Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25408/2022
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: A tervezett felhasználási helyek listáját a műszaki leírás 1. sz. mellékelte tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Elektromobilitás közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25539431241
Postai cím: Montevideo Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zubreczki András
Telefon: +36 306088011
E-mail: zubreczki.andras@mobiliti.hu
Fax: +36 12655041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.e-mobi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.e-mobi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815982022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001815982022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Elektromobilitás közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001815982022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőberendezéseken töltési szolgáltatás nyújtásához szükséges villamos energia értékesítése Dinamikus Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: DBR) keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A tervezett felhasználási helyek listáját a műszaki leírás 1. sz. mellékelte tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőberendezéseken töltési szolgáltatás nyújtásához szükséges villamos energia értékesítése Dinamikus Beszerzési Rendszer keretében.
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során (DBR második rész) a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét beszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást, mennyiségeket és szerződéses feltételeket a DBR-be felvett Ajánlattevők számára, a DBR második részében kiküldésre kerülő ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Tervezett teljes mennyiség a DBR rendszer fennállásának ideje alatt:
9.789.296 kWh villamos energia
A várható mennyiséget Ajánlatkérő azért bocsájtotta Ajánlattevő rendelkezésére, hogy a teljesítés nagyságrendje felmérhető legyen. A beszerzés konkrét műszaki tartalma, tárgya és mennyisége minden esetben ajánlattételi felhívásokban kerül megadásra.
Az egyes ajánlattételek tervezetten várható maximális nagyságrendje:
4.276.196 kWh (+/- mennyiségi eltéréssel, mely az egyes ajánlattételi felhívásokban kerül megadásra) villamos energia
Az egyes ajánlattételek tervezetten várható minimális nagyságrendje:
510.000 kWh (+/- mennyiségi eltéréssel, mely az egyes ajánlattételi felhívásokban kerül megadásra) villamos energia
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes eljárások (második szakasz) során megadott szerződéses mennyiségek vonatkozásában mennyiségi eltérés lehetőségét fogja biztosítani.
A Dinamikus Beszerzési Rendszer a rendszer felállításától (részvételi szakasz összegezés kiküldése) számított 36 hónapig tart, mely időszak alatt Ajánlatkérő tervezetten folyamatosan fog ajánlattételi felhívásokat kiküldeni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 106. § (4) bekezdése alapján a DBR részvételi szakaszában a 61. § (4)-(6) bekezdése nem alkalmazandó. Ajánlatkérő sem a részvételi szakaszban, sem az ajánlattáteli szakaszban nem fogja biztosítani a részajánlattételt. A részajánlattétel kizárásának indoka: Tekintettel a fogyasztási helyek számára és a fogyasztási volumenre, valamint a portfólióhatás miatti kedvezőbb árazásra (ugyanis portfóliós hatás alapján a kereskedők kedvezőbb áron kínálják a jelen közbeszerzési eljárás beszerzési tárgyát) a részajánlattétel nem biztosított. Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár kiválasztása alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az ajánlattéli szakasz közbeszerzési dokumentumaiban és műszaki leírásaiban, valamint a szerződés-tervezeteken az elvárt minőségi és műszaki követelményeknek konkrétan meghatározásra kerülnek majd, valamint az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerülő szerződés-tervezetben meghatározott feltételek teljesítése esetén az áru megfelel Ajánlatkérő igényeinek, további minőségi és műszaki jellemzők nem befolyásolják a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását. Az ajánlati árra vonatkozó egyéb követelményeket Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban határozza meg. Az ajánlattételi szakaszban az értékelés alapját az adott felhívásban szereplő teljes mennyiségre vonatkozásában megajánlott „minden napszaki (24h) egységár/ kWh (KÁT nélkül)” képezi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
A részvételre jelentkezőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni. A részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentumok (EEKD) benyújtásával (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) az erre szolgáló űrlap kitöltésével előzetesen igazolni, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok nem állnak fenn. A 321/2015 (X.30.) Korm r. 3.§ (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös részvételre jelentkezők képviseletében az EEKD-t a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be. A 321/2015 (X.30.) Korm r. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon a részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR rend-szerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 4. § és 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén, a 4. § és a 10. § alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12-13.§-ban valamint a 14.§ és 16.§-ban foglaltakra is. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§ -ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont, kb) alpontja tekintetében részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és lakóhelyéről, ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a) -b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatminta benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelőn bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8) bekezdésében, valamint (8a)-(8b) bekezdéseiben foglalt előírásokra. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján részvételre jelentkező nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Az M/1. pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a DBR felállítását követően benyújtott és elfogadott részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezés benyújtásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításait, a 321/2015.(X. 30.) Kr. 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát, mennyiségét
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Az M/1. pont esetében Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1a) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a DBR felállítását követően benyújtott és elfogadott részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezés benyújtásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával:
- Legalább 306.000 kWh villamos energia szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia követelménynek több szerződés bemutatásával is meg lehet felelni.
A vizsgált időpont vagy időszak meghatározására minden esetben a Kbt. 107. § (8b) bekezdés tekintendő irányadónak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kifizetése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdései alapján magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint biztosítja a számla benyújtását. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet fogja tartalmazni. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a.
Vevő, amennyiben vis maior esetét kivéve bármely okból nem veszi át a szerződéses időszakra meghatározott minimum (a Szerződés szerinti alapmennyiséghez képest megadott negatív irányú mennyiségi eltérés szerinti mennyiség) villamos energia mennyiséget (alulvételezés), illetve a meghatározott maximum (alapmennyiség + pozitív irányú mennyiségi eltérés) villamos energia mennyiséget meghaladó mennyiséget vesz át (túlvételezés), kötbér fizetésre kötelezett.
A szerződéses időszak során ténylegesen átvett villamos energia mennyiséget a Vevő valamennyi fogyasztási helyére összevontan kell meghatározni a Szerződés megszűnésének napjával.
Kötbér mértéke alulvételezés esetén
Felek alulfogyasztásként definiálják azt az esetet, amikor a szerződéses időszakban ténylegesen a fentiek szerint számítottan átvett villamos energia mennyiség kevesebb, mint a kötelezően átvételre szerződött minimum mennyiség.
A Vevőt terhelő kötbér alapja a Szerződés szerinti villamos energia mennyiség minimum mennyiségéből a tervezett időszak vonatkozásában át nem vett teljes energiamennyiség (kWh). Előbbiek megállapítása során a fogyasztási helyeken a szerződéses időszak alatt elfogyasztott összesített mennyiséget kell figyelembe venni.
Alulvételezés esetén a kötbér mértéke az át nem vett villamos energia mennyiség nettó vételárának 100%-a.
Kötbér mértéke túlvételezés esetén
Túlvételezésnek minősül az az eset, amikor a szerződéses időszakban ténylegesen átvett villamos energia mennyiség nagyobb, mint az átvételre szerződött maximális mennyiség.
A kötbér alapja a túlfogyasztott villamos energia mennyiség. Előbbiek megállapítása során a fogyasztási helyeken a szerződéses időszak alatt elfogyasztott összesített mennyiséget kell figyelembe venni.
Túlvételezés esetén a kötbér mértéke a meghatározott maximális mennyiségen felül vételezett villamos energia mennyiség nettó vételárának 25%-a, azon túl, hogy Vevő köteles Eladónak megfizetni a túlvételezett villamos energia mennyiség nettó vételárát is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
x A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a verseny széleskörű biztosítása érdekében nem alkalmazza a kategóriákra bontás lehetőségét.
1. Az AF megküldésének tervezett napja: A DBR létrehozását követően a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan.
2. AK az M/1. alk. követelmény szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Részvételi jelentkezés benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak megfelelően.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza
8. A DBR fent meghatározott fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.
9. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
10. FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (lsz:00241), dr. Pálvölgyi Lilla (lsz: 01333)
11. Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (1) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton az EKR rendszerben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
12. Az EKR használatához és a részvételre jelentkezéshez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Részvételre jelentkező részére biztosítja.
13. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11- 12. §-ai vonatkoznak.
14. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (www.ujvilag.gov.hu).
15. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destibilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik [321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (9) bekezdése]
16. Az Ajánlatkérő előírja, hogy mivel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ezért ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő időpontjában (azaz a Dinamikus beszerzési rendszer keretében lefolytatott ajánlattételi szakasz ajánlattételi felhívásában szereplő időpontban) érvényes villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie, és azt az ezen ajánlattétel alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Amennyiben az engedély ott nem fellelhető, az engedély másolatának benyújtása szükséges. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel, ajánlata érvénytelen.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/12/27 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák