Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/128
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.06.
Iktatószám: 12470/2021
CPV Kód: 72224200-3
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Teljesítés helye: Belügyminisztérium, 1051 Budapest József Attila u. 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Field Consulting Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: 15311605241
Postai cím: József Attila Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peremicki Mónika
Telefon: +36 19994338
E-mail: monika.peremicki@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
KIOSK proj. eredménytermékeinek minőségbiztosítása
Hivatkozási szám: EKR000222372021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224200-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a KIOSK projekt eredménytermékeinek és eszközeinek informatikai szakmai minőségbiztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A projekt keretében több informatikai fejlesztés is megvalósul, amelyek eredménytermékeinek, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzéseknek a minőségbiztosítása érdekében kíván az ajánlatkérő nettó 31 488 383 Ft keretösszegű keretmegállapodást (Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont) megkötni egy nyertes ajánlattevővel, akitől közvetlen megrendelés kibocsátásával rendeli meg a szolgáltatást.
Az informatikai fejlesztéseket az IdomSoft. Zrt., az eszközvásárlásokat a NISZ Zrt. hajtja végre, akik az ajánlatkérő konzorciumi partnerei. Tekintettel arra, hogy ezek eredményére az ajánlatkérőnek nincs közvetlen ráhatása, nem tudja biztosítani azt, hogy valamennyi előirányzott fejlesztés és eszközbeszerzés a tervezettek szerint megvalósul, ezért nem áll módjában kötelezettséget vállalni arra sem, hogy valamennyi vonatkozásában képes lesz minőségbiztosítási szolgáltatást megrendelni. Ennek okán döntött az ajánlatkérő a keretmegállapodásos konstrukció mellett, amelynek keretei között a nyertes ajánlattevőtől a ténylegesen elkészült fejlesztés és rendelkezésre álló eszközök tekintetében, egyedi megrendelés kibocsátásával kívánja igénybe venni a minőségbiztosítási szolgáltatást.
A közbeszerzés mennyisége az ajánlati felhívás II.2.4) pontja alapján:
I. A beszerzés célja olyan Nyertes Ajánlattevő kiválasztása, aki a KIOSK projektben fejlesztésre
kerülő front-end és back-end, a szakrendszeri fejlesztések és a kioszk eszközök
vonatkozásában, a műszaki dokumentációban meghatározott minőségbiztosítási feladatokat
látja el. A műszaki leírásban részletezettek feladatok rövid ismertetését a II-VI. pont
tartalmazza.
II. A projekt megvalósításához 400 db önkiszolgáló ügyintézési pont, ún. kioszk eszköz kerül
országosan elhelyezésre kormányablakokban, illetve DJP Pontokon.
III. A fentiek megvalósításához az alábbi fejlesztésekre kerül sor a műszaki leírásban
részletezettek szerint:
• Mesterséges intelligenciával támogatott front-end és back-end alkalmazás fejlesztése;
• Önkiszolgáló kioszk eszközök és kiegészítőik beszerzése;
• Szakrendszer oldali fejlesztések;
• Működtetést biztosító távmenedzsment alkalmazás fejlesztése;
• Működéshez szükséges központi és végponti infrastruktúra kialakítása;
• Ügyintézési helyszínek - adottságtól függő - építészeti átalakítása, kialakítása;
• Működtetéshez szükséges környezet létrehozása;
• Kommunikáció.
A fejlesztés pedig az alábbi rendszereket érinti:
• Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK)
• Személyi Igazolvány Nyilvántartás (SZIG)
• Útlevél Nyilvántartás (ÚTL)
• Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK)
• KIOSK Távmenedzsment Rendszer (TÁV-MNGMNT)
• „KIOSK rendszer” – melynek esetén a kioszk eszközökhöz tartozó dokumentációkat szükséges
érteni, melyek többet között a központi és végponti hardver infrastruktúrához tartozó
dokumentáció, igazgatási ügyleírások, a frontend alkalmazáshoz tartozó dokumentáció,
távmenedzsment rendszerhez tartozó dokumentáció
IV. A minőségbiztosítási tevékenység részét képezi a műszaki leírásban részletezettek szerint az
alábbi típusú termékek vizsgálata:
a) Igazgatási rendszerterv
b) Ügyleírások a SZÜF-re
c) Felsőszintű architektúra terv
d) Rendszerbiztonsági igény specifikáció
e) Informatikai rendszerterv
f) Interfészleírás
g) Rendszerbiztonsági terv
h) Szolgáltatás bevezetéshez tartozó terv
i) Architektúra és infrastruktúra terv
j) Hálózati kapcsolatok terv
k) Funkcionális tesztelési terv
l) Funkcionális tesztelési jegyzőkönyv
m) Terheléses tesztelési terv és jegyzőkönyv
n) Üzemeltetési kézikönyv
o) Felhasználói kézikönyv
p) Telepítési dokumentáció
q) Ügymenet folytonossági terv (BCP)
r) Katasztrófa elhárítási terv (DRP) és tesztelési jegyzőkönyv
s) Sérülékenységi vizsgálati jegyzőkönyv
t) Átadás-átvételi jegyzőkönyvek (minőségi és mennyiségi átvétel esetén is)
u) Oktatással kapcsolatos dokumentációk
A műszaki leírás tartalmazza, hogy az egyes rendszereknél melyik típusú termék merül fel.
V. A Minőségbiztosítónak a műszaki leírásban részletezettek szerint az alábbi típusú
eredménytermékeket kell elkészíteni:
a) Minőségbiztosítási koncepció.
b) Minőségbiztosítási terv.
c) Minőségbiztosítási jelentés, amely időszakonként – az egyedi megrendelések alkalmával –
készül a jelentés időpontjáig végzett tevékenységekről, és azok eredményeiről.
d) Minőségbiztosító által végzendő tesztelésekhez kapcsolódó dokumentumok, mint
tesztstratégia és tesztelési terv, ill. tesztelési jegyzőkönyv.
VI. A Minőségbiztosítónak a tőle megrendelt feladatokat az alábbi szakértő típusokhoz
kapcsolódó szolgáltatások felhasználásával kell ellátnia:
- Vezető minőségbiztosítási szakértő;
- Minőségbiztosítási szakértő;
- Rendszerszervező szakértő.
A keretmegállapodásban (KM) előirányzott becsült mennyiség 2771 szakértői óra, amely az
előzetes kalkulációk szerint a következők szerint oszlik meg az egyes szakértők között:
- Vezető minőségbiztosítási szakértő – 377 óra,
- Minőségbiztosítási szakértő – 410 óra,
- Rendszerszervező szakértő – 1984 óra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31488383 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: KIOSK proj. eredménytermékeinek minőségbiztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Belügyminisztérium, 1051 Budapest József Attila u. 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. A beszerzés célja olyan Nyertes Ajánlattevő kiválasztása, aki a KIOSK projektben fejlesztésre kerülő front-end és back-end, a szakrendszeri fejlesztések és a kioszk eszközök vonatkozásában, a műszaki dokumentációban meghatározott minőségbiztosítási feladatokat látja el. A műszaki leírásban részletezettek feladatok rövid ismertetését a II-VI. pont tartalmazza.
II. A projekt megvalósításához 400 db önkiszolgáló ügyintézési pont, ún. kioszk eszköz kerül országosan elhelyezésre kormányablakokban, illetve DJP Pontokon.
III. A fentiek megvalósításához az alábbi fejlesztésekre kerül sor a műszaki leírásban részletezettek szerint:
• Mesterséges intelligenciával támogatott front-end és back-end alkalmazás fejlesztése;
• Önkiszolgáló kioszk eszközök és kiegészítőik beszerzése;
• Szakrendszer oldali fejlesztések;
• Működtetést biztosító távmenedzsment alkalmazás fejlesztése;
• Működéshez szükséges központi és végponti infrastruktúra kialakítása;
• Ügyintézési helyszínek - adottságtól függő - építészeti átalakítása, kialakítása;
• Működtetéshez szükséges környezet létrehozása;
• Kommunikáció.
A fejlesztés pedig az alábbi rendszereket érinti:
• Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK)
• Személyi Igazolvány Nyilvántartás (SZIG)
• Útlevél Nyilvántartás (ÚTL)
• Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK)
• KIOSK Távmenedzsment Rendszer (TÁV-MNGMNT)
• „KIOSK rendszer” – melynek esetén a kioszk eszközökhöz tartozó dokumentációkat szükséges érteni, melyek többet között a központi és végponti hardver infrastruktúrához tartozó dokumentáció, igazgatási ügyleírások, a frontend alkalmazáshoz tartozó dokumentáció, távmenedzsment rendszerhez tartozó dokumentáció
IV. A minőségbiztosítási tevékenység részét képezi a műszaki leírásban részletezettek szerint az alábbi típusú termékek vizsgálata:
a) Igazgatási rendszerterv
b) Ügyleírások a SZÜF-re
c) Felsőszintű architektúra terv
d) Rendszerbiztonsági igény specifikáció
e) Informatikai rendszerterv
f) Interfészleírás
g) Rendszerbiztonsági terv
h) Szolgáltatás bevezetéshez tartozó terv
i) Architektúra és infrastruktúra terv
j) Hálózati kapcsolatok terv
k) Funkcionális tesztelési terv
l) Funkcionális tesztelési jegyzőkönyv
m) Terheléses tesztelési terv és jegyzőkönyv
n) Üzemeltetési kézikönyv
o) Felhasználói kézikönyv
p) Telepítési dokumentáció
q) Ügymenet folytonossági terv (BCP)
r) Katasztrófa elhárítási terv (DRP) és tesztelési jegyzőkönyv
s) Sérülékenységi vizsgálati jegyzőkönyv
t) Átadás-átvételi jegyzőkönyvek (minőségi és mennyiségi átvétel esetén is)
u) Oktatással kapcsolatos dokumentációk
A műszaki leírás tartalmazza, hogy az egyes rendszereknél melyik típusú termék merül fel.
A minőségbiztosítási határidők és a feladat teljesítésre elszámolható szakértői órák típusa, mennyisége az ajánlatkérő Minőségbiztosítóhoz címzett egyedi megrendelésében kerül rögzítésre.
Ajánlatkérő fenntartja azt a jogot, hogy a fent meghatározott dokumentációk közül csak meghatározott fejezetek minőségbiztosítására ad megrendelést, illetve hogy nem rendel meg valamennyi dokumentum vonatkozásában minőségbiztosítási tevékenységet.
V. A Minőségbiztosítónak a műszaki leírásban részletezettek szerint az alábbi típusú eredménytermékeket kell elkészíteni:
a) Minőségbiztosítási koncepció.
b) Minőségbiztosítási terv.
c) Minőségbiztosítási jelentés, amely időszakonként – az egyedi megrendelések alkalmával – készül a jelentés időpontjáig végzett tevékenységekről, és azok eredményeiről.
d) Minőségbiztosító által végzendő tesztelésekhez kapcsolódó dokumentumok, mint tesztstratégia és tesztelési terv, ill. tesztelési jegyzőkönyv.
VI. A Minőségbiztosítónak a tőle megrendelt feladatokat az alábbi szakértő típusokhoz kapcsolódó szolgáltatások felhasználásával kell ellátnia:
- Vezető minőségbiztosítási szakértő;
- Minőségbiztosítási szakértő;
- Rendszerszervező szakértő.
A keretmegállapodásban (KM) előirányzott becsült mennyiség 2771 szakértői óra, amely az előzetes kalkulációk szerint a következők szerint oszlik meg az egyes szakértők között:
- Vezető minőségbiztosítási szakértő – 377 óra,
- Minőségbiztosítási szakértő – 410 óra,
- Rendszerszervező szakértő – 1984 óra.
Vezető minőségbiztosítási szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és legalább 48 hónap informatikai rendszerek minőségbiztosítása körébe tartozó (pl. informatikai rendszer tervezése, és/vagy fejlesztése, és/vagy bevezetése során szerzett) szakértői tapasztalttal.
Minőségbiztosítási szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap informatikai rendszerek minőségbiztosítása körébe tartozó (pl. informatikai rendszer tervezése, és/vagy fejlesztése, és/vagy bevezetése során szerzett) szakértői tapasztalttal.
Rendszerszervező szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel és legalább 18 hónap folyamatszervezési és / vagy rendszerfejlesztési és/vagy szolgáltatásfejlesztési projekt keretében végzett tervezésére és / vagy megvalósítására irányuló, és/vagy informatikai rendszerek elemzésével, átvételi tesztelésével kapcsolatos szakértői tapasztalattal rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a Minőségbiztosító feladatát képezi az eszközök minőségbiztosítása keretében az EU Megfelelőségi nyilatkozat és a KIOSZK berendezés Műszaki Dokumentációjának felülvizsgálata, a Minőségbiztosító köteles ezen részfeladatok ellátásába olyan Vezető minőségbiztosítási szakértőt és/vagy Minőségbiztosítási szakértőt és/vagy Rendszerszervező szakértőt bevonni, aki államilag elismert felsőfokú villamosmérnöki képzettséggel és/vagy Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal rendelkezik. Ezen követelménynek való megfelelést a Minőségbiztosító legkésőbb a szerződés hatályba lépése után, 30 napon belül köteles az Ajánlatkérő felé igazolni.
A Minőségbiztosító köteles a teljesítésbe olyan létszámmal bevonni szakértőket, hogy az egyedi megrendelésben foglalt teljesítési határidőre a tőle megrendelt szolgáltatást teljesíteni tudja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. szempont: Vezető minőségbiztosítási szakértő (M1a) többlettapasztalata (0-3 db rendszer) 2,7
2 2.2. szempont: Minőségbiztosítási szakértő (M1b) többlettapasztalata (0-3 db rendszer) 3
3 2.3. szempont: Rendszerszervező szakértő (M1c) többlettapasztalata (0-3 db rendszer) 14,3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.1., 1.2. és 1.3. ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058
II.2.9) További információ:
A nyertes ajánlattevő esetében az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1.1. szempont: Vezető minőségbiztosítási szakértő nettó óradíja (fő/óra): 10.950
1.2. szempont: Minőségbiztosítási szakértő nettó óradíja (fő/óra): 10.750
1.3. szempont: Rendszerszervező szakértő nettó óradíja (fő/óra): 9.350
2.1. szempont: Vezető minőségbiztosítási szakértő (M1a) szakmai többlettapasztalata (0-3 db rendszer): 3
2.2. szempont: Minőségbiztosítási szakértő (M1b) szakmai többlettapasztalata (0-3 db rendszer): 3
2.3. szempont: Rendszerszervező szakértő (M1c) szakmai többlettapasztalata (0-3 db rendszer): 3

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06432 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KIOSK proj. eredménytermékeinek minőségbiztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Field Consulting Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25445525241
Postai cím: Vihorlát Utca 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@fieldconsulting.hu
Telefon: +36 16159458
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16159460
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25445525241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31488383
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31488383
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M.1.a) pont szerinti alkalmassági követelmény (Vezető minőségbiztosítási szakértő). Alvállalkozó: MAGNASOFT Kft. (2100 Gödöllő, Korona tér 7.); adószám: 24209746-2-13;
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11780359243
Postai cím: Rétköz Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@kurt.hu
Telefon: +36 14246666
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12285414
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11780359243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 31488383 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11780359243
Postai cím: Rétköz Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11780359243

Hivatalos név: 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12631186217
Postai cím: Keselyűsi Út 22.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12631186217

Hivatalos név: Field Consulting Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25445525241
Postai cím: Vihorlát Utca 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25445525241

Hivatalos név: Magyar Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24099190213
Postai cím: Barack Utca 13
Város: Solymár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24099190213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges