Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.10.12.
Iktatószám: 14501/2012
CPV Kód: 90670000-4;90923000-3
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2012.11.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert):
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Semjén Zsófia
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„A főváros patkánymentes állapotának fenntartása”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 16
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest közigazgatási területe
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya: A főváros patkánymentes állapotának fenntartása.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90670000-4
További tárgyak: 90923000-3
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Az 1 733 685 fő lakosságszámú (a KSH 2011. január 1-jén közzétett adatai alapján) főváros területén patkánymentes állapot folyamatos fenntartása. A patkánymentes állapot fenntartásánál a havonkénti patkány-előfordulás gyakoriság nem haladhatja meg az egy ezrelékes határértéket, ill. meghatározott kisebb területeken a kettő ezrelékes határértéket (Viszonyítási alap: a főváros egyes kerületeinek objektumszáma. A megelőzés és felszámolás keretein belül ún. behatolási kapuknál és vízpartoknál havonta, a veszélyeztetett területeken szükség szerint (maximum ½ év) kell ellenőrző vizsgálatokat végezni, és indokolt esetben irtószert kihelyezni az állandó méregmező fenntartására, havi jelentés készítésének kötelezettsége mellett.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 960.000.000. Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- Késedelmi kötbér: naponta a nettó éves vállalkozási díj 0,2 % - a, de legfeljebb a nettó éves vállalkozási díj 5 % - a.
- Meghiúsulási kötbér: a nettó éves vállalkozási díj 30 % - a.
- Hibás teljesítési kötbér: a nettó éves vállalkozási díj 0,2 % - a, de legfeljebb a nettó éves vállalkozási díj 5 % - a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő erre irányuló kérése esetén a Kbt. 131. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint fizet előleget. A szolgáltatás ellenértéke a teljesítésigazolást követően havonta benyújtott számla kézhezvételét követő 30 napon belül – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §- ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével - átutalással kerül kifizetésre a Kbt. 130. § (3)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A §-ában foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
- Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
-
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §- ában foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumot:
P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése c) pontja alapján nyilatkozat az előző két év (2010, 2011) közbeszerzés tárgya szerinti, azaz patkánymentes állapot fenntartására vonatkozó tevékenységből származó nettó árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak azzal, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése is alkalmazható.
A Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha:

P/1. A III.2.2) pont szerinti nyilatkozat tartalma alapján az
előző két évben (2010, 2011), évente a közbeszerzés tárgya szerinti – patkánymentes állapot fenntartására vonatkozó tevékenységből származó – nettó árbevétele nem éri el a 100.000.000 Ft-ot.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumot:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb, a referenciaként megjelölt, patkánymentes állapot fenntartására vonatkozó munkákról szóló szolgáltatások ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje,
- a teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél,
- a szolgáltatás tárgya,
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírtakon túlmenően tartalmaznia kell a település lakosainak számát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdésének alkalmazására.
M/2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlatuk időtartamának ismertetése év és hónap megadásával, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó a bevonni kívánt személyeket a feladat ellátására feljogosító, a végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata, a gyakorlat igazolására a szakemberek által aláírt önéletrajz, ami tartalmazza a szolgáltatás megvalósításában történő részvétel szándékát is.

M/3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontja alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud
A Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha:

M/1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből legalább két darab, bármilyen nettó ellenszolgáltatási összegű, együttesen legalább 250.000 lélekszámú települések teljes területére kiterjedő, egyenként legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített – patkánymentes állapot fenntartására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.


M/2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében nem rendelkezik legalább tíz fő, egyenként legalább három éves (36 hónap) egészségügyi gázmesteri szakmai gyakorlattal, oklevéllel rendelkező egészségügyi gázmesterrel.
M/3. Nem rendelkezik az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelést igazoló, a vonatkozó európai uniós rendeletnek megfelelő, vagy azzal egyenértékű, független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napjára vonatkoztatva érvényes tanúsítvánnyal, illetve környezetvédelmi intézkedések leírásával.
A fenti alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek együttesen kell megfelelnie.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet,
Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft/első év) 55
Alkalmazni kívánt technológia kidolgozottsága és szakmai színvonala: 2. a) rendelkezik-e a felszíni objektumokban kuratív jelleggel alkalmazandó irtási technológiával, súlyszám: 4, igen/nem; 2. b) rendelkezik-e földalatti objektumokban kuratív jelleggel alkalmazandó irtási technológiával, súlyszám: 4, igen/nem; 2. c) rendelkezik-e a felszíni objektumokban preventív jelleggel alkalmazandó irtási technológiával, súlyszám: 4, igen/nem; 2. d) rendelkezik-e a földalatti objektumokban preventív jelleggel alkalmazandó irtási technológiával, súlyszám: 4, igen/nem; 2. e) rendelkezik-e másodlagos irtószer toxikáció megelőzésére vonatkozó tervvel, súlyszám: 4, igen/nem. 20
A fertőzöttség felszámolása megkezdésének időpontja a bejelentéstől számítva (min. 24 óra – max. 48 óra) 5
Az ajánlati ár inflációt követő éves áremelésénél a KSH adott évre vonatkozó hivatalos szolgáltatási árindexétől kedvezőbb vállalása (az árindex %-ában) 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
FPH036/600/2012.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/11/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fent maghatározott 50.000 Ft + 13.500 Ft áfa ára befizethető készpénz-átutalási megbízáson vagy teljesíthető átutalással az ajánlatkérő Budapest Főváros Önkormányzata OTP NyRt-nél vezetett 11784009-15490012 számú számlájára. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő: „A főváros patkánymentes állapotának fenntartása”.
A befizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízás átvehető a I.1.) pontban kapcsolattartási pontként megjelölt címen. A befizetés igazolható a készpénz-átutalási megbízás postai bélyegző lenyomattal érvényesített feladóvevényével, vagy az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy ajánlattevői/alvállalkozói bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti vagy másolati példányával.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/11/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/11/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00
(adott esetben) Hely: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Főosztály 1052 Budapest, Városház u. 9-11. IV. em. 13.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2017. év. I. félév
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget.
2) A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
A dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolás bemutatását/kézhezvételét követően a dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján a I.1) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9-13 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8-10 óráig.
Ajánlatkérő írásbeli megkeresés esetén, a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő/alvállalkozó által megadott címre. A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattevő/alvállalkozó kérésére elektronikus úton is elküldi az általa megadott e-mail címre, a dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolás bemutatását/kézhezvételét követően.
3) Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően írásban és zárt csomagolásban 5 (1 eredeti és 4 másolati) példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti-” vagy a „Másolati-„ megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „A főváros patkánymentes állapotának fenntartása” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az I.1) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (3), (5) bekezdése szerint.
6) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítását.
7) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek nyilatkoznia kell arról is, hogy a Kbt. 56. § - ában foglalt kizáró okok hiányának a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerinti igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
8) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági (P/1.), valamint műszaki, illetőleg szakmai (M/1., M/2., M/3.) alkalmasságának feltételeit és azok igazolását [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 20. § (4) bekezdés].
9) Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő – és bevonásuk esetén az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet (személy) – alábbi dokumentumait:
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő és/vagy meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t / aláírási mintá(i)t;
- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást;
- a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-ában foglaltak szerint a folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
11) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet(ek), személy(ek) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint történik.
12) Ajánlatkérő az ajánlattételt 1.500.000,- HUF ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Budapest Főváros Önkormányzata OTP Nyrt. Banknál vezetett 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással, vagy postai átutalási megbízással való készpénz befizetéssel.
Az ajánlati biztosíték bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is teljesíthető. A bankgarancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként Budapest Főváros Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként „A főváros patkánymentes állapotának fenntartása” jogcímet kell feltüntetni. Az ajánlati bankgaranciának, vagy a biztosítási kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő lejártának napjától 60 napig kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti példányának csatolása útján) kell igazolni.
13) A közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
14) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 94. §. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
15) A szerződéses áraknak tartalmazniuk kell a szolgáltatás végzéséhez szükséges biológiai és kémiai vegyszerek árát, az engedélyezési eljárás költségeit, az irtáshoz kapcsolódó összes szolgáltatási költséget, valamint a járulékos költségeket.
16) Az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatározott – forintban megadott – összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának a TED- en (www.ted.europa.eu) történő megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva kell meghatározni.
17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet ajánlattevő elfogadja.
18) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazni kívánt irtószerekről, megnevezve azokat, és becsatolva az alkalmazott szerek alkalmazására és forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyek másolatait és biztonság technikai adatlapjait, valamint a környezeti veszélycsillapítására vonatkozó intézkedéseit.
19) Az értékelés során adható pontszám: 1-100.
Ajánlatkérő az 1., 3. és 4. részszempontok vonatkozásában a Közbeszerzések Tanácsa 2/2010. (K. É.) ajánlása szerint az értékarányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit, a pontokat egy tizedes számjegyre kerekítve számítja ki.
A 3. részszempontnál fertőzöttség felszámolásának megkezdése időpontja a bejelentéstől számítva:
Amennyiben ajánlattevő a bejelentéstől számított 24 óránál korábbi időpontot vállal, úgy az ajánlat érvényes, de az értékelés során a 24 óra vállalására vonatkozó pontszám kerül kiadásra. Amennyiben az ajánlattevő 48 óránál későbbi időpontot vállal, az ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
A 4. részszempontnál az éves áremelés mértéke:
Az ajánlati ár inflációt követő éves áremelésnél a KSH adott évre vonatkozó hivatalos árindexétől kedvezőbb vállalás (az árindex %-ában; minimum 0%, maximum 100%), melyet az ajánlatkérő legkorábban a szerződéskötést követő egy év eltelte után kérhet. Ha az ajánlattevő 100 %-os kedvezményt ajánl, tehát nem érvényesíti a KSH árindexét ez az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb. A 0% -os vállalás a legkedvezőtlenebb az ajánlatkérő számára.
A 2. részszempont vonatkozásában, amennyiben az ajánlattevő rendelkezik az alszempontokban meghatározott technológiákkal és tervvel, akkor alszempontokként 100 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik valamelyik technológiával vagy a tervvel, akkor az adott alszempont esetében 1 pontot kap.
20) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények között környezetvédelmi szempontot határoz meg.
21) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adata alapján állapítja meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137-138.§ szerint, különös tekintettel a Kbt. 137.§ (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/10/05 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.