Közbeszerzési Hatóság

IV. fejezet - Közbeszerzési Döntőbizottság

IV./1. Az Elnök

9

A Hatóságot egyszemélyi felelősséggel az Elnök vezeti. Az Elnök öt évre történő kinevezéséről a Tanács a jelen levő tagok kétharmados szótöbbségével dönt. Az Elnök felett a munkáltatói jogokat a Tanács gyakorolja. A Tanács által átruházott hatáskörben a Kbt. 181. § (3) bekezdésének értelmében a főtitkári jogkört gyakorló vezető jogosult az Elnök illetményének minden év február hónapban történő megállapítására, kinevezés-módosítási okmányainak elkészítésére és aláírására.

1.1.    Az Elnök felelős

a)    az alapító okiratban előírt tevékenységek, jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben, illetve a költségvetésben foglaltak által közvetlenül meghatározott követelmények és feltételek megfelelő biztosításáért;

b)    a Hatóság működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért;

c)    a költségvetési keretek és a kötelezettségvállalások összhangjáért;

d)    a Hatóság vagyonkezelésébe és használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért;

e)    a belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért;

f)     a Hatóság által kezelt adatok védelméért, amelyben az információbiztonsági felelős, a biztonsági vezető és az adatvédelmi tisztviselő a feladatköreikben eljárva támogatja;

g)    a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért;

h)    az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, önként vállalt feladatok teljesítésének biztosításáért.

1.2.    Az Elnök feladatai

a)    ellátja a Kbt. 180. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá

b)    ellátja Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, az Országgyűlés költségvetési fejezet Közbeszerzési Hatóság cím felügyeletét;

c)    gondoskodik a központi költségvetési szerv vezetőjének az államháztartás rendjéről szóló, valamint egyéb jogszabályokban előírt feladatai ellátásáról és gyakorolja az ez alapján őt megillető jogosítványokat, jóváhagyja a cím éves költségvetési javaslatát és zárszámadását, amelyről a Tanács ülésén beszámol;

d)    javaslatot tesz állami elismerésekre, kitüntetésekre; jogosult szakmai elismerés, cím alapítására;

e)    a Tanács elé terjeszti a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket, amennyiben a közbeszerzési biztos az összeférhetetlen helyzetet nem szünteti meg;

f)     a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével közvetlenül kapcsolatos jogszabálytervezetekről a Tanács tagjait tájékoztatja;

g)    kezdeményezi a Döntőbizottság hivatalból való eljárását a Kbt. 152. § (1) bekezdés a) pont és a Kbt. 153. § szerinti esetekben;

h)    a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a Hatóság nevében határozatot hoz a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételről, illetve a jegyzékből való törlésről és kiadja a hivatalos jegyzék szerinti igazolást a minősített ajánlattevő részére;

i)     döntést hoz a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vétellel, megújítással, törléssel kapcsolatos ügyekben;

j)     gondoskodik a Hatóság jogszabályoknak megfelelő működéséről, a feladatok szakszerű és összehangolt ellátásáról;

k)    irányítja a Hatóság szervezeti egységeit és a szakmai felelősöket;

l)     gondoskodik a normatív utasításoknak és a Hatóság belső szervezetszabályozó dokumentumainak elkészítéséről, folyamatos karbantartásáról és kiadja azokat;

m)   a jóváhagyott költségvetés keretei között gondoskodik a Hatóság zavartalan működéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról;

n)    gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, irányítja a belső ellenőrök tevékenységét, jóváhagyja a belső ellenőrzés éves munkatervét és számonkéri annak végrehajtását;

o)    gyakorolja a kiadmányozási jogot, e jogkörét a jelen Szabályzatban, belső szervezetszabályozó dokumentumban, továbbá egyedi írásbeli intézkedéssel részben vagy egészben átruházhatja;

p)    létrehozza, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszer részét képező kockázatkezelési és nyomon követési rendszert;

q)    szükség szerint munkaértekezletet tart;

r)     ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a Hatóság belső szervezetszabályozó dokumentumaiban, valamint a munkaköri leírásában meghatározott egyéb szakmai és vezetői feladatokat;

s)    az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X. 21.) KIM rendeletben (a továbbiakban: képzési rendelet) foglalt kötelezettségét a képzési rendelet 2. § 4. pontja szerinti kijelöléssel valósítja meg;

t)     gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő Plusz havi rendszerességgel történő megjelentetéséről.

1.3.    Az elnök közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek és szakmai felelősök:

a)    Elnöki Kabinet;

b)    Főtitkár;

c)    Belső Ellenőr;

d)    Adatvédelmi tisztviselő (dpo);

e)    Integritás Tanácsadó;

f)     Információbiztonsági felelős (elektronikus információs rendszerek védelméért felelős személy).

IV./2. A Főtitkár

10

2.1. A Főtitkár az alábbi tevékenységeket irányítja, koordinálja, ellenőrzi és látja el:

a)    vezeti a Hatóság Titkárságát a Kbt. 185. § (1) bekezdése alapján, amelynek keretében

aa)   szervezi, irányítja és felügyeli az irányítása alá tartozó főosztályok, osztályok, valamint a közvetlen irányítása alatt álló munkatársak, szervezeti egységek tevékenységét,

ab)  közreműködik a szervezet hatékony kialakításában, gondoskodik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeiről,

ac)   beszámoltatja a vezetőket feladataik elvégzéséről, a vezetésük alatt álló szervezeti egység munkájáról, meghatározza további feladataikat,

ad)  dönt a szervezeti egységek hatásköri ütközése esetén;

b)    az Elnök meghatalmazása alapján bármely ügyben képviseli a Hatóságot;

c)    tanácskozási joggal részt vesz a Tanács ülésein;

d)    javaslatot tesz a Tanács éves munkatervére;

e)    a Tanács tevékenységének koordinálása tekintetében az Elnöki Kabinet útján gondoskodik a Tanács üléseinek összehívásáról, az ülésekkel kapcsolatos hivatali feladatok ellátásáról;

f)     irányítja az Európai Unió más tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel és nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartást [Kbt. 187. § (2) bekezdés n) pont], illetve a nemzetközi együttműködésből eredő feladatok teljesítését;

g)    intézkedik a – közbeszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság, és a bíróság határozatai kivételével egyéb – közlemények, útmutatók, tájékoztatók közzétételéről a Közbeszerzési Értesítőben, és a Hatóság honlapján;

h)    gondoskodik a minősített ajánlattevők közvetlen írásbeli tájékoztatásáról a minősítési szempontok változása estében az ajánlattevők jegyzékbe vételének módosított szempontjai és igazolási módjai tekintetében;

i)     gondoskodik a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt jegyzékek és listák vezetéséről és közzétételéről;

j)     gondoskodik az eseti munkabizottsági ülésekkel kapcsolatos hivatali feladatok ellátásáról;

k)    gondoskodik a tevékenységi körét illetően a Hatóság működésére vonatkozó szabályzatok előkészítéséről;

l)     ellátja az egyes ügyek, megkeresések szervezeti egységhez történő szignálását;

m)   ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a hatályos belső utasítások a feladat- és hatáskörébe utalnak;

n)    esetenként, felettese által kiadott, nem közvetlenül munkaköréhez kapcsolódó feladatokat is köteles ellátni;

o)    ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az Elnök külön megbízza;

p)    közreműködik a Hatósághoz érkező jogszabálytervezetek véleményezésében, a Hatóság általi jogszabály kezdeményezésekben, belső utasítások, rendelkezések előkészítésében, az Elnökhöz érkező egyedi megkeresések kivizsgálásban, megválaszolásában, egyes egyedi, Elnökhöz címzett jogértelmezéssel kapcsolatos megkeresések előkészítésében;

q)    szakmai anyagokat véleményez az Elnök részére;

r)     véleményezi az elnöki tájékoztatókat és egyéb, az Elnök által jegyzett anyagokat;

s)    részt vesz a belső és a társszervekkel folytatott szakmai megbeszéléseken;

t)     közreműködik a civil és társadalmi szervekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásban;

u)    felelős szerkesztőként közreműködik a Közbeszerzési Értesítő Plusz havi rendszerességgel történő megjelentetésében;

v)    az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök helyett és nevében gyakorolja a kiadmányozás jogát mindazon ügyekben, amelyre nézve az Elnök meghatalmazása, vagy a jelen Szabályzat felhatalmazza.

 2.2.   A Főtitkár az alábbi szervezeti egységeket közvetlenül irányítja:

a)    Titkárság, melynek keretein belül működik:

aa)   Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya;

ab) Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály;

ac)   Közszolgálati és Támogató Főosztály;

ad) Szerződés-ellenőrzési Főosztály;

ae)   Beszerzési Osztály.

b)    Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály;

c)    Informatikai Főosztály.

IV./3. A gazdasági vezető

11

3.1.    A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezetője a Hatóság gazdasági vezetője, akit távollétében a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese teljes jogkörben helyettesít.

3.2.    A gazdasági vezető az alábbi tevékenységeket irányítja, koordinálja és ellenőrzi:

a)    a Hatóság gazdasági működtetése;

b)    a gazdálkodás megszervezése és irányítása;

c)    a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítése;

d)    a pénzügyi, számviteli rend betartása;

e)    a költségvetési gazdálkodás, könyvvezetés és az adatszolgáltatás feladatainak ellátása;

f)     a Hatóság éves költségvetési beszámolója tervezetének és elkészítése;

g)    a Hatóság költségvetési cím tervezésének és zárszámadásának elkészítése.

IV./4. A főosztályvezetőkre, főosztályvezető-helyettesekre és az osztályvezetőkre vonatkozó általános rendelkezések

12

4.1.    A főosztályvezetők, a főosztályvezető-helyettesek és az osztályvezetők felelősek a vezetésük alatt álló szervezeti egység jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, belső utasításoknak, valamint az Elnök és – az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében – a Főtitkár utasításainak megfelelő működéséért.

4.2.    A IV.4.1. pontban meghatározott vezetők feladatai:

a)    a szervezeti egység szakmai feladatainak ellátása, az ehhez szükséges vezetési és munkaszervezési feladatok végzése;

b)    a szervezeti egység köztisztviselőinek és munkavállalóinak rendszeres beszámoltatása;

c)    az Elnök egyedi felhatalmazása alapján a Hatóság képviseletének ellátása;

d)    az irányításuk alá tartozó köztisztviselők és munkavállalók munkaköri leírásainak elkészítése, illetve szükség szerinti karbantartása;

e)    az ügyrendben, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és más belső utasításokban, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott, továbbá az Elnök, illetve a Főtitkár által a feladatkörükbe utalt egyéb szakmai és vezetői feladatok ellátása;

f)     a nem közvetlen felettesüktől kapott egyedi feladatokról, utasításokról a közvetlen felettes tájékoztatása.

IV./5. A főosztályvezetők

13

5.1.    A Hatóság munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységeinek vezetésére a köztisztviselők főosztályvezetői kinevezést kaphatnak.

5.2.    A főosztályvezető felelős:

a)    a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatkörével kapcsolatos belső utasítások - különösen a szervezeti egység ügyrendjének - előkészítéséért;

b)    a vezetése alatt álló szervezeti egység hatáskörébe tartozó, ügyrendben meghatározott döntések előkészítéséért, meghozataláért és kiadmányozásáért;

c)    meghatalmazás alapján - arra vonatkozó felhatalmazás esetén - az elnöki, illetve főtitkári hatáskörbe tartozó feladatok és döntések előkészítéséért és végrehajtásáért - különösen az iratok VIII.1.3. szerinti kiadmányozásáért;

d)    a szervezeti egység, mint szerződésgazda által kezdeményezett beszerzés előkészítéséért, továbbá a beszerzési eljárás eredményeként elkészített szerződés megkötéséért, illetve egyéb kötelezettségvállalás aláírásáért a vonatkozó belső szabályzatának - különösen a Hatóság mindenkori beszerzési szabályzatának, illetve kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatának - megfelelően, kivéve azt, amelyet az Elnök vagy a Főtitkár saját hatáskörben magához von;

5.3.    A főosztályvezető feladatai különösen a következők:

a)    a főosztály alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek irányítása, tájékoztatása, rendszeres beszámoltatása;

b)    a belső szervezetszabályozó dokumentumokban - különösen jelen Szabályzatban, a szervezeti egység ügyrendjében, a Hatóság iratkezelési szabályzatában - foglalt kiadmányozási jog gyakorlása;

c)    a Hatóság képviselete a IV. 5.2. c) pont szerinti szerződéskötés, kötelezettségvállalás vonatkozásában;

d)    a főosztály képviselete a Hatóság többi főosztálya előtt, a főosztály és - külön felhatalmazás alapján - a Hatóság képviselete más szerv azonos szintű szervezeti egysége vonatkozásában;

e)    a főosztály szakterületét érintő döntés-előkészítő dokumentumok, belső szervezetszabályozó dokumentumok szakmai tervezeteinek elkészítése, más szervek tervezeteinek véleményezése, szükség esetén a hatályos jogszabályok, belső szervezetszabályozó dokumentumok módosításának kezdeményezése;

f)     javaslattétel kitüntetésre, szakmai díjra, címadományozásra, átsorolásra illetve elnöki jutalmazásra;

g)    döntés a főosztály feladatkörébe tartozó IV.5.2. pont szerinti ügyekben;

h)    javaslattétel a főosztályvezető-helyettesi, az osztályvezetői feladatkörre vonatkozó megbízás adására, visszavonására, e vezetők ellen – a belső szervezetszabályozó dokumentumok alapján – fegyelmi, illetve kártérítési eljárás megindítására;

i)     a főosztály tevékenységéről az Elnök, illetve a Főtitkár rendszeres tájékoztatása a vonatkozó ügyrendben meghatározott módon és rendszerességgel;

j)     a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó adatok, információk, belső szervezetszabályozó dokumentumok tartalmának karbantartásáról való gondoskodás a Hatóság honlapján, valamint a belső tájékoztatásra szolgáló fórumokon;

k)    gondoskodás a Napi Közbeszerzés mobilapplikáció feladatköréhez kapcsolódó tartalmával kapcsolatos frissítéséről.

IV./6. A főosztályvezető-helyettesek

14

6.1.    A főosztályvezető-helyettes a feladatát a főosztályvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett, önállóan és felelősen látja el.

6.2.    A főosztályvezető-helyettes a főosztályvezető távollétében irányítja a főosztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, belső szervezetszabályozó dokumentumok és a vezetői utasítások a főosztály munkájában érvényesüljenek.

6.3.    A főosztályvezető-helyettes feladatai különösen a következők:

a)    a főosztály működésére vonatkozó jogszabálymódosításokról, változásokról a főosztályvezető tájékoztatása;

b)    a főosztály belső szervezetszabályozó dokumentumainak előkészítése, javaslattétel azok aktualizálására, módosítására;

c)    a főosztály alá tartozó osztályok tevékenységének figyelemmel kísérése.

6.4.    Amennyiben a főosztályvezető-helyettes osztályt is vezet, ellátja a IV.7. pontban meghatározott feladatokat is.

IV./7. Az osztályvezetők

15

7.1.    Az osztályvezető felelős a vezetése alatt álló osztály működéséért, a hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért.

7.2.    Az osztályvezető feladatai különösen a következők:

a)    az osztály foglalkoztatottjainak munkaszervezése, beszámoltatásuk és munkájuk értékelése;

b)    az osztály dolgozóinak rendszeres tájékoztatása;

c)    az ügyintézés egységes gyakorlatának biztosítása, minőségének fejlesztése;

d)    az osztály képviselete, esetenként külön felhatalmazás alapján a főosztály képviselete;

e)    jelentéstétel a főosztályvezetőnek, főosztályvezető-helyettesnek;

f)     mindazon feladatok ellátása, amelyeket belső szervezetszabályozó dokumentumok az osztályvezető feladataként határoznak meg.