Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Jogorvoslat

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogviták gyors és hatékony intézése érdekében a Kbt. speciális fórumrendszert hozott létre. Az érintettek a közbeszerzési jogsértésekkel összefüggésben a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulhatnak. Jogorvoslati eljárás kezdeményezhető mind a Kbt.-ben, mind a végrehajtási rendeletekben foglaltak megsértése esetén. A Döntőbizottság döntéseinek felülvizsgálatára a bíróság rendelkezik hatáskörrel. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok részletes szabályait a Kbt. 6. része tartalmazza.

Közbeszerzési Szemle 2017/10. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A tudomásszerzés időpontjának jelentősége a jogorvoslati eljárások hivatalból történő kezdeményezése esetén

← vissza az alfogalmakhoz

Közbeszerzési Döntőbizottság

A Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, az építési, illetve szolgáltatási koncesszióra, valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatása, ideértve a külön jogszabály szerinti előminősítési kérelem elutasítása és az előminősítési listáról való törlés miatt indult eljárást is.

A Döntőbizottság gondoskodik továbbá a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek a Kbt. előírásaiba ütköző módosítása vagy teljesítése, illetőleg a Kbt.-t önként alkalmazó szervezet (személy) jogsértésével kapcsolatos jogvita elbírálásáról.

Az előzőek mellett a Döntőbizottság hatáskörébe tartozik az ajánlatkérő által a Kbt. 117. §-a szerint önállóan kialakított eljárási szabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt indult eljárás lefolytatása is.

A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a 137. § (1) bekezdése szerinti jogsértés alapján a szerződés semmisségének megállapítása, valamint a 137. § (3) bekezdésben foglalt körülmények alapján annak megállapítása, ha a 137. § (1) bekezdése szerinti jogsértéssel érintett szerződés nem semmis. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik továbbá annak megállapítása is, hogy a 137. § (1) bekezdésében meghatározott jogsértés miatt semmis szerződés esetén a szerződés érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazása körében az eredeti állapot helyreállítható-e.

A Döntőbizottság illetékessége az ország egész területére kiterjed.

A Döntőbizottság eljárása a polgári peres eljárásokkal mutat számos hasonlóságot, melyben a testület a felek jogvitáját kontradiktórius eljárásban bírálja el. A Döntőbizottság eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni a Kbt., valamint a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott végrehajtási rendelet kiegészítő vagy eltérő rendelkezéseinek figyelembevételével.

A jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt kötelező a FAKSZ általi, az ügyvédi vagy jogtanácsosi képviselet.

A Döntőbizottság hivatalból – a törvényben meghatározott személyek ilyen irányú kezdeményezése nyomán – vagy az arra jogosult által előterjesztett kérelem alapján jár el.

A Döntőbizottság határozatai itt érhetőek el.

A Döntőbizottság tárgyalási naptárának eléréséhez kattintson ide!