Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Tevékenység és működés

1. A Közbeszerzési Hatóság, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság alaptevékenységéről, feladat- és hatásköréről szóló tájékoztató:
A Közbeszerzési Hatóság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

1.Döntőbizottság

2.felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók

3.minősített ajánlattevők

4.öntisztázás

3. Közszolgáltatások:

  • A Közbeszerzési Hatóság közszolgálatatást nem végez.

4. A Közbeszerzési Hatóság nyilvántartásai:

5. Nyilvános kiadványok

6. Testületi szerv tagjai, döntéshozatal rendje:

7. Közérdekű adatigénylés szabályai:

  1. A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű adatot bárki térítésmentesen igényelhet levélben, faxon és elektronikus úton a kapcsolat@kt.hu címre egyaránt, a Hatóság általános elérhetőségeit igénybe véve.
  2. Az Igénylőnek a kérelem címében meg kell jelölnie, hogy „közérdekű adatigénylés”, valamint azt, hogy a kért választ milyen címre kéri eljuttatni. Elektronikus levélben érkezett kérelemre elektronikus úton történik a válaszadás.
  3. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatigénylőt fel kell hívni az igény pontosítására.
  4. Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez szükséges.
  5. Az adatszolgáltatás teljesítése a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül történik, ha azonban az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az Igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatjuk.
  6. Ha a Hatóság a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
  7. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokairól, valamint az Igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül értesítjük az Igénylőt. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen a Fővárosi Törvényszéken (1055 Budapest, Markó u. 27.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.). Az eljárás soron kívüli és illetékmentes. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

8. Közzétételi listák:

  1. A Közbeszerzési Hatóság nem rendelkezik különös és egyedi közzétételi listával.

9. A Közbeszerzési Hatóság működésével kapcsolatos jogszabályok