Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 0424/2022
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egyéb hitelnyújtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12657331241
Postai cím: Kacsa Utca 15-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Ildikó
Telefon: +36 12249646
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
Fax: +36 12249670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.diakhitel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.diakhitel.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb hitelnyújtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számlavezető rendszer továbbfejlesztés, támogatás
Hivatkozási szám: EKR001025422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján az általa használt BOSS számlavezető rendszereket érintő fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokra igény szerint jogosult, de nem kötelezett a szerződés időtartama alatt. A fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok részletes műszaki tartalmát Ajánlatkérő az üzleti igény felmerülését követően az írásbeli konzultációk során rögzíti . Ajánlattevő a szoftverfejlesztés keretében a BOSS számlavezető szoftveralkalmazások (programok) tervezését, fejlesztését, tesztelését, hibajavítását és oktatását végzi a keretmegállapodásban definiáltak szerint.
Ajánlattevő a tervezés keretében az üzleti igények és műszaki követelmények alapján részletes specifikációt készít, majd annak elfogadását követően a programokban végrehajtja a szükséges fejlesztéseket és elkészíti / aktualizálja a program dokumentációkat. Ajánlattevő az általa elvégzett sikeres fejlesztői teszteket követően a módosított szoftvert átadja Ajánlatkérő számára tesztelésre és a tesztelésben szakértői közreműködést nyújt. A tesztek során feltárt hibákat kijavítja, a szoftvert ezek alapján módosítja és a hibamentesen futó verziót Ajánlatkérő részére átadja. Ajánlatkérői oldali végső sikeres felhasználói tesztet követően a verzió éles üzemű betöltésében szakértői közreműködést biztosít.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12483200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Számlavezető rendszer 1. írásbeli konzultáció
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Moratórium:
A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben kihirdetett fizetési moratórium meghosszabbításra került 2021.10.31-ig, ezt követően, 2021.11.01-től előreláthatólag 2022.06.30-ig pedig egy újabb, de már csak rászorultsági alapon igényelhető fizetési moratórium lép életbe.
A fejlesztés célja a DH1, DH2, DH3, DH4 és DH5 rendszerek módosítása, a moratórium hosszabbítással, valamint az új moratórium bevezetésével kapcsolatban végrehajtandó feladatok miatt
- Moratórium meghosszabbítása,
- Új moratórium bevezetése
- KHR üzenetküldés módosítása
- Tömeges levél küldés funkció a moratórium végét követően
- AVIR adatszolgáltatás bővítése

Képzési hitel módosítása:
- Képzési hitelek – DH4 és DH5 modul fejlesztés a műszaki leírás szerint
Részletesen a műszaki leírásban.
Fejlesztői óraszám:
- Moratórium: 544 óra
- Képzési hitelek módosítása: 208 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 196 - 511539
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Számlavezető rendszer 1. írásbeli konzultáció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11762762241
Postai cím: Vályog Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@online.hu
Telefon: +36 14370700
Internetcím(ek): (URL) www.online.hu
Fax: +36 14370702
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12483200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12483200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve és adószáma: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószáma: 11762762-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Diákhitel Központ Zrt. az integrált informatikai rendszere, a BOSS szoftverrendszer kifejlesztőjét, a szerzői jog
kizárólagos jogosultját, az Online Zrt.-t hívta fel ajánlattételre.
A Kormány még 2000-ben, az 1105/2000. (XII.8.) Korm. határozatában döntött a hallgatói hitelrendszer elveiről
és a bevezetés érdekében elvégzendő feladatokról. Ebben az oktatási miniszter és a pénzügyminiszter
feladataként határozta meg - egyebek mellett - a hallgatói hitelrendszer bevezetésének jogszabályi,
szervezeti, finanszírozási, adminisztratív és technikai részleteinek kidolgozását. Rendelkezett arról, hogy a
Magyarországon kialakítandó hallgatói hitelrendszert az országban egyetlen szervezet a Diákhitel Központ
működteti.
Az Oktatási Minisztérium, illetve a Felsőoktatási Fejlesztési Programok Irodája a Kormány döntésének
végrehajtása körében a hallgatói hitelrendszer egyedi igényeinek megfelelő informatikai rendszer kifejlesztésére
2001 év elején hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított és folytatott le. A
komplex rendszer megvalósítása a hardverelemeken kívül magában foglalta a Diákhitel Központ specifikus
igényeinek megfelelő integrált szoftverprogramrendszer kifejlesztését.
A közbeszerzési eljárás eredményeként az Oktatási Minisztérium 2001. május 25-én kötötte meg az eljárás
nyertes ajánlattevőjével, az Online Üzleti Informatikai Rt.-vel a Fővállalkozó Szerződést, melyet 3. sz. alatti
mellékletként csatolunk. Ezen túlmenően a teljes körűség érdekében 4. sz. és 5. sz. mellékletként csatoljuk
azokat a Vállalkozási Szerződéseket, amelyeket a Fővállalkozási Szerződést követően kötött a Diákhitel
Központ Zrt., Online Üzleti Informatikai Rt.-ből Online Üzleti Informatikai Zrt.-vé alakult gazdasági társasággal.
A Fővállalkozói Szerződésben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései alapján a
Diákhitel Központ Zrt. szerződéses jogelődje, az Oktatási Minisztérium a BOSS rendszer egyedi sajátosságaira
tekintettel az Online Üzleti Informatikai Rt. kizárólagos szerzői jogát elfogadta, meghagyta, az nem került
átruházásra, csak szűkebb körben került felhasználási jog biztosításra. Ajánlatkérő számlavezető rendszere
meglévő funkcióinak módosítása valamint a törvényi megfelelőség és a felmerülő üzleti igények alapján egyéb
új funkciók kialakítása a jelenlegi számlavezető rendszerben célszerű és gazdaságos. A meglevő számlavezető
rendszer helyett új számlavezető rendszer bevezetése ezen kiegészítő funkciók megvalósítása érdekében
gazdaságilag nem racionális és időráfordítása miatt sem jelent valós alternatívát
Az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, tekintettel arra, hogy
nem tekinthető reális alternatív beszerzési igény egy új hallgatói hitelrendszer egyedi igényeinek megfelelő
informatikai rendszer kifejlesztése. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés
tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő.