Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4232/2023
CPV Kód: 18100000-0
Ajánlatkérő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország_1116_Budapest_Kalotaszeg_utca _31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Szabolcs
Telefon: +36 202526297
E-mail: SHajdu@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000327932023/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000327932023/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkaruha beszerzése a FŐTÁV Divízió részére
Hivatkozási szám: EKR000327932023
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzési eljárás célja a BKM Nonprofit Zrt., mint Ajánlatkérő FŐTÁV divíziójának munkavállalói részére minőségi munkaruhák beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Munkaruha beszerzése a FŐTÁV Divízió részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_1116_Budapest_Kalotaszeg_utca _31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás alapvető célja az Ajánlatkérő FŐTÁV Divíziójának dolgozói részére történő munkaruha (a továbbiakban: termék vagy munkaruha) biztosítása és folyamatos ellátása a biztonságos munkavégzés érdekében. A nyertes Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartama alatt folyamatos ellátást kell biztosítani, vagyis alapvető követelmény, hogy az adott termék bármikor elérhető legyen.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező ártáblázatban meghatározza a munkaruhákra vonatkozó általános műszaki elvárásokat és paramétereket.
A munkaruhák várható összmennyisége 4610 darab. Az egyes termékekre vonatkozó becsült mennyiségeket és azok részletes paratmétereit a közbeszerzési dokumentáció részét képező ártáblázat rögzíti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiség kizárólag becsült mennyiséget jelent és tájékoztatásként funkcionál. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel keretszerződést kíván kötni, amelynek összege 60 000 000 HUF. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-áig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevőnek az ajánlathoz az alábbi követelményekre kiterjedő nyilatkozatot kell csatolni:
- a termékek anyagának pH értéke nagyobb mint 3,5 és kisebb, mint 9,5;
- a megajánlott termékek esetében rákkeltő aminokat kibocsátó azoszinezékek az anyagokban nem kimutathatóak;
- mindazon fémes anyagok, amelyek a megajánlott termékekben megtalálhatóak és a bőrrel érintkezhetnek, azoknak a nikkelkibocsátása a szabványos érték (EN 1811) alatt marad.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá, hogy – összhangban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésével – a közbeszerzési dokumentumokban, kiemelten a műszaki leírásban és az ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű vagy típusú dologra, személyre, tevékenységre vagy eljárásra, illetve szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozás csak a termékek és eszközök pontos és közérthető meghatározása érdekében történt, ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A részletes információkat a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmaság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Öntisztázás a Kbt. 64. §-a alapján lehetséges. A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t a kizáró okok hiányának előzetes igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a, és a 6-7. §-ai alapján kell kitölteni. Az EEKD elektronikus űrlapként áll rendelkezésre az EKR-ben. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek kapacitásaira nem támaszkodik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével. Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-13. §-aiban, valamint a 14. § és 16. §-aiban foglaltakra is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevő (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, összefüggésben a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjával. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ával.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő 2 körben végzi: első körben előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor. Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakra.
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ha ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózási utáni eredménye legalább egy évben pozitív volt.
Amennyiben ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a P/1. pont vonatkozásában, ha ajánlattevő a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 26 253 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő 2 körben végzi: első körben előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor. Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakra.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani az igazolásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint. Az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbeszerzés tárgya (munkaruha beszerzése) szerinti legjelentősebb szállításainak ismertetésével igazolhatja az alkalmassági követelménynek való megfelelését. Az igazolásban vagy nyilatkozatban meg kell adni a következőket:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hónap-nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél;
- a szállítás tárgya;
- mennyisége;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek maradéktalanul megfelel. Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített szállításra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szállítások elkülönítésévvel, úgy ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szállítás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja a műszaki alkalmasságát igazolni, szükséges csatolni ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), a közbeszerzés tárgya (munkaruha beszerzése) szerinti olyan referenciával, amely összesen legalább 2420 darab munkaruha értékesítésére/szállítására vonatkozott.
Az előírt referenciakövetelmény egy vagy több szerződés útján is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő, amelynek részletszabályait a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti. Jótállás szabályait szintén a szerződéstervezet rögzíti.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, és az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének pénzneme magyar forint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, amelyre a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-ában foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részekre történő ajánlattétel jelen közbeszerzési eljárás keretében nem biztosított, tekintettel arra, hogy a részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire, emellett az eljárás nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezze.
2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az eljárásban való
részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő regisztráció. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
3. Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg.
4. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-en való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. §-a rendelkezik.
5. Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdés szerint kell elkészíteni és benyújtani.
6. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésnek megfelelő felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap).
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát, amely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
8. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
9. Ajánlattevőnek adott esetben az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is szükséges) és okiratot.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 41/B. § alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében pdf. formátumot írja elő, eltérni csak abban az esetben lehet, ahol ajánlatkérő azt kifejezetten előírta.
11. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag magyar. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
14. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját (egyszerű elektronikus másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás mintáját (egyszerű elektronikus másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény. 29. § (3) bekezdése alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű elektronikus másolatát.
15. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
16. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-a szerint adja meg.
17. Az ajánlatkérő a III.1.2 és III.1.3) pontokban meghatározott alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
18. Ajánlatkérő az üzleti titokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.
19. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
20. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban rögzített 1 hónapos időtartam alatt 30 napot napot ért, összhangban a Kbt. 81. § (11) bekezdésével.
21. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza.
22. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező, a termékekre vonatkozó műszaki paramétereket is tartalmazó ártáblázatot kitöltve (szerkeszthető formátumban is), valamint .pdf formátumban is.
23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában, a közbeszerzési dokumentáció részét képező ártáblázatban előírt műszaki követelmények igazolására, valamennyi munkaruha műszaki leírását/adatlapját, valamint a megajánlott munkaruha fotóját (varrás esetén látványtervét) szükséges az ajánlattal együttesen csatolni. Ajánlatkérő az ajánlattevő által megküldött, az adott termékre vonatkozó adatlapok alapján ellenőrzi a követelményeknek való megfelelést. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a műszaki leírás rögzíti.
24. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kocsárdy Nóra (lajstromszám: 01460)
25. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.
26. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni, így különösen a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.
27. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák