Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.07.
Iktatószám:19548/2021
CPV Kód:73220000-0
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.;Inno Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731773215
Postai cím: Hősök Tere 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Angéla
Telefon: +36 709355380
E-mail: illesa@szszbmo.hu
Fax: +36 42599514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szszbmo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szszbmo.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Paktum-Megvalósíthatósági tanulmány, kézikönyv
Hivatkozási szám: EKR000780702021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megvalósíthatósági tanulmány, foglalkoztatási stratégia felülvizsgálata:
„Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosító számú projekt kapcsán a pályázati felhívásnak, a „Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei TOP 5.1 és 6.8 intézkedések felhívásaihoz” című sablon szerinti egységes útmutatónak, és a feladat meghatározásnak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen és mindenben megfelelő Megvalósíthatósági tanulmány (MT) Foglalkoztatási Stratégia (FS) felülvizsgálata, vállalkozási szerződés keretében.
A teljesítés, azaz a megvalósíthatósági tanulmány és a foglalkoztatási stratégia elkészítése, illetve felülvizsgálata során, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kibocsátott „Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei – TOP-5.1 és 6.8 intézkedések felhívásaihoz”, valamint az „Útmutató a területi foglalkoztatási stratégiák készítéséhez és felülvizsgálatához” című dokumentumokban foglaltakat kell alkalmazni.
Támogatói döntés alapján az MT-nek be kell mutatnia továbbá:
• az ITP-ben megfogalmazott célokhoz való célokhoz való illeszkedést;
• azt, hogy a projektjavaslatban bemutatott partnerség széleskörű társadalmi bázisra épít, a partnerségnek részesei a térség munkaerőpiaci szereplői, a partnerség összetétele heterogenitást mutat;
• azt, hogy a projektjavaslat szinergiában van a TOP-6.8.2 intézkedés keretében beadott érintett projektjavaslattal.
• azokat a TOP és GINOP ERFA prioritásból tervezett projekteket melyek humánerőforrás igényét jelen projektjavaslat tervezi támogatni, kiegészíteni;
• hogyan lesz biztosítva a TOP-GINOP-EFOP foglalkoztatási programjainak összhangja (eljárásrendileg, szervezetileg, módszertanilag);
• hogy a projektjavaslatban tervezett beavatkozások milyen megközelítésűek, kiterjednek valamennyi, a megyében releváns, gazdasági ágazatra, továbbá szükséges bemutatni, hogy az adott gazdasági ágazat miért releváns a megyében;
• hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, valamint milyen javaslatot tesznek a kockázati tényezők kivédésére;
• részletesen a fejlesztés valamennyi elemét, tevékenységét, az kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépést és azok időigényét;
• részletesen az 1. főtevékenység keretében létrehozandó együttműködés és az általa kidolgozandó és elfogadott Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programmal összhangban azt támogatva hogyan valósul meg a 2. főtevékenység;
• hogyan veszik figyelembe a tervezés és megvalósítás folyamán a megyében már működő paktumok (amennyiben releváns) tapasztalatait;
• részletesen a megyei munkaerőpiac védelmét szolgáló intézkedéseket (munkaerő megtartása, letelepedés ösztönzése);
• hogy a tervezett beavatkozások által hogyan javul a munkaerő foglalkoztatottsága, képzettsége és készségeik fejlődése;
• azt, hogy a tervezett beavatkozások hogyan járulnak hozzá a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához és hogyan segíti a letelepedni vágyókat az elhelyezkedésben;
• azt, hogyan egészíti ki, hogyan szolgálja a tervezett fejlesztés a tágabb térség fejlesztéseit, adottságait;
• a paktumszervezet fenntartását;
• részletesen azt, hogy a projektjavaslat keretében biztosított az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés valamennyi társadalmi csoport, szervezet számára.
A Foglalkoztatási stratégia felülvizsgálata során ki kell térni az alábbiakra:
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó helyzetelemzés készítése a stratégia megalapozása céljából;
• jövőkép megfogalmazása, célrendszer és fejlesztési prioritások meghatározása;
• stratégiai célok meghatározása;
• akcióterv kidolgozása, a megfogalmazott jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások érvényesítése érdekében kidolgozott stratégiai célok megvalósításához szükséges konkrét lépések;
• a Stratégiához igazodó új akciótervek kidolgozása;
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat területfejlesztési dokumentumaihoz történő illeszkedés, jövőbeni fejlesztési irányok bemutatása.
A feladatok magukban foglalják a Közreműködő szervezet által kért módosítások dokumentumokon történő átvezetését is.
A fenti feladatok elvégzése során Ajánlatkérő segíti az MT és FS Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat területfejlesztési dokumentumaihoz történő illeszkedését, valamint konzorciumi partnere, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal bevonásával adatszolgáltatással támogatja az MT és az FS felülvizsgálatát.
A munka eredményét az alábbi formátumban és példányszámban kell szolgáltatni:
a) papír alapon 2-2 db eredeti példány,
b) elektronikus adathordozón (CD, DVD vagy pendrive) 1-1 db példány
Terjedelme: Nincs korlátozva.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5865000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73220000-0
További tárgyak:79311410-4
79421200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megvalósíthatósági tanulmány, foglalkoztatási stratégia felülvizsgálata:
„Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosító számú projekt kapcsán a pályázati felhívásnak, a „Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei TOP 5.1 és 6.8 intézkedések felhívásaihoz” című sablon szerinti egységes útmutatónak, és a feladat meghatározásnak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen és mindenben megfelelő Megvalósíthatósági tanulmány (MT) Foglalkoztatási Stratégia (FS) felülvizsgálata, vállalkozási szerződés keretében.
A teljesítés, azaz a megvalósíthatósági tanulmány és a foglalkoztatási stratégia elkészítése, illetve felülvizsgálata során, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kibocsátott „Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei – TOP-5.1 és 6.8 intézkedések felhívásaihoz”, valamint az „Útmutató a területi foglalkoztatási stratégiák készítéséhez és felülvizsgálatához” című dokumentumokban foglaltakat kell alkalmazni.
Támogatói döntés alapján az MT-nek be kell mutatnia továbbá:
• az ITP-ben megfogalmazott célokhoz való célokhoz való illeszkedést;
• azt, hogy a projektjavaslatban bemutatott partnerség széleskörű társadalmi bázisra épít, a partnerségnek részesei a térség munkaerőpiaci szereplői, a partnerség összetétele heterogenitást mutat;
• azt, hogy a projektjavaslat szinergiában van a TOP-6.8.2 intézkedés keretében beadott érintett projektjavaslattal.
• azokat a TOP és GINOP ERFA prioritásból tervezett projekteket melyek humánerőforrás igényét jelen projektjavaslat tervezi támogatni, kiegészíteni;
• hogyan lesz biztosítva a TOP-GINOP-EFOP foglalkoztatási programjainak összhangja (eljárásrendileg, szervezetileg, módszertanilag);
• hogy a projektjavaslatban tervezett beavatkozások milyen megközelítésűek, kiterjednek valamennyi, a megyében releváns, gazdasági ágazatra, továbbá szükséges bemutatni, hogy az adott gazdasági ágazat miért releváns a megyében;
• hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, valamint milyen javaslatot tesznek a kockázati tényezők kivédésére;
• részletesen a fejlesztés valamennyi elemét, tevékenységét, az kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépést és azok időigényét;
• részletesen az 1. főtevékenység keretében létrehozandó együttműködés és az általa kidolgozandó és elfogadott Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programmal összhangban azt támogatva hogyan valósul meg a 2. főtevékenység;
• hogyan veszik figyelembe a tervezés és megvalósítás folyamán a megyében már működő paktumok (amennyiben releváns) tapasztalatait;
• részletesen a megyei munkaerőpiac védelmét szolgáló intézkedéseket (munkaerő megtartása, letelepedés ösztönzése);
• hogy a tervezett beavatkozások által hogyan javul a munkaerő foglalkoztatottsága, képzettsége és készségeik fejlődése;
• azt, hogy a tervezett beavatkozások hogyan járulnak hozzá a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához és hogyan segíti a letelepedni vágyókat az elhelyezkedésben;
• azt, hogyan egészíti ki, hogyan szolgálja a tervezett fejlesztés a tágabb térség fejlesztéseit, adottságait;
• a paktumszervezet fenntartását;
• részletesen azt, hogy a projektjavaslat keretében biztosított az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés valamennyi társadalmi csoport, szervezet számára.
A Foglalkoztatási stratégia felülvizsgálata során ki kell térni az alábbiakra:
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó helyzetelemzés készítése a stratégia megalapozása céljából;
• jövőkép megfogalmazása, célrendszer és fejlesztési prioritások meghatározása;
• stratégiai célok meghatározása;
• akcióterv kidolgozása, a megfogalmazott jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások érvényesítése érdekében kidolgozott stratégiai célok megvalósításához szükséges konkrét lépések;
• a Stratégiához igazodó új akciótervek kidolgozása;
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat területfejlesztési dokumentumaihoz történő illeszkedés, jövőbeni fejlesztési irányok bemutatása.
A feladatok magukban foglalják a Közreműködő szervezet által kért módosítások dokumentumokon történő átvezetését is.
A fenti feladatok elvégzése során Ajánlatkérő segíti az MT és FS Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat területfejlesztési dokumentumaihoz történő illeszkedését, valamint konzorciumi partnere, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal bevonásával adatszolgáltatással támogatja az MT és az FS felülvizsgálatát.
A munka eredményét az alábbi formátumban és példányszámban kell szolgáltatni:
a) papír alapon 2-2 db eredeti példány,
b) elektronikus adathordozón (CD, DVD vagy pendrive) 1-1 db példány
Terjedelme: Nincs korlátozva.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember projekt megalapozó dokumentum készítésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min: 0 db, legkedvezőbb szintje: 3 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Működési és Monitoring Kézikönyv felülvizsgálata
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79411000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosító számú projekt kapcsán a pályázati felhívásnak megfelelő Működési és Monitoring Kézikönyv felülvizsgálata, vállalkozási szerződés keretében.
A kézikönyvnek a következőket kell tartalmaznia, illetve az alábbi szempontoknak kell megfelelni:
1. A paktum keretében létrejött szervezetek tevékenységének minőségi, mind jogszabályi szempontból történő dokumentálását, a prioritásokat és intézkedéseket.
2. A szervezetekkel történő együttműködés (csatlakozás) kereteit, feltételeit.
3. A projektben előírt és meghatározott mérföldköveket.

4. A hatékony monitoring és értékelés alapkövei az indikátorok, melyek garantálják annak lehetőségét, - pontosan látható legyen, - hogy a célkitűzések mennyiben valósultak meg.
5. Az indikátorokkal szemben az alábbi követelményeket kell figyelembe venni
legyen specifikus: az indikátor konkrét és kapcsolódik ahhoz a célhoz, aminek a mérésére szolgál,
legyen mérhető: lehetőleg számszerű formában kifejezhető, hiszen a mutató pontos mérése így biztosítható,
legyen reális, elérhető.
A monitoring kézikönyv célja a projekt előrehaladásának folyamatos mérése, hogy a lehetséges problémák még időben felismerésre kerüljenek, illetve fektessen hangsúlyt a projekt munkatársai és résztvevői közötti kommunikációra, valamint feladataik elhatárolására. A fenti szempontok figyelembevételére van szükség a kézikönyv elkészítéséhez.
A munka eredményét, ami 1 db Működési és Monitoring Kézikönyv az alábbi formátumban és példányszámban kell szolgáltatni:
a) papír alapon 2 db eredeti példány,
b) elektronikus adathordozón (CD, DVD vagy pendrive) 1 db példány
Terjedelme: Nincs korlátozva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember projekt megalapozó dokumentum készítésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min: 0 db, legkedvezőbb szintje: 3 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12266 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 13
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11494887215
Postai cím: Kölcsey Utca 28.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: mailbox@megakom.hu
Telefon: +36 42409482
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11494887215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4890000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24972590217
Postai cím: Rákóczi Utca 16.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24972590217

Hivatalos név: "PROJMEN" Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11717511209
Postai cím: Nógrádi Mátyás utca 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11717511209

Hivatalos név: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14470451203
Postai cím: Pásztor Utca 32
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14470451203

Hivatalos név: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11494887215
Postai cím: Kölcsey Utca 28.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11494887215

Hivatalos név: Hajdú-PR-KO Kft
Nemzeti azonosítószám: 23394409215
Postai cím: Szabadság Tér 12./a. 1/12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394409215

Hivatalos név: ADÓLABOR Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23759444215
Postai cím: Seregély Utca 11/B
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4481
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23759444215

Hivatalos név: Inno Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13528757215
Postai cím: Benehalom Utca 16.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13528757215

Hivatalos név: Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23686850213
Postai cím: Öreghegyi Út 3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23686850213

Hivatalos név: SÓSTÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11691761215
Postai cím: István Út 16. I. em. 7/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11691761215

Hivatalos név: Immo-Generál Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14147522215
Postai cím: Báthory Utca 8. 3 em 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14147522215

Hivatalos név: Gerundium Nonoprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 27287680209
Postai cím: Monostorerdő Utca 101
Város: Debrecen, Józsa
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27287680209

Hivatalos név: Tele-fun-tax Kft
Nemzeti azonosítószám: 11876748215
Postai cím: Etel köz 15 2/8, Nyíregyháza
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876748215

Hivatalos név: RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14448304242
Postai cím: Izsó Utca 7., 1. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14448304242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Működési és Monitoring Kézikönyv felülvizsgálata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 13
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inno Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13528757215
Postai cím: Benehalom Utca 16.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: hibjan.zoltan@innoinvest.hu
Telefon: +36 703237157
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13528757215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 975000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "PROJMEN" Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11717511209
Postai cím: Nógrádi Mátyás utca 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11717511209

Hivatalos név: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11494887215
Postai cím: Kölcsey Utca 28.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11494887215

Hivatalos név: Hajdú-PR-KO Kft
Nemzeti azonosítószám: 23394409215
Postai cím: Szabadság Tér 12./a. 1/12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394409215

Hivatalos név: ADÓLABOR Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23759444215
Postai cím: Seregély Utca 11/B
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4481
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23759444215

Hivatalos név: Inno Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13528757215
Postai cím: Benehalom Utca 16.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13528757215

Hivatalos név: Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23686850213
Postai cím: Öreghegyi Út 3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23686850213

Hivatalos név: SÓSTÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11691761215
Postai cím: István Út 16. I. em. 7/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11691761215

Hivatalos név: Immo-Generál Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14147522215
Postai cím: Báthory Utca 8. 3 em 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14147522215

Hivatalos név: Gerundium Nonoprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 27287680209
Postai cím: Monostorerdő Utca 101
Város: Debrecen, Józsa
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27287680209

Hivatalos név: Tele-fun-tax Kft
Nemzeti azonosítószám: 11876748215
Postai cím: Etel köz 15 2/8, Nyíregyháza
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876748215

Hivatalos név: RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14448304242
Postai cím: Izsó Utca 7., 1. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14448304242

Hivatalos név: HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24972590217
Postai cím: Rákóczi Utca 16.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24972590217

Hivatalos név: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14470451203
Postai cím: Pásztor Utca 32
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14470451203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges