Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25648/2022
CPV Kód: 79823000-9
Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: Szeged közigazgatási területén belül található háztartásokhoz tartozó lakossági postaládák és a vállalkozási szerződés mellékletét képező közösségi pontok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15484000206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forró Tamás
Telefon: +36 62564021
E-mail: hivatalkozb@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szegedvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001833702022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001833702022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Közszolgálati lap terjesztése 2023
Hivatkozási szám: EKR001833702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79823000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Közszolgálati lap terjesztése” vállalkozási szerződés keretében.
A terjesztésre kerülő kiadvány jellemzői:
• Elnevezés: Szegedi Tükör
• A lap példányszáma megjelenésenként: 75.500 db
• Terjedelem: 12 oldal
• Méret: 315*450 mm
A szerződés hatálya: 2023. február 06-tól számított 13 hónap.
A megjelenés gyakorisága: Ajánlatkérő egyedi megrendelése alapján, alapvetően heti gyakorisággal.
A szerződés hatálya alatt Ajánlatkérő minimum 40 alkalommal köteles, ezen felül további 11 alkalommal jogosult a terjesztési szolgáltatás megrendelésére a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen 6 alkalommal jogosult a megadott 12 oldalas terjedelemtől eltérni, így minimum 8, maximum 16 oldalas példányok terjesztését megrendelni.
Nyertes Ajánlattevőnek a közszolgálati lap nyomtatását és terjesztésre történő átadását követő hét szerda 24:00 óráig kell az adott lapszám meghatározott példányszámban történő terjesztését elvégeznie Szeged közigazgatási területén belül található háztartásokhoz tartozó lakossági postaládákba és a vállalkozási szerződés mellékletét képező közösségi pontokra.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő álláspontja, hogy jelen esetben a részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel. A teljesítési helyek nagy számára tekintettel célszerűbb egy gazdasági szereplővel szerződést kötni a házhozszállítások gazdaságosságának biztosítása érdekében. Az organizációs, szállítási és humánerőforrás költségek indokolatlan növekedését eredményezné a részajánlattétel lehetőségének biztosítása, mellyel a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elve is sérülne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közszolgálati lap terjesztése 2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79823000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged közigazgatási területén belül található háztartásokhoz tartozó lakossági postaládák és a vállalkozási szerződés mellékletét képező közösségi pontok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Közszolgálati lap terjesztése” vállalkozási szerződés keretében.
A terjesztésre kerülő kiadvány jellemzői:
• Elnevezés: Szegedi Tükör
• A lap példányszáma megjelenésenként: 75.500 db
• Terjedelem: 12 oldal
• Méret: 315*450 mm
A szerződés hatálya: 2023. február 06-től számított 13 hónap.
A megjelenés gyakorisága: Ajánlatkérő egyedi megrendelése alapján, alapvetően heti gyakorisággal.
A szerződés hatálya alatt Ajánlatkérő minimum 40 alkalommal köteles, ezen felül további 11 alkalommal jogosult a terjesztési szolgáltatás megrendelésére a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen 6 alkalommal jogosult a megadott 12 oldalas terjedelemtől eltérni, így minimum 8, maximum 16 oldalas példányok terjesztését megrendelni.
Nyertes Ajánlattevőnek a közszolgálati lap nyomtatását és terjesztésre történő átadását követő hét szerda 24:00 óráig kell az adott lapszám meghatározott példányszámban történő terjesztését elvégeznie Szeged közigazgatási területén belül található háztartásokhoz tartozó lakossági postaládákba és a vállalkozási szerződés mellékletét képező közösségi pontokra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér napi mértéke (minimum 0,25 %/nap – maximum 1 %/nap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egy terjesztési alkalomra eső nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A szerződés hatálya alatt Ajánlatkérő minimum 40 alkalommal köteles, ezen felül további 11 alkalommal jogosult a terjesztési szolgáltatás megrendelésére a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bek. alapján és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlatkérő döntése értelmében nem kívánja alkalmazni a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezést. Amennyiben a gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja szerinti helyzet fennáll, ajánlatkérő a gazdasági szereplőt az eljárásból kizárja.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az Ajánlattevőnek – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek nem állnak az eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt.
A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.
Az EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat közös Ajánlattevők, valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére figyelemmel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő nem ír elő műszaki és szakmai alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő műszaki és szakmai alkalmassági követelményeket.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő köteles késedelmi kötbér megfizetésére, amely a 40 teljesítési alkalomra eső nettó vállalkozói díj min. 0,25%-a/nap (a kötbér mértéke értékelési szempont). A késedelmi kötbér maximuma a 40 teljesítési alkalomra eső nettó vállalkozói díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: az adott lapszám meghatározott példányszámban történő terjesztésére a teljesítési határidő (vonatkozó hét szerda 24:00 órát) hetének pénteki napján 24:00 óráig sem kerül sor, úgy ajánlattevőt meghiúsulási kötbér terheli, amelynek mértéke az adott lapszámra eső nettó vállalkozói díj 20%-a.
A szerződés egészének meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a 40 teljesítési alkalomra eső nettó vállalkozói díj 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A munka elszámolása terjesztési alkalmanként, a teljesítést követően, egyösszegű (átalány) áron történik.
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók, továbbá irányadó a Kbt. 135. § (6) bekezdése is. A kifizetés a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Rendelkezés a közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy vonatkozásában: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes Ajánlattevőnek a közszolgálati lap nyomtatását és terjesztésre történő átadását követő hét szerda 24:00 óráig kell az adott lapszám meghatározott példányszámban történő terjesztését elvégeznie Szeged közigazgatási területén belül található háztartásokhoz tartozó lakossági postaládákba és a vállalkozási szerződés mellékletét képező közösségi pontokra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A felhívás VI.3.9) pontjában és a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot tárgyi eljárásban nem alkalmazza.
2. Ajánlatkérő térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre a https://ekr.gov.hu címen. Részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire,szerződés megkötésére és teljesítésére,kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4. Ajánlathoz csatolandó az Ajánlattevő(k) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
5. Folyamatban lévő változásbej-i elj.esetén nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján,s folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,s érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.
6. Ajánlatot EKR-en keresztül kell benyújtani.
7. Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást kell csatolni.
8. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.
9. Ajánlat elkészítése során,amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a Kbt. 41/B § (2) bek. előírásai szerint.
10. Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt.66.§ (6)). Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
11. Értékelési módszer:
1. értékelési szempont (Egy terjesztési alkalomra eső nettó ajánlati ár): Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján az alábbi képlet szerint:
P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. értékelési szempont (Késedelmi kötbér napi mértéke): Ajánlatkérő a 0,25%-ot meghaladó napi késedelmi kötbér mértékét értékeli, max. 1%-ig. A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat (azaz a 0,25%-os ajánlat) az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójában szereplő alábbi képlet szerint:
P= (Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
12. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
13. Az ajánlat részeként csatolandó az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozat.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésben rögzített rendelkezés alapján nem köteles alkalmassági követelményt előírni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges