Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/40
Beszerzés tárgya:Vállalkozási szerződés a „Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás projektje” (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0069) elnevezésű beruházás tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2014.04.04.
Iktatószám:6025/2014
CPV Kód:45000000-7;45231300-8
Ajánlatkérő:Nagytőke Község Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.04.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Nagytőke Község Önkormányzat
Postai cím: Széchenyi tér 6
Város/Község: Nagytőke
Postai irányítószám: 6612
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kerekes Valéria
Telefon: +36 63 510 360
E-mail: kvnagytoke@szentes.hu
Fax: +36 63 450 609
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás projektje
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Vállalkozási szerződés a „Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás projektje” (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0069) elnevezésű beruházás tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45231300-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4435 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/03/12 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/14 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/04/02 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? igen
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: 2014/04/14 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
II.3.Kezdés
A következő helyett
Dátum: 2014/04/15 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/30 (év/hó/nap)
Időpont: :

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/14 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi
A következő helyett
Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/14 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A következő helyett
Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/14 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.1.1.)
A következő helyett:
Jótállás: a kötelező alkalmasságra vonatkozó szabályok szerint a nyomvonal jellegű építményszerkezeteknél 10 év, az elektromos gépészeti és egyéb berendezéseknél 3 év.
A következő irányadó:
Jótállás: a nyertes ajánlattevő egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől számított 60 hónap.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
A. melléklet III.)
A következő helyett:
Város/Község
Nagytőke
A következő irányadó:
Város/Község
Budapest
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helyszíne Kádár Balázs Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Báthory utca 7. (26-os kapucsengő)
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
AD különös feltételek
8.7. Késedelmi Kötbér
A Megvalósítás Időtartamának betartása. A Vállalkozó a neki felróható késedelme esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér napi mértéke: az Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a, maximuma az egyösszegű nettó ajánlati ár 5%-a.
helyett:
A Megvalósítás Időtartamának betartása. A Vállalkozó a neki felróható késedelme esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér napi mértéke: az Egyösszegű Ajánlati Ár 0,5 %-a, maximuma az egyösszegű nettó ajánlati ár 15%-a.
20.6. Választottbírósági eljárás
Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:
Helyett:
Az alcikkely törlendő
szerződéses megállapodás
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 2015. május 15. napjáig köteles teljesíteni. A próbaüzemet Vállalkozó köteles legkésőbb 2014.09.12-én megkezdeni.
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 2015. május 15. napjáig köteles teljesíteni. A próbaüzemet Vállalkozó a szakhatóság előírásait figyelembe véve köteles megkezdeni.
4.2.
Ajánlati nyilatkozat függeléke kiegészül:
Az Előleg teljes mértéke 14.2 A Szerződéses Árra eső elszámolható költség maximum 30%-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződés Elfogadott Végösszege fizetendő
Levonások mértéke 14.2. (b) Az igénybe vett előleg %-os mértékének megfelelő %
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentáció átvehető az ajánlatkérő címen, személyesen, vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 8.00-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig, vagy letölthető az ajánlatkérő www.nagytoke.hu című honlapjáról. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie, vagy le kell töltenie. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi dokumentációba való iratbetekintés lehetőségét minden érdeklődő számára biztosítja a székhelyén, előre egyeztetett időpontban, hétköznapokon 8.00-15.00 óra között.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2014/04/14 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
A gazdasági szereplők által feltett kiegészítő kérdések és az azzal kapcsolatos pontosításokra, valamint az ajánlatok ehhez képest történő elkészítéséhez szükséges idő figyelembe vételével az ajánlattételi határidő nem lett volna elegendő, valamint a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti határidőben érkezett kérdésre a választ Ajánlattevő megadni nem tudta.
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/04/03 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):