Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/47
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.04.22.
Iktatószám: 5526/2014
CPV Kód: 71311100-2;71230000-9;79418000-7
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.05.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: vagyonkezelő szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Címzett: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998334
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu, siraly.katalin@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): http://www.mnv.hu/felso_menu/uzleti/palyazatkozbeszerzes
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelő szerv
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelő
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés építész és mérnöktanácsadói, tervezési programalkotási és költségszakértői, valamint nemzetközi tervpályázatra vonatkozó előkészítő és lebonyolító tevékenységek és ezek elvégzéséhez szükséges tervezési projekt koordinációs tevékenység tárgyában a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ (Kiállítási Központ) megvalósításával kapcsolatban.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest, Magyarország
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Megbízási szerződés építész és mérnöktanácsadói, tervezési programalkotási és költségszakértői, valamint nemzetközi tervpályázatra vonatkozó előkészítő és lebonyolító tevékenységek és ezekhez szükséges tervezési projekt koordinációs tevékenység tárgyában a Kiállítási Központ megvalósításával kapcsolatban.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311100-2
További tárgyak: 71230000-9
79418000-7
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Kiállítási Központ építészeti, beruházási volumene – az előkészítés jelen szakaszában rendelkezésre álló adatok alapján – megközelítőleg 12.000 -15.000 m2 bruttó beépített szintterület, amely beruházás megvalósításának becsült bekerülési, építés-kivitelezési költsége legkevesebb nettó 5 (öt) milliárd forint. Ehhez a beruházás előkészítésével, a tervezéssel, valamint a mérnök lebonyolítói tevékenységgel kapcsolatos költségek még hozzáadódnak.
A Kiállítási Központ beruházásának megvalósításához szükséges ingatlan (telek) területének becsült nagysága hozzávetőlegesen 17.000 m
Építész és mérnöktanácsadói, tervezési programalkotási és költségszakértői, valamint nemzetközi tervpályázatra vonatkozó előkészítő és lebonyolító tevékenységek és ezek elvégzéséhez szükséges tervezési projekt koordinációs tevékenység keretében az ajánlattevő feladatai a következőek:
Ajánlattevő a megjelölt feladatoknak kizárólag a szakmai tanácsadó (építész – tervező - mérnök) részét végzi el, azok nem foglalják magukban az adott feladathoz kapcsolódó közbeszerzési vagy jogi feladatokat.
1.) Építész és mérnöktanácsadói, tervezési programalkotási és költségszakértői tevékenységek keretében, a megrendelő kérésére adott esetben két nyelven, magyarul és angolul ellátandó feladatok, elkészítendő iratok, kiadványok:
a.) Helyszínnel és környezetével kapcsolatos építész és mérnöktanácsadói tevékenységek:
- integrált beépítési koncepció kidolgozása, amelyekben a szolgáltatások körének részét képezik a közlekedési kapcsolatok feltárása;
- a rendelkezésre álló adatok és információk megismerését követően az Ajánlatkérő igényeinek felmérése;
- Ajánlatkérő által biztosított szakmai program leírása alapján és az igényfelmérés összegzésével a tervezéshez szükséges általános funkcionális követelményrendszer elkésztése;
- az egyes helyiségek csoportokkal kapcsolatos funkcionális igények meghatározása;
- a funkcionális igényeknek megfelelően a funkciók biztosításához szükséges alapterületek megállapítása (helyiségprogram);
- a tervezési program alapján előzetes költségbecslés elkészítése;
- a beruházás előzetes megvalósítási ütemtervének elkészítése a tevékenységek kezdési és befejezései határidejének meghatározásával, a tevékenységek végrehajtásáért felelős szervezeteknek és a beruházói döntéseket igénylő eseményeknek és azok időpontjainak meghatározásával, a kritikus részhatáridők kiemelésével;
b.) Építész tanácsadói, tervezési programalkotási és költségszakértői tevékenységek elvégzéséhez szükséges tervezési projekt koordinációs (tervezési projekt vezetés) feladatok, amelyek keretében:
- kapcsolattartás a résztvevőkkel;
- a résztvevők munkájának koordinálása;
- a teljesítési határidők betartásának biztosítása;
- az ütemterv betartása és betarttatása a projektben résztvevőkkel;
- a munka felosztása és szervezése a résztvevők között;
- a kapcsolódó megbeszélések, egyeztetések megszervezése, azon történő részvétel;
- a kapcsolódó dokumentáció elkészítése, kezelése;
2.) Tervpályázat lebonyolításához kapcsolódó feladatok:
a.) Nemzetközi tervpályázatra vonatkozó előkészítő feladatok:
- előzetes ütemterv elkészítése a tervpályázat lebonyolítására;
- a tervpályázati eljárások szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályok, valamint – amennyiben Ajánlatkérő kérése alapján alkalmazandó - az UIA (Union Internationale des Architectes) szabályzata szerinti pályázati lebonyolítói feladatokban való közreműködés magyar és angol nyelven;
- közreműködés az esetlegesen szükséges jogszabály-módosításra irányuló javaslatok szövegezésében, egyeztetésében;
- a tervpályázat és a tervpályázati eljárás stratégiájának elkészítése, megszövegezése, a szükséges egyeztetések lebonyolítása, illetve az azokban való közreműködés;
- javaslattétel és közreműködés a tervpályázati adatszolgáltatás elemeinek (pályázati szabályzat, feladatleírás, tervezési program, a tervezési terület, a városrészi környezet és Budapest szöveges és képi bemutatása, a Rubik kocka jelenségét, metafórikus-asszociációs terét, felhasználását bemutató dokumentumok, internetes felület, beadandó pályaművek, pályázói adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények, az értékelés-előminősítés rendje, az értékelő bizottság részletes munkarendje, egyebek) meghatározásában, a követelmények megszövegezésében, egyes, szerződés tárgya szerinti elemek elkészítése;
- a tervpályázati szabályzat és eljárásrend megszövegezése, közreműködés a teljes dokumentáció összeállításában, annak koordinálása;
- az előbbiek során szükséges szakmai-közösségi párbeszéd, egyeztetések szervezése;
- amennyiben Ajánlatkérő kérésére Előminősítés lebonyolítására is sor kerül, az Előminősítési pályázati felhívás kidolgozásában való közreműködés;
- az Előminősítési pályázati feltételeinek - ütemterv készítése, pénzügyi feltételek kidolgozása, felhívás, dokumentáció és mellékleteinek szakmai előkészítésének - biztosításában való közreműködés;
- a pályázat Bíráló Bizottságának felállítása tárgyában:
• közreműködés a bíráló bizottság és a szakértők felkérésében;
• a bíráló bizottság és a szakértők szerződései tervezeteinek szakmai előkészítése;
• a pályázati felhívás és alkalmassági feltételek bíráló bizottság tagjaival történő egyeztetése, elfogadtatásában való közreműködés;
b.) Előminősítés lebonyolítása (amennyiben Ajánlatkérő kérése alapján szükséges):
- a közbeszerzési hirdetmény, dokumentáció, a felhívás és mellékleteinek szakmai előkészítésében való közreműködés (a közbeszerzési hirdetményt az Ajánlatkérő készítteti el és a Közbeszerzési szakértője által és gondoskodik a feladásáról);
- az internetes, média hirdetményhez szükséges adat és információszolgáltatás;
- a pályázókkal kapcsolatos feladatokban való közreműködés:
• beérkezett jelentkezések értékelése az alkalmassági feltételeknek megfelelően;
• közreműködik a meghívandó pályázók kiválasztásában;
• közreműködés a Pályázók meghívásában;
c.) Tervpályázat lebonyolítása:
- a pályázati felhívás, dokumentáció és mellékleteinek kidolgozása, melyben meghatározásra kerül a pályázat célja, jellege, a tervezési feladat, a részvételi és formai követelmények, a bírálati szempontok, határidők valamint a jogszabály által előírt egyéb feltételek kidolgozása;
- a tervpályázat lebonyolításának idő ütemtervének felülvizsgálata, véglegesítése;
- a pályázat pénzügyi feltételeinek kidolgozása, javaslat készítése a beérkezett pályázatok díjazásának rendszerére;
- közreműködés a pályázati dokumentáció, a felhívás és mellékleteinek elkészítésében (a tervezési program, alaptérkép, adatszolgáltatások). A dokumentáció egyeztetése a kijelölt jogi és közbeszerzési konzulenssel;
- a pályázati felhívás és dokumentáció egyeztetése, véleményeztetése a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, valamint a Magyar Művészeti Akadémia és egyéb közigazgatási, szakmai és közösségi szervezetek képviselőivel;
- a pályázati felhívás és dokumentáció egyeztetése, véleményeztetése és elfogadtatása bíráló bizottság tagjaival;
- a pályázati felhívás és dokumentáció egyeztetése, véleményeztetése és elfogadtatása az UIA-val (amennyiben szükséges);
- az internetes, média hirdetményhez szükséges adat és információ szolgáltatás;
- a pályázati anyagok fordításának megszervezése
- a tervpályázati dokumentáció kiadása a meghívott pályázóknak (FTP szerveren keresztül)
- a helyszíni szemle szervezése, lebonyolítása
- a pályázattal kapcsolatos kérdések begyűjtése és a Bíráló Bizottság által ezekre adott válaszok megküldése pályázóknak
- a pályázati dokumentáció véglegesítése
- a Bíráló Bizottság munkájának támogatása:
• munkaterv összeállítása;
• pályázatok befogadásának megszervezése, beadás dokumentálása (a helyszín biztosításának és a pályázatok mozgatásának költségei az Ajánlatkérőt terhelik);
• közreműködés a pályázatok bontásának megszervezésében, titkosság, összeférhetetlenség ellenőrzése;
• bíráló bizottsági ülések, pályázatok véleményezésének szervezése, a tagok és szakértők közötti kommunikáció feltételeinek biztosítása az FTP szerveren keresztül;
• közreműködés a zárójelentés összeállításában, ajánlások megfogalmazásában a pályázat tapasztalatai alapján;
• közreműködés a borítékbontásban;
• a díjazott pályázók beazonosításában;
- a tervpályázat eredményhirdetésének szervezése:
• közreműködés a pályázati eredmények kihirdetésében;
• a pályázók meghívásában;
• a díjazott pályaművek bemutatásában és a díjak átadásában;
A tervpályázat lezárása:
- a díjazásban nem részesült pályaművek visszaadja a pályázóknak;
- a díjazott pályaműveket átadja a Megbízónak;
Tervezési szerződés megkötése:
- a tervezési szerződés tervezetének szakmai előkészítésében való közreműködés;
- folyamatos egyeztetés a tervezési szerződéssel összefüggésben a kijelölt közbeszerzési és jogi szakértővel;
- szerződéses tárgyalásokon (az egyszerűsített közbeszerzési eljárásban) műszaki szempontból az Ajánlatkérő támogatása;
Tervpályázat lebonyolításához szükséges projekt koordinációs (projektvezetés) feladatok, amelyek keretében a következő feladatokat köteles ellátni:
- kapcsolattartás a tervpályázat lebonyolításában résztvevők között;
- a tervpályázat lebonyolításában résztvevők munkájának felügyelete;
- a tervpályázat lebonyolításában résztvevők munkájának koordinálása;
- a tervpályázat során a teljesítési határidők betartásának biztosítása;
- a tervpályázat ütemtervének betartása és betarttatása a projektben résztvevőkkel;
- a munka felosztása és szervezése a tervpályázat lebonyolításában résztvevők között;
- a tervpályázat lebonyolításához kapcsolódó megbeszélések, egyeztetések megszervezése, azon történő részvétel;
- a tervpályázat lebonyolításához illetve tervpályázattal összefüggő projektvezetéshez kapcsolódó dokumentáció elkészítése, kezelése.
A tervpályázat utómunkálatainak elvégzése, közreműködés a kommunikációs-publikációs feladatokhoz kapcsolódó műszaki – szakmai adatszolgáltatásban, illetve az ezekhez kapcsolódó műszaki – szakmai feladatokban.
A tervpályázat előkészítése során egy alkalommal, a Tervpályázat reális határidőire, eredményére és költségére vonatkozó megvalósíthatóság bemutatása a kockázatmenedzsment adta lehetőségek alkalmazásával.
A tervezési programalkotás során fenntarthatósági szempontok érvényesítése a tervezési programban, a BREEAM vagy LEED vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítési rendszer szempontrendszere alapján.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlatkérő kötbér vállalását írja elő az ajánlattevő részére hibás, késedelmes teljesítés, valamint meghiúsulás esetére.
Ajánlatkérő az alábbi biztosíték nyújtási kötelezettségeket írja elő a szerződéstervezetben a Kbt. 126.§ (6) bek. a) pontjában foglaltak szerint:
- teljesítési (szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos) biztosíték: a nettó megbízási díj 5%-a a Kbt. 126. § (2) bekezdése szerint.
- előleg-visszafizetési biztosíték: a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontja szerinti valamely formában az előleg teljes összegére vonatkozóan
A biztosítékok Kbt.-ben megjelölt határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban a Kbt.126.§ (5) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
- A közbeszerzési eljárás fedezete költségvetési forrásból teljes egészében az ajánlatkérő rendelkezésre áll.
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF,
- Ajánlatkérő nettó 10.000.000 HUF összegben előleget biztosít, a Kbt. 126. § a.) pontja szerinti formában, az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg nyújtott, feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg összege a végteljesítéshez kapcsolódó utolsó számlából (Végszámla) kerül levonásra.
- A kifizetés során a Kbt. 130. § (1), (5) - (6) bekezdései valamint az Új Ptk. (2013. évi V. törvény). 6:130.§ irányadóak
- A részletes fizetési feltételeket az Ajánlati Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
- Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A Kbt. 27. (2) bekezdése szerinti projekttársaság létrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a fenti kizáró ok bármelyike az eljárás során következett be.
Kizáró okok kapcsán megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2-8., 10. és 11. §-ai szerint kell igazolni, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 2013. november 29-án közzétett „A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatójára!
Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a kizáró okok fenn nem állását a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) közétett Útmutató alapján szükséges igazolni!
Eszerint:
# A Kbt. 56. § (1) a-b-c-d pontjai szerinti kizáró okokat ajánlatkérő ellenőrzi,
# A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben az adatbázisban nem szerepel, ajánlattevő CSATOLJA az illetékes adó- és vámhivatal önálló igazolását, vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;
# A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja esetén ajánlattevő CSATOLJA közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát;
# A Kbt. 56. § (1) bekezdés g.) pontja szerinti kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóság nyilvántartásából valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;
# A Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontja, ha ajánlattevő nem magánszemély, nem szükséges és nem lehetséges igazolni, ha ajánlattevő magánszemély, akkor CSATOLJA 6 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát
# A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakat az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
# A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) ezen belül a ka) és kb) alpontjában foglaltakat ajánlatkérő ellenőrzi,
# A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) ezen belül kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, CSATOLJA nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;
• ha ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot CSATOLJON.
(tényleges tulajdonos:
ra)az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője)
• amennyiben a Pénzmosásról szóló törvény3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő CSATOLJA erre vonatkozó nyilatkozatát;
• a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan ajánlattevő CSATOLJA nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
• amennyiben van ilyen szervezet, ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá CSATOLANDÓ nyilatkozatában azt is kijelenteni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
• A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint A ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §(1)-bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okok igazolása kapcsán benyújtandó nyilatkozatok az ajánlati felhívás feladását követő keltezésűek lehetnek!
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. a Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bek. c.) pontja valamint 14. § (4) bekezdése alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év teljes, valamint közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal ( árbevételről szóló nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése)
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§. (5) és (6) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a.) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmassági igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt a nyertes ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térül meg.
Az alkalmasság igazolása körében ajánlatkérő hivatkozik a 310/2011 (XII.23.) Kormány rendelet 14. § (5) bekezdésére valamint a Kbt. 129. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1.
- ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évben – illetve amennyiben a vizsgált időszak kezdetét követően kezdte meg működését, úgy működésének ideje alatt - a teljes éves általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó 240.000.000 HUF-ot és,
- közbeszerzés tárgyából (Építészeti Tervpályázatok lebonyolításában végzett tanácsadói szolgáltatásokból és/vagy beépítési koncepció és városfejlesztési tervek készítéséből és az ezekhez kapcsolódó tervezői koordináció) származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen nem érte el a nettó 140.000.000 HUF-ot és
- tervezési program készítéséből és/vagy költségszakértő tevékenységből az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen nem éri el a nettó 80.000.000 HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55 §. (1) bekezdés d) pontja szerinti alkalmassági feltétel tekintetében, amelyek kizárólag egyenként vonatkoztathatóak, a gazdasági szereplők tekintetében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság igazolható:
M/1.) a 310/2011 Kormány rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától - visszafelé számított 72 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetésével;
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
- ha a szerződést kötő másik fél az előző pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A benyújtott igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél beazonosítása, kapcsolattartó neve, a szerződés tárgya, a feladat rövid leírása, paraméterei, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az M/1.) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény összes elemének.
Amennyiben a gazdasági szereplő olyan korábbi teljesítést kíván referenciaként bemutatni, amelyet konzorcium (közös ajánlattevőként) vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdése figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést (közös ajánlattevői teljesítés esetén is!)M./2) a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozatával azon személy(ek) képzettségének és tapasztalatának – különösen a minőség ellenőrzéséért felelősöknek - ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
A nyilatkozathoz csatolni kell:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember önéletrajzát, amelyből egyértelműen kiderül a szakmai jártasság, ismeretek, tapasztalat és képzettség valamint az alkalmassági feltétel során meghatározott valamennyi körülmény.
- a képzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatát
angol nyelv ismeretének igazolásánál a teljesítésbe bevonni kívánt szakember önéletrajzát, amelyből egyértelműen kiderül a nyelvismeret, tapasztalat.M/3) a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (3) bekezdés f)és i.) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával illetve minőségbiztosítási tanúsítvány másolatának csatolásával.


M/4. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg a műszaki felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal, legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rend. 17. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alkalmasság igazolásaként elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyezett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt valamint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

Közös ajánlattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
A műszaki, szakmai alkalmasság igazolása körében az ajánlattevő más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (5) (6) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónap összességében teljesített
A) legalább 2 db, kiállítási vagy oktatási funkciójú épület létesítését előkészítő ötletpályázat vagy tervpályázat lebonyolítására vonatkozó referenciával, amelyek esetében a tervpályázat lezárult;
B) legalább 1 db, összesen 1,4 ha vagy annál nagyobb telekterületű, létesítmény integrálására vonatkozó beépítési koncepció és telekvizsgálat referenciával, amelyekben a szolgáltatások körének részét képezték a beépítési koncepcióterv elkészítése;
C) legalább 1 db, 12 000 m2 tervezett hasznos alapterületű kiállítási vagy oktatási funkciójú épület tervezési programjának és ahhoz kapcsolódó költségbecslés elkészítésére vonatkozó referenciával;
D) legalább 2 db, magyarországi tervezési vagy városfejlesztési projekt tervezői vezetésére és koordinációjára vonatkozó referenciával, amelyben legalább kettő, eltérő honosságú/nemzetiségű tervező és/vagy városfejlesztésben részt vevő szereplő munkáját irányította és ellenőrizte, a résztvevők közötti kommunikációt megszervezte;
E) legalább 1 db, legalább 12 000 m² hasznos alapterületű, megépült új épület végleges nemzetközi zöld épületminősítésre (BREEAM/LEED vagy azokkal egyenértékű) vonatkozó referenciával;
Egy referencia a fenti alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.


M/2 az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel
A) 1 fő, felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű építész tervezői területen legalább 20 éves gyakorlattal rendelkező szakember, aki rendelkezik
- a tervpályázatok lebonyolítására és azzal kapcsolatos tanácsadásra vonatkozó tapasztalattal és
- építész tervezői, városfejlesztési vagy ehhez kapcsolódó tanácsadási tapasztalattal és
- Oktatási és/vagy kiállítási funkciójú épület létesítéséhez kapcsolódó tervpályázat lebonyolításban, tervezésben, tervezés vagy városfejlesztésben szerzett tapasztalattal és tervezési vagy városfejlesztési projekt tervezői vezetésére és koordinációjára vonatkozó tapasztalattal, amely magában foglal legalább 2 db olyan projektet is, amelyben legalább kettő, eltérő honosságú/nemzetiségű tervező és/vagy városfejlesztésben részt vevő a szereplők munkáját irányította és ellenőrizte, a résztvevők közötti kommunikációt megszervezte.
B) 1 fő felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű érvényes vezető tervezői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és legalább 10 éves építőipari tapasztalattal rendelkező szakember, aki szakmai tapasztalata során rendelkezik legalább 1 db, legalább 1,4 ha alapterületen koncepcióterv és városépítészeti tervek, telekvizsgálatok készítésére vonatkozótapasztalattal;
C) 1 fő, felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű érvényes vezető tervezői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, legalább 10 éves építőipari szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki szakmai tapasztalata során rendelkezik összesen legalább 3 db, legalább 12 000 m² hasznos alapterület építészeti tervezési programalkotásra vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 db oktatási vagy kiállítási funkciójú épület;
D) 1 fő felsőfokú építőmérnök végzettségű szakember, telekvizsgálatok közlekedési kapcsolatok és közműellátottságot feltáró munkarészek elkészítésében szerzett tapasztalattal;

Az (A)-(B) pontokban meghatározott szakembereknek – a szakmai önéletrajzukból kitűnően - az angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkezniük szükséges.
Egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető.
M/3) legalább az alábbi minőségbiztosítási tanúsítványokkal:
A) ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival;
B) ISO 14001 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
M/4) legalább a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges - üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú - alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel: legális (jogtiszta), kockázatkezeléshez alkalmazott modulrendszerű szoftverrel, mely alkalmas projekt időre, költségre és minőségre történő megvalósításának, valamint a lehetséges változatok kiválasztásához szükséges döntések előkészítéseinek támogatására.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár 70
Megvalósíthatósági koncepció (tervpályázat lebonyolításához szükséges módszertant és költségigényt bemutató dokumentum alapján az ajánlati felhívás VI.3 pontjában foglaltak szerint) 15
Nemzetközi tervpályázatból adódó kockázatok kezelésének módszere (tervpályázat lebonyolítása során felmerülő legfőbb kockázatokat bemutató dokumentum alapján az ajánlati felhívás VI. 3 pontjában foglaltak szerint) 15
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/05/26 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/05/26 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/05/26 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
(adott esetben) Hely: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a szerint jár el.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ alapján biztosítja.
2. Ajánlatkérő a Dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében, közvetlenül elektronikusúton közzéteszi a http://www.mnv.hu/felso_menu/uzleti/palyazatkozbeszerzes elérhetőségen.
A Dokumentáció letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A Dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött Dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő megküldésével (faxon vagy e-mailen) kell igazolnia. A Dokumentáció letöltése és a letöltés visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak letölteni és visszaigazolni szükséges.
3. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. [Kbt. 36.§.(3)]
4. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Kbt. 77. §.-a szerint.
5. Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 124. §-a szerint köti meg.
6. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
7. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte
8. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés módszere az 1. részszempont (Ajánlati ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás.
A 2. és 3. részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.2. pontja szerinti sorba rendezés és a III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása az alábbiak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint:
A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása három szakértő bevonásával, sorba rendezéssel történik, az alábbiakban meghatározott vizsgálati elemenként külön-külön. A szakértők az ajánlattételi dokumentációban meghatározott szakmai szempontok (preferenciák) alapján rangsorolják az ajánlatokat, azokhoz ajánlatonként és vizsgálati elemenként helyezésszámot rendelve – ennek megfelelően a szakmailag legjobb ajánlat az 1., az ezt követő a 2. helyezést kapja és így tovább. Az egyes ajánlatok azonos helyezést is kaphatnak. A szakértők a bírálat során indoklással ellátott szöveges értékeléssel támasztják alá az adott ajánlat adott vizsgálati elemre kiosztott helyezési értékét. Mind a három szakértő az ajánlatokat vizsgálati elemenként külön-külön sorba rendezi, az ajánlatkérő számára előnyösebb ajánlatot előre sorolva, majd az egyes ajánlattevők helyezési számait összegzik. Az így kapott összegek szerinti emelkedő sorrendbe állítva az ajánlatokat kialakul az egyes ajánlatok végső helyezése – ennek megfelelően a legkisebb összegű helyezési számokat kapó ajánlat az 1., az ezt követő a 2. végső helyezést kapja, és így tovább.
A vizsgálati szempontok nem képezik a 2 és 3. részszempont alszemponjait, azok a Kbt. 71. § (4) bekezdés e.) pontja alapján az ajánlati elem azon összetevői, tulajdonságai, amely alapján az ajánlatkérő az adott ajánlati elem pontszámát meghatározza.

Amelyik ajánlat a legkisebb végső helyezést (1) kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet (arányosítás) alkalmazásával kap pontot:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlatra adott végső helyezés (1)
Avizsgált: a vizsgált ajánlatra adott végső helyezés
Az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Vizsgálati szempontok a 2. részszempont (Megvalósíthatósági koncepció) esetén:
A tervpályázat megvalósíthatósági koncepciójának elkészítése során szükséges bemutatni, hogy a tervpályázat lebonyolításához milyen további vizsgálatok, elemzések szükségesek, illetve röviden be kell mutatni a szükséges lépések kidolgozásához alkalmazni kívánt módszertant, valamint az ezekhez tartozó költségigényeket.
A tervpályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági koncepció kidolgozásakor ki kell térni az alábbiakra:
- beépítendő gazdasági szempontrendszerek, amelyek a kialakítandó tervezési programba és a nemzetközi tervpályázat értékelési szempontrendszerébe kerülnének beépítésre;
- módszerek, amelyekkel a tervpályázatok bírálata során a megépítendő épület költség- és energiahatékony tervezését és működtetését tudják érvényesíteni;
- környezeti és energiagazdálkodási sémák, követelmények, amelyeket a tervezési program megalkotása során használnak;
- környezeti és energiagazdálkodási sémák, követelmények szakértők és zsűri munkájába történő beépítése.
Az értékelés során a következő tényezőket vizsgálják a felkért szakértők és a Bíráló Bizottság:
Mennyire tudja bemutatni az ajánlattevő a tervpályázat lebonyolításához szükséges további vizsgálatokat, elemzéseket, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges lépések kidolgozásához szükséges módszertant, illetve a szükséges lépésekhez rendelt költségeket.
Az Ajánlatkérő pozitívan értékeli, ha
- az Ajánlattevő az ajánlatában bemutatott elemzéseket, vizsgálatokat több szempontból tudja ismertetni
- az Ajánlattevő az ajánlatában kitér a szakmai, gazdasági és pénzügyi szempontokra
- az Ajánlattevő az ajánlatában bemutatott környezeti és energiagazdálkodási követelményeket részletesen kifejtve mutatja be.
Vizsgálati szempontok a 3. részszempont (Nemzetközi tervpályázatokból adódó kockázatok kezelésének módszere) esetén:
Kockázatkezelés felmérése:
A tervpályázat lebonyolítása során felmerülő legfőbb kockázatok bemutatása (legfeljebb 20), azok bekövetkezésének valószínűsége és várható hatásai, valamint ezek számszerűsítése, és ezek rangsorolása, értékelése a következőképpen:
1 kockázatok jellege, előfordulásuk gyakorisága
2 kockázatok elhárításának módja
3 kockázatok előfordulásának, súlyosságának csökkentésére tett javaslatok
4 kockázatok osztályozása, mértéke (szokásos piaci kockázat, jelentős kockázat stb.)
prevenció és korrekció metódusai
Kockázatkezelési módszerek:
Ajánlattevőnek a Kockázatok felmérése, besorolása során bemutatott tények, körülmények, feltételezések alapján olyan eljárást kell kidolgoznia, amelyben kitér valamennyi, az általa felvetett kockázati tényező kezelésére, illetőleg javaslatot kell tennie a kockázatoknak a végrehajtás folyamán történő figyelésére, kezelésére, ezek módszerére.
A módszer kidolgozása során Ajánlattevőnek ki kell térnie:
1. valamennyi, általa felvetetett kockázati szempontra;
2. a projektre (közbeszerzés tárgyára);
3. a folyamatos kockázatértékelés során felmerülő új kockázatok kezelésére
4. fel kell térképeznie és kezelnie szükséges a folyamatosan változó környezetben a tervpályázat lebonyolítása során az egyes elemek megvalósítását veszélyeztető körülményeket,
az egyes kockázatok közötti összefüggéseket (azaz figyelembe kell venni, hogy valamely kockázat felmerülése milyen további kockázatokat generálhat, illetőleg, ezen folyamat miként küszöbölhető ki)
Az értékelés során a következő tényezőket vizsgálják a felkért szakértők és a Bíráló Bizottság:
Mennyire tudja felmérni az ajánlattevő a tervpályázat során esetlegesen előforduló kockázatokat, mennyire hatékony azok elkerülésére, illetve azok bekövetkezése esetén milyen előzetes javaslata van a megoldásra vonatkozóan.
Az ajánlatkérő pozitívan értékeli, ha
- az Ajánlattevő ajánlatában az elvégzendő feladatokat több szinten ellenőrizni tudja, az esetleges minőségi kifogásokat soron kívül kezelni tudja;
- az Ajánlattevő az ajánlatában a tervpályázat lebonyolításához kapcsolódó lehetséges kockázatokat a tervpályázat lebonyolításáig részletesen bemutatja és a kockázatok megelőzésére és bekövetkezése esetén a megoldásra - a bekövetkezés valószínűségének feltüntetésével – konkrét javaslatot tesz;
- az Ajánlattevő a kockázatkezelésre tett javaslata konkrét tapasztalaton alapul (pozitívan értékeli az Ajánlatkérő, ha saját gyakorlatából hozott konkrét példát tud bemutatni az Ajánlatában)
9. Amennyiben a Dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta - vagy annak tartalmával megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani.
10. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, 10 % feletti alvállalkozót, úgy arról is szükséges nyilatkoznia.
11. Az ajánlatot papír alapon 1 (egy) példányban – továbbá 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is - úgy, hogy az az eredeti, aláírt ajánlatról szkennelve, PDF formátumban készüljön, ugyanakkor tartalmazza az ajánlatot MS Word/Excell formátumban is,- lezárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy a benyújtott adathordozón PDF formátumban fellelhető anyag teljes egészében megegyezik a papír alapon eredeti megjelöléssel aláírt példánnyal. Eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó. Az ajánlatra vonatkozó bővebb formai követelmények, valamint egyéb információk a dokumentációban találhatók.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
13. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet, és meg kell jelölni az ajánlati felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
14. Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell a cégaláírási nyilatkozatot (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolatát, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
15. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
16. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, a felhívás III.2.2: P.1, és III.2.3: M.1, M.2., M.3., M.4. pontjaiban.
17. Ajánlattevő az ajánlat miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
18. Közös ajánlattétel esetén a konzorciumvezetőt és az eljárásban nyilatkozattételre jogosult felhatalmazottat meg kell jelölni, valamint a konzorciumi/együttműködési szerződést az ajánlatban el kell helyezni. Közös ajánlattevőknek az egyetemleges felelősséget vállalniuk kell, továbbá meg kell jelölni a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő.
19. Kbt. 27. § alapján az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő, és nem teszi lehetővé.
20. A kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt. 45. §-a alapján történik, faxon és/vagy elektronikus úton történik [figyelembe véve a Kbt. 35. § (4) bekezdését is].
21. Ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá ajánlatához az alábbiakat:
- nyilatkozatot a Kbt. üzleti titokról rendelkező szakaszaival kapcsolatban
- Megvalósíthatósági koncepció
- Nemzetközi tervpályázatra vonatkozó kockázatok kezelésének módszerét bemutató dokumentum
22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. (Kbt.) és végrehajtási rendeletei előírásai és az új Ptk. (2013. évi V.törvény) szabályai szerint kell eljárni.
23. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezés minden esetben érteni kell a 310/2011 (XII.23.) Kormány rendelet 26. § (6) bekezdése szerint.
24. Az Ajánlattételi felhívásban az alkalmassági feltételek kapcsán használt tervpályázat és ötletpályázat fogalmak alatt értendő minden a magyar 305/2011 (XII.23.) Korm. rendelet szerint lebonyolított tervpályázat, valamint minden olyan külföldön lebonyolított eljárás, amelynek célja építészeti tervjavaslatok, valamint ötlettervek koncepciók vagy egyéb javaslatok, ideértve a terület- és településrendezés feladatokhoz kapcsolódó javaslatokat is, összevetése és rangsorolása útján az adott tervezési feladat megoldására alkalmas tervező kiválasztása és/vagy a tervezői megbízás szakmai feltételeinek előzetes tisztázása, előzetes szakma előkészítése.
25. Az ajánlattételre jelentkezés során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattételre jelentkezőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattételi jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat vagy egyéb dokumentum vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail:
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/04/14 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.