Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/34
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.18.
Iktatószám:2894/2021
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Teljesítés helye:1089 Budapest, Elnök u. 1. (Megrendelő székhelye), 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. (Megrendelő telephelye) és a Vállalkozó székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: 19722083242
Postai cím: Elnök Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajtár Attila
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rsoe.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000141992021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000141992021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit egyesület
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
PannonRIS rendszer informatikai támogatása
Hivatkozási szám: EKR000141992021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
PannonRIS rendszer informatikai támogatása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő egy db rendszer (PannonRIS rendszer) központi infrastruktúra, belső, webes, illetve mobil alkalmazások működésének támogatása, továbbfejlesztése és változáskövetési feladatainak ellátása tárgyában kér ajánlatot és a rendszer műszaki-technikai egysége ezt indokolja, az egyes feladatok nem választhatóak le.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PannonRIS rendszer informatikai támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72100000-6
További tárgyak:72200000-7
72300000-8
72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Elnök u. 1. (Megrendelő székhelye), 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. (Megrendelő telephelye) és a Vállalkozó székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, mint ajánlatkérő (Megrendelő) és a PannonRIS rendszer üzemeltetője a PannonRIS rendszer központi infrastruktúra, belső, webes, illetve mobil alkalmazások működésének támogatására, továbbfejlesztésére és változáskövetési feladatainak ellátására kér ajánlatot.
A magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások elnevezése PannonRIS, mely a www.pannonris.hu címen érhető el.
A PannonRIS, mint hajózási forgalomirányító rendszer látja el a magyarországi folyami információs szolgáltatásokat. Biztosítja a hajók és a RIS operátorok, valamint a hatóságok közötti kommunikációt, a forgalom figyelését, ellenőrzését és szükség szerinti irányítását.
Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladata:
1. Üzemeltetés támogatás
a. 0/24 telefonos és elektronikus csoportmunka támogatás, mely kiterjed a központi infrastruktúra, valamint a webes alrendszer minden HW és SW elemére. A támogatás a dokumentációk segítségével a felügyeleti rendszereken keresztül a Megrendelő képviselőjének felügyelete mellett történhet a bejelentéstől számított 4 órán belül. A vállalkozó a teljeskörű támogatást önállóan látja el.
b. 5/8 elektronikus levelezésen keresztüli szakmai támogatás és információ nyújtása, mely kiterjed a központi infrastruktúra, valamint a webes alrendszer minden hardver és szoftver elemére. A támogatás során a rendszer felépítésére, működésére, konfigurációjára, átalakítására vonatkozó, nem sürgős beavatkozások valósíthatók meg a bejelentést követő munkanapon indítva, egyeztetett időtartamban.
c. Új funkciók és megoldások előkészítése, kivitelezése mely megoldások túlmutatnak a központi infrastruktúra, valamint a webes alrendszer jelenlegi terjedelmén, de nem érik el a nevesített rendszer bővítésével, átalakításával kapcsolatos - kölcsönösen egyeztetett – szintet. A feladat elvégzése egyedileg egyeztetett időszakban történhet.
d. Hibajavítások, változáskövetés. A rendszerekben bekövetkező SW hibák javítása, illetve a rendszerben szükséges SW módosítások elvégzése
e. Egyeztetések a RIS rendszer egyéb kapcsolódó alrendszereinek üzemeltetési feladataival kapcsolatban, különös tekintettel az alrendszerek változásaiból (SW vagy HW frissítése, új funkciók vagy HW elemek) adódó kérdésekre, esetleges változtatásokra.
2. Tervszerű megelőző karbantartás, rendszerelemek karbantartása
a. Távfelügyeleti rendszer napi szintű ellenőrzése, a figyelmeztetések és hibák vizsgálata, szükséges esetben beavatkozás
b. Napló állományok napi szintű ellenőrzése
c. Alap infrastruktúra (hardver elemek és operációs rendszerek) heti szintű ellenőrzése, szükség esetén szoftver komponensek (operációs rendszer, egyéb szoftverek) frissítése egyeztetett időpontokban, konfigurációk módosítása
d. Változások átvezetése a dokumentációba
e. Mentési alrendszer napi ellenőrzése (Szabályzatok [ISO27001] szerinti, mentési és helyreállítási tervek gyakorlati tesztelése, rendszeres időközönként.)
f. Hardver elemek félévenkénti ellenőrzése és karbantartása előre egyeztetett időpontban.
A PannonRIS rendszer jelenlegi felépítése:
A PannonRIS rendszer VTS alrendszere magába foglalja a központi infrastruktúra hardver és szoftver elemeit, ami fizikai számítógépekből, virtuális rendszerekből, hálózati elemekből, valamint kapcsolt szolgáltatásokból áll. A szerver elemek DELL gyártmányúak, amelyen VMware virtualizáció segítségével jellemzően Windows 2012R2, Windows 2019 szerver és CentOS típusú operációs rendszerek futnak. A központi infrastruktúra kapcsolt szolgáltatásai közé tartozik a rendszerek felügyelete (távfelügyeleti rendszer), a mentési alrendszer és a hibajegykezelő rendszer is.
Hardver elemek:
Dell PowerEdge VRTX , M630 szerverek
Dell PowerEdge R630 szerverek
Dell 3024 switchek klaszterben
Mikrotik routerek klaszterben
APC szünetmentes tápegység
Szoftver elemek
Az alrendszer virtuális megoldását VMware biztosítja, ami felett jellemzően Windows 2012R2 és 2019 szerver, illetve CentOS Linux operációs rendszerrel ellátott virtuális gépek (kb. 50 db) biztosítják a szolgáltatásokat jellemzően aktív-passzív klaszter megoldásban, illetve terhelés elosztási rendszerben. A felügyeleti rendszert Zabbix, a hibajegy kezelő rendszert pedig Mantis alkalmazás biztosítja. A mentés a Microsoft Azure Backup megoldásával lett megvalósítva. A rendszer alatt különböző SQL rendszerek dolgoznak; MS SQL, és PostgreSQL.
A webes infrastruktúra (és felhasználói felület)
A webes alrendszer biztosítja a PannonRIS rendszer külső felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásainak elérését, valamint az adatcserét az Uniós hatóságok és társ RIS operátorok irányába. Ezen adatbázisból táplálkozik a mobiltelefonos alkalmazás is. Az üzemeltetés, támogatás és fejlesztés, erre a felületre is kiterjed.
Hardver elemek:
Dell PowerEdge R630 szerver
Synology DS NAS
Mikrotik router
Szoftver elemek:
Debian operációs rendszer
Citrix XEN virtualizáció
Apache
Wildfly
Node.js
MySQL
Pacemaker
Corosync
Couchbase (community edition debian)
Java JDK
Synology DSM
Technológiák:
Nagyrendelkezésre állású klaszter (OCFS2, DRBD)
Mobil alkalmazás (Android, iOS) üzemeltetés, támogatás és fejlesztés
A vállalkozási keretszerződés keretösszege 60.000.000 Ft+ÁFA, azaz hatvanmillió forint + ÁFA.
Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni. A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi,hogy amennyiben a keretszerződésben meghatározott időtartam lejártakor az általa nyújtott szolgáltatások ellenértéke nem érte el a keretösszeget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. A nyertes ajánlattevő kijelenti, hogy nem él az ajánlatkérővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem
maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt.
Folytatás II.2.13) További információ pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.a) igazolására megnevezett hajózási forgalomirányító rendszer fejlesztési gyakorlattal rendelkező szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 30 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Megrendelő a szerződés időbeli hatályát egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal jogosult legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani. A szerződés és az esetlegesen meghosszabbított szerződés alapján teljesített vállalkozói díjak és eseti megrendelések összesített értéke a szerződés időbeli hatálya alatt nem haladhatja meg a nettó 60.000.000.- forint, azaz hatvanmillió forint keretösszeget.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége pont folytatása
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
További információk a Közbeszerzési Dokumentációban és a Műszaki Leírásban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel (amivel) szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17 . § (2) bekezdése szerint, hogy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a fenti kizáró okok. (adott esetben) Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése
szerint bármely fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát a gazdasági szereplő (ajánlattevő) az ajánlattal egyidejűleg köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1/ A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,referenciát adó személy neve, elérhetősége, a szolgáltatás (szerződés) tárgya,mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azon azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek– a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése legalább a következő adatokat tartalmazza:
— a szakember neve, végzettség/képzettsége és rövid szakmai életrajza a munkáltató vagy megbízó megnevezésével, az elvégzett feladat, vagy munkakör ismertetésével és a munkaviszony vagy egyéb jogviszony kezdő és befejező dátumával év/hó megjelöléssel, valamint a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlatkérő az M.2.a) pont alkalmassági követelmény kapcsán csak a felolvasó lapon megnevezett értékelésre kerülő szakember szakmai tapasztalatát értékeli, illetve veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a felolvasó lapon megnevezett szakember esetében a hiánypótlási általános szabályai annyiban alkalmazandóak, a megjelölt szakember esetében kizárólag a Kbt. 71. § (9) bekezdés szabályai adnak lehetőséget módosításra, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év összességében
legalább 1 db, hajózási forgalomirányító szoftver üzemeltetésére vagy fejlesztésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. nem rendelkezik a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állománnyal:
a) legalább 1 fő felsőfokú mérnöki vagy informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki részt vett hajózási forgalomirányító rendszer fejlesztésében és
b) legalább 1 fő felsőfokú mérnöki vagy informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki részt vett hajózási forgalomirányító rendszer üzemeltetésében.
A fenti követelményeket összevontan legalább 1 szakemberrel kell biztosítani, azaz egy szakember legfeljebb 2 pozícióban nevesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér: Mértéke nettó 250 000 HUF/nap, maximum nettó 7 500 000 HUF.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke nettó 7 500 000 HUF.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
2015. évi CXLIII. tv. (különösen Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésekben foglaltak)
2013. évi V. tv. (különösen Ptk. 6:130. § (1) bekezdés és 6: 155. § (1) bekezdés)
Nyertes ajánlattevő havonta utólag egy-egy (1-1) darab számla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevő a számláját az ajánlatkérő nevére és címére köteles kiállítani és megküldeni.
Nyertes ajánlattevő által az ajánlatkérő nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak illetve a jelen szerződés rendelkezéseinek. Nyertes ajánlattevő minden számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani. E-számla benyújtása megengedett. Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. (Kbt. 27/A. §)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Fizetési határidő 30 nap.
A mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé.(Kbt.35.§ (8)-(9)bek.)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 15. §)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 15. §)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek. c)pontja). Ár: fordított arányosítás, Minőségi szempont:egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A.-B. §-ai tartalmazzák.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
6. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
— az ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.törvény 9.§(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
7.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát(nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) (6)bek. szerinti nyilatkozatait.(A Kbt.66.§(6)bek-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
9. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
10. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
13. Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell benyújtani az alábbi nyilatkozatokat,dokumentumokat:
-Felolvasólap
-Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat kizáró okok tekintetében
-Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- Kbt.62. § (1)bekezdésének kb) pontja tekintetében tett nyilatkozat
-Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
-Kbt. 66. § (6)bekezdése szerinti nyilatkozat
- Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat
-Nyilatkozat üzleti titokról
- Nyilatkozat szakemberekről.
14. A III.1.3) M.1-M.2. pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
15. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
16. A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
17. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő által cégszerűen aláírt,ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentáció formanyomtatványaként rendelkezésre bocsátott részletes ártáblázatot.
18.Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr. Körmendi Miklós (00298)
19. Nettó ajánlati ár értékelési részszempontok: 1. Vállalkozói díj (havi, nettó, Ft) súlyszám: 72; 2. Rendszertámogatási óradíj (nettó, Ft) súlyszám: 18
20. M/2. a) pont igazolására megnevezett hajózási forgalomirányító rendszer fejlesztési gyakorlattal rendelkező szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 30 hónap): legkedvezőbb szint 30 hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges