Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4328/2023
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lauber Dezső sportcsarnok energetikai fejl. III
Hivatkozási szám: EKR001930182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008 – „Lauber Dezső sportcsarnok energetikai fejlesztése - II" PMJVÖ a tulajdonában lévő, 7633 Pécs, Veress Endre utca 10. szám, hrsz: 256 helyrajzi számú ingatlanon található Lauber Dezső Sportcsarnok épület energetikai felújítását, átalakítását kívánja megvalósítani. Feltételes elj.: A tárgyi elj becsült értéke meghaladja az AK számára a TOP-6.5.1-16-PC1-2018- 00008 – „Lauber Dezső sportcsarnok energetikai fejlesztése" című TSZ építési sora alapján rendelkezésre álló fedezet összegét, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem v az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bek]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását felfüggesztő feltételként is kiköti a közb-i elj eredményeként megkötendő vállalkozási szerz hatályba lépéséhez. [Kbt.135.§ (12) bek.]
Ajánlatkérő felhívja T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás eredményeként megkötni kívánt Vállalkozási szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2023 - 001649 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023 /S 022 - 063383
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2023/01/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.KD rendelkezésre bocsátása: AK a Kbt. 57.§ (1) bek szerint KDt készít jelen közbesz-hez kapcsolódóan. AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.Kiegtáj: Kiegtáj nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) és (7) bekben, valamint a KBban foglaltak az irányadók A GSZk kiegtájt az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Ha a kiegtáj iránti kérelmet az at-i határidőt megelőző megelőző 10. napnál később nyújtották be, és AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő at-hez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (4)-(5) bekvel összhangban módosíthatja
3.Helyszíni bejárás: AK a megalapozott at biztosítása érdekében helyszíni bejárást tart. Cím: 7633 Pécs, Veress E. u. 10. Időpont: 2023.02.09. napja, 9:00 óra. Találkozási pont: Az épület főbejárata.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az at-i határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. ATnek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!
6.Közös at: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KDban meghatározott tartalommal. Közös ATknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk T. GSZ(k)figyelmét: - egy közös ajánlatot benyújtó GSZ(k) személyében az at-i határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. - AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólap
b)Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyil
c)Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyil
d)Nyil a folyamatban levő vált.bej-i elj-ról
e)EEKD
f)Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyil
g)Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pont szerinti nyil (az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát is tüntesse fel AT);
h)Kbt. 65.§ (7) bek szerinti nyil (AT vagy közös AT számára – amennyiben alv. vagy alkalm ig-ában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65.§ (7) bek tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező.)
i)nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);
j) nyil-ot a bemutatott szakemberekről.
13. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.3) M.1-M.2./ pont.
14. A 322/2015. KR 26.§ alapján épület építési és /vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási és/vagy helyreállítási és/vagy korszerűsítési és/vagy lebontására és/vagy elmozdítására irányuló építési- szerelési munkára irányuló tárgyú fel.biztosítás, mértéke min. 1.000.000.000,- HUF/év és min. 200.000.000,- HUF/kár összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítás.
15. AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bek-ét alkalm. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért [Kbt. 81.§ (11) bek.]
FAKSZ: dr Tóth Levente lajstrsz:00234
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek-ében előírt módon. Az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10024003-00336255-00001324 (Magyar Államkincstár) Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Befizetés helye: bank.
Helyesen:
1.KD rendelkezésre bocsátása: AK a Kbt. 57.§ (1) bek szerint KDt készít jelen közbesz-hez kapcsolódóan. AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.Kiegtáj: Kiegtáj nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) és (7) bekben, valamint a KBban foglaltak az irányadók A GSZk kiegtájt az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Ha a kiegtáj iránti kérelmet az at-i határidőt megelőző megelőző 10. napnál később nyújtották be, és AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő at-hez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (4)-(5) bekvel összhangban módosíthatja
3.Helyszíni bejárás: AK a megalapozott at biztosítása érdekében helyszíni bejárást tart. Cím: 7633 Pécs, Veress E. u. 10. Időpont: 2023.02.09. napja, 9:00 óra. Találkozási pont: Az épület főbejárata.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az at-i határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. ATnek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!
6.Közös at: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KDban meghatározott tartalommal. Közös ATknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk T. GSZ(k)figyelmét: - egy közös ajánlatot benyújtó GSZ(k) személyében az at-i határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. - AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólap
b)Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyil
c)Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyil
d)Nyil a folyamatban levő vált.bej-i elj-ról
e)EEKD
f)Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyil
g)Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pont szerinti nyil (az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát is tüntesse fel AT);
h)Kbt. 65.§ (7) bek szerinti nyil (AT vagy közös AT számára – amennyiben alv. vagy alkalm ig-ában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65.§ (7) bek tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező.)
i)nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);
j) nyil-ot a bemutatott szakemberekről.
13. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.3) M.1-M.2./ pont.
14. A 322/2015. KR 26.§ alapján épület építési és /vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási és/vagy helyreállítási és/vagy korszerűsítési és/vagy lebontására és/vagy elmozdítására irányuló építési- szerelési munkára irányuló tárgyú fel.biztosítás, mértéke min. 1.000.000.000,- HUF/év és min. 200.000.000,- HUF/kár összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítás.
15. AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bek-ét alkalm. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért [Kbt. 81.§ (11) bek.]
FAKSZ: dr Tóth Levente lajstrsz:00234
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek-ében előírt módon. Az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10024003-00336255-00001324 (Magyar Államkincstár) Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Befizetés helye: bank.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A.§-ára tekintettel a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer (továbbiakban: Üvegkapu) alkalmazására [707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet].
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2023/03/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2023/03/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudta és a válaszok alapján az Ajánlati felhívás VI.3) További információk pontja, valamint a közbeszerzési dokumentumok módosítására került sor, továbbá az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 2023. március 10. napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ