Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15997/2014
CPV Kód:45315000-8;45315100-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem telephelyei az alábbiak szerint: - PTE 1. sz. (400 ágyas) Klinikai tömb, 7624 Pécs, Honvéd utca 5. hrsz.: 3206 - PTE Rákóczi úti telephely, 7623 Pécs, Garay u. 1. (hrsz. 4128/1), 7623 Pécs, Rákóczi út 2. (hrsz.: 4135), 4144. - PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 7624 Pécs, Édesanyák útja 13., Édesanyák útja 15., Édesanyák útja 17. hrsz.: 4946 NUTS-kód: HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Főigazgatóság, Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 72501500/20331
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Fotovoltaikus erőművek (napelemes rendszer) tervezése és telepítése a Pécsi Tudományegyetem telephelyein (KEOP-2014-4.10.0/K)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Pécsi Tudományegyetem telephelyei az alábbiak szerint:
- PTE 1. sz. (400 ágyas) Klinikai tömb, 7624 Pécs, Honvéd utca 5. hrsz.: 3206
- PTE Rákóczi úti telephely, 7623 Pécs, Garay u. 1. (hrsz. 4128/1), 7623 Pécs, Rákóczi út 2. (hrsz.: 4135), 4144.
- PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 7624 Pécs, Édesanyák útja 13., Édesanyák útja 15., Édesanyák útja 17. hrsz.: 4946
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU231
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Fotovoltaikus erőművek (napelemes rendszer) tervezése és telepítése a Pécsi Tudományegyetem telephelyein KEOP-2014-4.10.0/K pályázat keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315000-8
További tárgyak:45315100-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Ajánlatkérő energetikai korszerűsítést kíván megvalósítani a Pécsi Tudományegyetem telephelyein.
Az energetikai korszerűsítés magában foglal összesen 467 kWp (1. rész: 145 kWp, 2. rész: 123,5 kWp, 3. rész:118,5 kWp, 4. rész: 80 kWp) teljesítményű fotovoltaikus erőművek ( napelemes rendszer ) részenkénti kivitelezési tervének elkészítését és a rendszer telepítését, a telepített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzését:
- kivitelezési terv elkészítése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési munkálatok kivitelezése.
A napelemes modulokra ajánlattevőnek gyártói teljesítmény garanciát kell biztosítania minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre.
A napelemnek meg kell felelni az EN 61730 szabvány előírásainak valamint a berendezésnek meg kell felelnie továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkezzen. A kivitelezés időtartama alatt biztosítani kell az intézmény akadálymentes és biztonságos üzemelését.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat és feltételeket, valamint az árazatlan költségvetést az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
1.) rész
Telepítési hely: PTE 1. sz. (400 ágyas) Klinikai tömb
Telepítés címe: Honvéd utca 5.,Honvéd utca 7., Honvéd utca 1-3, Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12. (hrsz.: 3206)
Telepítendő teljesítmény: 145 kWp (inverter teljesítmény 150 kVA)
Napelem mennyiség: 580 db, 250 Wp/napelem
Nettó felület igény: 957 m2
Telepítés helye: Ferde tető,
Tervezett rögzítés módja: Ferde tető, cserép síkjában
2.) rész:
Telepítési hely: PTE Rákóczi úti telephely, ferde tető
Telepítés címe: 7623 Pécs, Garay u. 1. (hrsz.: 4128/1), 7623 Pécs, Rákóczi út 2. (hrsz.: 4135),
Telepítendő teljesítmény: 123,5 kWp, inverter teljesítmény 120 kVA
Napelem mennyiség: 494 db, 250 Wp/napelem
Nettó felület igény: 815 m2
Telepítés helye: Ferde, cserép tető
Tervezett rögzítés módja: Ferde tető, cserép síkjában .
3.) rész
Telepítési hely: PTE Rákóczi úti telephely, parkoló
Telepítés címe: 7623 Pécs, Garay u. 1., 7623 Pécs, Rákóczi út 2. (hrsz.: 4144.)
Telepítendő teljesítmény: 118,5 kWp, inverter teljesítmény 120 kVA
Napelem mennyiség: 474 db
Nettó felület igény: 782,2 m2
Telepítés helye: parkoló fölé, egyedi fém tartószerkezetre telepített
Tervezett rögzítés módja: parkoló esetében 10 fok dölésszög.
4.) rész
Telepítési hely: PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Telepítés címe: 7624 Pécs, Édesanyák útja 13., Édesanyák útja 15., Édesanyák útja 17. (hrsz.: 4946)
Telepítendő teljesítmény: 80 kWp (inverter teljesítmény 80 kVA)
Napelem mennyiség: 320 db, 250 Wp/napelem
Nettó felület igény: 528 m2
Telepítés helye: Ferde, cserép tető
Tervezett rögzítés módja: Ferde tető, cserép síkjában
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 209000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: az ajánlattevőnek felróható határidőn túli késedelmes teljesítés esetén az általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül számított ellenszolgáltatás 1,0 %-a/nap, maximum 30%. A kötbér alapja a szerződés nettó ellenértéke.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén az általános forgalomi adó (ÁFA) nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 30%-a.
Ajánlattevő köteles 20 év teljesítmény garanciát vállalni a napelem modulokra, a projekt befejezését követő naptól számított 5 év garanciát vállalni az általa elvégzett munkáért.
A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Szállítói finanszírozás esetén:
Ajánlatkérő biztosítja a szállítói előleg (a szerződés elszámolható összegének max. 30 %-a) lehetőségét a Kbt. 131. § (2) bekezdése és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése a) pontjában foglaltak szerint, melyet pályázati forrásból finanszíroz. A számla ellenértéke (100,000000 %) a KEOP-2014-4.10.0/K számú pályázati forrásból kerül kiegyenlítésre. A kifizetésekre a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben meghatározottak is irányadóak, azzal, hogy ajánlatkérő szállítói finanszírozási módot választott.
Az előleg biztosításának feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében illetve Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti rendelkezésre bocsátása, valamint az előlegbekérő dokumentum ajánlatban történő benyújtása.
Amennyiben az Ajánlattevő a szállítói előleget igényli, köteles az igénybejelentése alapján a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Megbízott cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Amennyiben a számla értéke meghaladja a bruttó 1 000 000 Ft-ot, a kifizetésre a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet szállítói finanszírozásra vonatkozó rendelkezései szerint is sor kerülhet, melyet Ajánlatkérő a szerződésben rögzít.
Ajánlattevő köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve ajánlattevő szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az ajánlattevőként szerződő félnek, aki az első részszámlában a tervezési szerződési értéknek (Ajánlatkérő által részteljesítés-igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés alapján) megfelelő összeget érvényesíthet.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az ajánlattevőként szerződő félnek, aki egy-egy részszámlában a szerződési érték 1/2 részének (Ajánlatkérő által részteljesítés-igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés alapján) megfelelő összeget érvényesíthet.
A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kiállított végteljesítés igazolás birtokában nyújtható be (részszámla, végszámla: számla).
Amennyiben az Ajánlattevő szállítói előleget vett igénybe, a folyósított szállítói előleg összege a havi részszámlákból, egyenlő részletekben kerül jóváírásra a megbízási díjból.
Ajánlatkérő (illetve a KSZ) a számla kifizetését a Kbt. 130. § (3) bekezdése értelmében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján teljesíti. Amennyiben a Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, Ajánlatkérő 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ára tekintettel tesz eleget a fizetési kötelezettségének. A kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A-B. §-aiban foglalt rendelkezések is irányadók.

A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőtől a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése szerinti gazdálkodó szerv létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód: Az ajánlattevő a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró okok hiányát a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. § szerint köteles igazolni.
Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. § és 10. § alapján a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az igazolás módját magyarországi ajánlattevők tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 57. számú Közbeszerzési Értesítőben (2014. május 16.-ai) megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántar-tásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatko-zásában” útmutatója részletesen tartalmazza. A külföldi ajánlattevők tekintetében a 2012. június 01.-i 61. számú Közbeszerzési Értesítőben megjelent „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” útmutató.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
G/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény jelen eljárást megindító felhívás feladásának időpontját (azaz a jelen eljárást megindító felhívás V.5) pontjában meghatározott napot)követően kiállított, a jelen eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző 12 hónapra vonatkozó nyilatkozata (egyszerű másolatban) az alábbi tartalommal (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
1.) az ajánlattevőnek a számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett összes pénzforgalmi jelzőszáma,
2.) a bankszáml(ák)a számlavezetésének kezdő időpontja,
3.) a bankszámlán a jelen ajánlattételi felhívás feladásának időpontját (azaz a jelen eljárást megindító felhívás V.5) pontjában meghatározott napot) megelőző 12 hónapban előforduló sorban állások száma és időtartama (napban).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
G/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladásának időpontját (azaz a jelen eljárást megindító felhívás V.5) pontjában meghatározott napot)követően kiállított számlavezető pénzügyi intézmény(ek) nyilatkozatából megállapítható, hogy a jelen eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző 12 hónapban egyik bankszámláján sem volt 30 napot meghaladó a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorba állítás.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevőknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint kell megfelelniük, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel.
Az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az ajánlatban meg kell jelölni az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetet, az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontját és azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján amennyiben az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására támaszkodik, úgy az az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. § bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás feladásától (jelen eljárást megindító felhívás V.5) pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 60 hónap jelen közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelő legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése [napelemes rendszer kivitelezése, telepítése) , legalább a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdésében meghatározott módon.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 Alkalmas az ajánlattevő, ha a szállítások ismertetése alapján a jelen eljárást megindító felhívás feladásától (jelen eljárást megindító felhívás V.5) pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 60 hónapban rendelkezik az legalább 1 db jelen közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelő [napelemes rendszer kivitelezése, telepítése] tárgyú referenciával, melynek teljesítménye a 20kWp-t eléri, illetve meghaladja.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevőknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint együttesen kell megfelelniük.
Az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az ajánlatban meg kell jelölni az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetet, az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontját és azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján amennyiben az ajánlattevő a korábbi szállítások teljesítésére vonatkozó alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására támaszkodik, úgy az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania nyilatkozatát, melyben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. § bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/26 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentáció ellenértéke 50.000.- HUF + ÁFA. Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő MÁK 10024003-00282716-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kell kiegyenlítenie a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek az eljárás eredményéről szóló értesítést követően a szerződéskötésig. A pénzügyi teljesítés bizonylatának megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „PTE napelemes rendszer tervezés és kivitelezés”
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/26 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/26 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
Hely: Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóság, Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság, Közbeszerzési Osztály, 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b. III. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek vehetnek részt.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Az Ajánlatkérő pályázatot kíván beadni a KEOP-2014-4.10.0/K számú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére" megnevezésű pályázati felhívás keretében.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A Kbt. 49. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat benyújtásának feltétele, hogy az ajánlat elkészítése érdekében az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton meg kell kapnia. Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentáció elektronikus úton történő átvételének módja: Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentáció megküldésére vonatkozó ajánlattevői kérelmet a papp.roland @pte.hu és kozbeszerzes@pte.hu mail-címre kell megküldeni, melyet követően az ajánlatkérő a dokumentációt a kérelemben megjelölt mail címre továbbítja. A dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem minimális tartalma: az ajánlattevő cég neve és címe, a kapcsolattartó neve, a telefon/fax-szám és a pontos E-mail cím; továbbá a „Napelemes rendszer tervezése és telepítése”és/vagy a jelen ajánlati felhívás azonosító száma (KÉ). AA személyes átvételre az ajánlattételi határidőig (jelen ajánlati felhívás IV.3.4 pontjában meghatározott határidő) jelen ajánlattételi felhívás „A” mellékletének II. pontjában meghatározott helyen minden munkanapon 09.00 órától 15.00 óráig (kivétel az ajánlattételi határidő lejártának napja, amely napon kizárólag 09.00 órától 14.00 óráig) átvételi elismervény kiállítása mellett van lehetőség.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) és d pontja alapján a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) szerinti G/1., a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti III.2.3 pont M/1. alkalmassági követelmények tekintetében szigorúbb feltételeket határozott meg a Közbeszerzési Hatóság által a minősített ajánlattevőkre vonatkozóan megállapított követelményekhez képest.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1. A jelen ajánlati felhívásban és a hozzá tartozó dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok, általános érvényű kötelező előírások, így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Épkiv.); az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (Épközbesz.), valamint a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
2. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség ajánlattevőt terheli.
3. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, a Kbt. 122. § (5) bekezdésben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az A./1. mellékletben meghatározott címek valamelyikére (e-mail és/vagy fax)kell megküldeniük.
4. Formai feltételek: Ajánlattevőnek az ajánlatát a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. Az ajánlatot 1 db nyomtatott példányban, valamint l db, az eredeti dokumentummal megegyező elektronikus (CD/DVD adathordozón rögzített) formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti (papír alapú) példány számít irányadónak. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek az Ajánlatkérési dokumentáció alapján megküldésre kerülő árazatlan költségvetést is csatolni az ajánlatban papír alapon és az elektronikusan beadásra kerülő ajánlathoz xls formátumban.
6. Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatban meg kell jelölnie:
- a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni –nemleges válasz esetén is csatolandó- [Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont];
- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont];
- azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Ajánlattételi Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55. § (5) bekezdés].
5. Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell:
- arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá [Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §];
- Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arra nézve, hogy nyertessége esetén a felelősségbiztosítását kiterjeszti a kért tartalommal a beszerzés tárgya szerinti létesítményre;
- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni ;
- az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3) bekezdés];
- a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről, valamint az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításainak hitelességéről;
- arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
6.) Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható,
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti (ügyvéd által ellenjegyzett) aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
7. Ajánlattevő nyilatkozatban köteles közölni valamennyi, pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézmény megnevezését, továbbá, hogy a pénzügyi helyzetére vonatkozó információt valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan csatolta. Amennyiben ajánlattevő nem tud az ajánlati felhívás III.2.2) pontjának G/1) bekezdésében előírt bankinformációt csatolni letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári(takarékossági) és egyéb speciális számlák esetében, úgy külön nyilatkoznia kell, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát arról, hogy a specifikumuk miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.
8. Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredetiben, minden más dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
9. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
10. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumokat tekinti irányadónak.
11. Ajánlati biztosíték előírása: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
12. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. § bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
13. Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek (értékelési szempont) alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásnak megfelelő érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 14. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Ajánlattevő dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
15. Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
16. A Kbt. 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatban, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47.. § bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
17. Az Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.
A Kbt. 54. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető megtalálható az Ajánlatkérő által a Felhívással együtt megküldésre kerülő Dokumentációban.
18. A felelősségbiztosításra vonatkozó követelmények:
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
A felelősségbiztosítással szemben támasztott követelmények: a szerződés tárgyát képező építési beruházásra teljes mértékben ki kell terjednie a felelősségbiztosításnak oly módon, hogy káreseményenként minimum 10.000.000,- Ft, illetve éves minimum 40.000.000,- Ft értékhatárig érvényes.
A megfelelő felelősségbiztosítás fennállását igazoló okiratot be kell mutatni a szerződés megkötését megelőzően az Ajánlatkérőnek (a megfelelő felelősségbiztosítási szerződés rendelkezésre állása, valamint ennek igazolása a szerződéskötés feltétele). A felelősségbiztosítás igazolásának elmaradása esetén az Ajánlatkérő jogosult a szerződéskötéstől elállni, és az Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződni.
20. Ajánlattevő a kivitelezés kapcsán köteles a oktatási és egészségügyi ellátás rendjéhez igazodni, a munkákat úgy folytatni, hogy azokkal az oktatási, kutatási és egészségügyi ellátási tevékenységet ne zavarja.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (3) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le tekintve, hogy pályázatot kíván beadni a KEOP-2014-4.10.0/K számú és "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére" című pályázati felhívásra. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40.§ (4) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
22. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a KEOP-2014-4.10.0/K számú és "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére" című pályázati felhívás C.9. pontja alapján a jelen eljárás keretében megkötött vállalkozói szerződés teljesítésének legkésőbbi határideje a pályázati felhívásban szereplő határidőt (projekt megvalósításának határidejét) megelőző 35. nap.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/05 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Postai cím: Szántó Kovács J. u. 1/b.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság
Telefon: +36 72501500-20331
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu, papp.roland@pte.hu
Fax: +36 72 536345
Internetcím (URL): www.pte.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Postai cím: Szántó Kovács J. u. 1/b.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Főigazgatóság, Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság
Címzett: Közbeszerzési Osztály, 315. iroda
Telefon: +36 72501500-20331
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu, papp.roland@pte.hu
Fax: +36 72 536345
Internetcím (URL): www.pte.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Postai cím: Szántó Kovács J. u. 1/b.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Főigazgatóság, Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság
Címzett: Közbeszerzési Osztály, 315. iroda
Telefon: +36 72 501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72 536345
Internetcím (URL): www.pte.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: PTE 1. sz. (400 ágyas) Klinikai tömb
1) Rövid meghatározás:
Fotovoltaikus erőművek (napelemes rendszer) tervezése és telepítése a Pécsi Tudományegyetem a PTE 1. sz. (400 ágyas) Klinikai tömb telephelyén (KEOP-2014-4.10.0/K)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315000-8
További tárgyak:45315100-9
3) Mennyiség
Telepítési hely: PTE 1. sz. (400 ágyas) Klinikai tömb
Telepítés címe: Honvéd utca 5.,Honvéd utca 7., Honvéd utca 1-3, Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12. (hrsz.: 3206)
Telepítendő teljesítmény: 145 kWp (inverter teljesítmény 150 kVA)
Napelem mennyiség: 580 db, 250 Wp/napelem
Nettó felület igény: 957 m2
Telepítés helye: Ferde tető,
Tervezett rögzítés módja: Ferde tető, cserép síkjában
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: PTE Rákóczi úti telephely, ferde tető
1) Rövid meghatározás:
Fotovoltaikus erőművek (napelemes rendszer) tervezése és telepítése a Pécsi Tudományegyetem a PTE Rákóczi úti telephelyén (KEOP-2014-4.10.0/K)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315000-8
További tárgyak:45315100-9
3) Mennyiség
Telepítési hely: PTE Rákóczi úti telephely, ferde tető
Telepítés címe: 7623 Pécs, Garay u. 1. (hrsz.: 4128/1), 7623 Pécs, Rákóczi út 2. (hrsz.: 4135),
Telepítendő teljesítmény: 123,5 kWp, inverter teljesítmény 120 kVA
Napelem mennyiség: 494 db, 250 Wp/napelem
Nettó felület igény: 815 m2
Telepítés helye: Ferde, cserép tető
Tervezett rögzítés módja: Ferde tető, cserép síkjában .
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: PTE Rákóczi úti telephely, parkoló
1) Rövid meghatározás:
Fotovoltaikus erőművek (napelemes rendszer) tervezése és telepítése a Pécsi Tudományegyetem a PTE Rákóczi úti telephelyén (KEOP-2014-4.10.0/K)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315000-8
További tárgyak:45315100-9
3) Mennyiség
Telepítési hely: PTE Rákóczi úti telephely, parkoló
Telepítés címe: 7623 Pécs, Garay u. 1., 7623 Pécs, Rákóczi út 2. (hrsz.: 4144.)
Telepítendő teljesítmény: 118,5 kWp, inverter teljesítmény 120 kVA
Napelem mennyiség: 474 db
Nettó felület igény: 782,2 m2
Telepítés helye: parkoló fölé, egyedi fém tartószerkezetre telepített
Tervezett rögzítés módja: parkoló esetében 10 fok dölésszög.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
1) Rövid meghatározás:
Fotovoltaikus erőművek (napelemes rendszer) tervezése és telepítése a Pécsi Tudományegyetem a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika telephelyén (KEOP-2014-4.10.0/K)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315000-8
További tárgyak:45315100-9
3) Mennyiség
Telepítési hely: PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Telepítés címe: 7624 Pécs, Édesanyák útja 13., Édesanyák útja 15., Édesanyák útja 17. (hrsz.: 4946)
Telepítendő teljesítmény: 80 kWp (inverter teljesítmény 80 kVA)
Napelem mennyiség: 320 db, 250 Wp/napelem
Nettó felület igény: 528 m2
Telepítés helye: Ferde, cserép tető
Tervezett rögzítés módja: Ferde tető, cserép síkjában
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------