Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2008. évre irányadó közösségi közbeszerzési értékhatárokról

KÉ 2007. évi 146. szám, 2007. december 28.

Elöljáróban utalni kívánunk arra, hogy a közösségi közbeszerzési irányelvekben1 meghatározott közösségi közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2004/17/EK irányelv 69. cikke és 2004/18/EK irányelv 78. cikke) kétévente felülvizsgálja, és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban (GPA) rögzített értékhatárokhoz.

Az ezévi felülvizsgálat eredményeképpen került kiadásra a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a szerződés-odaítélési eljárásokra vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történő módosításáról szóló 1422/2007/EK bizottsági rendelet2 (a továbbiakban: rendelet), amely – az árfolyamváltozások következményeként – a 2006-2007. évinél alacsonyabb összegben határozta meg a 2008. január 1-jétől alkalmazandó közösségi közbeszerzési értékhatárokat. Figyelemmel arra, hogy a rendelet Hivatalos Lapban történő közzététele csak december elején történt meg, az abban kiadott értékhatároknak a Kbt.-ben történő átvezetésére nem nyílt lehetőség.

Mivel azonban az irányelvi értékhatárok módosítására közösségi rendelettel került sor, és ez a jogi aktus az EK-Szerződés 249. cikke értelmében a tagállamokban közvetlenül hatályos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal egyeztetettek szerint ezúton hívjuk fel a közbeszerzésekben résztvevők figyelmét arra, hogy 2008. január 1-jétől a rendelet szerinti értékhatárok az irányadóak a közösségi eljárásrendre [lásd a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. és V. fejezetét], azaz a Kbt. módosításának hiányában is azok figyelembevételével kell a közbeszerzési eljárásokat lefolytatni.

Fentiekre tekintettel 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a 2007/C 301/01 számú bizottsági közleményt is figyelembe véve a következők:

• a Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők):

  • 133 000 euró (a korábbi 137 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 34 226 339 forint3;

  • 206 000 euró (a korábbi 211 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 53 012 225 forint4;

  • 5 150 000 euró (a korábbi 5 278 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint5.

• a Kbt. V. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók):

  • 412 000 euró (a korábbi 422 000 euró euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 106 024 450 forint6,

  • 5 150 000 euró (a korábbi 5 278 000 euró értékhatár helyett),

melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint7.

A nemzeti és egyszerű eljárásrend vonatkozásában a 2008. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény határozza meg, amelyről – annak kihirdetését követően – ugyancsak tájékoztatóban informáljuk az érdekelteket.

----

1 az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (a klasszikus ajánlatkérők közbeszerzéseire irányadó irányelv) [megjelent: Hivatalos Lap L 134/114, 2004.], valamint az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/17/EK irányelve a vízügyi, energiaipari és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (a közszolgáltatók közbeszerzéseire irányadó új irányelv) [megjelent: Hivatalos Lap L 134/114, 2004.]

2 Hivatalos Lap L 317, 2007. december 5.

3 az értékhatár a Kbt. 30. §-ának a) pontja, 32. §-ának a) pontja és 33. §-a vonatkozásában irányadó;

4 az értékhatár a Kbt. 30. §-ának b) pontja, 32. §-ának b)-d) pontjai, valamint 33. §-a vonatkozásában irányadó;

5 az értékhatár a Kbt. 31. §-ának (1) és (2) bekezdései, továbbá 143. §-a vonatkozásában irányadó;

6 az értékhatár a Kbt. 176. §-ának (1) bekezdése és 177. §-a vonatkozásában irányadó;

7 az értékhatár a Kbt. 176. §-ának (2) bekezdése vonatkozásában irányadó.