Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25453/2022
CPV Kód: 80580000-3
Ajánlatkérő: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Teljesítés helye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253172243
Postai cím: Zugligeti Út 9-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korán Edit
Telefon: +36 303129404
E-mail: koran.edit@mome.hu
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mome.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001494422022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001494422022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MOME Kulcskompetencia fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001494422022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80580000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) ajánlatkérő részére angol nyelvoktatás megszervezése nettó 180.000.000,- Ft keretösszeg erejéig eseti megrendelések alapján vállalkozási keretszerződés alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MOME Kulcskompetencia fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80580000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az alábbi területeken folytat képzéseket: animáció, elmélet, ékszertervezés, építészet, formatervezés, fotográfia, tárgyalkotás, médiadesign, kerámiatervezés, menedzserképzés, pedagógusképzés, tárgyalkotás, tervezőgrafika, divat és textiltervezés. Ajánlatkérő jelen közbeszerzéssel a hallgatók és az oktatók, dolgozók angol nyelvi képzését valósítja meg, összesen körülbelül 1000 főt érintően. Ajánlatkérő 2023 tavaszi félévétől a szakmai fókuszú angol nyelvtanulást kötelezővé teszi minden BA-s hallgató számára, az oktatók és dolgozók számára pedig horizontálisan hozzáférhetővé teszi.Nyertes ajánlattevő feladata a fenti stratégiai célokhoz illeszkedő általános és szakmai angol nyelv oktatása a hallgatók, oktatók, dolgozók részére A1-es szinttől C1/C2-es szintig csoportos és egyéni formában, valamint tudományos írásmód (Academic writing), prezentációs tréning és nyelvi coaching képzések megtartása.
Ajánlatkérő működéséhez és képzéseihez kapcsolódóan a következő feladatok ellátása szükséges nyertes ajánlattevő részéről:
a) előzetes, alapos tudásszintfelmérés megszervezése és lebonyolítása a szemeszterek kezdetén (max. 6 alkalom),
b) a szintfelmérés eredményének megfelelően a hallgatók, valamint oktatók és dolgozók megfelelő szintű csoportokba sorolása (a hallgatók csak hallgatókkal együtt tanulnak) a szemeszterek kezdetén (max. 6 alkalom);
c) a képzési igényeknek megfelelő, szakmai szókincset is fejlesztő általános angol nyelvi képzési programok összeállítása A1-B2 szintig;
d) kreatívipari sajátosságoknak megfelelő szaknyelvi képzések kidolgozása;
e) a szinteknek megfelelően kidolgozott, szakmai szókincset is fejlesztő, beszéd-fókuszú általános és szaknyelvi képzések lebonyolítása a csoport igényeinek figyelembevételével modern technológiai és audiovizuális eszközök használatával;
e) B2 és C1 szintű általános nemzetközi, valamint szakmai nyelvvizsgára való felkészítés szakképzett, anyanyelvi angol nyelvtanárok bevonásával;
f) a legalább B2-es szintű angol nyelvtudással rendelkező vezető beosztású dolgozók, valamint az angol nyelvű képzések oktatói számára egyéni angol nyelvi coaching biztosítása képzett és tapasztalt szakemberek bevonásával;
g) angol nyelvű prezentációs tréningek megvalósítása angol nyelvtanári végzettséggel rendelkező tanárok bevonásával legalább B2-es szinten lévő hallgatók és dolgozók számára;
h) angol nyelvű tudományos írásmód (Academic writing) képzések kidolgozása, és oktatása megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező oktatók bevonásával legalább B2-es szinten lévő hallgatók és dolgozók számára;
i) a képzések teljes körű adminisztrációja és dokumentációja a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXXVII. törvénynek megfelelően, valamint Ajánlatkérő igényei alapján az egyes szemeszterek végén (amely mindig az adott szemeszterre vonatkozó utolsó teljesítésigazolásban kerül elfogadásra);
j) a szemeszterek végén, a kurzus zárásakor pontos, a belépéskor elvégzett szintfelmérésre reflektáló szintfelmérés, mely alapján Ajánlattevő visszajelzést ad a résztvevőknek egyéni fejlődésükről, valamint Ajánlatkérő részére összefoglalja az egyes kurzusok előrehaladását, az általános szakmai nyelvi fejlődést (max. 6 alkalom);
k) a képzések folyamatos szakmai nyomon követése és értékelése (értékelés az egyes szemeszterek végén) az Ajánlatkérő által kijelölt szakmai vezető részvételével.
Az egyes feladatok tekintetében szemeszterenként eseti megrendeléssel kerül sor a felsorolt feladatok megrendelésére Ajánlatkérő által az egyes szemeszterek kezdetén legkésőbb február 1. és szeptember 1. napjáig. Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő közösen határozzák meg a szemeszterenként ellátandó feladatokat és azok időbeli beosztását az alábbiakkal összhangban:
Az angol nyelv oktatása az egyetemi oktatás két szemeszterében történik, mely az őszi és tavaszi félévben is 14 hét.
A fenti feladatok ellátása a szerződés hatályba lépésétől számítva 40 hónap, de legfeljebb 2026. április 30-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig folyamatosan történik az egyetemi tanév figyelembevételével. Ajánlatkérő 6 db egyetemi szemeszterrel számol, és szemeszterenként 14 db oktatással érintett héttel. Ajánlatkérő elvárja a kreatívipari szaknyelv oktatását a 2023/2024-es tanév szeptemberétől induló összes angol nyelvi kurzuson. Kivételt képez az általános angol nyelvi kurzus és a nyelvvizsga felkészítés. Ajánlatkérő a Csoportos általános angol nyelvoktatás (A1-B2) kurzusok kivételével a többi kurzus szaknyelvi háttéréhez egy olyan adatbázist állít össze, melyben a kreatíviparhoz kapcsolódó szakirodalmak, tanulmányok, honlapok, valamint a MOME kreatív és művészeti kurzusainak tematikái elérhetők. Ezen felül felkészülési időt biztosít, és konzultációs lehetőséget a kreatívipari szakoktatókkal. Helyszínt a Ajánlatkérő biztosítja. A képzéseket a MOME Campuson (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.) kell megtartani, a MOME által biztosított termekben. Amennyiben az Ajánlatkérő egyéb okok miatt online oktatásra tér át, a nyelvórákat is online formában kell megtartani.
Ajánlatkérő úgy számol, hogy a műszaki dokumentációban rögzített tervezett óraszámoknál 15 %-kal több óra megrendelése mellett is dönthet.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szabályozza a "felnőttképzési tevékenység bejelentését, engedélyezését és a felnőttképzők nyilvántartását".
A költségvetési támogatásból megvalósuló képzéseket nyújtó intézményekre szigorúbb szabályok vonatkoznak, tevékenységük engedélyhez kötött, ezért szükséges, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre rendelkezzen az oktatási tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, hogy az költségvetési forrás terhére az Ajánlatkérő el tudja majd számolni.
2013. évi LXXXVII. törvény
"2/A §.(2) Ha a felnőttképző
b) - a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével - részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti."
A felnőttképzési törvény végrehajtási szabályaira a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet vonatkozik.
Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje (személyi állomány tapasztalata) (hónap, Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb érték 36 hónap, minimum 0 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, RRF-2.1.2-21-2022-00021
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam (40 hónap) akként értendő, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépésének napjától számított 40 hónap, de legfeljebb 2026.04.30. napjáig, vagy a keretösszeg kimerüléséig tart, és az időtartam tekintetében ezen feltételt kell figyelembe venni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1)Előzetes igazolás: Kbt. 67. § (1) bek., ill. a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD), alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtás.
2)Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (1) bek., ill. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015 Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az EEKD – 321/2015 Kr. 4-7. §-ának megfelelően kitöltött - formanyomtatványának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok.
3)Ajánlatkérő a 321/2015 Kr. 2.§ (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
4) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a 321/2015 Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező!). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
5) Öntisztázás lehetősége: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
6)A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
7) A Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) EEKD, alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás. 321/2015 Kr. 2. § (5) AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (’α’ azaz ’alfa’ pont elfogadása)
M/1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a 321/2015 Kr. 21.§ (3) a) és (3a) a) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, és a 321/2015 Kr. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerint kiállított referenciaigazolás vagy nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015 Kr. 21. § (3) b) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése a releváns képzettséget, végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatának benyújtása.
Ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozato(ka)t, valamint a szakember(ek) által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzo(ka)t, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.).
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek.-ben foglaltakra.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, egy vagy több szerződés alapján teljesített, összesen legalább 250 fő tekintetében, egyéni és/vagy csoportos formában végzett angol nyelvoktatási tevékenység végzésére vonatkozó referenciával. Az egy vagy több szerződés közül az egyiknek legalább 6 hónapig folyamatosan fennállónak kellett lennie egy szerződést kötő másik féllel.
Ajánlatkérő folyamatosan fennálló szerződésnek azt tekinti, amely az ajánlattevő (vagy a kapacitást nyújtó szervezet/személy) és a szerződést kötő másik fél között legalább 6 hónap időtartamban egybefüggően fennállt.
M/2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai, bölcsészettudományi és/vagy nemzetközi kapcsolatok és/vagy pedagógus szakirányon vagy ezekkel egyenértékű felsőoktatási szakirányon szerzett) végzettségű, és legalább 3 év (36 hónap), angol nyelvoktatási tevékenységre vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi, hibás, teljesítés elmaradására kikötött kötbér:
késedelmi: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követően a késedelemmel érintett hónapra vonatkozó Vállalkozói díj nettó összegének 0,5 %-a/naptári nap, de legfeljebb a késedelemmel érintett hónapra vonatkozó Vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a. A szaknyelvi kurzusok részletes koncepciójának és a részletes kurzustematika átadása tekintetében a késedelmi kötbér mértéke a 2023 tavaszi szemeszterre vonatkozó Eseti megrendelés szerinti teljes Vállalkozói díj nettó összegének 0,5 %-a/naptári nap, de legfeljebb 2023 tavaszi szemeszterre vonatkozó Eseti megrendelés szerinti teljes Vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a. A késedelmi kötbér elszámolására a szaknyelvi kurzusok részletes koncepciójának és a részletes kurzustematika átadása esetén a 2023 tavaszi szemeszter utolsó hónapjára vonatkozó részszámlával kerül sor.
hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett hónapra vonatkozó Vállalkozói díj nettó összegének 0,5 %-a/naptári nap, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett hónapra vonatkozó Vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a. A szaknyelvi kurzusok részletes koncepciójának és a részletes kurzustematika átadása tekintetében a hibás teljesítési kötbér mértéke a 2023 tavaszi szemeszterre vonatkozó Eseti megrendelés szerinti teljes Vállalkozói díj nettó összegének 0,5 %-a/naptári nap, de legfeljebb 2023 tavaszi szemeszterre vonatkozó Eseti megrendelés szerinti teljes Vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér elszámolására a szaknyelvi kurzusok részletes koncepciójának és a részletes kurzustematika átadása esetén a 2023 tavaszi szemeszter utolsó hónapjára vonatkozó részszámlával kerül sor.
teljesítés elmaradására kikötött kötbér: mértéke a Keretösszeg 20 %-ának megfelelő összeg.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 135.§ (1), (5), (6), (11) bek.; Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 6:155.§. Fizetés módja: átutalás. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla AK-höz való beérkezésétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre havonta részszámlázással. Megrendelő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő végszámla kiállítására a Keretösszeg kimerülésével érintett hónap tekintetében, a 40 hónap elteltével vagy 2026. április havi teljesítése tekintetében jogosult (amennyiben 2026. április hónapban nem teljesített, akkor az utolsó teljesítéssel érintett hónap tekintetében).
Részletes információk: közbeszerzési dokumentum, szerződéstervezet.
A Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A támogatás intenzitása: 100 %
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§/424/2017. kr. 15. §: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával az EKR automatikusan végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan (azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek) az AT-k részére elérhetővé teszi (AT-k neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek, fedezet összege).Az ajánlatok felbontásáról és az adatok ismertetéséről az AK jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az EKR-re vonatkozó általános információkat a közbeszerzési dokumentumok (KD) – Útmutató az ajánlattevők részére c. fejezete tartalmazza részletesen.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat és a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a képviseletet igazoló közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt, vagy kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKRr. és Kbt. tartalmazzák.
3) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja, amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, AK ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
4) Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányú ajánlat. (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere: 1. értékelési részszempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. ab) szerinti egyenes arányosítás módszere. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a KD tartalmazza.
5) Jelen felhívásban ajánlatkérő az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: M/1., M/2.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot és nem biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét.
7) Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8)A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentum Útmutató az ajánlattevőknek II. 1. pontja tartalmazza.
9)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) szerinti eredménytelenségi okot.
10) Az ajánlati árat tartalmazó Táblázat csatolandó. Kapcsolódó előírásokat a KD tartalmazza. A Táblázat szakmai ajánlatnak minősül, amennyiben az ajánlat nem tartalmazza, akkor az ajánlat érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
11) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12) FAKSZ: Dr. Varga Katalin, lajstromszám: 00661.
13) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) nyil.)
14) AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
16) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatások egymással összefüggenek és funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz, így a beszerzés részekre bontása egyrészt a közbeszerzési eljárás célját jelentős mértékben hátráltatná, másrészt funkcionálisan sem értelmezhető. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok teljesítésére kifejezetten erre szakosodott gazdasági szereplők képesek, amelyek a feladatokat teljeskörűen el tudják végezni a közbeszerzési eljárás részekre bontása hátráltatná a szolgáltatás teljesítését, amelyeket jellemzően egy ajánlattevő vagy konzorcium tud sikeresen, eredményesen ellátni. A szerződés tárgyát egy ajánlattevő összehangolt szervezéssel, teljesítéssel tudja ellátni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák