Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/144
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.27.
Iktatószám: 15745/2022
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Ókeresztény Mauzóleum: 7621 Pécs, Szent István tér Apáca u. 8. szám alatti sírkamrák: 7621 Pécs, Apáca u. 8. Cella Septichora Látogatóközpont: 7621 Pécs, Sétatér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20367664202
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Sámuel
Telefon: +36 301808791
E-mail: koszegi.samuel@zsn.hu
Fax: +36 72500360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000024802022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000024802022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Interaktív kiállítás – hardver eszközei
Hivatkozási szám: EKR000024802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az árubeszerzési közbeszerzési eljárás témája a GINOP-7.1.6-16-2017-00006 kódszámú, a Pécsi Világörökségi Negyed c. projekt interaktív kiállításfejlesztése során felmerülő hardveres eszközök beszerzése. A fejlesztés három fő helyszínen valósul meg: Apáca u. 8. szám alatti sírkamrák, Ókeresztény Mauzóleum és a Cella Septichora Látogatóközpont. A beszerzendő tételek jellegükből adódóan egy funkcionális egységet alkotnak, azonban a jobb átláthatóság érdekében a konkrét műszaki igények helyszínekre bontva kerültek megfogalmazásra. A műszaki leírás fontos kiegészítő dokumentumai a helyszínekre vonatkozó teljes kiállítási forgatókönyvek.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A megvalósítandó fejlesztés műszaki tételei egymással összefüggenek, szorosan egymásra épülő funkcionális egységet alkotnak, annak részekre bontása nem egyeztethető össze a műszaki és gazdasági észszerűséggel. Továbbá az eszközök használatának jellegéből adódóan kiemelkedően fontos a jótállási igény érvényesítésével a gyors, és egységként működés biztosítása, amely nem tartható, amennyiben azt eltérő gazdasági szereplőknél kell érvényesíteni
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Interaktív kiállítás–hardver eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 32300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Ókeresztény Mauzóleum: 7621 Pécs, Szent István tér
Apáca u. 8. szám alatti sírkamrák: 7621 Pécs, Apáca u. 8.
Cella Septichora Látogatóközpont: 7621 Pécs, Sétatér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék(ek) minőségi és funkcionális követelmény(ei)t a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
GINOP-7.1.6-16-2017-00006 projekt azonosító számú „a Pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése” című projekt keretén belül megvalósuló beszerzés.
Mennyiségi adatok:
I. Ókeresztény Mauzóleum
I./1.
2db projektor
2db médialejátszó
2db projektortartó konzol
2db adathordozó
2szett aktív hangfalpár
II. Apáca u. 8. Sírkamrák
II/1.
2db 80"-as kijelző
1db Mini pc
2db fali konzol
1db adathordozó
II./2.
1db Érintő kijelző 32"
1db Mini pc
1db takaró doboz
II/3.
1db Érintő kijelző 32"
1db Mini pc
1db takaró doboz
II./4.
1szett Aktív hangfalpár
1db médialejátszó
1db adathordozó
1db önálló doboz
II./5.
1db projektor
1db médialejátszó
1db adathordozó
1szett aktív hangfalpár
1db projektortartó konzol
II./6.
1db érintő kijelző 32"
1db Mini pc
1db takaró doboz
II./7.
1db Érintő kijelző 32"
1db Mini pc
II./8.
1szett aktív hangfalpár
1db médialejátszó
1db adathordozó
1db önálló tároló doboz
III. Cella Septichora
III./1.
20db Visual Guide
20db fejhallgató
20db védőtok
1db töltőegység
1db tároló
III./2.
20db vezetéknélküli jeladó (Bluetooth Beacon)
III./3.
12db TV(tv falhoz)
1db médialejátszó
1db adathordozó
1db hangprojektor
12db fali konzol
III./4.
1db laptop
1db vezeték nélküli egér
1db hordtáska
III./5.
1db Mini pc
1db webkamera
1db érintőkijelző
1db fali konzol
1db zöldháttérfal
III./6.
5db Mobil VR Headset
1db töltő egység
1db tartószerkezet
III./7.
1db Mini pc
1db adathordozó
1szett aktív hangfalpár
32db szavazórendszerhez kézi egység
III./8.
1db lézergravírozó
III./9.
1db 3D nyomtató
III./10.
1db projektor
1db projektor konzol
1db médialejátszó
1db adathordozó
1szett aktív hangfalpár
III./11.
1db Holopiramis 21,5"
III./12.
6db projektor
6db projektor tartó konzol
1db vezérlő számítógép
1szett aktív hangfalpár

Ajánlattevő további feladatai:
- Szakágak közötti egyeztetés
- Beüzemelés
- Tesztüzem
A közbeszerzés tárgyainak helyszínre szállítása, szakágak közötti egyeztetés, beüzemelés, tesztüzem a dokumentációban meghatározott feltételek szerint. (Részletes mennyiségi adatok és specifikációk a műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben találhatóak.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 36 hónap felett (minimum 0, maximum további 12 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.13) További információ
1.Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: az eljárás eredményeként megkötendő szerződés a Felek aláírásával lép hatályba 120 naptári napig,de legkésőbb 2022.12.31. napján szűnik meg. A 2022.09.01. időpont technikai okok miatt került kitöltésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem írja elő, de elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak.
Amennyiben az AT vagy az alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Karakterkorlátozás miatt a "VI.3.9) További információk"pont folytatása:
16. Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor, az 1. részszempont esetében a fordított, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0 – 10.
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével) a teljes szerződéses nettó ellenértékkel (forintban): Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF). Az ajánlati árban a szerződés teljesítésével kapcsolatos teljes ajánlati árat kell megadni egyösszegben.
• Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint):
Műszaki-szakmai ajánlat (termékleírás és részletes árajánlat) a jelen dokumentáció „Műszaki leírás” melléklete alapján, melyből egyértelműen, hiánytalanul kiolvasható az előírt követelményeknek történő megfelelőség. A bemutatásnak tartalmaznia kell a megajánlott termék megnevezését, gyártóját és típusát, valamint részletes jellemzőit.
Az ajánlattevőknek ajánlatukban minden egyes, a műszaki leírásban szereplő követelmény kérdése tekintetében nyilatkozniuk kell az azokkal való megfelelőségről. A megfelelés ténye mellett a vonatkozó műszaki adat értéke kötelezően feltüntetendő valamennyi olyan adat esetén, ahol a „műszaki adat értéke” értelmezhető.
Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés(eke)t értelemszerűen kitöltve a kékkel jelölt háttérrel rendelkező az Árazatlan költségvetés Hardver_220719.xlsx táblázat „Ókeresztény Mauzóleum” és „Apáca u. 8. Sírkamrák” és „Cella Septichora” munkalapokon található táblázatok „G”, „H” és „I” oszlopait.
Az „I” oszlopokban a nettó egységárak kitöltését követően a „J” oszlop összesen adatai automatikusan átemelésre kerülnek az „Összesítő” munkalapon található táblázat „B” oszlopába. Az „Összesítő” táblázat sárga háttérszínnel ellátott B13 cellája tartalmazza a felolvasólapon feltüntetendő összesen nettó ajánlati árat.
[EXCEL formátumban és PDF formátumban, azaz az excel táblázato(ka)t nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve]. – új pdf. formátumú fájlként, valamint excel formátumú fájlként is csatolandó
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az xls formátumú dokumentum alapján, az MS Excel program alkalmazásával fogja a kerekítés szabályai szerint megállapítani az értékelés során a költségvetésben figyelembe vehető értékeket a pontszámok szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése érdekében. A pdf formátumú dokumentum biztosítja, hogy az Ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott tartalom módosíthatatlan legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban az Árazott költségvetés csak excel vagy csak pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlásnak nem tesz eleget, sem a PDF, sem az EXCEL formátumú dokumentum hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
A szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenítését vonja maga után.

18. Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdés alkalmazásra kerül az eljárásban.
19. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
20. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7).
21. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
22. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
23. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
24. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
25. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdéséről.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményt
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a nettó Vételár 1%-a minden késedelemmel érintett nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 napi tétel
Hibás teljesítési kötbér alapja: hibás teljesítéssel érintett teljes nettó Vételár, mértéke: 10 %.
A teljesítés elmulasztása vagy a Szerződés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a nettó Vételár 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Beszerzés fedezete ajánlatkérő rendelkezésére áll.
AK a szerződés ellenértékét támogatásból (GINOP-7.1.6-16-2017-00006) finanszírozza. A támogatás intenzitása 100%
(utófinanszírozás).
Az elszámolás pénzneme: HUF
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevő a Szerződés ellenértékeként vállalkozói díj a műszaki leírásban foglalt ütemezés alapján, két részletben az alábbiak szerint illeti meg:
1. részszámla: az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca u. 8. helyszínekre történő beszerzések teljesítésekor, a szerződésben részletezettek szerint,
2. részszámla (végszámla): a Cella Septichora helyszínre történő beszerzések teljesítésekor, a szerződésben részletezettek szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében foglaltak, továbbá a dokumentációban rögzítettek szerint, átutalással történik, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) –(2) bekezdéseiben foglaltakra, a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A fizetés elektronikus úton történik.
Késedelmes fizetés esetén a Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a nyertes ajánlattevőnek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
[Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét pályázati támogatásból finanszírozza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr ) 6. §-ának (1), és (6a)- (10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.
6. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
9. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
10.A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
13. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
15. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérésére és nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekre. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a tájékoztatás nyújtására az EKRben kerül sor. AK ésszerű határidőn belül megadottnak tekinti azon válaszokat, melyeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal megküld az ajánlattevők részére. AK ezen határidőt azon kérdések vonatkozásában köteles és képes betartani, melyek az ajánlattételi határidő lejártát 4 munkanappal megelőzően benyújtásra kerültek.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság" pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges