Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/248
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.12.22.
Iktatószám: 25759/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye (4024 Debrecen, Piac u. 54.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728317209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobi Csaba
Telefon: +36 52507507
E-mail: jegyzo@hbmo.hu
Fax: +36 52507514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001314212021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001314212021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kerékpárút tervezése II.
Hivatkozási szám: EKR001314212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hajdúböszörmény - Debrecen-Józsa között kerékpározható közút engedélyes terveinek elkészítése, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút tervezése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71313400-9
További tárgyak: 71322000-1
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye (4024 Debrecen, Piac u. 54.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hajdúböszörmény - Debrecen-Józsa között kerékpározható közút engedélyes terveinek elkészítése, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása az alábbiak szerint.
Hajdúböszörmény Balthazár Dezső utca – Vásár tér csomópontban meglévő gyalog- és kerékpáros átvezetés található. A felállási hely a Balthazár Dezső utca mindkét oldalán kialakításra került korábbi önkormányzati beruházás keretében. Az átvezetést követően a kerékpárosok a Külső Debreceni utca burkolatát tudják használni kerékpározásra. A Külső Debreceni utcára történő rávezetés lehetőségét a tervezőnek alaposan meg kell vizsgálni, mert a kerékpárosoknak jobbra kell kanyarodni keresztezve a gyalogosoknak biztosított területet, ami során egy balesetveszélyes gócpont alakulhat ki. A Külső Debreceni utca burkolata megfelelő állapotú (helyenként felújított) és szélességű (4 méter), valamit 30 km/h –ás sebességkorlátozás van bevezetve, ami lehetővé teszi a kerékpáros nyom kialakítást a közút burkolatán. A Hajdúböszörmény Külső Debreceni utcán 830 métert haladva elérkezünk egy csomópontig (EOV: Y:835966; X:259974) itt a tervezett létesítmény elfordul jobbra a főút irányába. Továbbra is a kerékpáros nyom kijelölésével kell kerékpározásra alkalmassá tenni a közutat. Az utca végén található a 35. sz. főút.
A 35. sz. főút 66+550 km szelvény, szelvényezés szerinti bal oldalán indul meg dél irányába Debrecen-Józsa felé. A tervezési alszakasz során kétszer közelíti meg a nyomvonal a meglévő 109-es számú vasútvonalat (35. sz. főút 67+245 km sz., 68+695 km sz környezete). A tervezett nyomvonal mentén fasor található, melynek védelmére figyelmet kell fordítani a tervezés során. Hajdúböszörmény közigazgatási határához közeledve a zeleméri elágazást elhagyva, egy az alföldi viszonylathoz képest jelentősebb szintkülönbséggel találkozunk (35. sz. főút 71+535 km szelvény környezete). Itt törekedni kell a minél kevesebb földmunka elvégzésére oly módon, hogy a síkságon megengedett maximális 10%-os emelkedő/lejtő megközelítése kerülendő. Debrecen-Józsa közigazgatási határát a 35. sz. főút 72+547 km szelvénye jelenti.
Innen csatlakozik Debrecen-Józsán meglévő gyalog- és kerékpárúthoz a 35. sz. főút 73+868 km szelvényében.
A szakaszon a főút mellett fasor található, aminek a lehetőségekhez mérten a megóvása szem előtt tartandó. A szakasz síkság, vízszintes vonalvezetése egyenes.
Hajdúböszörmény-Debrecen-Józsa közötti kerékpárforgalmi létesítmény a 35. számú II. rendű országos közút mentén, OTrT 41. Hajdúvárosok-Szabolcs kerékpárútvonal része.
A tervezett kerékpáros nyom becsült hossza: 1000 m.
A tervezett önálló kerékpárút becsült hossza: 7320 m.
A teljes kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza: 8320 m.
A tervezési feladat magában foglalja az útépítési-, és minden egyéb kapcsolódó szakági engedélyes terv elkészítését, továbbá minden engedély és hozzájárulás megszerzését.
A tervezőnek fel kell mérnie és dokumentálnia kell, hogy az útépítési engedélyen túl milyen esetleges más (környezetvédelmi, vízjogi, közmű, stb.) hatósági vagy kezelői engedélyek és hozzájárulások szükségesek. Az előirányzott alap-beavatkozás következményeként felmerülő bármilyen járulékos tervezési feladat beleértendő a szerződés keretein belül teljesítendő tervezői szolgáltatásba.
A tervező által elvégzendő feladatok így különösen:
- az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedélyek megszerzéséhez szükséges minden terv elkészítése és minden vizsgálat, mérés, feltárás, anyagvizsgálat elvégzése, javaslatok, felülvizsgálatok, szakvélemények, tanulmányok és egyéb kapcsolódó dokumentáció elkészítése,
- valamennyi érintettel (pl. önkormányzatok, nemzeti park, hatóságok, szakhatóságok, civil szervezetek, közmű-üzemeltetők stb.) történő, a tervezést megelőzően megtartott egyeztetés lefolytatása, azok dokumentálása,
- a burkolatról lefolyó csapadékvíz elvezetésének megtervezése,
- műtárgyak megtervezése,
- a tervezési terület geodéziai felmérése (magassági, vízszintes felvételek EOMA, EOVA), valamint a hiteles digitális földhivatali térképek beszerzése,
- a közlekedési földmű megtervezéséhez szükséges a talaj- és kőzetjellemzők részletes bemutatása az azt megalapozó vizsgálatok, valamint geotechnikai tervezési számítások elvégzésével,
- közműtanulmány készítése,
- a szakági tervek műszaki leírásának részeként a szükséges környezetvédelmi fejezet elkészítése,
- a kisajátítási terv (változási vázrajz és területkimutatás) készítése, földhivatali záradékolás, továbbá a telekalakítással összefüggő egyéb feladatok elvégzése, művelés alóli kivonási tervek, elkészítése és az engedélyek megszerzése,
- tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv összeállítása,
- méret- és mennyiségszámítás elkészítése.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az építési engedélyezési eljárás lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérőtől (megrendelőtől) kapott meghatalmazás birtokában, helyette és nevében eljárva, ugyanakkor jelen eljárásnak nem része a tervezői művezetés.
Az engedélyes tervdokumentációt az engedélyezéshez szükséges példányszám + 4 papír példányban és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban) adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on) kell elkészíteni.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata kerékpárforgalmi létesítmény tervezése tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorla 20
2 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) 10
3 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) 10
4 Az [M.2.4)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az ingatlanrendezői földmérő minősítés megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a szerződés teljesítése során bármely opciós feladat megrendelésre kerül, az elvégzendő feladatok idő-igényére tekintettel a szerződés eredeti időtartama 2 hónappal meghosszabbodik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kerékpárút tervezett nyomvonala a 35. számú főút mellett halad, ahol a főút 71+760 km szelvényének környezetében, a főút mellett közvetlenül az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint a Natura 2000 hálózat (Tócó-völgy HUHN20122 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület), valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CXXXIX. törvény) alapján a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének részét képező földrészlet (Hajdúböszörmény 0219 hrsz) található. E tényre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal előzetes tájékoztatása szerint, ha a tervezett kerékpárút nyomvonala a Hajdúböszörmény 0219 hrsz-ú ingatlant érinti, valamint a munkálatok során ezen terület védelme nem biztosítható, akkor a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció vagy környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, illetve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásbecslés elkészítése szükséges lehet.
Ajánlatkérő ezért fenntartja a jogot, jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítése során bármely fenti dokumentáció elkészítése szükségessé válik, a megkötendő szerződés keretében azt megrendelje. (Opciós jog)
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy az első, ún. minőségi értékelési részszempont pontos meghatározása: Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata kerékpárforgalmi létesítmény tervezése tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap).
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli továbbá, hogy az ajánlati ár értékelési részszempont az alábbi értékelési alszempontokat foglalja magában (súlyszámok megadásával együtt):
- Az eljárást megindító felhívás II.2.14) pontjában szereplő feladatok (alapfeladatok) elvégzésének díja (nettó, HUF), – súlyszáma: 27
- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésének díja (nettó, HUF) – súlyszáma: 6
- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítésének díja (nettó, HUF) – súlyszáma: 15
- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásbecslés elkészítésének díja (nettó, HUF) – súlyszáma: 2
Ajánlatkérő a II.2.12) pont kiegészítéseként közli: fenntartja a jogot, hogy megfelelő Európai Uniós pályázat keretében jelen eljárást, az annak nyomán kötött szerződést elszámolja, arra támogatást vegyen igénybe.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz tartozó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig akkor alkalmatlan, ha nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 8. § (1) bekezdés].
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek – vagy az általa jelen kiírás szerinti tervezési munka elvégzésére igénybe vett szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó, jelen kiírás szerinti tervezői szolgáltatás tárgya tekintetében illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy szerepel az építési beruházáshoz tartozó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, megnevezve az illetékes szakmai kamarát. Az ajánlattevő kamarai bejegyzését az ajánlatkérő ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtani annak igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, miszerint rendelkezik a letelepedés szerinti országban építési beruházáshoz tartozó tervezői szolgáltatás tekintetében előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem releváns.
A VI.3.2) pont részletes kifejtéseként:
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési alszempontok esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberek szakmai (többlet)tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint. A szakemberek szakmai (többlet)tapasztalata értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol a szakemberek (többlet)tapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, a szakmai (többlet)tapasztalat elvárt legkedvezőbb szintjével (36 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (36 hónap) minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): nem releváns.
A VI.3.4) pont folytatásaként:
17. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási szabályok (a 14. pontban foglaltakon túl) a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő, az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik. A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 8. alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
- Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerint akkor is eredménytelenné nyilvánítani jelen közbeszerzési eljárást, ha a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján a bírálatba bevont ajánlattevők ajánlatain felül csak olyan ajánlatok érkeztek, melyek ajánlati árai meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet.
18. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
19. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
21. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
22. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített kerékpárforgalmi létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának, az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének [a tervezett kerékpárút hossza],
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő kerékpárúti létesítmény alatt a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontjában szereplő fogalomban meghatározottakat érti.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő), végzettség, illetve képzettség, szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a releváns végzettség, képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, továbbá az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
[Amennyiben valamely szakember az adott alkalmassági feltétel keretében említett tervezői jogosultsággal (kamarai bejegyzéssel), illetve ingatlanrendező földmérő minősítéssel már az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában rendelkezik, e tényt a szakmai önéletrajzban rögzíteni kell és fel kell tüntetni a bejegyzés (minősítés elérés) időpontját (év, hónap) is. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a bejegyzés (minősítés megszerzés) előtti szakmai tapasztalat feltüntetését mellőzni lehet.]
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás megrendelés tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
- [M.1)] nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen minimum 4000 m kerékpárforgalmi létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére irányuló referenciával;
- [M.2.1)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
- [M.2.2)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.3)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti GT jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.4)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti ingatlanrendező földmérői minősítéssel vagy ezzel egyenértékű minősítéssel vagy az ingatlanrendező földmérői minősítés megszerzéséhez szükséges, a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése és a 2. §-a szerinti végzettséggel és 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás közvetlen feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el, s a referencia-feltétel teljesíthető egy, illetőleg több referencia által is.
Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal minden egyes esetben egyenértékűnek tekinti a fenti rendelet hatályba lépése előtt korábbi jogszabályok által szabályozott, ugyanazon szakmagyakorlásra vonatkozó jogosultságokat és a korábbi jogszabályok által a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségeket.
Ajánlatkérő a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti ingatlanrendező földmérő minősítéssel minden egyes esetben egyenértékűnek tekinti a fenti rendelet hatályba lépése előtt korábbi jogszabályok által szabályozott, ugyanazon minősítést és a korábbi jogszabályok által a minősítés megszerzéséhez szükséges végzettségeket.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő alapfeladatok elvégzésére vonatkozó nettó tervezői díj 0,5%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximuma: jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő alapfeladatok elvégzésére vonatkozó nettó tervezői díj 15%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme meghaladja a 30 napot, vagy a késedelmi kötbér értéke jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő alapfeladatok elvégzésére vonatkozó nettó tervezői díj 15%-át, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani, illetve – amennyiben annak lehetősége még fennáll – a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő alapfeladatok elvégzésére vonatkozó nettó tervezői díj 15%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő alapfeladatok elvégzésére vonatkozó nettó tervezői díj 20%-ának megfelelő előleget biztosít előleg-visszafizetési biztosíték (bankgarancia) ellenében. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
Az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben foglaltak szerint csak végszámlát nyújthat be. (Amennyiben az ajánlatkérő él az opciós jogával, az opciós jog alapján megrendelt feladatok ellenértékét is végszámlában érvényesítheti a nyertes ajánlattevő). A számla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a szerződéstervezetben foglaltak az irányadók, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6) bekezdése.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - a tervezők tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,
- az ingatlanrendező földmérő tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet [kizárólag az opciós joggal érintett feladatok tekintetében],
- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [kizárólag az opciós joggal érintett feladatok tekintetében].
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
a III.1.2) pontban került részletesen kifejtésre.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő azért nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert a közbeszerzés tárgyát képező feladat egy egybefüggő kerékpárút létesítéséhez kapcsolódó komplex engedélyezési tervezési feladat, mely egymástól el nem választható részfeladatokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel, különös tekintettel arra, hogy a tervezési feladat összefüggő kerékpárút megtervezésére vonatkozik, egységes koordinációt igényel, s az elkészült tervek alapján a teljes szakaszra egyetlen engedély kerül kiadásra.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
4. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
5. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében.
7. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
8. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, az ajánlat részeként csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
10. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek min. 5 millió Ft/év és 1 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlat részeként, hogy a fentieknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítás legkésőbb a szerződéskötésig megköti. Amennyiben viszont az ajánlattevő a fentieknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítással már rendelkezik, e tényről az ajánlatban nyilatkoznia kell, s az ajánlat részeként be kell nyújtania a biztosítási kötvényét és a felelősségbiztosítást hatályban tartó utolsó befizetés igazolását (mindkét dokumentumot egyszerű másolatban).
11. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti szakmai ajánlatnak az ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek megnevezését tekinti. Ezzel összefüggésben az ajánlatérő III.2.3) pont kiegészítéseként közli, hogy a szakmai ajánlatban kizárólag jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő tervezési feladatok (alapfeladatok) elvégzésében résztvevő szakembereket kell megneveznie, az opciós jog által érintett feladatok elvégzésébe bevonandó szakértők megnevezését nem kell tartalmaznia a szakmai ajánlatnak.
12. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, illetve a következő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek, illetve következő legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb, illetve következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát úgy jár el, hogy a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra (ajánlati ár) nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlatot választja ki bírálatra. Amennyiben a fenti módszer alapján sem határozható meg a legkedvezőbb, illetve következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani e tekintetben.
15. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
16. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
Folytatás a III.1.2) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges