Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 23690/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7090 Tamási Hársfa u. 3. 1875/15 hrsz Tervezési feladat: Ajánlatkérő székhelye, valamint a feladatellátáshoz értelemszerűen igazodva.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: polgarmester@tamasi.hu
Fax: +36 74570800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001582512022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001582512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tamási gyógyfürdő helyreállítás terv.és kivit.
Hivatkozási szám: EKR001582512022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tamási gyógyfürdő tűzkár utáni helyreállítás és rekonstrukció - kiviteli tervezés és kivitelezés.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez
esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal
rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a
szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően
kell alkalmazni.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
(Részletesen a műszaki dokumentációban.)

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tamási gyógyfürdő helyreállítás terv.és kivit.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7090 Tamási Hársfa u. 3.
1875/15 hrsz
Tervezési feladat: Ajánlatkérő székhelye, valamint a feladatellátáshoz értelemszerűen igazodva.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezés: Főbb mennyiségek:
Egy pallószintű belső állvány készítése 460m2
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 340m
Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, 30°-ig, 100 m2 felett, 550 mm korctávolságig bontatlan tekercslemez 610x79000x0,6 mm, tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben 520m2
Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel, tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm 62m
Csapadékvíz elleni szigetelés - Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése felületszivárgó lemez, 2 x 30 m 520m2
Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve háromrétegű páraáteresztő alátétfedés, mindkét oldalon öntapadó ragasztósávval, deszkázatra fektethető, 1,5 x 50 m 520m2
Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés - elasztomerbitumenes (SBS) öntapadó lemez alumínium fólia kasírozással, és poliészter fátyol hordozóval, hidegen öntapadó, alsó felületén teljes felület öntapadó (lehúzható védőfólia), bitumenlemezes tetők vízszigetelésére, párazáró rétegként, f 520m2
hőkezelt rétegelt filmbevonatos építőlemez részleges cseréje, javítása 520m2
deszkázás 520m2
faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen 3400m2
5/15 gyalulatlan fenyő élpalló szerelvényekkel 960m
5/10 gyalulatlan fenyő élpalló szerelvényekkel 960m
Magastető hő- és hangszigetelése 520m2
Homlokzati beton és vasbeton oszlop hőszigetelése, extrudált polisztirolhab lemezzel, EPS 80H oszlop hőszigetelő elem, oszlop átmérő: 200 mm, vtg. 50 mm 62m
felvonó 6,9m emelőmagasságú, gépház nélküli 1 kts
tűzoltásból adódó, oltóvízből adódó másodlagos károk helyreállítása, légtechnikai épületgépészeti berendezések helyreállítása 1 kts
tűzoltásból adódó, oltóvízből adódó másodlagos károk helyreállítása, villanyszerelési munkák 1 kts
tűzoltásból adódó, oltóvízből adódó másodlagos károk helyreállítása, festés, mázolási munkák, belső térben 650m2
tűzjelző rendszer 1 kts
Függesztett üvegtető gyártása és helyszíni szerelése 20250m2 1 kts
üvegtetőt tartó rácsos tartó statikai vélemény szerinti megerősítése 1 kts
hő és füstelvezető rendszerek korszerűsítése, felújítása 1 kts
nyílászárók cseréje 1kts
Érintésvédelem és EBF felülvizsgálat 1 kts, eszközök.
Meglévő fürdőépület helyiségeinek alapterülete:
- alagsor: 1509,34 m2
- földszint: 2166,62 m2
- I. emelet: 700,73 m2, tetőterasz: 566,18 m2
- II. emelet: 76,15 m2

Tervezési feladat: kiviteli tervek, valamint a kiviteli tervek alapján részletes árazott tervezői költségbecslés készítése (részletesen a műszaki dokumentumokban és a szerződéstervezetben)
Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása.
A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak feleljen meg a tervdokumentáció.
A tervezési feladat ellátása során a helyi és az országos településrendezési és építési követelményeket be kell tartani, így például Tamási Város helyi építési szabályzatát is. Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv -ben foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő,az M/4.alkköv-re bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min0hó,max36hó) 1
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény M/2 tekintetében bemutatott tervező szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése:
Ajánlatkérő a 360 nap alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért.
Kiviteli tervek, valamint a kiviteli tervek alapján részletes árazott tervezői költségbecslés készítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap.
A gyógyfürdő tűzkárral érintett részére és a rekonstrukciós munkákra (a továbbiakban: Helyreállítás) a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 180 naptári nap. Amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján releváns a próbaüzem, akkor 270 naptári nap a teljesítési határidő.
A II.2.5. pont részletezése:
Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül, tervezési díjjal együtt)
Többlettapasztalat:
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/4. / M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.
Fentiek alapján az M/4. / M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:
- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy
- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.
Részletek a KD-ban.
Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja.
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Biztosítások:
A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 250.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 50.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék).
B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig – tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.5.000.000,-Ft/év és min.2.000.000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre. A felelősségbiztosítást legalább az utolsó számlájához tartozó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig vállalja fenntartani. A Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig terjedő időtartamra a Megrendelő elfogad olyan egyenértékű biztosítást, záradékot stb., ami a teljesítésből fakadó Megrendelői követelésekre fedezetet nyújt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ/2. Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon (Mo.) letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell. felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A)
Előzetes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot (nemlegesség esetén is nyilatkozatot szükséges benyújtani erről, elektronikus űrlap formájában). AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekre.
B.) SZ/1. és SZ/2
Előzetes igazolás: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja az igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya (kiviteli tervezés) szerinti
szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége (e-mail cím, vagy telefonszám)),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
— ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll, továbbá,
— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és
--- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont.)
M/3. Ajánlattevő csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/4. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat:
- nyilatkozat bemutatott szakemberekről,
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
- Legalább 3000 m2 alapterületű közfürdő építésének és / vagy felújításának kiviteli tervezése. Maximum 1 db szerződéssel igazolható.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberekkel
Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. – Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában
meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M/3. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal:
- legalább nettó 3000 m2 alapterületű épület felújítására és/vagy építésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazott vízgépészeti építési és/vagy felújítási munkát. (Maximum 1 (egy) darab szerződéssel igazolható.)
Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
M/4. Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és gyakorlattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés esetén min. 5 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.
AK az M/4. pontban rögzített előírás esetén elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Tervezési fejezet: késedelmi kötbér: nettó tervezési díj 0,5 %-a/nap, max. 20 %-a, hibás teljesítési kötbér a nettó tervezési díj 20 %-a, meghiúsulási kötbér: a teljes, nettó, tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 10% -a.
Teljesítési biztosíték: a nettó tervezési díj 5 %-a.
Jótállás: az utolsó részfeladatra vonatkozó Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap. Részletek a szerz.tervezetben. Ajánlatkérő tartalékkeretet a tervezési feladatokra nem biztosít.
Építési fejezet: késedelmi kötbér: nettó, tartalékkeret és áfa nélkül számított kivitelezési díj 0,5%-a/nap, max.15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes (kivéve az I. Fejezetben (tervezés) rögzített vállalkozói díj) , tartalékkeret és Áfa nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 15 %-a. Teljesítési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj (kivitelezés díja) 5%-a. Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: 24 hónap.

2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A) Tervezési feladat: 1 db számla: 100 % készültségnél , a tervezési feladatra előleg nem biztosított.
B) Kivitelezés: 1 előlegszámla (5%), 8 db részszámla és a végszámla nyújtható be – adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagy a pályázatra vonatkozó releváns jogszabályban foglaltaknak, a pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és adott esetben a támogatási szerződésnek/okiratnak megfelelően - a következő ütemezés szerint: Valamennyi részszámla a megelőző részszámlához képest minimum plusz 10 %-os készültségi fok elérésekor nyújtható be, a vállalkozói díj minimum 10%-áról. Részszámlák maximum 80 %-os készültségi fok eléréséig nyújthatók be. A végszámla a vállalkozói díj minimum 20 %-áról nyújtható be (kifizetés csökkentve az előleg összegével). Előleg: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó kivitelezési díj ellenszolgáltatásának 5 %-a.
Közös rendelkezések:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt. 322/2015. (X.30.) Kr. Támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti.
További információk:KD és szerztervezet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Ak felhívája a figyelmet a Kbt. 68. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:
-a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (űrlap),
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),
- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap) AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges
- az ESPD-t (kitöltve),
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap)
- nyilatkozat ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (nyilatkozatminta)
AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. §(6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap.
Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: — adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti, — alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461)
Többlettapasztalt (FMV):Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).
A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.Többváltozatú ajánlat nem tehető.
Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
Az üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §.
Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
Az eljárás során az ajánlatkérő a kommunikációt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által meghatározott informatikai rendszerben folytatja.
Ajánlattevő az árazott költségvetést a .pdf formátum mellett, szerkeszthető (.xls) formában is köteles az ajánlatában csatolni. Feltételes közbeszerzés: Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére . Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről (azaz a hatósági okirat/szerződés hatályba lép) és erről a Megrendelő a Vállalkozót hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb)igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse. A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb egy év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás kizárólag a Gyógyfürdő tűzkárral érintett épületének (egy épület, egy hrsz-en) helyreállítására irányul. A Gyógyfürdő korszerűsítése külön közbeszerzési eljárásban kerül kiírásra.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A beruházással érintett terület egy egység. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. AK álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.
Tárgyi eljárásra irányadó: A 322-es Kr. 14. § (1) bek. b), (2) bek. a), (4) bek. b), (5) bek.
Folytatás VI.4.3.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
Többlettapasztalat (tervező): Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).
AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- az EKR rendszeren keresztül történik. Az EKR működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
19. Az AK előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított dokumentumok esetében az AK él a hiánypótlás lehetőségével.
Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2022. december 6. napján, 10:00 órakor. Találkozási pont: Tamási Gyógyfürdő főbejárat. A helyszíni bejáráson felmerült kérdéseket a Tisztelt Gazdasági Szereplők a helyszíni bejártást követő 4. munkanapon 16:00 óráig nyújtsák be az EKR rendszeren keresztül aláírt .pdf és szerkeszthető .doc formátumban is. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készített jegyzőkönyvet (a feltett kérdésekre adott válaszokkal együtt) a határidő lejártától számított 3 munkanapon belül megküldi az EKR rendszeren keresztül valamennyi Gazdasági Szereplő részére.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák