Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 3438/2023
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Magyarország_1013_Budapest_Krisztina_körút_55.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29306934241
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dalnoki Gábor
Telefon: +36 302217200
E-mail: gabor.dalnoki@mnb-edulab.hu
Fax: +36 14282600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mnb-edulab.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000281542023/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000281542023/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Marketing és kommunikációs szolgáltatások (2)
Hivatkozási szám: EKR000281542023
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex kommunikációs feladatok – reklám, PR és marketing szolgáltatás, médiatervezés és vásár-lás, produkciós szolgáltatás és kreatív anyagok gyártása - elvégzése a MNB-EduLab Kft. számára. A Megrendelő 3 kiemelt projektjével kapcsolódóan – Pénzmúzeum, beconomist, MONO – kíván kommu-nikációs feladatokat elvégeztetni. A részletes meghatározást az ajánlati felhívás II. 2. 4) pontja tartalmazza.
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Marketing és kommunikációs szolgáltatások (2)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak: 79341000-6
79416000-3
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_1013_Budapest_Krisztina_körút_55.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex kommunikációs feladatok – reklám, PR és marketing szolgáltatás, médiatervezés és vásár-lás, produkciós szolgáltatás és kreatív anyagok gyártása - elvégzése a MNB-EduLab Kft. számára. A Megrendelő 3 kiemelt projektjével kapcsolódóan – Pénzmúzeum, beconomist, MONO – kíván kommunikációs feladatokat elvégeztetni magyar és angol nyelven.
A nyertes Ajánlattevő feladatai:
• Stratégiai tervezés és tanácsadás (átfogó kommunikációs stratégia, médiastratégia készítése)
• Integrált reklámügynökségi, szövegírási és grafikai tervezési feladatok ellátása
• Online hirdetéskezelés és SEO audit és menedzsment
• PR-ügynökségi és influencer marketing feladatok ellátása
• Hírlevélmenedzsment
• Social media management
• Médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása
• Online videók, animációk, reklámok készítése (koncepciók fejlesztése és kivitelezése); a minimum 1 perc hosszúságú reklámfilmekből tervezett darabszám: 20.
• Integrált kampány teljeskörű, kreatív és média feladatainak ellátása
• Médiakampányok teljesítése
• META és GOOGLE platformok használatához kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Általános elvárások:
• A beszerzésben kiírt feladatok szakcégtől várható gondossággal történő ellátása.
• A kapcsolattartás módja: nyertes Ajánlattevő munkanapokon 8-20 óra között e-mailben és telefonon, személyesen pedig 24 órán belül, telefonon egyeztetett időpontban elérhető.
• A Megrendelőként szerződő fél egyedi megrendelését a nyertes Ajánlattevő köteles 1 munkanapon belül visszaigazolni.
• Folyamatos együttműködés Megrendelővel és Megrendelő által kijelölt, a megvalósításba bevont kollegával, megbízottal, alvállalkozóval.
• Együttműködés az Megrendelő által kötelezően használt számlázási, teljesítésigazolási folyamatokban.
• Kampányindítások előtt írásos jóváhagyás bekérése Megrendelőtől.
• A projekt kommunikációs kampányaival összefüggésben végzett teljesítés(ek) esetén anyagleadás a Megrendelő részére vagy adott esetben a megvalósításban részt vevő valamennyi, a Megrendelő által kijelölt harmadik fél felé).
• A felhasználásra leadott kreatív anyag, szöveges tartalom stb. esetlegesen szükséges korrekciójának menedzselése közreműködőkkel (adott tartalom előállítója, médium vagy reklámcsatorna és Megrendelő).
• A futó kampányokról heti státuszriport készítése írásban, e-mailen a feladatok tételes el-végzéséről, aktuális állásáról, a kampányok végén pedig post-buy riport készítése és át-adása, vagy igény esetén személyes prezentálása a Megrendelő felé, Megrendelő székhelyén;
• Egységes teljesítés igazolás készítése a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott űrlap szerint.
• A számla elválaszthatatlan részét képező teljesítést igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, támpéldányok, post-buy riportok stb.) begyűjtése médiumoktól, összegzése és átadása Megrendelő részére.
Tervezett munkaóra mennyiség a 18 hónapra: 14.025 óra összesen.
A rendelkezésre álló keretösszeg (általános forgalmi adó nélkül számítva): 702.000.000,- Ft. Ezen összeg erejéig képes legfeljebb az Ajánlatkérő kötelezettséget vállalni, valamint e megjelölt keretösszeg legalább 70%-ának megfelelő összeg lehívására vállal kötelezettséget.
Online médiavásárlás várható költési értéke 200 millió forint, mely magában foglalja a META és /vagy Google és/vagy Tik-Tok platformokon történő költéseket. Integrált kampány teljeskörű kreatív és média feladatainak ellátása várhatóan 290 millió forint értékben. Várhatóan 20 darab, minimum 1 perc hosszúságú reklámfilmek készítése (koncepció fejlesztés és kivitelezés).
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1  Integrált kommunikációs kampánykoncepció  75
2 Televíziós hirdetési felület / Sales house - kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz (100%) képest (%-ban) - Atmedia 3
3 Nemzetközi online hirdetési felületek - a kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz (100%) képest (%-ban) 21
4 Online hirdetési felületek / saleshouse-ok - a kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz (100%) képest (%-ban) 27
5 Egyéb kedvezmények nem említett/előre nem ismert média felületen megvalósuló kereskedelmi kampányok esetén - a kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz (100%) képest (%-ban) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 112
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján kerül megindításra.
2. A közbeszerzési eljárás eredményeként megbízási keretszerződés kerül megkötésre.
3. A II. 2. 5) pontban meghatározott értékelésre vonatkozó további részletezést (alszempontokat) az ajánlati felhívás VI. 3) pontja tartalmazza.
4. Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartam a következőképpen értelmezendő: a hónapok számában megadott időtartam irányadó vagy – ha e megadott időponthoz képest előbb bekövetkezik – a keretösszeg kimerülése. (A keretösszeg kimerülése is megszünteti a szerződést.)
5. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződés hatálya alatt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljes körű, általános felelősségbiztosítással rendelkezzen, amely legalább évi 60 millió forint, és káreseményenként legalább 30 millió forint összeghatárig fedezetet biztosít (a szerződés megkötésének feltétele a felelősségbiztosítás fennállásának igazolása).
6. Az ellenszolgáltatást nettó módon (általános forgalmi adó nélkül számítva) kell megajánlani.
7. Az értékelési szempontok részletezése és a súlyszámok:
Az "Ár" értékelési részszempont részletezése:
- Stratégiai tervezés:
Ügyfél interjú, a vízió és a célok részletes megismerése, Ft/óra, súlyszám: 1
Piackutatás és versenytárs elemzés, Ft/óra, súlyszám: 1
Marketing mix meghatározás, Ft/óra, súlyszám: 1
Marketing perszónák és hozzájuk tartozó üzenetek kialakítása, Ft/óra, súlyszám: 1
Éves-havi-heti content kalendár kialakítása minden social media felületet illetően, Ft/óra, súlyszám: 1
PPC stratégia (Google, FB, Instagram, Spotify,TikTok - célcsoportok, fő USP-k, minta hirdetések), Ft/óra, súlyszám: 1
Videós stratégia és koncepcióalkotás, Ft/óra, súlyszám: 1
Tartalomstratégia (social media aktivitásokhoz kapcsolódó mikro-kampányok, blogposzt címek, exklúzív tartalmi javaslatok, kulcsszó javaslatok), Ft/óra, súlyszám: 1
Email stratégia (EDM), Ft/óra, súlyszám: 1
Kampány tervezés (timeline + büdzsé), Ft/óra, súlyszám: 1
- Grafikai és szövegírási feladat:
Csatorna specifikusan a hirdetések előkészítése, mutációja a kapott anyagok alapján, Ft/óra, súlyszám: 1
Videóbannerek készítése, Ft/óra, súlyszám: 1
Rich media hirdetések készítése, Ft/óra, súlyszám: 1
Interaktív hirdetések készítése, Ft/óra, súlyszám: 1
Az eredmények elemzése és visszacsatolás a kreatív gyártásba, Ft/óra, súlyszám: 1
Szövegírási feladatok ellátása, Ft/óra, súlyszám: 1
Általános grafikai feladatok / tevékenység ellátása, Ft/óra, súlyszám: 1
UX / UI grafikai munkák, Ft/óra, súlyszám: 1
Offline kreatívok grafikai előkészítése, Ft/óra, súlyszám: 1
PR szövegek írása ( kb. 1200 szó), Ft/óra, súlyszám: 1
Sajtóközlemények írása ( kb. 1200 szó), Ft/óra, súlyszám: 1
- PR és influenszer-menedzsment:
PR cikkek elhelyezése releváns felületeken, árajánlatok kérése, kapcsalattartás (A PR cikkek szövegét és a hozzá tartozó kreatívokat az MNB-EduLab Kft. biztosítja), Ft/óra, súlyszám: 1
Influencerek kiválasztása (Insta / TikTok / Youtube) + kapcsolattartás, tartalmak egyeztetése, menedzsment, Ft/óra, súlyszám: 1
- Közösségi médiamenedzsment:
Social media felületekre való tartalom feltöltése és ütemezése, Ft/óra, súlyszám: 1
Social media felületek moderálása, kommentek megválaszolása, törlése és hide-olása, nem odaillő kommentek kitiltása Ft/óra, súlyszám: 1
Szakmai jellegű kérdések továbbítása a megrendelő irányába, Ft/óra, súlyszám: 1
- SEO tevékenység:
Ügyfél által írt blog cikkek, PR cikek és egyéb írásos tartalmak felülvizsgálata, Ft/óra, súlyszám: 1
A honlap technikai, tartalmi auditja, módosítási javaslatok küldése, Ft/óra, súlyszám: 1
Kulcsszókutatás, kulcsszóvizsgálat, Ft/óra, súlyszám: 1
Konkurencia-kulcsszókutatás, kulcsszóvizsgálat, honlapok elemzése, Ft/óra, súlyszám: 1
Google Ads kampányokhoz insightok adása (pl search-höz kulcsszavak), Ft/óra, súlyszám: 1
Év közbeni többszöri felülvizsgálat, kulcsszavak ellenőrzése, Ft/óra, súlyszám: 1
További ár alszempontok a VI.3) pontban
A kedvezményre vonatkozó részszempontok részletezése (alszempontok):
- Nemzetközi online hirdetési felületek - kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz képest (%-ban) - a kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz (100%) képest (%-ban)
Youtube (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Display (Google) (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Meta (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Tik-Tok (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Spotify (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
LinkedIn (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Search (Google) (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
- Online hirdetési felületek / saleshouse-ok - kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz képest (%-ban) - a kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz (100%) képest (%-ban):
Medaiworks (Salesworks) (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Atmedia (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Indamedia (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Lunchbox (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Central Mediacsoport (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Marquard media (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Ads interactive (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Admax (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Adaptive media (%-ban meghatározva), súlyszám: 3
Az "Egyéb kedvezmények nem említett/előre nem ismert média felületen megvalósuló kereskedelmi kampányok esetén - a kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz (100%) képest (%-ban)" értékelési részszempont teljes tartalma: "Egyéb kedvezmények kereskedelmi kampányok esetén - a kedvezmény mértéke a mindenkori listaárhoz (100%) képest (%-ban meghatározva) (a nem említett vagy az előre nem ismert média felületre vonatkozó, bármilyen típusú megjelenés esetén adott, ügynökségi kedvezmény kereskedelmi kampányok esetén)"
[Folytatás a VI.3) 17. pontban, valamint a VI.4.3) pontban].

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki, illetőleg amely a Kbt. 62. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolásaként egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) csatolandó az ajánlatban a Kbt. 67. §-ában, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. §-ában, a 4. § (1) bekezdésében, a 6. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá - adott esetben - a 3. §-ában, a 4. § (3) bekezdésében, illetve a 15. §-ában foglaltaknak megfelelően. 2. A Kbt. 69. §-a szerinti felhívás alapján kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében pedig a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint. Adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a is. 3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Nyilatkozat csatolandó az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás vagy nincs (nemleges nyilatkozat is csatolandó). 4. Az öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-ában meghatározottak szerint lehetőség van a gazdasági szereplő vonatkozásában fennálló meghatározott kizáró okok tekintetében az öntisztázásra. 5. Adott esetben alkalmazható a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is. 6. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ában foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: alkalmatlan a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]. Az alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9) bekezdéseiben meghatározottak szerint lehetőség van együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő támaszkodásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés]. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az előírt igazolás(oka)t az ajánlat részeként nem szükséges benyújtani, elegendő az(oka)t a Kbt. 69. §-a szerint tett ajánlatkérői felhívás alapján benyújtani a megjelölt határidőn belül kivéve, ha ingyenes elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek [Kbt. 69. § (11) bekezdés]. Az alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 67. §-a szerint kell az EEKD benyújtásával nyilatkozni oly módon, hogy az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását az Ajánlatkérő), illetőleg alkalmazható adott esetben a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nyilatkozat nyújtandó be – a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint, illetőleg adott esetben Kbt. 69. § (5)-(7) bekezdése szerint – az alábbiakról az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak): a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételéről. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont].
* * *
Az előírt igazolás(oka)t az ajánlat részeként nem szükséges benyújtani, elegendő az(oka)t a Kbt. 69. §-a szerint tett ajánlatkérői felhívás alapján benyújtani a megjelölt határidőn belül kivéve, ha ingyenes elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek [Kbt. 69. § (11) bekezdés]. Az alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 67. §-a szerint kell az EEKD benyújtásával nyilatkozni oly módon, hogy az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását az Ajánlatkérő), illetőleg alkalmazható adott esetben a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen (azaz a három év árbevételét összeadva) legalább általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) 491.400.000,- HUF teljes árbevétellel.
* * *
Az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9) bekezdéseiben meghatározottak szerint lehetőség van együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő támaszkodásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Benyújtandó - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint, illetőleg adott esetben Kbt. 69. § (5)-(7) bekezdése szerint - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett – ugyanakkor legfeljebb 6 éven belül megkezdett – legjelentősebb szolgáltatás(ok) ismertetése. [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, 21. § (3a) bekezdés a) pont].
Igazolási mód: az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni az előírt követelménynek való megfelelést [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint]. Az igazolásban meg kell adni legalább a következőket (a releváns elemeket olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen):
- a szerződést kötő másik fél nevét és címét;
- a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét;
- az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított összegét (kivéve azon referencia-követelmény esetében, amelynél az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás értékét nem vizsgálja);
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontot év/hónap/nap részletességgel kell megadni);
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Külön ismertető táblázat csatolása nem szükséges, elegendő az igazolási mód körében előírt dokumentum(ok) csatolása [a gazdasági szereplő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tekintendő igazolásnak].
A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés].
M/2. Benyújtandó - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint, illetőleg adott esetben Kbt. 69. § (5)-(7) bekezdése szerint - azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]. Az ismertetés (nyilatkozat) magában foglalja, hogy az adott szakember majd milyen jogviszony keretében kerül bevonásra a teljesítésbe, továbbá azt, hogy a felhívásban megjelölt mely pozícióra jelölik. Igazolási mód valamennyi szakembernél:
- a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyből megállapítható legalább a szakmai gyakorlat időtartama [a korábbi, valamint az ajánlattétel időpontja szerinti munkáltatók/megbízók/megrendelők feltüntetésével; az Ajánlatkérő nem kéri a pontos kezdési és befejezési időpontok megadását az egyes technológiákhoz (rendszerekhez) kapcsolódóan, kizárólag az összesített időtartamot (a hónapok számát) és azokat a munkáltatókat/megbízókat/megrendelőket) kéri megnevezni a szakmai önéletrajzban, amelyeknél a tapasztalatot a szakember szerezte (e körben nem kell az időtartamokat elkülönítetten megadni];
- rendelkezésre állási nyilatkozat a szakember részéről, amelyben kijelenti, hogy a szerződés teljesítésében közre fog működni;
- képzettséget, végzettséget igazoló okiratok.
* * *

Az előírt igazolás(oka)t az ajánlat részeként nem szükséges benyújtani, elegendő az(oka)t a Kbt. 69. §-a szerint tett ajánlatkérői felhívás alapján benyújtani a megjelölt határidőn belül kivéve, ha ingyenes elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek [Kbt. 69. § (11) bekezdés]. Az alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 67. §-a szerint kell az EEKD benyújtásával nyilatkozni oly módon, hogy az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását az Ajánlatkérő), illetőleg alkalmazható adott esetben a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összesen legalább 1 (egy) db, legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan teljesített szerződéssel (referenciával), amely megfelel a következő követelmény(ek)nek (magában foglalja legalább a következőket):
1. legalább általános forgalmi adó nélkül számított 150 millió forint értékben integrált kampány teljeskörű, kreatív és média feladatainak ellátása;
2. legalább általános forgalmi adó nélkül számított 100 millió forint értékben online médiavásárlás META és/vagy Google és/vagy Tik-Tok platformokon
3. legalább 6 darab, minimum 45 sec. hosszúságú reklámfilm(ek) koncepciójának fejlesztése és kivitelezése.
Az ajánlatkérő elfogadja azt is, ha ezen alkalmassági követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §]. A fenti 1. referencia követelményt legfeljebb egy szerződéssel lehet teljesíteni. A fenti 2. referenciakövetelményt legfeljebb 2 szerződéssel lehet teljesíteni. A fenti 3. refenciakövetelményt több szerződéssel is lehet teljesíteni.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a teljesítéshez szükséges szakemberrel (szakemberekkel): M/2.1. Legalább 1 fő felsőfokú kommunikáció és/vagy PR és/vagy marketing szakirányú végzettséggel (képzettséggel) rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az alábbi szakmai tapasztalattal:
- legalább 36 hónap időtartamú pénzügyi és/vagy edukációs kampány(ok)on szerzett kreatívigazgatói tapasztalat;
- legalább 1 darab, social media creatorral történt együttműködést menedzselő projektmenedzseri / szakemberi szakmai tapasztalat;
- legalább 36 hónap időtartamú, Facebook és Instagram social csatornák menedzsmenjét végző social media szakmai tapasztalat;
- legalább 24 hónap időtartamú PPC menedzseri, magyar és angol nyelvű kampány(ok)on szerzett szakmai tapasztalat [nem feltétel a két nyelv ugyanazon kampány(ok)ban történő használata];
- legalább 24 hónap időtartamú senior SEO szakértői, magyar és angol nyelvű kampány(ok)on szerzett szakmai tapasztalat [nem feltétel a két nyelv ugyanazon kampány(ok)ban történő használata];
Az Ajánlatkérő legalább 1 fő rendelkezésre állását írja elő, de több szakemberrel is teljesíthetők az előírt követelmények; valamennyi megnevezett követelmény vonatkozásában legalább 1 főnek rendelkeznie kell az előírt szakmai tapasztalattal, átfedés is lehetséges. Nem kell egy szakembernek sem az összes követelmény tekintetében szakmai tapasztalattal rendelkeznie, együttesen (összességében) kell az előírt követelménynek megfelelniük a szakembereknek (az ajánlattevő dönti el, hogy hány szakemberrel teljesíti ezt a követelményt, de legalább 1 fő rendelkezésre állását igazolnia kell).
M/2.2. - egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező produkciós szakember, aki legalább 36 hónapos produkciós szakmai tapasztalattal rendelkezik.
* * *
Az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9) bekezdéseiben meghatározottak szerint lehetőség van együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő támaszkodásra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek kerülnek előírásra azzal, hogy a részletes feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza:
‒ jótállás;
‒ késedelmi kötbér (alapja: az eseti megrendelés teljes nettó értéke, mértéke: a kötbéralap 2%-a / naptári nap);
- hibás teljesítési kötbér (alapja: az Eseti Megrendelés nettó értékének ellenértéke. Mértéke napi 2 %, de legfeljebb az Eseti megrendelés teljes nettó ellenértékének 20 %-a.
‒ meghiúsulási kötbér (alapja és mértéke a szerződés szerint differenciálva).
2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg igénylésének lehetősége nem biztosított. Részszámlázás lehetősége biztosított [szerződéstervezet szerint, Kbt. 135. § (5) bek.]. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. alapján történik utófinanszírozással. Fizetési határidő: 30 nap. Az ellenszolgáltatás kifizetése HUF-ban történik. További rendelkezések: Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése; Ptk. 6:155. §-a, Kbt. 27/A. §-a.
3. Jogszabályok:
‒ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (röviden: Kbt.);
‒ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (röviden: Ptk.);
‒ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (röviden: Szjt.).
4. Szakemberek
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének napjától a szerződés teljesítése során folyamatosan rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:
felsőfokú kommunikáció és/vagy PR és/vagy marketing szakirányú végzettséggel (képzettséggel) rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az alábbi szakmai tapasztalattal:
- legalább 1 darab, influencerrel való együttműködést menedzselő social media szakmai tapasztalat;
- legalább 36 hónap időtartamú, integrált kampányokon végzett senior designer szakmai tapasztalat;
- legalább 36 hónap időtartamú, integrált kampányokon végzett senior szövegírói szakmai tapasztalat;
A fent felsorolt előírásoknak megfelelő szakember(ek) és az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés keretében bemutatott szakember(ek) között átfedés lehetséges. A szerződéskötésre bemutatandó szakemberek vonatkozásában az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában írtakat megfelelően alkalmazni kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) végzi el.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján, továbbá az Evhr. 15. § (1) bekezdése alapján – tekintettel az Evhr. 11. § (9) bekezdés utolsó mondatára – az EKR végzi el az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paksi Gábor (lajstromszám: 00062).
2. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben különösen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (röviden: Kbt.), valamint a felhatalmazása (198. §) alapján kiadott jogszabályok, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (röviden: Evhr.) előírásai az irányadóak.
3. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III. 1. 1); III. 1. 2); III. 1. 3).
4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolása nem szükséges.
5. Az ajánlatok al-/részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa részszempontonként 0-10 pont [azzal, hogy a legjobb tartalmi elem(ek) értéke 10 pont.] Az(ok) a módszer(ek), amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: e módszerek a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szóló útmutatójának 1. számú melléklete (a továbbiakban: Melléklet) szerint az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (a részleteket – a képleteket – a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák):
– az ár körében előírt alszempontok (Ft-ban kifejezhető értékek) esetében a Melléklet A/1/a/aa) pontjában meghatározott fordított arányosítás módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő;
– az Integrált kommunikációs kampánykoncepció részszempont körében a Melléklet A/2. pontjában meghatározott sorbarendezés, és a sorbarendezés alapján kiosztott pontszámok tekintetében a Melléklet A/1/a/ab) pontjában meghatározott egyenes arányosítás módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő;
– a kedvezményekre (a %-ban kifejezhető értékekre) vonatkozó részszempontok/alszempontok körében a Melléklet A/1/a/ab) pontjában meghatározott egyenes arányosítás módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő.
6. Az ajánlatkérő (AK) helyszíni bejárást (konzultációt) nem szervez.
7. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
8. A közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján került megindításra (azaz nem feltételes közbeszerzés).
9. Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-ben nyújtható be (ekr.gov.hu), figyelemmel az Evhr. 11. § (9) bek.-ben foglaltakra.
10. A részajánlattétel kizárásának indoka: Sem a beszerzés tárgyának jellege sem a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt. AK nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget a beszerzés tárgyának jellege miatt, mivel valamennyi jelen eljárás tárgyát képező feladat egy egységes kommunikációs stratégia kidolgozásához kapcsolódik, így elengedhetetlen az azonos gondolkodásmód és megközelítés, az egységes szemlélet. További körülményként indokolja a részajánlattétel kizárását, hogy a több különböző céggel való együttműködés nagyobb erőforrásokat igényelne AK-től és költségesebbé tenné a szerződés teljesítését, valamint nem tenné lehetővé a kampányok közötti erőforrások megosztását, azok rugalmas kezelését.
11. AK ajánlati biztosítékot ír elő 5.000.000,- Ft értékben, a Kbt. 54. § (2) bek. szerint bocsátható rendelkezésre. Befizetés helye és a számlaszám: CIB Bank Zrt., 10701324-72683426-51100005. Részletek a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
12. A nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozásnak lehetőségét AK kizárja.
13. A további részletes leírásokat (követelményeket) az EKR-ben rendelkezésre bocsátott felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (ekr.gov.hu; azonosító: EKR000281542023).
14. Az ajánlattevőnek az ajánlatában (a benyújtáskor) nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom [321/2015. (X. 30. Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés]. Ebben a körben az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Miniszterelnökség vonatkozó közleményére (https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552, 2022. május 6.) is.
15. IV. 2. 6) ponthoz:1 hónap alatt 30 nap értendő.
16. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás eredménytelensége körében.
17. Az "ÁR" értékelési részszempont részletezése:
- Online hirdetéskezelés:
Hirdetési fiókok létrehozása (FB-Insta, Google, Tiktok), Ft/óra, súlyszám: 1
Konverziókövetés és remarketing követés beállítása, Ft/óra, súlyszám: 1
Kulcsszókutatás (SEO szakemberrel együtt), Ft/óra, súlyszám: 1
Search kampány beállítása és rendszeres felülvizsgálata, Ft/óra, súlyszám: 1
Fb-Insta, Tiktok targeting mix összeállítása és kampányok setupja, Ft/óra, súlyszám: 1
Új kampányok, hirdetések létrehozása, menedzselése, kampányok eredményeinek ellenőrzése és riportok készítése, Ft/óra, súlyszám: 1
Folyamatos optimalizáció, budget reallokációk az eredmények alapján, fiókegyenleg követése, Ft/óra, súlyszám: 1
Ad-hoc kiegészítő kampányok indítása, kezelése, Ft/óra, súlyszám: 1
Közös, egységes mérés kialakítása a többi csatornával, Ft/óra, súlyszám: 1
Programmatic targeting mix kidolgozása, kampány setupja, Ft/óra, súlyszám: 1
Releváns oldalakkal private dealek létrehozása, Ft/óra, súlyszám: 1
Direkt vásárlásokhoz terv készítés és a vásárlások lebonyolítása, Ft/óra, súlyszám: 1
Kiadókkal kapcsolattartás, Ft/óra, súlyszám: 1
Dinamikus hirdetésekhez a teljes vásárlói útvonal kielemzése, Ft/óra, súlyszám: 1
Product feed javaslat összeállítása, és példa hirdetések elkészítése, Ft/óra, súlyszám: 1
Dinamikus hirdetések elkészítése, véglegesítése, Ft/óra, súlyszám: 1
Folyamatos optimalizáció, finomhangolás, esetlegesen budget reallokációk, Ft/óra, súlyszám: 1
Kampányok redményeinek átfogó, folyamatos kiértékelése, ügyfél felé való kapcsolattartás, 2 heti elemzések, riportok készítése, Ft/óra, súlyszám: 1
- Hírlevél-menedzsment:
Mailchimp program beállítása és a feliratkozók kezelése, Ft/óra, súlyszám: 1
Hírlevél kampány struktúra kialakítása, Ft/óra, súlyszám: 1
Hírlevelek megírása és összeállítása a megrendelő részletes brief alapján, Ft/óra, súlyszám: 1
Automatizmus beállítása és a hírlevelek kiküldése, Ft/óra, súlyszám: 1
Feliratkozók (userek) szegmentálása, Ft/óra, súlyszám: 1
18. Az "Integrált kommunikációs kampánykoncepció " részszempont alszempontjai és súlyszámai:
- Kreatív stratégia elkészítése, megalapozottsága, kidolgozottsága, súlyszám: 15
- Kreatív tervek elkészítése, megfelelősége, minősége, súlyszám: 15
- Média stratégia megalapozottsága, kidolgozottsága, hatékonysága, súlyszám: 15
- Konkrét médiaterv kidolgozottsága, hatékonysága, súlyszám: 15
- Alternatív médiajavaslatok tartalma, részletezettsége, hatékonysága, súlyszám: 15
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Az "ÁR" értékelési részszempont részletezése [a II. 2. 14. és VI. 3) 17. pontok folytatása], mindegyiknél a súlyszám 1, az "alk"="alkalom", "Bp." = Budapest
Maximum 120 mp hosszúságú élőszereplős videó forgatásának komplett előkészületei, Ft/alk. 1
Maximum 120 mp hosszúságú animációs videó forgatásának komplett előkészületei, Ft/alk. 1
Storyboard rajzolása, Ft/kocka 1
Narráció írása maximum 120 mp hosszúságú videós / animált tartalomhoz, Ft/alk. 1
2 - 5 perc hosszúságú élőszereplős videó forgatásának komplett előkészületei, Ft/alk. 1
5-10 perc hosszúságú élőszereplős videó forgatásának komplett előkészületei, Ft/alk. 1
2 - 5 perc hosszúságú animációs videó forgatásának komplett előkészületei Ft/alk. 1
Storyboard rajzolása, Ft/oldal 1
Narráció írása 2 - 5 perc hosszúságú videós / animált tartalomhoz Ft/alk. 1
Narráció írása 5-10 perc hosszúságú videós / animált tartalomhoz Ft/alk. 1
Maximum 120 mp hosszúságú élőszereplős videó forgatásának díja bp.-i helyszínen 1 operatőrrel, 1 kamerával Ft/óra 1
Maximum 120 mp hosszúságú élőszereplős videó forgatásának díja bp.-i helyszínen 2 operatőrrel, 2 kamerával Ft/óra 1
2-5 perc hosszúságú élőszereplős videó forgatásának díja bp.-i helyszínen 1 operatőrrel, 1 kamerával Ft/óra 1
2-5 perc hosszúságú élőszereplős videó forgatásának díja bp.-i helyszínen 2 operatőrrel, 2 kamerával Ft/óra 1
5-10 perc hosszúságú élőszereplős videó forgatásának díja bp.-i helyszínen 1 operatőrrel, 1 kamerával Ft/óra 1
5-10 perc hosszúságú élőszereplős videó forgatásának díja bp.-i helyszínen 2operatőrrel, 2 kamerával Ft/óra 1
Extra operatőr díja (kamerával és objektívekkel) Ft/nap 1
Hangmérnök napidíja Ft/nap 1
Streaming szolgáltatás, élő közvetítés bp.-i helyszínről Ft/óra 1
Útiköltség Ft/km 1
Kiemelt főszereplő díja korlátlan felhasználással (gyerek) Ft/alk. 1
Kiemelt főszereplő díja korlátlan felhasználással (felnőtt) Ft/alk. 1
Kiemelt statiszta díja korlátlan felhasználással Ft/alk 1
Statiszta díja korlátlan felhasználással Ft/alk. 1
Drónos forgatás napidíja légtérengedéllyel Ft/alk. 1
Maximum 120 mp-es egyedi animáció készítése (2D) Ft/perc 1
Maximum 120 mp-es egyedi animáció készítése (3D) Ft/perc 1
Rendezői napidíj TVC esetén Ft/alk. 1
Sminkes napidíj Ft/alk. 1
Rendezőasszisztens napidíj Ft/alk. 1
Technikus napidíj Ft/alkalom 1
Maximum 120 mp hosszúságú élőszereplős videó szerkesztése és vágása Ft/alkalom 1
Maximum 120 mp hosszúságú animált videó feliratozása Ft/alk. 1
Maximum 120 mp hosszúságú élőszereplős videó feliratozása Ft/alk. 1
1. javítási kör (élőszereplős / animált videó) Ft/alk. 1
2. javítási kör (élőszereplős / animált videó) Ft/alk. 1
3. javítási kör (élőszereplős / animált videó) Ft/alk. 1
4. javítási kör (élőszereplős / animált videó) Ft/alk. 1
Minden további javítási kör (élőszereplős / animált videó) Ft/alk. 1
Jogtiszta zene díja (stock) korlátlan felhasználásra Ft/film 1
Jogtiszta zene díja (egyedi) korlátlan felhasználásra Ft/perc 1
2-5 perc hosszúságú videó szerkesztése és vágása Ft/alk. 1
5-10 perc hosszúságú videó szerkesztése és vágása Ft/alk. 1
Maximum 120 mp hosszúságú élőszereplős videó fényelése Ft/alk. 1
2-5 perc hosszúságú videó fényelése Ft/alkalom 1
5-10 perc hosszúságú videó fényelése Ft/alkalom 1
1 perc narráció felvétele hangstúdióban (ismert hang), stúdióbérléssel Ft/alk. 1
1 perc narráció felvétele hangstúdióban (nem ismert hang), stúdióbérléssel Ft/alk. 1
Elkészült videós / animált tartalom mutációja 15 mp-es vágatként Ft/alk. 1
Elkészült videós / animált tartalom mutációja 30 mp-es vágatként Ft/alk. 1
Elkészült videós / animált tartalom mutációja 60 mp-es vágatként Ft/alk. 1
Elkészült videós / animált tartalom mutációja 90 mp-es vágatként Ft/alk. 1
Korábban készült videós tartalom vágásának óradíja Ft/óra 1
Bp.-i helyszínen, rendezvényeken fotók készítése Ft/nap 1
Bp.-i helyszínen, kampányfotózás
Elkészült fotók retusálása, átadása (rendezvényfotók) Ft/nap 1
Elkészült fotók retusálása, átadása (kampányfotók) Ft/nap 1
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák