Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/179
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.09.16.
Iktatószám:17871/2021
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország területén, kiemelten a NIF Zrt. mindenkori székhelyén, telephelyein, fióktelepein és irodáiban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001097762021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001097762021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mobiltávközlési szolgáltatás 24 hónapra
Hivatkozási szám: EKR001097762021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolgáltatási szerződés a NIF Zrt. részére mobiltávközlési szolgáltatások nyújtására
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mobiltávközlési szolgáltatás 24 hónapra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: Magyarország területén, kiemelten a NIF Zrt. mindenkori székhelyén, telephelyein, fióktelepein és irodáiban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgyát az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő számára nyújtott beszédcélú és adatátviteli mobil szolgáltatások biztosítása képezi.
A NIF Zrt. minimálisan 740 db + legfeljebb 10% (700 db hangalapú és 40 db adatkártya) részére mobiltávközlési előfizetésen keresztül országos, nemzetközi és roaming távközlési (hang és adatátviteli) szolgáltatás nyújtása, továbbá ezen szolgáltatás nyújtása saját hálózatba illetve partnerszolgáltatók közreműködésével más PLMN hálózatba vagy PSTN hálózatokba. PSTN hálózatokba csak hang és sms szolgáltatást biztosít Ajánlattevő - sms szolgáltatást csak olyan PSTN hálózatokba, melyek a nevezett szolgáltatást elérhetővé teszik.
Ajánlatkérő mobiltávközlési szolgáltatáson az alábbiakat érti:
- a saját, partnerszolgáltatói és roamingpartnerei mobiltávközlési hálózatán keresztül nyújtott hangátviteli szolgáltatást, adatátviteli szolgáltatást,
- közvetlen, kétirányú alközponti kapcsolatot az NIF Zrt. (továbbiakban: Ajánlatkérő) és a mobiltávközlési szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató, Ajánlattevő) kapcsolóközpontja között,
- közvetlen, kijáró ügyfélszolgálat biztosítását,
- telefonos ügyfélszolgálat biztosítását,
- dedikált ügyfélmenedzser biztosítását,
- kültéri/beltéri lefedettség biztosítását.
A közbeszerzési műszaki leírásban külön nem szabályozott kérdésekben Ajánlattevő Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában írtak tekintendők irányadónak.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Közvetlen, kétirányú alközponti kapcsolat biztosítása Ajánlatkérő és a mobiltávközlési szolgáltató kapcsolóközpontja között.
Ajánlatkérő saját tulajdonában lévő a vezetékes távközlési szolgáltatását ellátó Alcatel 4400 telefonközpont (telepítés helye: NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B. épület.) valamint a mobiltávközlési szolgáltató kapcsolóközpontja között 10 db közvetlen beszédcsatornát biztosító vonal kiépítése és üzemeltetése- Ajánlatkérő hivatalos jelzését követő 30 napon belül.
Ajánlattevő maximum 10 egyidejű beszédcsatornát biztosít az Ajánlattevő által saját költségén biztosított összeköttetésen Ajánlatkérő részére a beszédforgalom irányától függetlenül.
Ajánlattevő biztosítja Ajánlatkérő telephelyén lévő távbeszélő telefonközponthoz csatlakozó vezetékes állomásról indított hívások továbbítását saját hálózatába, illetve a partnerszolgáltatók közreműködésével más közcélú mobil rádiótelefon hálózatokba vagy közcélú távbeszélő hálózatokba.
Ajánlattevő a kapcsolóközpontok közötti közvetlen összeköttetést az Elektronikus Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és a 23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól alapján biztosítja Ajánlatkérő számára.
Ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 30. naptól a szerződés hatálya alatt folyamatosan biztosítja a közvetlen összeköttetést.
Ajánlatkérő az opciót a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül hívhatja le.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Szolgáltatási szerződés hatálya:
Az eljárás eredményeként kötendő szerződés rendelkezései a korábbi szolgáltatási szerződés lejártát követő naptól, azaz 2022. január 20. napjától alkalmazandóak. Amennyiben a szerződéskötésre a korábbi szolgáltatási szerződés lejártát követően kerül sor, úgy a szerződés a megkötése napjával hatályba lép.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
A beszerezni kívánt szolgáltatások megosztása, mind műszaki, mind gazdasági szempontból hátrányos és ésszerűtlen. A beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és (a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdései alapján) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontjában/a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolandó.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kr. 12. § előírásait irányadónak tekinti.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (mobil távközlési szolgáltatás) szerinti árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bekezdés)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. megfelelően irányadó.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak- a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (mobil távközlési szolgáltatás) származó árbevétele nem érte el összesen a 30.000.000 Ft-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (azaz 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését és a referenciák igazolását.
A referenciákat a Kr. 23.§-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referencianyilatkozatnak vagy a referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),
- szerződés teljesítésének idejét (a kezdő és a befejező időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
- a referencia igazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
A Kr. 22. § (5) bek. megfelelően irányadó.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, és rendelkezésre állási nyilatkozatuk egyszerű másolati példányát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerz. teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak – tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
1. legalább 1 db, legalább 12 hónapos, egyenként legalább 400 db egyedi előfizetést (SIM) tartalmazó mobiltávközlési szolgáltatás tárgyú referenciamunkával, és
2. legalább 1 db, legalább két évben (24 hónapban) folyamatosan biztosított, egyenként legalább 7 beszédcsatornás, közvetlen kétirányú alközponti kapcsolatot biztosító szolgáltatást tartalmazó referenciamunkával.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági követelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem áll(nak) rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember(ek):
1. nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki minimum 5 év (60 hónap) ügyfélmenedzseri szakmai gyakorlattal rendelkezik mobiltávközlés szakterületen.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér:
A Szolgáltató a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén kötbér megfizetésére köteles az alábbiak szerint:
- A hang- és adatkommunikáció vonatkozásában a szerződés 3. sz. mellékletében rögzített szolgáltatási színvonal (SLA) megsértése esetén hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke nettó 50.000 Ft/óra, azaz ötvenezer forint/óra. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximált mértéke nettó 3.000.000 Ft/év, azaz nettó hárommillió forint/év.
- Késedelmi és/vagy Hibás teljesítési kötbér, valamennyi, a szerződés tárgyát képező egyéb, az előző bekezdés foglaltakon felüli szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése esetén, melynek mértéke nettó 20.000,-Ft/nap, azaz húszezer Ft/nap, de maximum 300.000,-Ft/hónap, azaz háromszázezer Ft/hónap.
- Meghiúsulás esetén: A szerződés - Szolgáltatónak felróható - meghiúsulása esetén Megrendelő 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint egyszeri összeget jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén követelni a Szolgáltatótól.
Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján az ellenértéket havonta, az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással a Kbt. 135. §-a szerint, és a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően teljesíti. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén nyertes ajánlattevőnek jogában áll a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Irányadó a Kbt. 27/A.§-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/09/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2021/09/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/09/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:


VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 400.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, Ajánlatkérő- 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 41. § (1) bek. alapján az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
2. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a felhívás I.3. pontja szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívásmegjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig.
3. Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni a Kbt. 41/A. § alapján.
4. Hiánypótlás, illetve felvilágosítás a Kbt. 71.§ szerint, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő (AK) kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§ (6) bek.). Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges.
5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6. Az alkalmasság III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást.
Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
- az eljárás a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul;
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le, ez alapján előírja, hogy ajánlattevők a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ben meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Irányadó a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bek.;
- Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek.-ben foglaltakat alkalmazza;
- Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okokat írja elő.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban. A közbesz.dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak,tekintettel a hird.feladó rendszer kitöltési szabályaira.
11. Ajánlattevő élhet a felhívás III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontja szerinti alkalmassági követelmények valamint a kizáró okok tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
12. Az ajánlattétel nyelve magyar.
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. A közbeszerzési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
13. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
14. Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
15. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap)
16. Az EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rend.alapján a NEKSZT Kft.végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése, használata vonatkozásában AK kieg.tájékoztatást nem nyújt.
17. A számhordozás lebonyolításához minden Ajánlattevőnek számhordozási ütemtervet kell készítenie, mely a szakmai ajánlat része. Az ütemtervnek ki kell térnie az átállás lépéseire, az átállás időtartamára - amely nem lehet több 30 naptári napnál - és az eszköz és erőforrás igényére. Az ütemtervvel kapcsolatos további részletes ismertetést a műszaki leírás tartalmazza.
18. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont) értékeli.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges