Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a szerződések módosításáról, és a módosításról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményekről

KÉ. 2006. évi 106. szám; 2006. szeptember 13.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 379. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a Közbeszerzések Tanácsa feladatkörében figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és tejesítését. A szerződések módosításáról szóló, Közbeszerzési Értesítőben közzétett tájékoztatók vizsgálata alapján ez úton az alábbiakra hívom fel a közbeszerzési eljárások résztvevőinek figyelmét.

A Kbt. 303. §-a alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása esetében tehát a felek szerződési autonómiája – szemben más, magánjogi szerződésekkel – csak korlátozottan érvényesül. A szerződés módosításának a fentiekben meghatározott feltételei értelmében ugyanis a módosításra csak kivételes esetben kerülhet sor, és arra kizárólag a szerződő felek valamelyikének oldalán jelentkező – a szerződés megkötésekor előre nem látható okból fakadó körülmény miatt bekövetkező – jogsérelem adhat okot. Ilyen körülmény hiányában, illetve a fentiektől eltérő esetekben a lefolytatott és eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására nincs lehetőség.

A Kbt. 307. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői kötelesek az eljárások eredményeként megkötött szerződések módosításáról külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és azt hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni.

Ez úton hívom fel a közbeszerzési eljárások résztvevőinek a figyelmét arra, hogy a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetménymintában a Kbt. 303. §-ában meghatározott valamennyi konjunktív feltételre kiterjedően kell megadni a szerződés módosításának pontos indokát, oly módon, hogy abból a szerződés módosításának jogszerűsége megállapítható legyen. Az olyan, általánosság szintjén megfogalmazott indokolások, mint például a műszaki szükségességből felmerült pótmunka, vagy az ajánlattevő érdekkörében felmerült körülmény önmagában nem felel meg az elvárásoknak, ugyanis ez alapján a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételeinek betartása, illetve a szerződés módosítását előidéző konkrét ok nem állapítható meg.

A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések módosításáról szóló tájékoztatót   tartalmazó   hirdetményeket   a   Közbeszerzések   Tanácsa   Titkársága megvizsgálja abból a szempontból, hogy a módosítás indoka a Kbt. szerződésmódosítással kapcsolatban támasztott feltételeinek megfelelően került-e megadásra, illetve, hogy annak tartalma alapján valószínűsíthető-e a Kbt. 303. §-ában foglalt, a szerződések módosításra vonatkozó szabályok sérelme.

Hangsúlyozni kívánom, hogy amennyiben a hirdetmények indokolásából nem állapítható meg egyértelműen a Kbt. 303. §-ában meghatározott feltételek teljesülése, a Közbeszerzések Tanácsának elnöke további tájékoztatást kérhet a szerződésmódosítás körülményeiről. Az elnök a tájékoztatás függvényében dönt a hirdetményeknek az illetékes ellenőrző szervekhez, valamint a Kbt. 308. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést végzőkhöz történő továbbításáról, szükség esetén a hivatalból történő jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

Azokat a hirdetményeket, amelyek alapján – adott esetben a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatását követően is – valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 303. §-ba ütköző módon történt, a Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 307. § (3) bekezdése értelmében megküldi az illetékes ellenőrző szerveknek, valamint a Kbt. 308. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést végzőknek.

Nyomatékosan felhívom a közbeszerzési eljárások ajánlatkérőinek figyelmét továbbá arra, hogy a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától számított öt munkanapon belül kell feladni. Tekintettel arra, hogy a Kbt. e hirdetmények közzétételéhez szigorú határidőt rendel, a közzétételi határidők be nem tartása ugyancsak jogorvoslati eljárást vonhat maga után.