Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Szerződésmódosítás

A Kbt. – az irányelvekkel összhangban – szigorúan korlátozza a közbeszerzési szerződések módosításának lehetőségét azzal, hogy azt csak meghatározott esetekben teszi lehetővé. A szerződés a Kbt. 141. §-ában foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a Kbt. 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis.

A szerződésmódosítás lehetséges eseteit a Kbt. 141. §-a rögzíti

Közbeszerzési Szemle 2016/3. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 11. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/11. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A közbeszerzési szerződések jellemzői
Közbeszerzési Szemle 2017/9. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A szerződés lényeges módosítása az Európai Unió Bíróságának esetjogában
Közbeszerzési Szemle 2017/5. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A közbeszerzési szerződések teljesítésére, módosítására vonatkozó rendelkezések fejlődésének rövid áttekintése a hazai szabályozás tükrében
Közbeszerzési Szemle 2016/7. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek -A közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb perek

← vissza az alfogalmakhoz

„De minimis” szabály

A 141. § (2) bekezdésében foglalt eset azt az értékhatárt rögzíti, amelyet el nem érő értékű módosítás - amennyiben a szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatja meg - további feltételek fennállása nélkül is mindig jogszerűnek tekinthető. A Kbt. ez alatt az értékhatár alatt mentesíti az eljárásban részt vevőket az alól, hogy külön feltételek fennállásának igazolásával, vagy a módosítás nem lényeges voltának alátámasztásával bizonyítsák a módosítás jogszerűségét.

A de minimis nem zárja ki a szerződés további módosítását, de akkor az ajánlatkérő nem mentesül az igazolási kötelezettség alól.

Több módosítás nettó összértéke sem érheti el a Kbt.-ben meghatározott mértéket.

Nem beszélhetünk de minimis módosításról akkor, ha először például egy előre nem látható körülmény miatt az ellenszolgáltatás 30%-os növekedésével járó módosítás történt, majd ezt követné a 141. § (2) bekezdése alapján további tíz százalékos változást eredményező módosítás.

(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggene