Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24597/2022
CPV Kód: 33600000-6
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet telephelyei (ld. a II.1.4) pontban részletesen);Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet telephelyei (ld. a II.1.4) pontban részletesen);Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet telephelyei (ld. a II.1.4) pontban részletesen)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott jogi személyek.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berencsi Bernadett
Telefon: +36 12109610
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001294512022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001294512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott jogi személyek.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fekvőbeteg és egyedi import gyógyszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001294512022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretmegállapodás fekvőbeteg-ellátásában használt gyógyszerek, egyedi import gyógyszerek és alapanyagok beszerzésére. A keretmegállapodások a keretösszeg (a 3 (három) eljárási rész tekintetében összesen nettó 5.924.161.380,- Ft) kimerüléséig vagy 12 (tizenkettő) hónap határozott időtartamra jön létre, melyet Ajánlatkérő 1 (egy) alkalommal, további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbíthat.
Az eljárás részei:
1. rész: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek;
2. rész: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek (egyedi import gyógyszerek);
3. rész: Alapanyagok gyógyszerkészítéshez
Az eljárás mennyiségei:
1. rész: gyógyszerek nettó 5.403.214.260,- Ft keretösszeg kimerüléséig,
2. rész: gyógyszerek nettó 402.930.183,- Ft keretösszeg kimerüléséig,
3. rész: alapanyagok nettó 118.016.937,- Ft keretösszeg kimerüléséig.
A teljesítés helye(i) valamennyi rész tekintetében:
Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet telephelyei:
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7-9.
1125 Budapest, Városmajor u. 68. (Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika telephely)
1085 Budapest, Üllői út 26. (Belső Klinikai Tömb telephely)
1082 Budapest, Üllői út 78/A. (Külső Klinikai Tömb telephely)
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. (Szent Rókus Klinikai Tömb telephely)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fekvőbeteg ellátásában használt gyógyszerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet telephelyei (ld. a II.1.4) pontban részletesen)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás fekvőbeteg ellátáshoz szükséges, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzésére a Semmelweis Egyetem részére. A keretmegállapodás a keretösszeg (nettó 5.403.214.260,- Ft) kimerüléséig vagy 12 (tizenkettő) hónap határozott időtartamra jön létre, melyet Ajánlatkérő 1 (egy) alkalommal, további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbíthat. A teljes mennyiséget a keretösszeg mértéke képezi.
ATC kód: A01-től V08-ig.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra tekintettel a 15 (tizenöt) legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást.
Az ajánlattevő negyedévente jogosult új listát küldeni az ajánlatkérő által felsorolt hatóanyagot tartalmazó készítményeiről, amelyet az ajánlatában, az értékelési szempontra adott nagykereskedelmi árréssel köteles megadni.
Az ajánlattevő nem köteles valamennyi sorra ajánlatot tenni, a negyedévenként benyújtandó lista nem kell, hogy lefedje a teljes A01-V08 ATC hatóanyagkört.
A jelzett hatóanyagokból az Ajánlatkérő valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést.
Az első negyedéves listát a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, a további negyedévente küldendő listá(ka)t a tárgynegyedév első munkanapját megelőző 5. (ötödik) munkanapig kell megküldeni elektronikus formában az egygyszi@pharma.semmelweis-univ.hu e-mail-címre. A listának tartalmaznia kell az ATC kódot és TTT kódot, a hatóanyagnevet, a készítménynevet, a gyógyszerformát, a hatáserősséget és a megajánlott nagykereskedelmi árréssel számított nettó és bruttó egységárat.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási címeit az általa végrehajtott feladat-átcsoportosítás miatt megváltoztassa, illetve Budapest közigazgatási határán belüli további szállítási címmel/címekkel kiegészítése. Nyertes ajánlattevő(k) ezen tájékoztatást és azt, hogy a szállítási cím(ek) megváltoztatása/kiegészítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet(nek), és hogy a szállítási cím(ek) módosítása/kibővítése nem minősül szerződésmódosításnak, kifejezetten tudomásul veszi(k).
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
A termékek ellenértékét Ajánlatkérő lehívásonként utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései alkalmazásával, a számla kiállítását követő 60 (hatvan) napon belül, banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás hatálya maximum 1 (egy) alkalommal, további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbodik, ha a 12 (tizenkettő) hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább 30 (harminc) nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretmegállapodást meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
„Ár” alatt „a termelői vagy az import beszerzési ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a termelői/import beszerzési ár %-ában kifejezve, kettő tizedesjegy pontossággal, min. 1,00 % és max. az 5/2007 EüM rendelet szerinti)” értendő. Ajánlatkérő a radiofarmakonok tekintetében is az 5/2007. EÜM rendelet szerinti árrés struktúráját kívánja figyelembe venni.
Az ár részszempont alszempontjai:
1.1. A termelői ártól való pozitív irányú eltérés mértéke a legfeljebb 500,- Ft termelői/import beszerzési árú termékekre (min. 1,00; max. 8,00 %, kettő tizedesjegy pontossággal) Súlyszám: 1
1.2. A termelői ártól való pozitív irányú eltérés mértéke a legalább 501,- Ft, legfeljebb 1000,- Ft termelői/import beszerzési árú termékekre (min. 1,00; max. 6,50 %, kettő tizedesjegy pontossággal) Súlyszám: 2
1.3. A termelői ártól való pozitív irányú eltérés mértéke a legalább 1001,- Ft, legfeljebb 2000,- Ft termelői /import beszerzési árú termékekre (min. 1,00; max. 5,00 %, kettő tizedesjegy pontossággal) Súlyszám: 7
1.4. A termelői ártól való pozitív irányú eltérés mértéke a legalább 2001,- Ft termelői/import beszerzési árú termékekre (min. 1,00; max. 4,40 %, kettő tizedesjegy pontossággal) Súlyszám: 90

II.2.1)
Elnevezés: Egyedi import gyógyszerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet telephelyei (ld. a II.1.4) pontban részletesen)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás egyedi import útján történő, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek beszerzésére a Semmelweis Egyetem részére. A keretmegállapodás a keretösszeg (nettó 402.930.183,- Ft) kimerüléséig vagy 12 (tizenkettő) hónap határozott időtartamra jön létre, melyet Ajánlatkérő 1 (egy) alkalommal, további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbíthat.
A teljes mennyiséget a keretösszeg mértéke képezi.
ATC kód: A01-től V08-ig.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra tekintettel 15 (tizenöt) legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást.
Az ajánlattevő negyedévente jogosult új listát küldeni az Ajánlatkérő által felsorolt hatóanyagot tartalmazó készítményeiről, amelyet az ajánlatában, az értékelési szempontra adott nagykereskedelmi árréssel köteles megadni.
Az ajánlattevő nem köteles valamennyi sorra ajánlatot tenni, a negyedévenként benyújtandó lista nem kell, hogy lefedje a teljes A01-V08 ATC hatóanyagkört.
A jelzett hatóanyagokból az ajánlatkérő valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést.
Az első negyedéves listát a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, a további negyedévente küldendő listá(ka)t a tárgynegyedév első munkanapját megelőző 5. (ötödik) munkanapig kell megküldeni elektronikus formában az egygyszi@pharma.semmelweis-univ.hu e-mail-címre. A listának tartalmaznia kell az ATC kódot, a hatóanyagnevet, a készítménynevet, a gyógyszerformát, a hatáserősséget és a megajánlott nagykereskedelmi árréssel számított nettó és bruttó egységárat.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási címeit az általa végrehajtott feladat-átcsoportosítás miatt megváltoztassa, illetve Budapest közigazgatási határán belüli további szállítási címmel/címekkel kiegészítése. Nyertes ajánlattevő(k) ezen tájékoztatást és azt, hogy a szállítási cím(ek) megváltoztatása/kiegészítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet(nek), és hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül szerződésmódosításnak, kifejezetten tudomásul veszi(k).
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
A termékek ellenértékét Ajánlatkérő lehívásonként utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései alkalmazásával, a számla kiállítását követő 60 (hatvan) napon belül, banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás hatálya maximum 1 (egy) alkalommal, további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbodik, ha a 12 (tizenkettő) hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább 30 (harminc) nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretmegállapodást meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont:
A termelői vagy az import beszerzési ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a termelői/import beszerzési ár %-ában kifejezve, kettő tizedesjegy pontossággal, min. 0,01 %) Súlyszám: 100
„Ár” alatt „a termelői vagy az import beszerzési ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a termelői/import beszerzési ár %-ában kifejezve, kettő tizedesjegy pontossággal, min. 0,01 % és max. az 5/2007 EüM rendelet szerinti)” értendő. Ajánlatkérő a radiofarmakonok tekintetében is az 5/2007. EÜM rendelet szerinti árrés struktúráját kívánja figyelembe venni.


II.2.1)
Elnevezés: Alapanyagok gyógyszerkészítéshez
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet telephelyei (ld. a II.1.4) pontban részletesen)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás gyógyszerkészítéshez szükséges alapanyagok beszerzésére a Semmelweis Egyetem részére. A keretmegállapodás a keretösszeg (nettó 118.016.937,- Ft) kimerüléséig vagy 12 (tizenkettő) hónap határozott időtartamra jön létre, melyet Ajánlatkérő 1 (egy) alkalommal, további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbíthat.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra tekintettel 15 (tizenöt) legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást.
Ajánlattevő negyedévente jogosult új listát küldeni az ajánlatkérő által felsorolt alapanyagairól, amelyet az ajánlatában, amelyet az ajánlatában az értékelési szempontra adott nagykereskedelmi árréssel köteles megadni.
Az ajánlattevő nem köteles valamennyi sorra ajánlatot tenni, a negyedévenként benyújtandó lista nem kell, hogy lefedje a teljes alapanyaglistát.
Az első negyedéves listát a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, a további negyedévente küldendő listá(ka)t a tárgynegyedév első munkanapját megelőző 5. (ötödik) munkanapig kell megküldeni elektronikus formában az egygyszi@pharma.semmelweis-univ.hu e-mail-címre. A listának tartalmaznia kell az alapanyag nevét, kiszerelését és a megajánlott nagykereskedelmi árréssel számított nettó és bruttó egységárat.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási címeit az általa végrehajtott feladat-átcsoportosítás miatt megváltoztassa, illetve Budapest közigazgatási határán belüli további szállítási címmel/címekkel kiegészítése. Nyertes ajánlattevő(k) ezen tájékoztatást és azt, hogy a szállítási cím(ek) megváltoztatása/kiegészítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet(nek), és hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül szerződésmódosításnak, kifejezetten tudomásul veszi(k).
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás fejezete és a szerződéstervezet tartalmazzák.
Fő finanszírozási feltételek:
A termékek ellenértékét Ajánlatkérő lehívásonként utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései alkalmazásával, a számla kiállítását követő 60 (hatvan) napon belül, banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli, tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás hatálya maximum 1 (egy) alkalommal, további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbodik, ha a 12 (tizenkettő) hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább 30 (harminc) nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladókat arról, hogy a keretmegállapodást meg kívánja hosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont: A termelői vagy az import beszerzési ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a termelői/import beszerzési ár %-ában kifejezve, kettő tizedesjegy pontossággal, min. 0,01 %) Súlyszám: 100
„Ár” alatt „a termelői vagy az import beszerzési ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a termelői/import beszerzési ár %-ában kifejezve, kettő tizedesjegy pontossággal, min. 0,01 % és max. az 5/2007 EüM rendelet szerinti)” értendő.


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. §-a szerint igazolja megbízhatóságát (öntisztázás).
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§-16. §-a szerint:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdéseire is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek) igénybevétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani – az EKR nyilatkozatmintájának felhasználásával – az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia/igazolni.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint nem kizárólag a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és ic) pontjai értelmében az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre álló nyilatkozatminta felhasználásával - nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Az EKR-ben található űrlap felhasználásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb referenciák legalább az alábbi tartalommal:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
• a szállítás mennyisége/értéke (nettó Ft),
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság igazolása több szerződésből is teljesíthető. Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) egy vagy több, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az 1-2. részek esetében gyógyszerkészítmények, a 3. rész esetében gyógyszerkészítéshez szükséges alapanyagok (a műszaki leírásban szerepelő bármely alapanyag) szállítására vonatkozó referenciával az alábbiak szerint:
- az 1. rész esetében összesen nettó 1.500.000 Ft értékben;
- a 2. rész esetében összesen nettó 1.500.000 Ft értékben;
- a 3. rész esetében összesen nettó 1.500.000 Ft értékben.
Ajánlatkérő a szerződés tárgyára tekintettel nem tud olyan mennyiségi meghatározást előírni, amely az alkalmasság minimumkövetelményét képezhetné, mivel az ajánlattevők több száz tételre tehetnek ajánlatot, és az egyes tételek várható mennyisége és kiszerelése jelentősen eltér egymástól [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdés].
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) került sor.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevők részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult az adott lehívás szállítását teljesítő ajánlattevő általi visszaigazolásában rögzített szállítási határidő eredménytelen elteltét követően. A késedelmi kötbér alapja a lehívás késedelmes teljesítéssel érintett tételeinek - ajánlattevő által megajánlott nagykereskedelmi árrés alapján kiszámított - nettó szállítási ára. Az adott lehívás késedelmes teljesítéssel érintett tételei nettó árának napi 2 (kettő) %-a, maximum 20 (húsz) %.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a lehívás meghiúsulással érintett tételei nettó árának 30 (harminc) %-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 1 (egy) naptári hónapon belül 10. (tizedik) alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, a kötbér mértéke az ajánlattevő által a teljes nettó keretösszeg terhére teljesített összesített ellenérték 10 (tíz) %-a.
Kellékszavatossági igény: Ptk.6:159. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
A szerződést megerősítő részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 10
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. §-a szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; AF=ajánlati felhívás; KD=közbeszerzési dokumentumok
1. Az ajánlatba csatolni kell:
Benyújtandó iratok jegyzéke (EKR űrlapok):
- Felolvasólap,
- Kbt. 66. § (2) bek,
- Nyilatkozat kizáró okokról,
- Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) (bírálati szakaszban, de már az ajánlat részeként benyújtható),
- Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) (bírálati szakaszban, de már az ajánlat részeként benyújtható),
- Kbt. 67. § (4) bek.,
- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges tartalom esetén is),
- Kbt. 65. § (7) bek.,
- Nyilatkozat üzleti titokról (nemleges tartalom esetén is),
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására.
A közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat cégszerűen aláírt pdf. formátumban.
2. Az ajánlatban nyilatkozni kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
3. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
4. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben a gazdasági társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját jognyilatkozat megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen alkalmazandó, ezért a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
5. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AK részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
7. AK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
8. A IV.2.6) pontban megadott 1 (egy) hónap 30 (harminc) naptári napot jelent.
9. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő nyilvános előzetes piaci konzultációt tartott. Az előzetes piaci konzultáció összefoglalójának elérése (EKR): EKR001661172022.
10. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK 1 (egy) alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
11. A Kbt. 55. § (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
12. Az 1-2. részek tekintetében csatolandó a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély, amely vonatkozik a megajánlott gyógyszerkészítmények forgalmazására. A 3. rész esetében az AT-nek rendelkeznie kell érvényes gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenységi regisztrációval az OGYÉI-nél vagy ezzel egyenértékű regisztrációval az Európai Unió valamely tagállamában.
13. Jelen eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. AK az AT-knek az elért helyezésük sorrendjében küld lehívásokat. Amennyiben a beszerezni kívánt hatóanyag, gyógyszerforma, hatáserősségnek megfelelő gyógyszer, a 3. rész esetében az alapanyag nem szerepel a sorrendben előrébb rangsorolt ajánlattevő aktuálisan lejelentett negyedéves listáján, akkor az adott lehívás során azon AT-ket kell csak figyelembe venni, amelyeknél a beszerezni kívánt hatóanyag, gyógyszerforma, hatáserősség, a 3. rész esetében az alapanyag szerepel. Ha az adott lehívást az előzőek szerinti módon előrébb rangsorolt AT visszajelzése alapján, készlethiány, vagy egyéb ok miatt nem tudja teljesíteni, AK a sorrendben következő AT-t hívja fel teljesítésre.
Azonos helyezés esetén a lehívások sorrendjét AK közjegyző előtt tartott sorsolással állapítja meg, melyet 1 (egy) alkalommal folytat le és a keretmegállapodás hatálya alatt érvényesnek tekint.
Ha a beszerezni kívánt gyógyszer/alapanyag nem szerepel egy AT aktuális listájában sem, akkor AK először az első helyezett AT-nél kezdeményezi a készítmény beszerzését. Elutasítás esetén AK értelemszerűen a sorrendben azt követő AT-t hívja fel a teljesítésre.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
15. FAKSZ: Gredics Éva, lajstromszám: 01291; Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák