Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15996/2014
CPV Kód:45212354-2;45233162-2
Ajánlatkérő:Körmend Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Körmend, Batthyány-Strattmann László u. 5-7. hrsz: 2/1., és 19/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Körmend Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság tér 7.
Város/Község: Körmend
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Forró Szilvia
Telefon: +356 94592922
E-mail: varosfejlesztes@kormend.hu
Fax: +36 94410623
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormend.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés - „Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden” NYDOP-2.1.1/A-13-k-2014-0001 kódszámú pályázat keretében kivitelezési munkálatok megvalósítása műemléki épületen és kerékpárút építés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Körmend, Batthyány-Strattmann László u. 5-7. hrsz: 2/1., és 19/3.
NUTS-kód: HU222
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés - „Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden” NYDOP-2.1.1/A-13-k-2014-0001 kódszámú pályázat keretében kivitelezési munkálatok megvalósítása műemléki épületen és kerékpárút építés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212354-2
További tárgyak:45233162-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Batthyány-Strattmann-várkastély részét képező egykori lovarda épületének (jelenleg színházként funkcionál) átalakítása látogatóközponttá, információs központtá, valamint az épületen belül egy Liktárium kialakítása, illetve az épület mellett kerékpárút átépítése (113,22 m2). A műemlék épületben: szociális helységek kialakítása, új belsőépítészeti arculat kialakítása, 369 fős nézőtér felújítása/átalakítása, 900 m2 tető- és héjalás felújítása, 1.500 m2 homlokzat műemléki felújítása, gépészeti rekonstrukció, az épület (lift-építés) és az épület megközelítésnek akadálymentesítése. Építéssel érintett épület terület bruttó 1114,33 m2.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 250 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési határidőre vonatkozó késedelmi kötbér, melynek napi mértéke a nettó szerződéses ár 0,1% - 0,5%-a (ajánlat szerint), maximum a nettó szerződéses ár 20%-a. A maximális késedelmi kötbér elérése esetén az ajánlatkérőnek jogában áll a szerződéstől való elállás, illetve ezzel egyidejűleg jogosult a meghiúsulási kötbérre. Meghiúsulási kötbér a nettó szerződéses ár 20%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A késedelmi kötbér értékelési részszempont. Az előírt minimális kötbérnél kevesebb megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az előírt maximális kötbérnél magasabb megajánlása esetén az ajánlatkérő azonos pontszámot biztosít, figyelemmel a Kbt. 71. § (7) bekezdésére.
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként saját nyilatkozatot kell adnia, hogy a szerződés hatálybalépésének napján a Kbt. 126. § (2) bekezdés alapján a szerződés időtartamára teljesítési biztosítékot nyújt, melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő és mely biztosíték értéke a szerződés szerinti áfa nélkül számított érték 5%-a. A biztosíték a 126. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában nyújtható, a biztosíték benyújtásának határideje a szerződéskötés napja. A biztosíték rendelkezésre bocsátáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdés alapján az ajánlatbna nyilatkoznia kell.
Jótállás, melynek időtartama 36 hónap. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként saját nyilatkozatot kell adnia, hogy a beruházás teljesítését követően az előírt jótállási idő időtartamára a szerződés szerinti áfa nélkül számított érték 5%-át elérő jótállási biztosítékot nyújt, melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő és időtartama a jótállás időtartama + 45 nap. A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában nyújtható, a biztosíték benyújtása a végszámla kifizetésének feltétele. A biztosíték rendelkezésre bocsátáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdés alapján az ajánlatbna nyilatkoznia kell.
Ajánlattevő köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg (maximum a szerződés elszámolható összegének 30%-a) és a szerződés elszámolható összegének 10%-a közötti különbözetnek megfelelő mértékű biztosítékot nyújtani, mely a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szól. A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdése b) pontja szerinti formában nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdésében meghatározott módok bármelyikén.. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Ajánlattevő egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés alkalmazandó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A projektet az Európai Unió és a magyar állam finanszírozza - Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-2.1.1/A-13-k-2014-0001, a támogatás pénzneme HUF. A támogatás intenzitás 100,000000%. A fedezet az ajánlatkérő rendelkezésére áll. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
Ajánlatkérő a teljesítés megkezdéséhez előleget a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)-(6) bekezdések alapján biztosít. Az előleg mértéke maximum a szerződés elszámolható összegének 30%-a. Az előleg elszámolása az utolsó részszámlában és a végszámlában történik egyenlő arányban. Részszámla benyújtására három alkalommal van lehetőség 25%-os, 50%-os és 75%-os készültség esetén. A részszámla összege megegyezik a teljesítés mértékével. A szállítói előleg, a részszámla és a végszámla kifizetése az igazolt teljesítést (szállítói előleg esetén előlegbekérő levél beérkezését) követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdések és a Kbt. 130. § alapján történik, illetve alvállalkozó igénybe vétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott feltételek szerint történik banki átutalással közvetlen szállítói finanszírozással az Art. 36/A. §-nak történő megfelelés esetén. A szállítói előleg esetében a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §-ban foglaltak az iránymutatóak.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során MSZ EN ISO 14001:2005 minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekkel kell rendelkeznie.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján kell eljárni. A Kbt. 57. § szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hiányáról az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § második mondatában foglalt rendelkezések az irányadóak. A Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás feladásának dátuma. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatói („A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” – KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16. és „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” – KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alkalmazandóak.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
G1: Az ajánlattevő saját vagy jogelődje, a hirdetmény feladását megelőző három üzleti évre a vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont alapján. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdései és a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései (közvetlenül a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontjai) alkalmazhatóak és adott esetben alkalmazandóak.
G2-G3: Az ajánlattevőnek a hirdetmény feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó teljes (ÁFA nélkül számított) árbevételére és a közbeszerzés tárgya szerinti (műemlék épület felújítása, rekonstrukciója) árbevételére vonatkozó nyilatkozatának benyújtása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont alapján attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (4a) bekezdése és a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései (közvetlenül a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontjai) alkalmazhatóak és adott esetben alkalmazandóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
G1: a felhívás feladását megelőző három üzleti évben legalább kettő esetében mérleg szerinti eredménye nem volt negatív - beszámoló alapján. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött ajánlattevőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési kivitelezési munkák) működésének ideje alatti nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 500.000.000 Ft. A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel az alkalmassági feltételnek.
G2: a felhívás feladását megelőző három üzleti évben a teljes teljes árbevétele eléri az évek összességében a nettó 730 millió forintot. A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági feltételnek.
G3: a felhívás feladását megelőző három üzleti éveben a közbeszerzés tárgya szerinti (műemlék épület felújítása, rekonstrukciója) árbevétele az évek összességében érje el a nettó 450 millió forintot. A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági feltételnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1: ajánlattevő a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 310/2011. XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjának, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) és (6) bekezdésnek megfelelően. A Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései (közvetlenül a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontjai) alkalmazhatóak és adott esetben alkalmazandóak. Az alkalmassági igazolása során a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése alkalmazandó.
M2: az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § 2) bekezdésnek e) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt, szakmai gyakorlatot igazolni tudó szakembereinek a szakember által aláírt szakmai önéletrajza és végzettséget igazoló okirata másolata. A Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései (közvetlenül a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontjai) alkalmazhatóak és adott esetben alkalmazandóak. Az önéletrajzból az előírt szakmai gyakorlatnak egyértelműen ki kell derülnie, a szakmai gyakorlatot év/hó bontásban kell megadni. A párhuzamos szakmai gyakorlatot az ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés.
M3: az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésnek d) pontja szerint az előző három naptári évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámának és vezető tisztségviselőinek bemutatása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik minimum 1 db nettó 450 millió Ft értékű, eredményes műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt műemléki épületen végzett magasépítési munkával, mely rendelkezik az alábbi műszaki paraméterekkel:
- legalább 1.000 m2 alapterületen végzett munka
- legalább 300 fős nézőtér felújítás
- legalább 1.000 m2 homlokzat felújítás
- legalább 500 m2 tető felújítás.
A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági feltételnek.
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő MV-Ép/AM, MV-Ép/ÉG és MV-Ép/ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklete és a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerint. Egy szakember maximum 2 jogosultság igazolására vehető igénybe. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű minőségbiztosításért felelős szakemberrel és 1 fő, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező, középfokú végzettségű, munkavédelmi szakemberrel. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés bb) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és szakirányú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező farestaurátorral, illetve kőrestaurátorral. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés bc) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és szakirányú vagy azzal egyenértékű végzettséggel műemléki épületkutatóval. A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági feltételnek.
M3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző három naptári évben évente legalább 10 fős állományi létszámmal és 2 fő vezető tisztségviselővel. A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági feltételnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
nettó ajánlati ár70
késedelmi kötbér30
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap ) Időpont: 12:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
Hely: HHP Contact Tanácsadó Kft., 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. 32. számú irodahelyisége (INNONET Szolgáltatóház)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § alapján.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-2.1.1/A-13-k-2014-0001
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ’A’ melléklet II. pontban megjelölt címen igényelhető faxos vagy e-mail-es formában megküldött igényléssel. Az igénylést követően az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 2 napon belül megküldi a dokumentációt az ajánlattevő részére. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike megigényli a dokumentumot. Az ajánlatkérési dokumentáció megigénylése az eljárásban való részvétel feltétele.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Számítási módszer az 1. értékelési részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, a legkedvezőtlenebb ajánlat 1 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül kiszámításra.
Számítási módszer a 2. értékelési részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, a legkedvezőtlenebb ajánlat 1 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül kiszámításra. Az értékelési részszempont esetében a vállalható minimum érték 0,1%, a vállalható maximum érték 0,5%. Az előírt minimális kötbérnél kevesebb megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az előírt maximális kötbérnél magasabb megajánlása esetén az ajánlatkérő azonos pontszámot biztosít, figyelemmel a Kbt. 71. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő a pontozást 2 tizedes jegyig a kerekítés szabályainak figyelembevételével végzi el.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
G1-G3 szempontok, illetve M1-M3 szempontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell benyújtania, melynek összege 1.000.000 HUF, azaz Egymillió HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján teljesítendő, figyelemmel a Kbt. 25. § (5) bekezdésre. Banki átutalás esetén az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet (HHP Contact Tanácsadó Kft.) Duna Takarékszövetkezetnél vezetett 58600283-11127886 számú bankszámlájára teljesítendő az átutalás. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a megadott értékű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával is. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényesnek, a lejáratig visszavonhatatlannak és a létrejöttét meghatározó jogviszonytól függetlennek kell lennie. A bankgarancia összege nem csökkenthető, az egy összegben hívható le. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló iratot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válhat.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése és a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő nyilatkozatát. A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot az ajánlatnak eredetiben kell tartalmaznia.
3) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati kötöttség vállalásáról.
5) Az ajánlatkérő saját nyilatkozatként az ajánlattevő arra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja által aláírt nyilatkozatot fogadja el. Az aláírási jogosultságot az aláírási címpéldány vagy aláírásminta (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés) egyszerű másolatával és/vagy meghatalmazással kell igazolni.
6) Az alkalmassági feltételek igazolása esetén a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdések alkalmazandóak.
7) Az ajánlattevőnek ajánlatában a következő dokumentumokat is be kell nyújtania: kitöltött építési költségvetési kiírás (CD-n is), a szerződés teljesítésére vonatkozó organizációs műszaki leírás és sávos építési-pénzügyi ütemterv javaslat.
8) A beruházás helyszínének megtekintésére nem konzultációs jelleggel az ajánlatkérő helyszíni szemlét szervez. A helyszíni szemle időpontja: 2014. augusztus 11. 10:00, a helyszíni szemlén résztvevők részére a találkozás helye: Körmend, Batthyány utca 5 – Színház épülete. A helyszíni szemle célja a beruházás helyszínének megismerése. Az ajánlatkérő csak az írásban feltett kérdéseket (kiegészítő tájékoztatás) tekinti hivatalosan feltett kérdésnek és a válaszokat is kizárólag írásban adja meg. A helyszíni szemlén írásban be lehet nyújtani kérdéseket, illetve az ott elhangzottakat írásban is meg kell ismételni és be lehet nyújtani az A. melléklet I. pontban megadott címre. A helyszíni szemlén esetlegesen szóban megválaszolt kérdések nem tekinthetőek az ajánlat részének.
9) Az ajánlatokat a Kbt. 61. § alapján 1 papír alapú és 1 elektronikus (CD-re/DVD-re írva szkennelve) példányban lezárt csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlatot oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlatot tartalmazó sérülésmentes, zárt csomagon fel kell tüntetni a következő feliratot: „Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden - kivitelezési munkák – bontási ülés előtt tilos felbontani”. A papír alapú és az elektronikus formátumú ajánlat eltérése esetén az eredeti papír alapú példány az irányadó.
10) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során megvalósulási terv készítést ír elő, melynek költsége az ajánlattevőt terheli.
11) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a alapján teljes körben biztosítja.
13) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, (konzorciumi szerződés) legalább a következő tartalommal: Tartalmazza az ajánlattevők között a jelen eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, jelölje ki azt az ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, és a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, továbbá, hogy a közös ajánlattevők nyertesség esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak.
14) Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben a nyilatkozat, vagy okirat részben, vagy egészben nem magyar nyelven kiállított, úgy az ajánlattevő által készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat, vagy okirat után.
15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján tett nyilatkozatot és adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján tett nyilatkozatot és a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat és igazoló dokumentumokat.
16) Az eljárásban az ajánlattevőknek a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján kell eljárni.
17) Ajánlatkérő jelzi, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat a későbbiekben a Kbt. 94.§ (3) bek. b) pontjára alapozva.
18) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor írásban nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítésében az alábbi szakértők részt fognak venni: 1-1 fő MV-Ép/A, MV-Ép/ÉG és MV-Ép/ÉV jogosultságú és legalább 5 éve magasépítési szakterületen foglalkoztatott felelős műszaki vezető. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtania, hogy a nyertessége esetén az ajánlatban bemutatott szakembereket a fentiek közül mely szakterületen kívánja bevonni, illetve hogy a bemutatott szakember a szerződés megkötéséig a fentebb bemutatott kamarai jogosultsággal rendelkezni fog és adott esetben a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
19) Az ajánlatok összeállításakor a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban foglaltak is figyelembe veendőek.
20) Az ajánlat részeként projekttervet kell benyújtani a dokumentációban megadott részletezettséggel.
21) Ajánlattevőnek a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A biztosításnak korlátlan esetszámra, esetenként nettó 5.000.000 HUF értékre kell szólnia.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/05 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: HHP Contact Tanácsadó Kft.
Postai cím: Gesztenyefa utca 4.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Páli János közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36309016106
E-mail: palij@hhp.co.hu
Fax: +3696314222
Internetcím (URL): www.hhp.co.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: HHP Contact Tanácsadó Kft.
Postai cím: Gesztenyefa utca 4.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Páli János közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36309016106
E-mail: palij@hhp.co.hu
Fax: +3696314222
Internetcím (URL): www.hhp.co.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: HHP Contact Tanácsadó Kft.
Postai cím: Gesztenyefa utca 4.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Páli János közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36309016106
E-mail: palij@hhp.co.hu
Fax: +3696314222
Internetcím (URL): www.hhp.co.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------