Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 0241/2022
CPV Kód: 71356100-9
Ajánlatkérő: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ukatemi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Túri Renáta
Telefon: +36 203264863
E-mail: turire@paks2.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks2.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Negyedéves ETE irányítástechn. komputerbizt.ell.KM
Hivatkozási szám: EKR001093362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
a. Általános feladatkör
A nyertes Ajánlattevő általános feladata a tervezett két új blokk
• műszaki tervének, az EBJ irányítástechnikai vonatkozású fejezeteinek és az azokhoz kapcsolódó megalapozó dokumentumoknak független komputerbiztonsági szakértői felülvizsgálata, a 118/2011 (VII. 11.), a 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletek, és az OAH által kiadott, hatályos FV-18 útmutató vonatkozó előírásai szerinti megfeleltetés elkészítése,
• a 190/2011 Korm. rendelet 32§ előírása szerint készülő védelmi tervhez adott irányítástechnikai komputerbiztonsági adatszolgáltatás független szakértői felülvizsgálata, a 190/2011 Korm. rendelet 4. mellékletének 3 pontja szerinti tartalom tételes megfeleltetésének elkészítése,
• a 1370/2018 (VIII. 13.) számú, az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről szóló Korm. határozatban leírtak való megfelelés ellenőrzése, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján.
Az EBJ fejezeteinek listája az OAH által kiadott, hatályos N3a.34 (Verzió 1., 2015. október) útmutatóban található. Az általános feladatkör kiterjed minden, az N3a.34 sz. útmutatóban felsorolt „Irányítástechnika“ című fejezetre, különös tekintettel az alábbi EBJ fejezetekre és Műszaki Terv fejezetekre:
• 1.9.1 Villamos és irányítástechnikai sémák
• 3.6.4 Szabályzó rúd hajtás rendszerei
• 3.7 Irányítástechnikai rendszerek, rendszerelemek
• minden a 6. fejezetbe tartozó alfejezet 7. „Irányítástechnika“ című fejezete
• 6.12. Blokkvezénylői tartózkodást biztosító rendszerek (Blokkvezénylő, Tartalékvezénylő, egyebek)
• 7. Mérés- és irányítástechnika
• 9A.9.1 Kommunikációs és hírközlési rendszerek
• 13.2.1.1 Az oktató szimulátor leírása
• 17.3.2.3.3 Az irányítástechnikai műszerek és szoftver verifikálása
• A műszaki terv „Section 5.7.7. NPP control automation“ és
• A műszaki terv „Section 5.5. NPP communication networks“
b. Eseti feladatkör
A nyertes Ajánlattevőnek készen kell állnia és rendelkeznie kell elegendő kapacitással és megfelelő rugalmassággal az általános feladatkör mellett, az alábbi tevékenységek végrehajtására:
• az általános feladatkörrel kapcsolatos konzultációkon, megbeszéléseken és zsűriken való részvétel, amelyet a Megrendelő a tervezett két új blokk Fővállalkozójával, annak alvállalkozóival és/vagy a hatósággal folytat,
• az általános feladatkörrel kapcsolatos eseti feladatok végrehajtása (hatóság által kifogásolt tartalmak és kérdések kezelése, állásfoglalás),
• a létesítési engedély kérelemhez szükséges dokumentumok összeállításában való részvétel,
• az EBJ általános feladatkörön kívül eső fejezeteivel és megalapozó dokumentumaival kapcsolatos értékelési munkájának támogatása komputerbiztonság szempontjából,
• mérnöki konzultációs szolgáltatás biztosítása.
A független szakértői felülvizsgálat módszertani, tartalmi elvárásai:
• független szakértői vélemény az átadott dokumentumokról az alábbi tartalommal
o a tárgyi dokumentum azonosítása (dokumentumazonosító, verziószám stb.),
o észrevételek egyértelmű beazonosíthatósága,
o tulajdonosi követelményeknek való tételes megfeleltetés,
o számítási módszerek megfelelőségének vizsgálata,
o javaslattétel a vélemények kezelésére,
o szakértői jelentések (szükség esetén tanulmány szintű) kidolgozása
A felülvizsgálatnak az adott dokumentum mellékleteire is ki kell terjednie.
A független szakértői felülvizsgálat tartalmi követelményeinek továbbá meg kell felelnie az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI.25.) Korm. rendelet előírásainak.
A Megrendelővel történő kommunikáció nyelve magyar, a független szakértői felülvizsgálat dokumentumait angol nyelven kell elkészíteni.
A Hatósággal folytatott megbeszélések nyelve magyar.
A tervezett két blokk Beszállítójával folytatott megbeszélések valamint az EBJ fejezetek és azok megalapozó dokumentumainak nyelve angol.
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A 2021.4. negyedévben az 5. egyedi vállalkozási szerződés került megkötésre a keretmegállapodásból
történő lehívás (konzultáció) keretében (EKR001366152021). Az egyedi vállalkozási szerződés
részletes ismertetése a feladatspecifikációban található. Az 5. Egyedi Vállalkozási Szerződés szerinti
mennyiség tervezetten:
Tervezett mérnöknapok száma: Irányító mérnök mérnöknapok száma: 22 mérnöknap
Kiemelt mérnök mérnöknapok száma: 20 mérnöknap.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7088000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 5. egyedi vállalkozási szerződés (5. EVSZ)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki tervdokumentáció független szakértői felülvizsgálata komputerbiztonsági szempontból;
• a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendeletben, a 190/2011. (IX.19.) Korm. rendeletben, az OAH FV-18 sz. útmutatóban leírtaknak, a Paks II. Zrt által kidolgozott EPC követelményeinek, a hazai és nemzetközi szabványok követelményeinek (továbbiakban: tulajdonosi követelmények), való megfelelés részletes ellenőrzése (részletes ellenőrzés alatt a fenti követelmények teljesülésének független, tételes ellenőrzését kell érteni).
• a 1370/2018 (VIII. 13.) számú, az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről szóló Korm. határozatban leírtaknak való megfelelés ellenőrzése.
Tervezett mérnöknapok száma:
Irányító mérnök mérnöknapok száma: 22 mérnöknap
Kiemelt mérnök mérnöknapok száma: 20 mérnöknap
A felhívás mellékletét képező feladatspecifikációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  2.1. M.2. szerinti 3 fő szakember többlet speciális gyakorlata (Ipari létesítmények folyamatir. rendsz. kiberbiztonsága, Energetikai folyamatir. és hozzájuk kapcsolódó vállalatir. rendsz. célzott tám 0,2
2 2.2. Publikációk száma 0,2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 0,6
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5.) pontban megadott ár szempont alszempontjai:
1.1Irányító mérnök napidíja: súlyszám: 0,3
1.2Kiemelt mérnök napidíja: súlyszám: 0,3

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05535 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500003227 Rész száma: Elnevezés: 5. egyedi vállalkozási szerződés (5. EVSZ)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ukatemi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35625142
Postai cím: Márton Utca 19. 3/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24197308243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7088000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7088000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ukatemi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 35625142
Postai cím: Márton Utca 19. 3/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24197308243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/10/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges