához használt informatikai rendszer zártsági megfelelőségére vonatkozó tanúsítási eljárás lefolytatása a 42/2015. (III.12.) Korm. rendelet alapján.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé. Az audit célja a tanúsítvány megszerzése, a szolgáltatás részleteiben nem értelmezhetők, mivel csak a teljes lefolytatott vizsgálat eredménye lehet a tanúsítvány kiállítása. A részfeladatok teljesítése nem eredményezi a tanúsítvány kiállítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai rendszerek zártságát tanúsító audit
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 67/A.§-a szerint pénzügyi szolgáltatói tevékenység végzésére csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a rendszerelemek zártságát, és megakadályozza az informatikai rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint észrevétlen módosítását. Az informatikai rendszernek meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. A zártsági követelményeknek való megfelelést külső szakértő (tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni, a tanúsítvány érvényességének időtartama 1 év.
A nyertes ajánlattevő feladata az MFB Zrt. által a pénzügyi szolgáltatási vagy az azzal közvetlenül összefüggő tevékenysége ellátásához használt informatikai rendszer Zártsági megfelelőségét vizsgáló, 2021. évre vonatkozó 1 db tanúsítási eljárás lefolytatása a 42/2015. (III.12.) Korm. rendelet 5/A. -5/B. §-ában meghatározott követelmények szerint.
A tanúsító szervezetnek a tanúsítási eljárás során az 42/2015. (III.12.) Korm. rendelet 5/B. §-ban foglalt követelményeknek való megfelelést kell megvizsgálnia és szakértői jelentésében minősítenie.
A tanúsítási eljárás keretében, annak részeként elvégzendő feladatok: • Kockázatelemzés elkészítése • Első körös találati lista elkészítése és eljuttatása az Ajánlatkérő számára • Sérülékenységvizsgálati jelentés elkészítése • Fizikai biztonsági intézkedések ellenőrzése,értékelése • Auditálás, Értékelési Jelentés draft megküldése az Ajánlatkérő számára • Tanúsítási jelentés elkészítése.
Az MFB Zrt. a követelményspecifikációban felsorolt több felhasználós, nem lokális alkalmazásokat üzemelteti, amelyeket szükséges a kockázatelemzésbe bevonni.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező Követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/03/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/18 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GOP, KMOP, GINOP, VEKOP, EFOP
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdő időtartama a következők szerint értelmezendő:szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától, a tervezett dátum legkésőbb 2021. március 19.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozat
benyújtásával igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény ( a továbbiakban pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges.benyújtani. Ha ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges becsatolni (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja). A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)- (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén Ajánlattevőnek nyilatkoznia arról, hogy a kapacitást biztosító szervezet nem áll a Kt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő Kbt. 114./A (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatban kell benyújtani. Alkalmazandó a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1): A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése és a 23. §-a alapján.Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség igazolható az Ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A nyilatkozatnak, ill. a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél neve és címe, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, az információt adó személy neve és telefonszáma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és
kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetet. Ajánlatkérő Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a kozbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatban kell benyújtani. Alkalmazandó a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése.Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban ) szerződésszerűen teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti (pénzügyi intézmény informatikai rendszerének tanúsítására lefolytatott audit) referenciát.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke késedelmes naponként a megbízási díj 0,5%-a, a késedelmi kötbér maximális mértéke a megbízási díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér: az el nem végzett feladatokra eső nettó megbízási díj 30 %-a.Részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a számla benyújtására. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül írásban nyilatkozik. Megrendelő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére. Megrendelő részszámlázásra a szerződéstervezetben foglaltak szerint biztosít lehetőséget. Alkalmazandó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése, valamint a Kbt. 27/A.§-a. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés európai uniós finanszírozása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás keretében történik, a Kbt. 135. § (4) bekezdése nem alkalmazandó. További alkalmazandó jogszabály az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítése során különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 67/A. § és a 42/2015. (III.12.) Korm. rendelet alapján kell eljárni. A szerződéskötés feltétele, hogy a 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően az Ajánlattevőnek a Magyar Nemzeti Bank által vezetett pénzügyi szervezetek informatikai rendszerének zártságát tanúsító szervezetek névjegyzékében szerepelni kell. Továbbá a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt is megszakítás nélkül szerepelnie kell a Magyar Nemzeti Bank által vezetett pénzügyi szervezetek informatikai rendszerének zártságát tanúsító szervezetek névjegyzékében.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdései, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdésében előírtak szerint történik. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu oldalon, a tárgyi közbeszerzési eljárás "Közbeszerzési dokumentáció" menüpontja alatt érhetőek el. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak az minősül, amely a felhívásban meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre került. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok esetén csak PDF fájlformátum használható. Csak olyan PDF fájlformátum használható, amely a mindenki számára ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF fájlformátumú dokumentumok tekintetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével, illetve, ha a hiánypótlásként benyújtott dokumentum a titkosítás miatt ismételten nem lesz olvasható, akkor azt olyan dokumentumnak tekinti, melyet mintha nem nyújtottak volna be. Elektronikus nyilatkozattétel tekintetében alkalmazandó a Kbt. 41/A. § -a.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75 . § (2) bek. e) pontját. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján jár el. Ajánlatkérő a 114/ A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bekezdés szerint jár el, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók. A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontként történő alkalmazásának indoka, hogy az Ajánlatkérő igényeinek csak egy konkrétan, jogszabályban (42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet) meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Név : dr. Csaba Ildikó;lajstromszám:00024;e-mail cím: csaba.ildiko@mfb.hu;levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u.31 ., távolléte esetén dr. Mester Orsolya: lajstromszám: 00398;e-mail cím: mester.orsolya@mfb.hu; cím:1051 Budapest, Nádor u. 31. A csatolandó nyilatkozatokat a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatban részletes szakmai ajánlatot kell csatolni, különösen a tanúsítási eljárás részletes szabályaira, eljárásrendjére, a felek ezzel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, az értékelési folyamatra, magára az értékelésre, valamint az alkalmazott módszertanokra vonatkozóan. Az ajánlathoz csatolni kell az MNB 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételről szóló nyilatkozatát, valamint a Nemzeti Akkreditációs Hatóság általi akkreditációt igazoló nyilatkozatot legalább a következő tanúsítási területre kiterjedően: zárt elektronikus információs rendszerek.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges