Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 121.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást bármely esetben alkalmazhat
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15788/2014
CPV Kód:45212360-7;45210000-2;45300000-0;45350000-5;45310000-3
Ajánlatkérő:Magyarországi Evangélikus Egyház
Teljesítés helye:Budapest V., Deák tér 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyarországi Evangélikus Egyház
Postai cím: Üllői út 24
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kocsis István
Telefon: +36 14292033
E-mail: kocsis.istvan@lutheran.hu
Fax: +36 14832260
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lutheran.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Insula Lutherana Kulturális és Lelkiségi Központ fejlesztés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest V., Deák tér 4.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés az Insula Lutherana Kulturális és Lelkiség Központ fejlesztésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212360-7
További tárgyak:45210000-2
45300000-0
45350000-5
45310000-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Az Insula Lutherana Kulturális és Lelkiség Központ fejlesztése a kiviteli tervekben foglaltaknak megfelelően.
Az épület általános adatai:
Cím: 1052. Budapest, Deák tér 4.
Hrsz: Budapest V. kerület, belterület 24361
Építés ideje:1793-1797-1820k.
Építész: Krausz János, Pollack Mihály, Hild József Átépítette: Pollack Mihály, Hild József, Benkó Károly
Műemléki védettség: Műemlékileg védett épületegyüttes
Szintszám: pince+fsz.+2 emelet+padlástér
Telek területe: 1342 m2
Övezet: VK-V - Városközponti területek
Beépítés módja: zártsorú
TERVEZETT ÁLLAPOT FUNKCIONÁLIS ISMERTETÉSE
Földszint A tervezési terület a parókia Deák tér felőli kéttraktusos szárnyának teljes földszintjét és részleges pinceszintjét foglalja magába. Ezen a területen kerülnek kialakításra a bővített Evangélikus Országos Múzeum földszinti állandó és a pinceszinti időszakos kiállítóterei, a Huszár Gál könyvesbolt (kávézósarokkal) és a Kaláka zenebolt közös eladótere. Az utca felől két bejárata van az együttesnek. Az egyik a gimnázium melletti meglévő bejárat, amely a könyvesboltba és a zeneműboltba vezet. A másik a Deák téri szárny közepén nyitott új bejárat, amely a múzeum és a könyvesbolt közös előterébe vezet. Innen balra - a templom felé - a múzeum (EOM), míg jobbra - a gimnázium felé - a könyvesbolt terei nyílnak. A múzeum földszintjén a Deák téri traktusban az állandó kiállítás, az udvari traktusban a múzeum irodái kerülnek elhelyezésre.
A múzeum hátsó, udvarból is megközelíthető előteréből nyílik a pinceszintre vezető új íves lépcső, mely geometriájában követi a főlépcsőház meglévő íves kőlépcsőjét. A múzeum mellet a földszint másik nagy egysége a Huszár Gál könyvesbolt. A könyvesbolttal egy légtérben az udvari traktus kisudvarra eső részén kerül kialakításra a Kaláka zenebolt, mely detektívráccsal szeparálható a könyvesbolttól. A Kaláka zeneműboltnak saját hátsó bejárata is van a kisudvarról. A könyvesboltban kávézó sarok kerül kialakításra, ennek megfelelően itt tálcás mosogató, mosogatógép, hűtőgép és kávéfőző gép is helyet kap. A közös bejárati előtér mögötti udvari traktusban kerülnek elhelyezésre a vizes helyiségek egy szerelt doboz szerkezetben,úgy hogy vizuálisan nem bontja meg a boltozatos teret. A boltszakasz előtéri része egyben az intézmény akadálymentes bejárata is. A vizesblokkban kap helyet a személyzeti wc. Az előtérből nyílik az akadálymentes lift előtere, amely a jelenlegi egy bejáratos lift helyett a földszinten és a pinceszinten „átjárós” rendszerűvé válik, két bejárattal. A két oldal (udvar felőli lakófunkciók és múzeum oldal) nem átjárhatók. A szárny udvari traktusában kerülnek elhelyezésre a gyülekezet által használt férfi és női vizesblokkok, melyek a két udvar közötti fedett átjáróból nyílnak és funkcionálisan függetlenek a múzeumtól és a könyvesbolttól. Közéjük ékelődik a könyvesbolt irodája, mely a Pollack periódus lépcsőházi bejárójában kapott helyet.
Az udvarról nyíló szembeni-Bárczy utcai – szárnyban a kukatároló felújításra kerül, mögötte szabályos akadálymentes mosdó kerül kialakításra, melyet a gyülekezet használ.
Pince A múzeum pinceszinti bővítését a meglévő íves főlépcső alatt kialakított új lépcsőn és liften lehet megközelíteni. Az időszakos kiállítótér és a múzeumpedagógiai foglalkoztató nagyobb terei mellett az állandó kiállítás részeként egy emlékszoba is kialakításra kerül. A kétirányú menekülés miatt a keresztszárnyfolyosója alatt kis földalatti átjáró kerül kialakításra a meglévő alapfalak kontúrján belül, férfi és női mosdóval, takarító szertárral. Az akadálymentes mosdó és a minikonyha blokk a bejárathoz közeli előtérben kerül elhelyezésre.
Padlástér Az átalakított szintek gépészeti kiszolgálása a padlásról történik. Az új szellőző gépház a Deák téri szárny gimnázium felőli oldalán kerül kialakításra. A szellőzőgépházból a friss levegő két úton jut el a felújítandó terekhez. A múzeum kiszolgálása az íves főlépcsőház mögötti búvótérben kialakított függőleges strangban történik, míg a könyvesbolt kiszolgálása a parókia gimnázium felőli falára szerelt gépészeti strangon keresztül történik. A kazán és a hőcserélő gép a meglévő – templom fűtését is kiszolgáló- kazánházban kerül elhelyezésre. A meglévő vasbeton szerkezetű tároló helyiség hőszigetelést és temperáló fűtést kap.
Udvar Hosszú távú cél a kisudvar és a gimnázium udvarának egybenyitása, amely által belső közlekedés jöhet létre a templom és a gimnázium díszterme között. Ehhez a gimnázium udvar szintjét – mely alatt a kazánháza van – a gimnázium földszintjéhez szükséges igazítani, amely a parókia udvarával majdnem azonos. A közöttük lévő fal és a fűtésrendszer korszerűsítésével feleslegessé váló robbanófelület üveg-kalitka lebontásával, és egységes térburkolat kialakításával a műemlék együtteshez méltó udvar alakulhat ki. A parókia és a gimnázium közé új, nyitható fémkerítés készül.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetési kiírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 7 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1) Késedelmi kötbér: kötbérterhes részhatáridő késedelme esetén naponta a Vállalkozási Díj 0,3 (három tized) %-a, a befejezései határidő késedelme esetén naponta a Vállalkozási Díj 0,5 (öt tized) %-a. A késedelmi kötbér összesített mértéke azonban nem haladhatja meg a Vállalkozási Díj 15 (tizenöt) %-át.
2) Ha a Megrendelő a Szerződésben foglalt jogosítvány alapján valamely hiba kijavítását, valamely munkát mással, illetőleg a Vállalkozó mellett más bevonásával is végezteti el, a Vállalkozó költségére mással elvégeztetett javítás, a Vállalkozó mellett bevont vállalkozó bevonásának igazolt költségén felül a Megrendelőt a javítási munkálatért kifizetett Vállalkozási Díj 10 (tíz) %-t kitevő kötbér illeti meg.
3) A Vállalkozó, a Megrendelő által fizetendő előleg visszafizetési kötelezettségének biztosítására, saját költségén biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján Az Előleg Visszafizetési Biztosíték értéke a Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg.
A Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A mellékkötelezettségek és biztosítékok vetítési alapja az ÁFA és tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás összege.
A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A Vállalkozási Díj a Költségvetési Főösszesítő és az azon alapuló, Fizetési Ütemterv szerint, százalékos felmérés alapján kerül megfizetésre a Vállalkozó részére. Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé, figyelemmel a számlázási ütemtervben foglaltakra. Ajánlatkérő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összegű előleget biztosít az ajánlattevő számára, amennyiben arra ajánlattevő igényt tart. Az előleget az ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg, amennyiben az ajánlattevő az előleg összegével azonos mértékű előleg visszafizetési biztosítékot rendelkezésre bocsátja.
A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Kbt. 130.§ (1)-(4) és (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében, a 306/2011. Korm.rendelet 12-14. § - ban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint teljesíti. Az ÁFA-t az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg.
A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
közös ajánlattevők és ajánlattevő nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- Az eljárásban nem lehet jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
- A jelentkezésben a jelentkezőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont igazolására a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. §-a szerint kell eljárni.
- A Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján a jelentkezőnek a jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A jelentkező választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott jelentkezői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben változásbejegyzés van folyamatban, akkor mellékelni kell a jelentkező és alvállalkozója vagy a más szervezet részéről a cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Jelentkező csatolja az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja].
Ha a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
P/2. Jelentkező nyilatkozzon az elmúlt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú építményen végzett kivitelezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről (évenként megbontva), attól függően, hogy jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja].
Ha a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A jelentkező más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1 A jelentkező pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az utolsó két lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye nem negatív.
Nem minősül negatívnak az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, ha annak "pozitív" vagy "nulla" értéke van.
Ha a jelentkező az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ennek megfelelően az ajánlatkérő így köteles a jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú építményen végzett kivitelezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 230 millió forint értéket [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés].P/2. A jelentkező pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú építményen végzett kivitelezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három évben összesen eléri a nettó 690 millió forintot.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Jelentkező ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, műemléki épületen végzett kivitelezési munkákra vonatkozó referenciáit, csatolva az elvégzett munkákra vonatkozó referenciaigazolását. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja; 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése]
A 310/2011. Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot
Ajánlatkérő felhívja figyelmet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához a jelentkező felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a jelentkező teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan a jelentkező alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M/2. Jelentkező ismertesse a teljesítésben résztvevő szakembereket, azok képzettségét, szakmai tapasztalatát. A szakemberek bemutatása során külön csatolandó a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, a szakmai tapasztalat ismertetése, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. A szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja]
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A jelentkezőnek a jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
M/3. Jelentkező ismertesse az előírt környezetvédelmi irányítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja]
A Kbt. 55. § (4) és (6) bekezdés is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
M/4. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének d) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat a felhívás feladásának napját megelőző három naptári évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámról .
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben rendelkezik az alábbi referenciákkal:
M/1.1 legalább 1 db, közhasználatú műemléki épület felújítása tárgyú építési beruházási referenciával, amelynél az ellenszolgáltatás összege elérte vagy meghaladta a nettó 230 millió Ft-ot;
A referencia a teljes referenciákra vonatkozó alkalmasságot igazol.
M/1.2 legalább 1 db, legalább nettó 200.000.000,-Ft értékű, min. 700m2 alapterületű, közhasználatú műemléki épület teljeskörű felújítása tárgyú építési beruházási referenciával. Teljeskörű műemléki épület felújítása tárgyú építési beruházásnak ajánlatkérő az olyan építési beruházást fogadja el, amely tartalmazott legalább gépészeti és elektromos munkákat, továbbá belső átalakítási munkákat, valamint hideg és meleg burkolást;
A referencia a teljes referenciákra vonatkozó alkalmasságot igazol.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához is használható.
M/2. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M/2.1 1 fő, felsőfokú építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettséggel, továbbá MV-Ép/AM érvényes jogosultsággal és legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező szakember
M/2.2. 1 fő felsőfokú, gépészmérnöki végzettséggel, továbbá MV-Ép/ÉG érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves gépészmérnöki gyakorlattal rendelkező szakember
M/2.3. 1 fő felsőfokú, villamosmérnök végzettséggel, továbbá MV-Ép/ÉV érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves villamosmérnöki gyakorlattal rendelkező szakember
M/2.4. 2 fő építésvezetővel, akik felsőfokú végzettségűek, és építésvezetőként 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
A szakemberek között átfedés lehetséges, egy szakember több pozícióra is megajánlható. , amennyiben az adott pozícióra előírt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel.

M/3. Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M/4. Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három naptári évben évente 35 fő statisztikai létszámmal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 121.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást bármely esetben alkalmazhat
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft)70
A projekt organizációs tervének illeszkedése a beruházás fizikai körülményeihez és az építmény adottságaihoz30
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2014/09/10 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson az ajánlatkérő és jelentkezők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes jelentkezés felbontásra nem kerül. A jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerül a jelentkezők neve, címe (székhelye, lakóhelye).

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
Ajánlatkérő minden érvényes Ajánlattevővel, az ajánlatok benyújtásának sorrendjében - előre láthatólag – külön-külön tárgyalást kíván tartani, amely során a műszaki ajánlatot pontosítani, illetve a szerződéses feltételeket véglegesíteni kívánja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a szakmai ajánlatra, a bírálati részszempontokra tett vállalásokra és a szerződéstervezetre nem áll be a tárgyalások megkezdését megelőzően.
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind az Ajánlattevő, mind pedig az Ajánlatkérő képviselői a Kbt. 92. § (4) bekezdésének megfelelően aláírnak. A tárgyalás során/követően Ajánlatkérő módosított/végső ajánlat benyújtására szólíthatja fel az Ajánlattevőt. A végső ajánlat benyújtásának, illetve a megszabott határidőnek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végső ajánlat bekérése előtt további tárgyalási alkalmat rendeljen el.
Ajánlatkérő az érvényes végső ajánlatot benyújtó Ajánlattevők ajánlatát fogja értékelni a közzétett bírálati részszempontok alapján. (Ennek megfelelően a tárgyalási jegyzőkönyvben és a módosított/végső ajánlatra felkérő levélben foglaltakat át kell vezetni az ajánlatban is.)
Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve az azt követő ajánlattétel során az Ajánlatkérő elvárja az Ajánlattevőtől, hogy az általa meghatározott feltételek betartásával járjanak el.

A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem lelhető fel – a tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást.
A Kbt. 91. § (2) bekezdésének megfelelően a tárgyalások befejezését – a végső ajánlat megtételét – követően ajánlati kötöttség jön létre.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárás részvételi szakaszában kiegészítő iratokat készít. A kiegészítő irat átvehető munkanapokon 8-12 óra között, a jelentkezési határidő napján 8-10 óra között az OKFON Zrt. címén
Az ajánlati dokumentációt ajánlatkérő minden érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek megküld, illetve elektronikus úton hozzáférhetővé tesz. A dokumentáció átvehető lesz munkanapokon 8-12 óra között, az ajánlattétel napján 8-10 óra között az OKFON Zrt. címén.
A kiegészítő iratok megigényelhetők elektronikus úton is az urban.mariann@okfon.hu e-mail címre küldött levélben, amennyiben az alábbi adatok közlésre kerülnek:
- jelentkező cég neve és címe
- kapcsolattartó személy neve, telefon és faxszáma, e-mail címe
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
arányosítás, melynek részleteit az ajánlati dokumentáció fogja tartalmazni.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
valamennyi alkalmassági szempont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) A jelentkezőnek a jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 60. § (5) és (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában.
2) Az ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 40.§ (1) bekezdésében rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Az ajánlatkérő a jelentkezések elbírálása során a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azon gazdasági szereplő tekintetében, akit jelentkező a hiánypótlás során új szereplőként kíván bevonni.
4) A közös jelentkezést benyújtó jelentkezőktől kérjük nyilatkozat adását az alábbiakról:
- a közös jelentkezésben részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),
- a vezető tag megnevezése, amely a közös jelentkezők nevében eljár és nyilatkozatokat tesz,
- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében,
- feladatmegosztás ismertetése a tagok között;
- az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót)
- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.
Ajánlatkérő ezúton felhívja a figyelmet a Kbt. 25.§ (7) bekezdésében foglaltakra.
5) A jelentkezést, illetve a jelentkezésben található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát is csatolni szükséges a jelentkező és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító más szervezet részéről.
Amennyiben a jelentkezést nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, akkor csatolni kell egy meghatalmazást, amelyben a meghatalmazó meghatározza a meghatalmazott részére adott jogosultságokat, továbbá amely tartalmazza a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásmintáját.
6) A jelentkezést munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12 óra, a részvételi jelentkezési határidő napján 8 – 10.00 óra között nyújtható be a felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés átvétele akár 5 percet is igénybe vehet a szükséges dokumentálás miatt.
7) A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
8) A jelentkezést 1 eredeti példányban kell benyújtani. A jelentkezést teljes terjedelemben pdf formátumban 1 db CD-n/DVD-n is szükséges benyújtani. Amennyiben a nyomtatott és elektronikus példány között eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti nyomtatott példányt tekinti irányadónak a bírálat során.
a) A jelentkezőknek jelentkezésük eredeti példányát egy borítékban (csomagban) kell elhelyezniük és lezárniuk.
b) A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:
- a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33.;
- a jelentkezés megnevezését (a beszerzés tárgyát), a jelentkező cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;
- a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Részvételi jelentkezési határidő előtt nem bontható fel".
9) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt árbevételi nyilatkozat esetében a tárgyév utolsó napján, a referencia esetében pedig a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon átszámítani az ellenszolgáltatás összegét magyar forintra, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt.
10) Az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek tájékozódnia kell és az ajánlatban arról nyilatkoznia szükséges a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján arról, hogy tájékozódott-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
11) Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában biztosítja a munkák helyszínének megtekintését.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja alapján tárgyalásos eljárást alkalmazhat jelen építési munkához kapcsolódó új építési beruházás esetén a Kbt. hivatkozott pontjában szereplő feltételek fennállása mellett.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Urbán Mariann
Telefon: +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Urbán Mariann
Telefon: +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Urbán Mariann
Telefon: +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------