Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/67
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.04.09.
Iktatószám:5656/2021
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Csenger Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4965 Csenger, Kossuth u. 24/A szám alatti épület. 630 hrsz A bővítmény foghíj beépítésként épül.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csenger Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732499215
Postai cím: Ady Endre Utca 14.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 44520523
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csenger.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csenger.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000303062021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000303062021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
CSENGER - BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYBŐVÍTÉS
Hivatkozási szám: EKR000303062021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00042 pályázati azonosító számú projekt keretében „Csenger - Bölcsődei férőhelybővítés” tárgyban.
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben szereplő feladatok teljesítési helyszíne 4965 Csenger, Kossuth u. 24/A szám alatti bölcsőde bővítése. A bővítmény foghíj beépítésként épül.

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő olyan építési beruházást kíván beszerezni, mely komplett, egy projektre vonatkozik (TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00042 azonosító számú pályázat) részekre bontása műszaki és gazdasági szempontból nem releváns, nem megoldható. (Kbt. 50. § (1) bek k) pont) az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege,
valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A tárgyi beruházás egy helyrajzi szám alatt lévő egyetlen intézményt érint A tervezett kivitelezés jellegéből adódóan nem osztható. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében, valamint a kivitelezés ideje alatt párhuzamosan nem biztosítható több vállalkozó egyidejű építési munkáinak végzése. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, valamint a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő
esetében hatékonyabban megoldhatóak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
CSENGER - BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYBŐVÍTÉS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45310000-3
45000000-7
45111100-9
45111200-0
45112420-5
45112700-2
45200000-9
45223300-9
45223500-1
45231100-6
45233260-9
45261100-5
45261210-9
45261300-7
45261310-0
45262100-2
45262500-6
45312100-8
45312310-3
45320000-6
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45410000-4
45421100-5
45421144-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4965 Csenger, Kossuth u. 24/A szám alatti épület. 630 hrsz
A bővítmény foghíj beépítésként épül.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csenger Város Önkormányzata (4965 Csenger, Ady E. u. 14.) mint építtető, kérelmének helyet adva a 4965 Csenger, Kossuth u. 24/A szám alatti 630 hrsz.-ú ingatlanon meglévő bölcsőde rendeltetésű épület további: 1 db öltöző-átadó 14,41 m2 , 1 db mosdó-WC 14,19 m2, 1 db csoportszoba 50,81 m2, 1 db játéktároló 16,06 m2, 1 db játszószoba 34,34 m2 és 1 db fedett terasz 21,79 m2 helyiségekkel történő bővítésére adott építési engedélyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal.
Építési engedély:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):202000152491
Iratazonosító:IR-000929758/2020
Iktatószám:SZ-10/ETDR-06/2184-9/2020
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára részletes ütemtervet és organizációs tervet kell készítenie a kivitelezésre vonatkozóan. Az épületben történő munkavégzés során az Ütemtervet a kivitelezőnek (nyertes ajánlattevőnek) be kell tartania a folyamatos gyermekmegőrzés érdekében.
Megrendelő felvonulási területet a bölcsőde udvara mögötti területen tud biztosítani. A határoló közlekedési területeken a közlekedést csak nagyon indokolt esetben – külön engedély alapján – lehet akadályozni. A bontás és építés során keletkező hasznosításra nem kerülő anyagokat, hulladékokat kivitelezőnek saját költségén és hatáskörben kell elszállítania, jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő lerakóhelyen elhelyezni. A hasznosításra kerülő anyagokat a Megbízó meghatározza, és azt annak megfelelően kell elhelyezni.
A munkavégzést úgy kell szervezni, a felvonulási területet kialakítani, hogy az intézmény mindennapi tevékenysége során a lehető legkisebb fennakadást okozza, valamint az építési munkaterület elkerítése során fokozott figyelemmel kell lenni, mely biztosítja a gyermekek védelmét valamint a bejáratok gépjárművel történő folyamatos megközelíthetőségét.
A felújítási munkálatok az intézménynél az bölcsődei szünetekben, (pl.: őszi szünet), valamint hétvégente korlátozás nélkül folyhatnak.
A nyertes ajánlattevő munkanapokon reggel 6.00-17.30 közt dolgozhat.
Szombatokon és vasárnapokon, valamint hétköznapokon 17.30 óra utáni időpontban előzetes megállapodás alapján folyhat a munkavégzés.
Ezt úgy kell érteni, hogy a megadott időpontokban a kivitelező, és a kivitelezéshez igénybe vett alvállalkozók, szállítók stb. el kell hogy hagyják a kivitelezés helyszínét. A munkanapokon 17.30 órára, a kivitelezés területét olyan állapotban kell hagyni, hogy oda illetéktelen – az intézmény dolgozója, gyerek, szülő, kísérő, látogató – ne tudjon belépni, a munkaterület és környékének tisztítása, és eltakarása is megtörténjen.
Hétköznapokon kérjük, hogy a kivitelezési munkálatokat úgy ütemezzék, hogy a nagy zajterheléssel járó munkák 13.00 és 14.30 óra között ne folyjanak, tekintettel a gyermekek pihenőidejére.
A foghíj beépítés miatt, a tűzfal építésének munkái során egyeztetni szükséges a szomszédos ingatlan tulajdonosával. Az egyeztetést Ajánlatkérő és Kivitelező közösen köteles végezni.
A részletes mennyiségeket az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a
szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra is utalhat. Az ilyen
hivatkozás alkalmazása,indokolt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és
érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben alkalmazza Ajánlatkérő, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Amennyiben az adott költségvetési tételnél a fentiek szerinti típus megjelölés szerepel, és attól
ajánlattevő eltér, akkor kötelező benyújtani egyenértékűségi nyilatkozatot, az adott tétel(ek)
vonatkozásában. Ajánlatkérő az egyenértékűséget vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz
paramétereit tekintve nem egyenértékű termék megajánlása esetében az ajánlat érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli FMV szakmai tapasztalata  10
2 3.A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli FMV szakmai tapasztalata 10
3 4. A III.1.3-M.3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli FMV szakmai tapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00042 pályázat keretében
II.2.13) További információ
I. TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00042 pályázati azonósító számú „ Csenger -Bölcsődei férőhelybővítés”projekt keretében részben támogatott.
II. HELYSZíNI BEJÁRÁS: AK 2021.04.19-én 15.00 -től lehetőséget biztosít a helyszín megtekintésére.Gyülekezés:Csenger, Kossuth u.24/A. Ajánlatkérő konzultációt NEM tart!Kérdéseiket a Kbt. 114.§ (6) bek. szerint tehetik fel.
III.A II.2.5) pont értékelési szempontok részletezése (karakterkorlát miatt kerül ezen a helyen
pontosan megfogalmazva):
2.A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági
követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0
hónap, maximum 36 hónap)
3 A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározott MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli
felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36
hónap)
4.A III.1.3-M.3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározott MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli
felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36
hónap)
Ajánlatevőnek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalatának ellenőrzéséhez meg kell adnia a felelős műszaki vezetői bejegyzés legelső időpontját év/hónap/nap pontossággal az EKR rendszerben űrlapon.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján ( KÉ 2020.évi 60.számában; 2020.03.25.napján jelent meg) az 1.részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1.aa.) a 2.-3.-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1.melléklet A.1.ab.) módszerét alkalmazza.A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra,majd összeadásra kerülnek.Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. Ajánlatkérő a 2-4. értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlatban kéri a többlet szakmai tapasztalatot igazoló szakemberek szakmai önéletrajzát benyújtani oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható és elkülöníthető legyen az alkalmassági minimumkövetelmény és az értékelési szempont vonatkozásában tett adat.
Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában kötelező az EKR rendszerben űrlapon megnevezni azt a szakembert,akivel az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlását igazolja. Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8)bek b)pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek,vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal,hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet,azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek ( GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés szerint gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott
formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint a formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69. § (11a) bek.)
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1: A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Kbt. 114. /A § szerint igazolási mód: az SZ.1. követelmény tekintetében, a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11), (12) bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1-M2-M3 alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában:
1. Az ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése, továbbá 22- 24. § -ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, a Kbt 114/A § figyelembevételével, az ajánlat benyújtásával egy időben:
2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét (az EKR rendszerben), foglalkoztatás jogviszonyát, nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
3. A Magyarországi letelepedésű szakember tekintetében, amennyiben a bemutatott (megjelölt) szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot és a szakmagyakorlási kamarai tagság, jogosultság elektronikus elérési útvonalát Ajánlattevőnek meg kell adnia az EKR rendszerben létrehozott űrlapon. A szakembernek nyilatkoznia szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog-e állni
4. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
5. Amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági minimumkövetelményben előírtakat:
A végzettség/képzettség oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával, valamint az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a minimumkövetelmény tekintetében, ott az
önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú munkák (korábbi projektek) időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. Ajánlatkérő tört hónap esetén minden esetben lefelé kerekít! Ajánlattevőnek az ajánlatban ez esetben nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásbavétel elmaradása az Ajánlattevőnek a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben AK - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként, így a párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Az önéletrajzból
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szöveg szerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
6. Ajánlattevőnek az önéletrajzban el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában tett megajánlást, valamint adott esetben az értékelési szempontra tett megajánlást. A szakmai többlettapasztalat vonatkozásában, amennyiben a 3. pont szerinti szakember igazol szakmai többlettapasztalatot, az önéletrajz kitöltésekor kérjük az 5. pontban felsorolt előírásokat is figyelembe venni a szakmai gyakorlat megadásakor.
7. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésére!
8. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
9. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (6). (7) és (9) , (12) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § -ának továbbá 24. § -ának a vonatkozó rendelkezései.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- M.1. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
- M. 2. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
- M. 3. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII .5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
Egy pozícióra kizárólag egy fő jelölhető.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
A Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „ vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Megrendelő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha
- késedelmesen teljesít
- a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul)
A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes kötbérterhes teljesítési véghatáridő esetén
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden
naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj)
0,5%-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Megrendelő
jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a Vállalkozóhoz
intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni
kártérítési kötelezettség nélkül. Felmondás esetén a Vállalkozó 30 napon belül köteles
visszaszolgáltatni minden olyan dokumentációt, amely a szerződés mellékletét képezte, és
amely azzal kapcsolatban készült. A Vállalkozó a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése
nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Megrendelő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból
hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó felel vagy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit
súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított -
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő kötbéren felüli kárának
megtérítési kötelezettségét.
Vállalkozó a sikeres, hiba –és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától
számítottan 36 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni.
Kötbér tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bek. irányadó.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes
ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési
felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés
teljes időtartamára vonatkozóan az eljárást megindító felhívásban előírt mértékben. Az
építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra
is.
Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem
rendelkezik az előírt biztosítások bármelyikével, azt ajánlatkérő az ajánlattól való
visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel
köthet szerződést.
Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvényét legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára.
A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie:
- kártérítési limitjének káresetenként legalább 10.000.000,- Ft-ot (azaz tízmilló forintot) el kell
érnie, és
- kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 20.000.000,- Ft/kárév összeget
(azaz húszmillió forint/kárév) összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem lehet kevesebb,
mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) nap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő max. a szerződéses összeg 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését
kérheti szerződéskötést követően,a Kbt. 135. § (8) bek. alapján. Előleg igénylése esetén a
folyósított előleg elszámolása a 3. részszámlában és a végszámlában egyenlő részekben kerül
elszámolásra.
Számlázás: A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.Az ajánlattétel,szerződés,kifizetések
pénzneme: HUF.
Ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Az AK a kivitelezés előrehaladásának megfelelően max.4 számlát -ideértve a végszámlát
is-fogad be.A számlák a szerződés minimum: 25%-50%-75%-100%-os teljesítése esetén
állíthatóak ki .
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A teljesítés
elismerése és az igazolás kiadására a Kbt.135. § (1)-(2) bekezdésben foglalt feltétételek
irányadók.A kifizetésre vonatkozó szabályok: 322/2015. Kormányrendelet 30-32. §,
alvállalkozóigénybe vétele esetén a 32/A és 32/B§; Kbt. 135.§ (1)-(3),(5)-(6) bek.; Ptk. 6:130.§
(1)-(2) bek
VI.1.3 folytatása:
12. Összegezés megküldés: Kbt. 79. §,
13. Szerződéskötés: Kbt. 131. §.
14. 424/2017. (XII.19) Kr 2. § (5) előírja: Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
15. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzés eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli. Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmasság megítélése és az értékelési szempontok alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása céljából az ajánlatban megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet. (Kbt. 69. § (14) bekezdés szerint).
16.Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
18. FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz. elérhetőség: I.1. pontban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bek-ben foglaltakra való tekintettel rögziti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak
lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n.
projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
További kiegészítés ajánlati biztosíték vonatkozásában:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1.000 000, - HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
A Kbt. 54.§ alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
1. ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11744096-15404864 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (CSENGER - BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYBŐVÍTÉS) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához a pénzügyi intézmény által kiadott, a pénzügyi intézmény képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /befizetés időpontja,
VAGY
2. pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A.§(2)bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6) pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.
További szabályok: Kbt. 54.§-a tartalmazza.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK szamara hozzaférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal,ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000 Ft
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt. pénzintézet
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744096-15404864
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Vonatkozó előírások: Kbt. 54. §. és Kbt. 35. § (5) bek. szerint.
Teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás másolat példány benyújtása az EKR rendszerben, vagy a biztosíték kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség biztosítása esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt
Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. (Kbt. 41/A. § (2) bek.)
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. ÉSz: fordított arányosítás, 2-4. ÉSz: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti elektronikus kommunikáció - ha a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik. Technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatosan a https://nekszt.hu/ oldalon megtalálható elérhetőségeken tudnak információt kapni. Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával létrehozta(424/2017 . (XII. 19.) (Kr)11. § (7) bek.)
2. AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek.e).
3. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az
eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást továbbá a Kbt. 75. § (2) bek-en foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott
alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
5. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
6. Kérjük, hogy az árazott költségvetést excel formában benyújtani szíveskedjenek. Az árazott költségvetések összesítőjét, és a főösszesítőt kéri Ajánlatkérő cégszerűen aláírt pdf formában is benyújtani.
7. Ajánlattételi határidőben BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt. 66. § (1) bek szerint.
EKR rendszerben űrlapok:
Gazdasági szereplő adatai (tárolt cégkivonat adatai szerint)
Felolvasólap
Kbt.66.§ (2)bek.szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat kizáró okokról
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tek. (tárolt cégkivonattal összhangban)
Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
AKbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat (Nemleges tartalommal is csatolandó)
Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (7)bek.szerinti nyilatkozata (Nemleges tartalommal is csatolandó)
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat szakemberekről
Nyilatkozat összeállítóban további nyilatkozatok:
NYILATKOZAT A 2.-4 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA MEGAJÁNLOTT SZAKEMBERRŐL
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bek. vonatkozásában
Nyilatkozat fordításról
Árazótábla szerkeszthető , excel formátumban, és az összesítők, főösszesítő cégszerűen aláírt pdf formában.
Önéletrajz A szakmai önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény, és értékelési
szempont vonatkozásában megadott szakmai tapasztalat idejét is. Az alkamasság igazolására szolgáló önéletrajzokat is be kell nyújtani az ajánlatban.
Végzettség igazolása a jogosultsággal még nem rendelkező szakemberek vonatkozásában (amennyiben nem szerepel a
szakember a kamarai nyilvántartásban FMV-ként).
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási
címpéldánya, vagy 2006.évi V.törvény 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintája. EV és magánszemély esetén (értékelési szempontot igazoló szakember esetén is)teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás minta kötelező.
Közös ajánlattevők rögzítése felolvasólapon (csak abban az esetben kötelező,ha közös ajánlattétel van)
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása (csak abban az esetben kötelező, ha közös ajánlattétel van)
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolása.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7)bek.szerinti, szerződésben vagy előszerződésben vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat(kötelező, amennyiben az adott eset fennáll) A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a Kbt.35. § (2a)bek.szerinti meghat. (kötelező, amennyiben az adott eset fennáll) (nyilatkozatban)
Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok stb. magyar nyelvű fordításai
A benyújtandó dokumentumok körét a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák, a felhívás karakterkorlátozás miatt nem teljes.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni: az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető gazd. szereplőt, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben el. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg
9. Kieg. tájékoztatás:Kbt 114.§ (6) bek. szerint, EKR rendszerben Konzultáció:nincs. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71.§ vonatkozik AK a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
10. Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
11.Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges