Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 1248/2022
CPV Kód: 38433000-9
Ajánlatkérő: Atommagkutató Intézet
Teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15300344209
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mihály
Telefon: +36 52509200
E-mail: mmol@atomki.hu
Fax: +36 52416181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000037422022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000037422022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AMS rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000037422022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db kompakt gyorsítós tömegspektrométer (AMS) C-14 méréshez beszerzése gázminta beviteli rendszerrel
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: AMS rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új kompakt gyorsítós tömegspektrométer (AMS) C-14 méréshez szállítása gázminta beviteli rendszerrel együtt.
A szállítandó kompakt berendezés főbb műszaki paraméterei:
Hibrid Cs sputter negatív ionforrás szilárd és gáz mintákhoz. A rendszer a szilárd és gáz halmazállapotú minták mérései közti váltáshoz nem igényel átalakítást.
Az elérhető normál üzemi negatív C ionáram: 50- 150 μA1, illetve 10- 20 μA2 közötti érték szilárd1, illetve gáz2 minták esetén.
Modern referencia anyagok esetén a pontosság legalább: 0.3% vagy jobb a mért 14C/12C arányokra.
A háttér minták 14C/12C aránya ≤2 ×10-15 legyen szilárd minták (1 mg C) esetén, illetve ≤1.0 ×10-14 gáz minták (100 μg C) esetén.
Az AMS kompakt, tandem rendszerű, vákuum izolált gyorsítóval rendelkezik, mely nem igényel szigetelőgázt és nem tartalmaz mozgó részeket. Nem lehet nyitott magas feszültségű része a gyorsítós, illetve magasenergiás szakasznak.
A normál üzemi maximális felületi dózisteljesítmény nem haladhatja meg a 0.2 μSv/óra értéket a berendezés felületétől mért 10 cm távolságban (háttérlevonás után).
A transzmisszió értéke nagyobb, mint 40% a C-14 mérés során, a 12C ionáramok arányából számítva a nagyenergiás és alacsony energiás oldalon.
Random elérésű mintaváltó rendszer, legalább 40 minta együttes befogadására alkalmas tárral.
A berendezés része a target préselő egység a szilárd mintákhoz.
Gyors nyalábváltó rendszer a kvázi-szimultán on-line végzett 12C és 13C méréshez az AMS berendezéssel.
A vákuumrendszer léghűtéses turbómolekuláris szivattyúkból és száraz üzemű scroll elővákuum-szivattyúkból áll.
A gyorsító kondicionálását és az ionforrás hangolását automatikusan el tudja végezni a rendszer.
Az analizátorok permanens mágnesek vagy permanens mágnesek kis hangolható elektormágnes maggal.
Alacsony zajszintű, vékonyablakos gázionizációs 14C detektort alkalmazása, beépített előerősítővel.
Az AMS berendezés normál üzemi teljesítményfelvétele < 5 kVA.
Integrált szoftver végzi a berendezés irányítását, beleértve a műszerek felügyeletét, a mérés irányítást, a mérési paraméterek és adatok monitorozását és gyűjtését, a gyorsító kondícionálását és a vákuumfelügyeletet. Elvárás mindezek távoli elérésének támogatása.
Szállítandó továbbá az AMS berendezéssel
- a mért ionáramok és izotóparányok vizuális megjelenítésére, a szükséges korrekciók és a kiértékelés elvégzésére alkalmas szoftver;
- adatbázis rendszer és annak kezelő felülete a mérési eredmények tárolására;
- gázminta beviteli rendszer gáz halmazállapotú (CO2) minták közvetlen 14C mérésére, melynek része egy automatizált ampulla törő egység, mely legalább 8 ampulla együttes fogadására alkalmas, valamint a különböző on-line csatolható perifériákat (elemanalizátor, karbonátfeltáró) kezelő egység.
A berendezés segítségével az AMS alkalmas 3-100 µg C méretű CO2 gázminták közvetlen mérésére. A rendszer legyen előkészítve izotóparánymérő tömegspektrométer (IRMS) on-line kapcsolására is. A gázminta beviteli rendszert egy elemanalizátor előkészítővel szükséges szállítani.
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá az ajánlatkérő szakemberei közül 2 fő részére tréning lehetőséget biztosítani az AMS berendezés és perifériái kezelésének megismeréséhez a gyártó telephelyén vagy általa kijelölt referencia laboratóriumban, mely a megajánlott AMS berendezéssel és perifériáival rendelkezik. A tréning időtartama 10 munkanap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Normál C-14 mérés során a gyorsító terminálfeszültsége (kV, 50 és 250 kV között, a kisebb érték az előnyösebb) 10
2 A vákuumzáras mintaváltó rendszer biztosítani tudja-e a mérési tárak (egymás közötti váltásonként) 5 percen belüli cseréjét az ionforrás belső részének lehűtése és az ionizátort tartalmazó belső rész vákuumának megtörése nélkül? [igen – nem] 10
3 A mérési adatok adatbázis rendszere és annak kezelő felülete alkalmas-e a minták adatainak és a mintaelőkészítés adatainak integrált tárolására? [igen – nem] 10
4 A transzmisszió értéke %-ban, a 12C ionáramok arányából számítva a nagyenergiás és alacsony energiás oldalon. (%, 40 és 50% között, a nagyobb érték az előnyösebb)  10
5 A gázhalmazállapotú minták direkt AMS C-14 méréséhez használt gázminta beviteli rendszer vezérlő szoftvere alkalmas-e a csatolt elemanalizátor és stabilizotóparány mérő tömegspektrométer (IRMS) közvetlen vezérlésére, az on-line automatikus és párhuzamos d13C (IRMS) és C-14 (AMS) mérés érdekében? [igen – nem] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének pontos meghatározása: annak hatályba lépésétől számított 9 hónap, de nem később, mint 2022. december 15.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevő köteles a többi közös ajánlattevőre vonatkozó EEKD-t is benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (5) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § szerint köteles igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a.
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ára, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben kompakt gyorsítós tömegspektrométer (AMS) és gázminta beviteli rendszer szállítása és/vagy értékesítése tárgyú referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a szerződés tárgyának, a szállított termék releváns műszaki paramétereinek és a szerződés árnak az ismertetése,
– a szerződés teljesítésének kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő az ajánlat részeként köteles előzetes igazolásként a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani. E körben irányadó továbbá a Kbt. 67. § (3) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 3. §-a is.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből nem rendelkezik legalább 1 db olyan referenciával, mely C-14 mérésre alkalmas kompakt (< 250 kV) gyorsítós tömegspektrométer (AMS) és ahhoz kapcsolt gázminta beviteli rendszer szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozik, s a szerződéses ár elérte a nettó 350 M HUF-ot.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményeket. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. A fenti referencia-feltétel több referenciával is teljesíthető.
A fenti alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: CHF.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a nettó szerződéses ár 50%-nak megfelelő előleget biztosít előleg-visszafizetési biztosíték ellenében, az előlegszámlán túl a nyertes ajánlattevő csak végszámlát nyújthat be, melyek kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik.
Szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 0,5%/naptári nap, melynek alapja a nettó szerződéses ár, max. a nettó szerződéses ár 10%-a.
Jogkövetkezmény: a szerződés felmondása, vagy – amennyiben annak jogi feltételei fennállnak – elállás a szerződéstől.
Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ár 15%-a.
Jótállás: 12 hónap.
A teljesítésigazolás kiadása a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján a szerződésben foglaltak szerint történik. Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdés is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához a 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat.
8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a referenciához kapcsolódtak.
9. Ajánlatkérő a IV.2.4) pontot azzal egészíti ki, hogy a termék műszaki leírását angol vagy német nyelven is elfogadja az ajánlat részeként.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem határoz meg.
12. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
14. Ajánlatkérő azért nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel a közbeszerzés tárgya (egyetlen termék szállítása) azt nem teszi lehetővé.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során kettőnél több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek vagy az azt követő legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb vagy az azt követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint jár el.
16. Az adható pontszám az értékelési részszempontoknál: 0-100 pont. Az ajánlati ár tekintetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb (legkisebb ajánlati árat tartalmazó) ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A gyorsító terminálfeszültségére vonatkozó értékelési részszempont tekintetében abban az ajánlatban, melyben a vonatkozó érték 50 kV, a maximális pontot (100 pont) kapja, az az ajánlat, melyben a vonatkozó érték 250 kV, a minimális pontot (0 pont) kapja, a két szélső érték közötti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. Az az ajánlat, amely az elvárt legkedvezőbb tartalmi elemként meghatározott 50 kV-os értéknél az ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket tartalmaz, pontszámításkor az 50 kV-os értékkel egyenlőnek tekinti, s ezt az értéket (50 kV) veszi figyelembe az arányosítás során, azaz a képletbe ebben az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be. A transzmisszió értéke %-ban, a 12C ionáramok arányából számítva a nagyenergiás és alacsony energiás oldalon tárgyú értékelési részszempont esetében az az ajánlat, mely 50%-os értéket tartalmaz, a maximális pontot (100 pont) kapja, az az ajánlat, melyben a vonatkozó érték 40% a minimális pontot (0 pont) kapja, a két szélső érték közötti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz. Az az ajánlat, amely az elvárt legkedvezőbb tartalmi elemként meghatározott 50%-os értéknél az ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket tartalmaz, pontszámításkor az 50%-os értékkel egyenlőnek tekinti, s ezt az értéket (50%) veszi figyelembe az arányosítás során, azaz a képletbe ebben az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be. A többi értékelési részszempont tekintetében az igen válasz esetén az ajánlattevő 100 pontot kap, nem válasz esetében pedig 0 pontot. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
17. A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
18. A IV.2.6) pont tekintetében az 1 hónap = 30 naptári nap.
19. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák