Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25350/2022
CPV Kód: 79993000-1
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye: HU11; HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Thermo Control FM Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308744241
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Endre Márton
Telefon: +36 309118169
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartás belvárosi és okt. épületek
Hivatkozási szám: EKR000911812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Üzemeltetési-karbantartási-hibajavítási feladatok ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 249599938,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: AJK-SZERB-LAKÁSOK_KIRÁLYI
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, részletesen a további információknál
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés "Üzemeltetési-karbantartási-hibajavítási feladatok ellátása EGYETEM TÉR 1-3. - SZERB UTCA 3. - PAPNÖVELDE UTCA 7. - LEKTORI LAKÁSOK alatt" tárgyában
Mennyiség: összesen nettó 15 588 m2 szintterület üzemeltetése, karbantartása, hibajavítás.
Állam- és Jogtudományi Kar: 13 706 m2 nettó szintterület
Szerb3 Kollégium : 1 447 m2 nettó szintterület
Papnövelde utca: 132 m2 nettó szintterület
Lektori lakás Huszt utca: 40*3 m2 = 120 m2 nettó szintterület
Lektori lakás Hamzsabégi utca: 48 m2 nettó szintterület
Lektori lakás Szerémi sor: 58 m2 nettó szintterület
Lektori lakás Régiposta utca: 77 m2 nettó szintterület
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzéstárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja.
Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. [321/2015. (X. 30) Korm, rendelet 46. § (3)].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 felhívás III.1.3) 1. rész M/2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata egész hónapban megadva (min. 0, max 48 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelő a felhívás II.2.4) pontjában és műszaki leírásban rögzített feladatokon túl további feladatok megrendelésére (továbbiakban: opció), lehívására jogosult a szerződés időtartama alatt: Királyi Pál utca 18. bérlemény - 130 m2 nettó szintterület épület üzemeltetési, karbantartási, hibajavítási feladatai.
Megrendelő köteles a szerződéskötést követő 6 hónapon belül nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, akkor milyen határidővel.
Az opciós mennyiséget is - annak megrendelése esetén - legkésőbb a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési véghatáridőig szükséges teljesíteni.
Az opciós tételek esetében a nyertes ajánlattevő árazott költségvetésének opciós tételében megadott árak irányadók. Az opció igénybevételének részletes ismertetését a Szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítési helyszínek:
o Állam- és Jogtudományi Kar 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
o Szerb3 Kollégium 1056 Budapest, Szerb utca 3.
o Papnövelde utca 7. bérlemény 1053 Budapest, Papnövelde utca 7.
o Lektori lakás Huszt utca 11. I/2. 1147 Budapest, Huszt utca 11. I/2.
o Lektori lakás Huszt utca 11. II/2. 1147 Budapest, Huszt utca 11. II/2.
o Lektori lakás Huszt utca 11. III/2. 1147 Budapest, Huszt utca 11. III/2.
o Lektori lakás Hamzsabégi utca 20. II/3 bérlemény 1117 Budapest, Hamzsabégi utca 20. II/3.
o Lektori lakás Szerémi sor 8. 1/3. bérlemény 1117 Budapest, Szerémi sor 8. 1/3.
o Lektori lakás Régiposta utca 11. IV/11. bérlemény 1052 Budapest, Régiposta utca 11. IV/11.
Ár kritérium (súlyszám: 90):
Havi átalányár (nettó HUF/hó) - súlyszám: 60
Anyagigazgatási díj: (min.1, max 4 %) - súlyszám: 3
Közvetítői díj (min. 1, max 4 %) - súlyszám: 3
Általános rezsióradíj (nettó HUF/óra) - súlyszám: 6
Építész-szakipari rezsióradíj (nettó HUF/óra) - súlyszám: 6
Gépész rezsióradíj (nettó HUF/óra) - súlyszám: 6
Erősáramú villanyszerelő rezsióradíj (nettó HUF/óra) - súlyszám 6

II.2.1)
Elnevezés: IZA-KAZI-ECSERI
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Pedagógiai és Pszichológiai Kar – IZA 1064 Bp, Izabella u. 46.
Pedagógiai és Pszichológiai Kar – KAZI 1075 Bp, Kazinczy u. 23-27.
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – ECSERI 1097 Bp, Ecseri út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés "Üzemeltetési-karbantartási-hibajavítási feladatok ellátása IZABELLA UTCA 46. – KAZINCZY UTCA 23-27. - ECSERI ÚT 3. alatt" tárgyában
Mennyiség: összesen nettó 18.790 m2 szintterület üzemeltetése, karbantartása, hibajavítás.
Pedagógiai és Pszichológiai Kar – IZA: 4.412 m2 nettó szintterület
Pedagógiai és Pszichológiai Kar – KAZI: 7.542 m2 nettó szintterület
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – ECSERI: 6.836 m2 nettó szintterület
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzéstárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja.
Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. [321/2015. (X. 30) Korm, rendelet 46. § (3)].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakember: Az M2.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember szakmai többlet tapasztalata, min. 0 hónap, max. 60 hónap (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár kritérium (súlyszám: 90):
Havi átalányár (nettó HUF/hó) - súlyszám: 60
Anyagigazgatási díj: (min.1, max 4 %) - súlyszám: 3
Közvetítői díj (min. 1, max 4 %) - súlyszám: 3
Általános rezsióradíj (nettó HUF/óra) - súlyszám: 6
Építész-szakipari rezsióradíj (nettó HUF/óra) - súlyszám: 6
Gépész rezsióradíj (nettó HUF/óra) - súlyszám: 6
Erősáramú villanyszerelő rezsióradíj (nettó HUF/óra) - súlyszám 6

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 146 - 418293
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: AJK-SZERB-LAKÁSOK_KIRÁLYI
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thermo Control FM Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14387508213
Postai cím: Puskás Tivadar Út 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.varga@tcfm.hu
Telefon: +36 209287951
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 302243206,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 249599938,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kazán karbantartás, lift karbantartás, biztonságtechnika, hűtési rendszerek karbantartása, szárazépítés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: IZA-KAZI-ECSERI
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 016023 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
2. rész:
Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
2 - IZA-KAZI-ECSERI számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A 2. közbeszerzési részben csak egy érvényes ajánlattevő maradt, a Thermo Control FM Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő, aki egyébként az 1. részben is a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, így a fenti előírás szerint azt a részt nyeri el, amelyik a legmagasabb becsült értékű rész (1. rész.) Erre tekintettel Ajánlatkérőnek érvénytelenné kell nyilvánítania a 2. közbeszerzési részt.
Ajánlattevők adatai:
1.) Ajánlattevő neve: KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1106 Budapest Jászberényi Út 24-36.
Adószám: 10962787242
2.) Ajánlattevő neve: Thermo Control FM Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető
ajánlattevő)
Székhelye: 2040 Budaörs Puskás Tivadar Út 3.
Adószám: 14387508213
3.) Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető
ajánlattevő)
Székhelye: 1047 Budapest Attila Utca 34.
Adószám: 11066901244
1. rész:
1.) Ajánlattevő neve: KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt.
Székhelye: 1106 Budapest Jászberényi Út 24-36.
Adószám: 10962787242
2.) Ajánlattevő neve: Thermo Control FM Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs Puskás Tivadar Út 3.
Adószám: 14387508213 (nyertes ajánlattevő)
3.) Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1047 Budapest Attila Utca 34.
Adószám: 11066901244
4.) P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest, Váci Út 35.
Adószám: 10591345244
5.) UNI-FM Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő Utca 1-12.
Adószám: 25748952243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)