Közbeszerzési Hatóság

IV. fejezet - Közbeszerzési Döntőbizottság

9

IV./1.1. A Hatóság keretében Döntőbizottság működik. A Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, az építési, illetve szolgáltatási koncesszióra, valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatása a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás tekintetében – ideértve a Kbt. 21. § (4) bekezdésében említett külön jogszabály szerinti előminősítési kérelem elutasítása és az előminősítési listáról való törlés miatt indult eljárás, a védelmi beszerzésre, a védelmi beszerzési eljárásra, a biztonsági beszerzési eljárásra, valamint ezen eljárások alapján megkötött szerződésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése. A Döntőbizottság hatékony működését a Hatóság költségvetéséből kell biztosítani.

IV./1.2. A Döntőbizottság a Tanács által meghatározott számú és a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban álló közbeszerzési biztosból, elnökből és elnökhelyettesből áll, akiket a Tanács nevez ki, és ment fel.

IV./1.3. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlójának olyan tény, adat vagy körülmény jut a tudomására, amely alapján, valamely közbeszerzési biztos vagy a Döntőbizottság Elnökének, vagy a Döntőbizottság Elnökhelyettesének felmentése válik indokolttá, köteles a közszolgálati jogviszony megszüntetése iránti intézkedés megtételét megelőzően a Tanácsot a III./3.2. pontja szerint, vagy soron kívül összehívni, annak érdekében, hogy a Tanács a Kbt. 183. § b.) pontja szerinti jogával élve, határozatát meghozhassa. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Tanács határozatának meghozatalát követően, és annak megfelelően jogosult és köteles a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) szerint szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

IV./1.4. A Döntőbizottság Elnökét és Elnökhelyettesét a Tanács a jelen lévő tagok kétharmadának szavazatával, öt évre választja meg. A Döntőbizottság Elnökhelyettesét a Tanács a Döntőbizottság Elnöke javaslatára, a közbeszerzési biztosok közül választja meg. A Döntőbizottság Elnöke és Elnökhelyettese újraválasztható.

IV./1.5. A Döntőbizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen szabályzat 3. függelék tartalmazza.